Lp. Zgłoszony postulat Akt normatywnyPobieranie 1,03 Mb.
Strona9/14
Data15.02.2018
Rozmiar1,03 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 13 maja2003 r.

w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkimi powiatowym

Uzasadnienie postulatu przez zgłaszającego postulat od roku 2008 poziom finansowania działalność WTZ-ów był zamrożony, co spowodowało obniżenie jakości świadczonych przez nie uug, między innymi przez odejście z pracy wielu najbardziej doświadczonych i kompetentnych pracowników nie mogących utrzym się na godnym poziomie za niską (najczęściej minimalną płacę). Przeprowadzona podwyżka o 100 zł/mc kwoty dofinansowania w roku 2016 była krokiem w dobrym kierunku, jednak nie spowodowała wyraźnej poprawy w ww. zakresie. Zwiększenie poziomu finansowania umożliwi wprowadzenie planowanych zmian w systemie funkcjonowania rehabilitacji specznej i zawodowej w Polsce.

Uwaga PFRON do symbolu T – wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.125.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju mają osoby leżące i poruszające się na wózkach inwalidzkich. CRIS proponuje przyznanie tego prawa także osobom autystycznym i niewidomym. Zgłaszający uzasadnia to tym, iż „wielu osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu trudno jest przebywać z ludźmi i w hałasie. Potrzebują swojego miejsca, by się wyciszyć, skoncentrować, uczyć i efektywnie pracować. Swojej przestrzeni potrzebują też niewidomi, w której nikt nie będzie przekładał im rzeczy, znajdzie się miejsce na duże brajlowskie książki, skaner, brajlowską drukarkę, białe laski itd.”

§ 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

15 lipca 2003 r.

w sprawie orzekania

o niepełnosprawnościi stopniu niepełnosprawności

Postulat rozszerzenia schorzeń uprawniających do zamieszkania przez osobę niepełnosprawną w oddzielnym pokoju wykracza poza działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wymaga on analizy przez MRPiPS.

126.

Zgłaszający postuluje, aby zawiadomienie wysyłane przez powiatowy zespół o dodatkowym badaniu poza formą pisemną były przekazywane również w formie elektronicznej oraz w formie telefonicznej. Zmniejszyłoby to koszty, a dla wielu osób niepełnosprawnych, np. z dysfunkcją wzroku, było dużym ułatwieniem.

§ 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

15 lipca 2003 r.

w sprawie orzekania

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawnościPropozycja zawiadamiana osoby niepełnosprawnej w formie elektronicznej przy użyciu podpisu kwalifikowanego ułatwi kontakt osoby niepełnosprawnej z Zespołem. Forma telefoniczna nie jest używana w postępowaniu administracyjnym jako sposób zawiadomienia. W tym zakresie propozycja nie jest uwzględniona.

127.

Zgłaszający sygnalizuje, iż „członkami zespołów orzekających mogą być również osoby niepełnosprawne posiadające odpowiednie kwalifikacje”. Proponuje wprowadzenia w § 26 rozporządzenia obowiązku dla podmiotu wybierającego ośrodek szkoleniowy, aby ten ośrodek oraz materiały szkoleniowe były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych biorących udział w szkoleniu.

§ 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

15 lipca 2003 r.

w sprawie orzekania

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawnościZgłoszony postulat nałoży na organizatora szkolenia przystosowania tego ośrodka dla osób niepełnosprawnych (np. podjazdy dla wózków inwalidzkich, wypukłe oznaczenia wind lub podłóg dla osób niewidomych lub słabowidzących), a także materiałów szkoleniowych (na dla osób niewidomych lub słabowidzących) lub tłumacza języka migowego. Postulat ten jest korzystny dla osób niepełnosprawnych biorących udział w szkoleniu.

128.

Zgłaszający proponuje unormować nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej, uwzględniając jej poręczność, trwałość i dostępność. Powinna być ona wielkości karty bankomatowej, z informacją o niepełnosprawności w języku angielskim, na życzenie z brajlowskim napisem, a symbol niepełnosprawności nie powinien utrwalać stereotypów, nie umieszczać na nim symbolu osoby niepełnosprawnej siedzącej na wózku inwalidzkim.

Załącznik nr 3

do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

15 lipca 2003 r.

w sprawie orzekania

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Zgłoszony postulat jest uzasadniony, ponieważ obecne papierowe legitymacje łatwo niszczą się, nie ma w nim informacji o dokumencie w języku angielskim, co może utrudnić korzystanie z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Postulat zmiany symbolu powinien zostać skonsultowany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

129.

Zgłaszający proponuje „wyłączenie spod algorytmu określającego wysokość środków powiatu na te zadania podstawowych kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej i przeniesienie tego zadania na PFRON ze środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe wraz z równoczesnym określeniem nowego algorytmu podziału pozostałych środków uwzględniającego dochody własne powiatu.”


§ 3-5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 25 marca

2004 r.

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.Propozycja Zgłaszającego wymagałaby nowelizacji:

 1. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 2. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym;

 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Zakres zmian dotyczący działalności WTZ:

Propozycja finansowania działalności WTZ bezpośrednio przez Fundusz spowodowałaby nowelizację art. 10b ustawy o rehabilitacji w zakresie: 1. zasad ich finansowania. Obecnie działalność WTZ finansuje powiat w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, a ze środków Funduszu koszty te są dofinansowane;

 2. przeprowadzanej raz w roku kontroli warsztatów. Obecnie zadanie to wykonuje PCPR. W przypadku całkowitego dofinansowania kosztów działalności WTZ przez PFRON, Fundusz mógłby być zobowiązany do przeprowadzenia kontroli WTZ.

W przypadku przyjęcia propozycji Stowarzyszenia w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej zostałaby dokonana nowelizacja polegająca m.in. na:

 1. zmianie jednostki organizacyjnej przyjmującej wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu. Obecnie zadanie to wykonuje PCPR, a po zmianie rozporządzenia wykonywałby je PFRON (§ 3);

 2. obowiązku oceny wniosku przez PFRON zamiast PCPR-u (§ 4);

 3. zmianie jednostki organizacyjnej zawierającej umowę z PCPR na PFRON (§ 5);

 4. dofinansowaniu bezpośrednio przez Fundusz (zamiast PCPR) kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu.

130.

Zgłaszający proponuje nowelizację § 8 rozporządzenia w następującym zakresie:

 1. Możliwość prowadzenia praktyk zawodowych we współpracy z firmami zewnętrznymi w ramach WTZ (na wzór szkół zawodowych). Np. na bazie zawarcia porozumienia pomiędzy pracodawcą, a WTZ-em, które określi zasady odbycia bezpłatnej praktyki zawodowej. Uwzględnienie w zapisie możliwości czasowego oddelegowania pracownika WTZ jako asystenta osób niepełnosprawnych, kry pomoże wdrożyć uczestnika na nowym stanowisku. Pracodawca zapewnia strój roboczy, środki ochrony osobistej, WTZ finansuje badania lekarskie. Czas Praktyki jest wliczany w czas uczestnictwa w WTZ.

 2. Okres ochrony przed skreśleniem z listy uczestników WTZ po podjęciu zatrudnienia. Uczestnik ma prawo wrócić na WTZ, w sytuacji utraty zatrudnienia, nawet gdy jego miejsce zostało już obsadzone przez inną osobę. Powrót nie zwiększa kwoty dofinansowania WTZ. W momencie zwolnienia się miejsca finansowego uczestnik przechodzi na to miejsce.

§ 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

25 marca 2004 r.

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.


Propozycja daje podstawę prawną do prowadzenia przez WTZ intensywniejszej rehabilitacji zawodowej. Mogą też wpłynąć motywująco i zwiększą poziom poczucia bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji o podjęciu zatrudnienia.

W ocenie PFRON propozycja rozszerza uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej możliwość pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, umożliwiając jemu powrót do WTZ, w przypadku podjęcia zatrudnienia u pracodawcy.131.

Zgłaszający proponuje, aby § 10 otrzymał brzmienie:

„1. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym.

2. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników, wyposażenie, środki trwałe lub działalność statutową jednostki prowadzącej warsztat.”

Zgłaszający swój postulat uzasadnia tym, iż „aktualnie dochody uzyskane ze sprzedaży przedmiotów i usług wykonanych w ramach terapii przeznaczone być mogą jedynie na cele integracji społecznej uczestników. Zgłaszający proponuje dokonanie zmian, które pozwoliłyby wykorzystać pozyskane środki również na inne cele, co prawdopodobnie przyczyniłoby się do zwiększenia dochodów z tego źródła i co za tym idzie zwiększenia działań prozawodowych warsztatu.”§ 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

25 marca 2004 r.

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej


Postulat rozszerza możliwość przeznaczania dochodów ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem WTZ, środkami trwałymi lub działalnością statutową jednostki prowadzącej warsztat. Propozycja ta może przyczynić się do zmniejszenia puli środków finansowych przeznaczanych na integracje społeczną uczestników. Może ona poprawić sytuację finansową jednostki prowadzącej WTZ poprzez przekazywanie jego dochodów na działalność tej jednostki.

132.

Zgłaszający opowiada się za nowelizacją lub uchyleniem w § 19 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 rozporządzenia.

Ad pkt 5 – Zgłaszający nie widzi potrzeby, dofinansowania ze środków Funduszu ubezpieczenie uczestników. Osoby pobierające rentę czy zarejestrowane w urzędzie pracy są ubezpieczone.

Ad pkt 3 i 7 Zgłaszający nie widzi uzasadnienia dla udzielenia ze środków Funduszu dofinansowania dowozu uczestników i wycieczek, gdyż demotywuje to uczestników do społecznej i zawodowej aktywizacji. Za dowóz i wycieczki powinni płacić sami.


§ 19 ust. 1 pkt 3, 5

i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

25 marca 2004 r.

w sprawie warsztatów terapii zajęciowejPostulat wymaga analizy przez MRPiPS. W ocenie Funduszu propozycja ma na celu nowelizację w § 19 w ust. 1 pkt 3 poprzez wykreślenie możliwości dofinansowania ze środków Funduszu dowozu uczestników. Natomiast zniesienie możliwości dofinansowania ze środków Funduszu ubezpieczenia uczestników oraz uczestnictwa w wycieczkach będzie skutkowało uchyleniem w § 19 w ust. 1 pkt 3 i 7.

Propozycja ta skutkowałaby przeznaczeniem środków finansowych WTZ na inne cele wskazane w ww. przepisie, natomiast zmniejszy środki finansowe na wycieczki. Mogłyby być one ewentualnie finansowane na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia. Postulat uchylenia możliwości dofinansowania dowozu uczestników do WTZ może przyczynić się do ograniczenia z korzystania z niego przez niektóre osoby niepełnosprawne, z uwagi na podwyższenie kosztów i uszczuplenie w dochodach tych osób oraz ich rodzin133.

Zgłaszający wskazuje na trudności związane z funkcjonowaniem warsztatów terapii zajęciowej:

 1. przekonanie rodziny uczestnika, aby wyraziła zgodę na jego pracę w WTZ. Powodem jest obawa utraty renty socjalnej, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych często wzywa uczestnika WTZ na komisję lekarską i zabiera jej świadczenie poprzez zmianę grupy inwalidzkiej;

 2. brak przepisów prawnych umożliwiających organizowanie stażu lub praktyki przez WTZ (powinny obowiązywać podobne możliwości jak w szkołach średnich);

 3. brak okresu ochronnego przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę (skutkuje to często utrata renty socjalnej, a czasem utraty pracy);

 4. konieczność zmiany orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z WTZ (brak spójności w zapisach lekarza orzecznika, a lekarza medycyny pracy);


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna