Lp. KryteriumPobieranie 74,24 Kb.
Data30.06.2018
Rozmiar74,24 Kb.
Kryteria oceny operacji (projektów)

Lp.

Kryterium


Samorządy


Stowarzyszenia/fundacje


Mikroprzedsiębiorcy


Osoby fizyczne


Kościół / związki wyznaniowe

1.

Czy operacja pozwoli wzmocnić mocną stronę wskazaną

w analizie SWOT lub osłabić słabą stronę (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca uzasadnia w jaki sposób operacja przyczyni się do osłabienia słabych stron i/lub wzmocnienia mocnych stron.

Wzmocnienie 1 mocnej strony/osłabienie słabej – 2 punkty;

Wzmocnienie 2 do 4 mocnych strony/osłabienie słabych – 5 punktów;

Wzmocnienie więcej niż 4 mocnych stron/osłabienie słabych – 10 punktów.
(W sytuacji w której następuje wzmocnienie np. 2 mocnych stron i jednoczesne osłabienie np. 3 słabych stron – wyniki do obliczenia liczby punktów sumują się – np. projekt wzmacnia 2 mocne strony i osłabia 3 słabe = 2 + 3 = 5 – projekt otrzymuje maksymalną liczbę punktów jako że ma pozytywny wpływ na 5 cech zapisanych w analizie SWOT.


2.

Zaangażowanie partnerów w realizację projektu (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca wskazuje partnerów w projekcie, opisuje współpracę z nimi, udawania, że Projekt jest skonsultowany ze środowiskiem. Udokumentowaniem współpracy wnioskodawcy z partnerami są deklaracje współpracy, i/lub porozumienia współpracy i/lub umowy i/lub oświadczenia o współpracy szczegółowo pokazujące jego wkład w realizację projektu

Projekt angażuje jednego partnera – 1 punkt;

Projekt angażuje dwóch partnerów – 4 punkty;

Projekt angażuje trzech partnerów – 5 punktów;

Projekt angażuje więcej niż trzech partnerów – 10 punktów.3.

Wpływ operacji na realizację celów LSR LGD Podbabiogórze (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca wskazuje w jaki sposób jego projekt wpisuje się w realizację celów.


Operacja realizuje jeden cel szczegółowy LSR – 1 punkt;

Operacja realizuje dwa cele szczegółowe LSR – 5 punktów;

Operacja realizuje więcej niż dwa cele szczegółowe LSR – 10 punktów.


4.

Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

  1. W komentarzu Stowarzyszenia, Fundacje, Mikroprzedsiębiorcy, Osoby fizyczne, Kościół, Związki wyznaniowe opisują swoje doświadczenia i zasoby bez konieczności załączenia dokumentów potwierdzających ten fakt.

  2. W komentarzu samorządy wskazują i opisują ile razy do tej pory korzystały z zewnętrznych źródeł finansowania i dodatkowo udokumentują odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji projektu poprzez załączenie np. certyfikatów, dyplomów, referencji,

Samorządy

Stowarzyszenia, Fundacje, Mikroprzedsiębiorcy, Osoby fizyczne, Kościół, Związki wyznaniowe

Beneficjent (partnerzy) nie korzystali do tej pory z zewnętrznych źródeł finansowania – 0 punktów;

Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory jednokrotnie z zewnętrznych (krajowych i unijnych) źródeł finansowania – 3 punkty;

Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory więcej niż jeden raz z zewnętrznych źródeł finansowania – 6 punktów;

Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory więcej niż dwa razy z zewnętrznych źródeł finansowania i dodatkowo udokumentuje odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji projektu – 10 punktów.- Doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć,

- kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji)

- certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu)

- posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji

Brak ww. cech – 0 punktów;

Jedna z powyższych cech– 3 punkty;

Dwie z powyższych cech– 6 punktów;

Trzy z powyższych cech– 8 punktów;

Wszystkie z powyższych cech– 10 punków;


5.

Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać dokumenty lub informacje, na jakim etapie gotowości do realizacji jest składany Projekt oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten fakt.


Projekty inwestycyjne:

Projekt w fazie koncepcji – 0 punktów;

Projekt posiada dokumentację techniczną lub program funkcjonalny – 5 punktów;

Projekt posiada dokumentacje techniczną lub program funkcjonalny oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z pismem odpowiedniego organu o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych– 10 punktów.

W przypadku projektów, które dotyczą zakupów inwestycyjnych (np. wyposażenia) można uzyskać maksymalnie tylko - 5 pkt
Projekty miękkie:

Projekt w fazie koncepcji – 0 punktów;

Projekt posiada opracowaną i wiarygodną (udokumentowaną) diagnozę potrzeb w postaci dokumentu o nazwie diagnoza potrzeb (należy się powołać na obiektywne dane statystyczne lub przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich metodologii), która jest podstawą opracowania projektu – 5 punktów;
Projekt posiada opracowaną diagnozę w postaci dokumentu o nazwie diagnoza potrzeb oraz program funkcjonalny lub deklaracje uczestnictwa (np. w przypadku szkoleń) lub wiarygodne potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów (np. w przypadku imprez kulturalnych), polegające na pokazaniu systemu pomiaru osiągania wskaźników (np. sposób liczenia uczestników, potwierdzenie nakładów wydawnictw itp.) – 10 punktów.

W przypadku projektów mieszanych (zarówno twardych, jak miękkich) przyznaje się punkty związane z finansowo dominującą częścią (albo miękką albo twardą)6.

Innowacyjność operacji (max. 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca określa skalę zasięg innowacyjności swojego Projektu.

Operacja nie nosząca znamion innowacyjności – 0 punktów;

Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w której będzie realizowana – 2 punkty;

Operacja innowacyjna na skale miejscowości, w której będzie realizowana oraz przyczyniająca się do budowy kapitału społecznego – 5 punktów


7.

Zapewniony wkład własny (max. 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca opisuje dokumenty gwarantujące finansowe zabezpieczenie realizacji Projektu.

Samorządy

Stowarzyszenia/

fundacje

Mikroprzedsiębiorcy

Osoby fizyczne

Kościół / związki wyznaniowe

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

0 pkt: brak jakichkolwiek załączników

2 pkt: oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu dyrektora lub wójta (w przypadku jednostki gminnej) lub list intencyjny organu prowadzącego

2 pkt: załączone sprawozdanie finansowe i merytoryczne lub uchwała/oświadczanie zarządu o zabezpieczeniu środków na realizację projektu

2 pkt: załączony PIT za ostatni rok

2 pkt: oświadczenie własne o posiadaniu zabezpieczonych środków

2 pkt: oświadczenie Rady Parafialnej lub Księdza Proboszcza o posiadaniu zabezpieczonych środków na realizację projektu

5 pkt: uchwała budżetowa lub WPI lub uchwała intencyjna lub plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego,


5 pkt: odniesienie do ubiegłorocznych przychodów oraz załączone sprawozdanie finansowe i merytoryczne lub

promesa pożyczki/kredytu lub wyciąg bankowy z zabezpieczeniem środków finansowych na projekt
5 pkt: promesa pożyczki/kredytu lub inny sposób posiadania udokumentowanych środków (np. zaświadczenie z banku o posiadanych wolnych środkach – wraz z podaniem ich wysokości)

5 pkt: promesa pożyczki/kredytu lub inny sposób posiadania udokumentowanych środków (np. zaświadczenie z banku o posiadanych wolnych środkach – wraz z podaniem ich wysokości)

5 pkt: uchwała Rady Parafialnej lub promesa pożyczki/kredytu lub inny sposób posiadania udokumentowanych środków (np. zaświadczenie z banku o posiadanych środkach na realizację projektu – wraz z podaniem ich wysokości)

8.

Zasięg realizacji operacji (max. 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać miejscowości, na obszarze których realizowana będzie operacja.


Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3 punkty;

Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6 punktów;

Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości (ale nie cały obszar LSR) – 8 punktów;

Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10 punktów.9.

Wkład własny (max. 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać procentową wartość wkładu własnego, wyliczanego od kosztów całkowitych projektu.

Sposób obliczenia wkładu własnego:

(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X 100% / koszty całkowite = wysokość wkładu własnegoDo 30% - 1 punkt;

Powyżej 30% do 50% - 3 punkty;

Powyżej 50% - 5 punktów.


10.

Wykorzystanie lokalnych zasobów: kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ludzkich, finansowych, sprzętowych, lokalowych. (max 10 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca opisuje jakie lokalne zasoby będzie wykorzystywał w Projekcie oraz udokumentuje ich wykorzystanie za pomocą np. oświadczenia, deklaracji, umowy, zaświadczenia konserwatora zabytków, uchwały budżetowej czy innych dokumentów potwierdzających zasoby finansowe na całość realizacji operacji.


Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje jeden z lokalnych zasobów – 1 punkt;

Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje dwa lokalne zasoby – 3 punkty;

Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje trzy lokalne zasoby – 5 punktów;

Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje więcej niż trzy lokalne zasoby – 10 punktów.

11.

Trwałość projektu (max. 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca wskazuje, do której grupy projektów zalicza się jego projekt oraz na ile ma on charakter cykliczny/powtarzalny.

Spotkania, imprezy itp. – 0 punktów;

Projekt promocyjne – 1 punkt;

Projekty szkoleniowe– 2 punkty;

Projekty typu spotkania, imprezy, projekty promocyjne jednak o udowodnionym charakterze cyklicznym (powtarzalnym w dłuższej perspektywie czasu) – 4 punkty;

Projekty inwestycyjne – 5 punktów.


12.

Przynależność do Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru (max 5 punktów)
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca opisuje związki swojego Projektu z Ekomuzeum lub Pętlą Babiogórską, wskazując konkretną lokalizację projektu wraz z odniesieniem do obiektów zaliczonych do Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej oraz opisuje jak realizacja operacji wpłynie na atrakcyjność turystyczną obszaru.

Projekt dotyczy bezpośrednio czynnego obiektu Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru - 5 punktów;

Projekt realizowany jest na trasie Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 3 punkty;

Projekt realizowany jest w miejscowości, w której znajduje się Ekomuzeum lub przez którą przebiega Pętla Babiogórska i podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 2 punkty;

Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską, jednak podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 1 punkt;

Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską lub brak wiarygodnego uzasadnienia powyższych punktów– 0 punktów.


13

Ilość miejsc pracy powstających lokalnie (max. 5 punktów)
Komentarz: Zawsze zero w przypadku gdy projekt nie tworzy miejsc pracy. W przypadku gdy operacja tworzy miejsca pracy to zgodnie ze schematem.
Kryterium to nie ma mocy dla operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz Małych projektów

Mikroprzedsiębiorcy

Osoby fizyczne

5 miejsc – 5 punktów;

4 miejsca – 4 punkty;

3 miejsca – 3 punkty;

2 miejsca – 2 punkty;

1 miejsce – 1 punkt.


5 miejsc – 5 punktów;

4 miejsca – 4 punkty;

3 miejsca – 3 punkty;

2 miejsca – 2 punkty;1 miejsce – 1 punkt.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna