Lp. Dodatkowe Kryteria oceny operacji w naborach tematycznychPobieranie 31,32 Kb.
Data10.02.2018
Rozmiar31,32 Kb.Lp.

Dodatkowe Kryteria oceny operacji w naborach tematycznychInnowacyjność operacji w odniesieniu do obszaru LGD. Preferuje się operacje innowacyjne, niespotykane w skali lokalnej - tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, nowe technologie lub realizujące nowe usługi lub produkty na obszarze LGD

0 - operacja nie jest innowacyjna

1- operacja innowacyjna na poziomie gminy

2- operacja innowacyjna na poziomie obszaru LGD

3- operacja innowacyjna na poziomie województwa

UWAGA: Wnioskodawca zobowiązany jest, w sposób racjonalny, do przedstawienia nie budzących wątpliwości dowodów na poparcie swojej tezy o innowacyjności swojej operacji.

Kryterium niezbędne dla osiągnięcia podstawowej zasady Programu Leader – innowacyjnego podejścia przedsięwzięć zaplanowanych w ramach realizacji LSR. Kryterium powstało dla premiowania operacji zgodnych z LSR i realizujących innowacyjne podejście w jak największym stopniu.
Promocja obszaru LGD. Preferuje się operacje, które wpływają na promocję jak największego obszaru LGD.

0 – brak zaplanowanych narzędzi mających wpływ na promocję obszaru LGD

1 – operacja przyczyni się do promocji obszaru LGD w sposób pośredni

2 – operacja przyczyni się do promocji obszaru LGD w sposób bezpośredni

3 – wnioskodawca, zgodnie z zakresem działań, wykorzystuje w tytule operacji nazwę „Partnerstwo Kaczawskie”, Kraina Wygasłych Wulkanów lub pochodne

UWAGA: Wnioskodawca w ramach realizacji operacji zaplanował narzędzia promocyjne zgodne z LSR.

Kryterium niezbędne dla osiągnięcia wskaźników realizacji LSR w ramach tematycznego naboru. Kryterium powstało dla premiowania operacji zgodnych z LSR i realizujących założenia tematycznego naboru w jak największym stopniu.
Rozwój oferty turystycznej. Preferuje się operacje inwestujące w potencjał turystyczny regionu.

0 - operacja nie inwestuje w potencjał turystyczny regionu

1 – operacja polega na modernizacji małej infrastruktury turystycznej lub/i szlaków turystycznych

2 – operacja polega na budowie małej infrastruktury turystycznej lub/i tworzeniu nowych szlaków turystycznych

3 – operacja polega na inwestycji tworzącej nową ofertę turystyczną i edukacyjną.

UWAGA: Wnioskodawca rzetelnie opisał sposób inwestowania w potencjał turystyczny regionu.

Kryterium niezbędne dla osiągnięcia wskaźników realizacji LSR w ramach tematycznego naboru. Kryterium powstało dla premiowania operacji zgodnych z LSR i realizujących założenia tematycznego naboru w jak największym stopniu.
Działanie w partnerstwie. Preferuje się operacje realizowane przy współpracy partnerów, w opisie zadań zostanie wskazane Partnerstwo wraz z podziałem zadań partnerów:

  1. - operacja nie zakłada zaangażowania partnera

  2. - operacja zakłada zaangażowanie partnera z jednego sektora zaangażowanego w realizację LSR

2 – operacja zakłada realizację działań integrujących partnerów z dwóch sektorów zaangażowanych w realizację LSR

3 - operacja zakłada realizację działań integrujących partnerów z trzech sektorów zaangażowanych w realizację LSRKryterium niezbędne dla osiągnięcia wskaźników realizacji LSR w ramach tematycznego naboru oraz zasady Programu Leader – partnerskiego podejścia przedsięwzięć zaplanowanych w ramach realizacji LSR. Kryterium powstało dla premiowania operacji zgodnych z LSR i realizujących działania integrujące trzy sektory w jak największym stopniu.Grupa docelowa operacji związanych ze szkoleniami. Preferuje się operacje, których działania szkoleniowe skierowane są do konkretnych grup docelowych:

0 - operacja nie wskazuje żadnej głównej grupy docelowej

1 – operacja skierowana jest przede wszystkim do liderów lokalnych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

2 – operacja skierowana jest przede wszystkim do kobiet wiejskich

3 - operacja skierowana jest przede wszystkim do producentów i usługodawców działających na obszarze LGD

Kryterium niezbędne dla osiągnięcia wskaźników realizacji LSR w ramach tematycznego naboru. Kryterium powstało dla premiowania operacji zgodnych z LSR i realizujących założenia tematycznego naboru w jak największym stopniu.


MAKSYMALNA ilość punktów - 15

Zasięg oddziaływania operacji. Preferuje się operacje o szerszym zasięgu oddziaływania obejmującym więcej niż 1 miejscowość

3- obejmujący cały obszar LGD

2- obejmujący obszar gminy

1-obejmujący obszar więcej niż 1 miejscowości

0-obejmujący obszar 1 miejscowości

(należy uzasadnić obszar oddziaływania)Stopień spełnienia dodatkowych założeń LSR. Preferuje się operacje, które w opisie zadań będą miały, określone w sposób mierzalny i realny, wskaźniki produktu i rezultatu zgodne z przedsięwzięciami w ramach tematycznego naboru wniosków.

0 – brak zgodności z założeniami tematycznego naboru

1 – operacja przyczyni się do osiągnięcia 1 ze wskazanych w LSR wskaźników produktu i rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem

2- operacja przyczyni się do osiągnięcia 2 ze wskazanych w LSR wskaźników produktu i rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem

3 - operacja przyczyni się do osiągnięcia 3 ze wskazanych w LSR wskaźników produktu i rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciemKryterium niezbędne dla osiągnięcia wskaźników realizacji LSR w ramach tematycznego naboru. Kryterium powstało dla premiowania operacji zgodnych z LSR i realizujących założenia tematycznego naboru w jak największym stopniu.

UWAGA: W przypadku ogłoszenia konkursu tematycznego operacja jest zgodna z LSR jeżeli:

1. wpisuje się w co najmniej jeden cel ogólny związany z tematem konkursu

2. wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy związany z tematem konkursu

3. wpisuje się w przedsięwzięcie związane z tematem konkursu

Zakres tematyczny: operacje, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. mieścić się w zakresie celu LSR o numerze oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celowi ogólnemu
2. mieć wpływ na co najmniej jedną z następujących grup docelowych: kobiety, osoby poniżej 26. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia lub organizacje pozarządowe
3. spełniać warunek innowacyjności poprzez zastosowanie innowacyjnych działań na skalę lokalną lub regionalną

Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.Stan faktyczny lub zobowiązanie do wypełnienia kryterium musi być w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości

Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.ABY SKORZYSTAĆ Z PROCESU DORADZTWA W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU, POŚWIADCZONEGO ZAŚWIADCZENIEM, KONIECZNE JEST WCZESNIEJSZE ZAREZERWOWANIE TERMINÓW DORADZTWA.

Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowania wniosku z pracownikiem biura LGD


Konsultacje merytoryczne są gwarancją prawidłowego przygotowania wniosku co bezpośrednio wpływa na efektywność i skuteczność wdrażania celów LSR, a także skrócenie czasu procedowania wniosku przez Instytucje Wdrażającą. Dodatkowo w naborach objętych dodatkową pulą środków niezbędne będzie wprowadzenie innowacyjnych metod działania przewidzianych w rozszerzonych LSR, doradztwo merytoryczne obejmować będzie także te kwestie.3- beneficjent korzystał z doradztwa pracownika biura LGD podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie operacji i otrzymał zaświadczenie
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna