ŚLĄski urząd wojewódzkiPobieranie 1,25 Mb.
Strona1/2
Data16.02.2018
Rozmiar1,25 Mb.
  1   2

  1. ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI


W KATOWICACH

40-032 Katowice ul Jagiellońska 25tel. (032) 20 – 77 –777KARTA INFORMACYJNA


Wydział: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Sprawa: Wydawanie dokumentów paszportowychPRZEDMIOT SPRAWY:

 • Wydanie paszportuPODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r.
  w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010r. Nr 152, poz. 1026);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010r. Nr 25, poz. 126);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r.
  w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010r. Nr 26,
  poz. 131);

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia
  9 października 2000r. Dz. U. 98, poz. 1071).ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO ORAZ ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO:

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie


lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych
w ustawie.

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście,
z wyjątkiem następujących przypadków:


 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice
  lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.
Wiek osoby małoletniej

Obecność osoby małoletniej przy składaniu wniosku

o wydanie dla niej

PASZPORTU

PASZPORTU TYMCZASOWEGO

nie ukończone 5 lat

wymagana

• paszport ważny 12 miesięcy od daty jego wydania, wydawany na żądanie rodzicównie wymagana

• paszport tymczasowy ważny 12 miesięcy od daty jego wydaniaukończone 5 lat

wymagana

• dla małoletnich od 5 do 13 lat - paszport ważny 5 lat od daty jego wydania,

• dla małoletnich od 13 do 18 lat - paszport ważny 10 lat od daty jego wydania


wymagana

• paszport tymczasowy ważny nie dłużej niż 12 miesięcy od daty jego wydania
Osoba małoletnia, która nie ukończyła 5 lat:

 • musi być obecna przy składaniu wniosku o wydanie dla niej paszportu,

 • NIE MUSI BYĆ OBECNA PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DLA NIEJ PASZPORTU TYMCZASOWEGO.

Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niej dokumentu paszportowego.

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a nie pozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niej dokumentu paszportowego.

Tożsamość i obywatelstwo osoby składającej wniosek o wydanie dokumentu paszportowego organ paszportowy ustala na podstawie:

 • ważnego dokumentu paszportowego (w pierwszej kolejności),

 • ważnego dowodu osobistego, w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i na podstawie odrębnych przepisów ma obowiazek posiadania dowodu osobistego,

 • danych zawartych w dostępnych ewidencjach, w przypadku gdy osoba nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego i nie posiada ważnego dokumentu paszportowego.

Sposób potwierdzenia danych organ paszportowy odnotowuje we wniosku paszportowym.

W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby składającej wniosek o wydanie dokumentu paszportowego organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby.Od osoby ubiegającej się o wydanie paszportu pobiera się odciski palców za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. Po umieszczeniu palca na czytniku skanera odcisków palców zostaje pobrany obraz opuszka palca, który w formie elektronicznej będzie umieszczony w paszporcie.

Zasady pobierania odcisków palców od osoby ubiegającej się o wydanie paszportu:

 • pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni.

WYJĄTKI:

 • gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców - pobiera się odciski kolejno z pary palców środkowych lub serdecznych albo pary kciuków,

 • gdy osoba ubiegająca się o paszport ma tylko jedną dłoń lub nie posiada pary palców sobie odpowiadających w obu dłoniach - pobiera się odcisk palca wskazującego jednej dłoni,

 • gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca - pobiera się odcisk kolejno z palca środkowego lub serdecznego albo kciuka.

Informację, z których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone
w paszporcie lub o braku możliwości ich pobrania organ paszportowy odnotowuje we wniosku paszportowym.

Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:

 • odbiór dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów: OBECNOŚĆ MAŁOLETNIEGO NIE JEST OBOWIĄZKOWA PRZY ODBIORZE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO!

 • odbiór dokumentu paszportowego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje i zwraca wnioskodawcy. Dotyczy to między innymi dokumentów paszportowych, które utraciły ważność po upływie 60 dni (za granicą 4 miesiące) od daty zdarzenia wywołującego zmianę danych posiadacza, zamieszczonych w dokumencie.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego wydanego osobie, której dane były zamieszczone w paszporcie rodzica, dokonuje się wykreślenia tego wpisu, jeżeli paszport, w którym się on znajduje, jest ważny.

Osoba odbierająca paszport sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie i w mikroprocesorze paszportu są zgodne ze stanem faktycznym, między innymi dokonuje weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Po umieszczeniu palca na czytniku skanera odcisków palców zostaje pobrany obraz opuszka palca, który jest porównywany
z odciskiem palca zapisanym w mikroprocesorze paszportu. Pozytywnie zakończona weryfikacja odcisków palców jednoznacznie potwierdza tożsamość posiadacza paszportu.

Oczywistym jest, iż w sytuacji odbioru paszportu dla małoletniego, który nie musi być obecny przy odbiorze dokumentu, bez udziału dziecka w procedurze odbioru paszportu nie będzie możliwości weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Rodzice lub opiekunowie informowani są o tym fakcie przy składaniu wniosku paszportowego i to do nich należy decyzja, czy dokonają odbioru paszportu w obecności dziecka aby zweryfikować dane w postaci odcisków palców, czy też dokument odbierze jeden


z rodziców lub opiekunów i dokona weryfikacji jedynie danych osobowych oraz wizerunku twarzy.

Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO:

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje, odmawia


ich wydania i unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca stałego pobytu tej osoby, a za granicą – konsul.

Osobom zamieszkującym w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których nie można ustalić właściwości miejscowej, o której mowa powyżej, paszporty i paszporty tymczasowe wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu


tej osoby
.

Paszport tymczasowy osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej


i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu, wydaje w Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda, a za granicą konsul - właściwi dla miejsca czasowego pobytu tej osoby.

WAŻNE:

ODPISY ZUPEŁNE AKTÓW STANU CYWILNEGO WYDAWANE W CELU REALIZACJI DOKUMENTU PASZPORTOWEGO ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY SKARBOWEJ!
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego dla:

OSOBY PEŁNOLETNIEJ:

   • wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego;

   • dowód uiszczenia opłaty; w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie
    za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia opłaty

   • fotografia biometryczna” - kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

WYJĄTKI:

   • fotografia biometryczna” przedstawiająca osobę w okularach
    z ciemnymi szkłami
    , jeżeli osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku przedstawi do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności
    (dot. osób do lat 16) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
    (dot. osób, które ukończyły 16 lat), z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku
    ;

   • fotografia biometryczna” przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy, jeżeli osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawi
    do wglądu
    zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

   • fotografia spełniająca minimalne wymagania dla fotografii biometrycznej” tzn. przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy
    na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, jeżeli osoba przedstawi
    do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do lat 16)
    lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie „fotografii biometrycznej”
    ;

   • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.


MAŁOLETNIEGO DO 18 ROKU ŻYCIA:

   • wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego;

   • dowód uiszczenia opłaty (na nazwisko małoletniego); w przypadku prawa
    do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty
    za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia opłaty

   • fotografia biometryczna” - kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

WYJĄTKI:

   • fotografia biometryczna” przedstawiająca osobę w okularach
    z ciemnymi szkłami
    , jeżeli osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku przedstawi do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności
    (dot. osób do lat 16) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
    (dot. osób, które ukończyły 16 lat), z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku
    ;

   • fotografia biometryczna” przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy, jeżeli osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawi
    do wglądu zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
    ;

   • fotografia spełniająca minimalne wymagania dla fotografii biometrycznej” tzn. przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy
    na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, jeżeli osoba przedstawi
    do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do lat 16)
    lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie „fotografii biometrycznej”
    ;

   • fotografia spełniająca minimalne wymagania dla fotografii biometrycznej” tzn. przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy
    na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, w przypadku dzieci do 5 roku życia;

 • w przypadku gdy uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie paszportu
  albo paszportu tymczasowego jest tylko jeden z rodziców - dokumenty potwierdzające to prawo, takie jak odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej;

 • pisemna zgoda obojga rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy
  lub notariusz – rodzice przedkładają do wglądu ważne dokumenty paszportowe
  lub dowody osobiste;

 • w przypadku, gdy wniosek składa jeden z rodziców - pisemna zgoda drugiego
  z rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego poświadczona
  za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza albo orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę drugiego z rodziców.


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna