Lublin, 16 czerwca 2011rPobieranie 10,24 Kb.
Data30.01.2018
Rozmiar10,24 Kb.

…………………………………………..

(miejscowość, data)

Pan

Daniel Obajtek

Prezes

Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33

02-822 Warszawa

W imieniu beneficjentów zainteresowanych otrzymaniem pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zwracam się z prośbą o zmianę treści Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. w zakresie części VI Informacja o załącznikach pkt. 2a dotyczącej obowiązku składania oświadczeń właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, na których wnioskodawca zamierza zrealizować operację trwale związaną z nieruchomością w okresie realizacji operacji oraz w okresie związania celem oraz załączania kopii dokumentów potwierdzających posiadanie zależne, a także punktu 2 dotyczącego obowiązku załączania dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością.

Powodem niniejszego wystąpienia są trudności w uzyskaniu powyższych załączników, a także występujące niespójności w poszczególnych dokumentach w zakresie działek, przez które planowany jest przebieg inwestycji. Z analizy konkretnych inwestycji wynika, że bardzo rzadko dla działek założone zostały elektroniczne księgi wieczyste. W wielu przypadkach stwierdzono brak ksiąg wieczystych dla działek. Zgodnie z instrukcją w takich przypadkach należy złożyć np. odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej. Zauważyć jednak należy, że najprawdopodobniej właściciele działek nie zawsze będą zainteresowani dokonaniem wpisu do księgi wieczystej, co wiąże się z przecież opłatami. Nie w każdym przypadku instalacje przebiegać będą przez działki właścicieli, którzy są zainteresowani przyłączeniem do wodociągu lub kanalizacji, w związku z czym beneficjenci nie mają żadnych możliwości przekonania ich do przedłożenia dokumentów, wymaganych w instrukcji. Ponadto, należy zwrócić uwagę na brak aktualnych danych w istniejących księgach wieczystych.

Usunięcie ww. zapisów instrukcji może dotyczyć zadań, na które beneficjent posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót. Przed uzyskaniem tych dokumentów konieczne było ustalenie oraz zebranie oświadczeń wszystkich właścicieli działek, przez które projektowano sieć wodociągową lub kanalizacyjną. Brak przynajmniej jednej zgody skutkował odmową wydania decyzji pozwolenia na budowę. Dlatego konieczność ponownego uzyskiwania zgód od właścicieli wydaje się bezzasadna. W przypadku jednej inwestycji liczba właścicieli działek wynosi kilkaset lub nawet kilka tysięcy. Ponowne zebranie wszystkich wymaganych zgód, w sytuacji gdy wiele osób może przebywać w innych częściach kraju lub bardzo często także poza granicami Polski, wydaje się niemożliwe w czasie przewidzianym na nabór wniosków. Dodatkowo, należy się liczyć również z sytuacjami, w których właściciele odmówią ponownego złożenia oświadczeń, w przypadku, gdy już raz wyrażali swoją zgodę przed kilkoma laty.

Z poważaniem

…………………………………………Do wiadomości:

Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna