Lp. Kategoria kosztówPobieranie 11,67 Kb.
Data21.05.2018
Rozmiar11,67 Kb.

Załącznik nr 3

………………………………Pieczęć oferenta

Lp.

Kategoria kosztów

Rodzaj kosztów
(opis uwzględniający cenę jednostkową wszystkich składowych danego działania)


Koszt w zł

1.

Nadzór nad realizacją szkolenia.


Koszt rekrutacji uczestników, koszt nadzoru nad przeprowadzeniem szkolenia, koszt przygotowanie sprawozdania, forma sprawozdania, koszt monitoringu (działania podejmowane
w przedmiotowym zakresie, czas i miejsce), ocena efektywności szkoleń (forma oceny efektywności, koszt), wskazać ilość osób odpowiedzialnych za powyższe(wykaz imienny i miejsce zatrudnienia)

2.

Konferencje szkoleniowe
i warsztaty

Ramowy program szkoleń, ilość, czas trwania, koszt jednostkowy konferencji szkoleniowych i warsztatów, koszt wynajęcia sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych, koszty delegacji dla wykładowców tj. koszt noclegu, koszt dojazdu, imienna lista wykładowców (imię, nazwisko i tytuł naukowy) wraz ze wskazaniem wynagrodzeń dla poszczególnych wykładowców i liczbą godzin wykładowych, które będą przeprowadzone przez poszczególnych wykładowców, deklarowana liczba uczestników planowana do przeszkolenia, koszt majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach realizacji zadania objętego konkursem
3.

Koordynacja szkoleń

Koszt, forma wyboru ośrodków współpracujących
w realizacji zadania, koszt opracowania wskaźników monitorowania programu (działania planowane do realizacji w przedmiotowym zakresie, koszt opracowania programu szkolenia oraz wytycznych do przygotowania materiałów szkoleniowych, koszt opracowania multimedialnych prezentacji oraz filmów
z operacji chirurgicznych, wskazać ilość osób odpowiedzialnych za powyższe(wykaz imienny i miejsce zatrudnienia)

RazemOFERTA REALIZACJI PROPONOWANYCH ZADAŃ WRAZ Z PLANEM RZECZOWO – FINANSOWYM NA ROK 2014
Zadeklarowana liczba osób planowanych do przeszkolenia .………………(liczba)

Średni koszt przeszkolenia jednego uczestnika …………….. ...(w zł)

.............................................................. ..................................................

Pieczęć i podpis głównego księgowego / Pieczęć i podpis osoby lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe osób uprawnionych do

reprezentowania oferentaData ................................
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna