Lokalne kryteria wyboru w zakresie pozostałych operacji konkursowychPobieranie 32,58 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar32,58 Kb.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie pozostałych operacji konkursowych:


L.p.

Kryteria oceny

Waga

Punktacja

1.

Udział wnioskodawcy w szkoleniach i konsultacjach:

a) Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – 2 pkt.

b) Wnioskodawca konsultował wniosek w biurze LGD – 2 pkt.

c) Wnioskodawca nie brał udziału w spotkaniu informacyjnym, nie konsultował wniosku w biurze LGD – 0 pkt.2

0 lub 4 lub 8 pkt.

2.

Rodzaj wnioskodawcy:

a) Wnioskodawcą jest stowarzyszenie lub fundacja – 10 pkt.

b) Wnioskodawcą jest inny uprawniony podmiot, za wyjątkiem sektora publicznego – 4 pkt.

c) Wnioskodawcą jest sektor publiczny – 0 pkt.1

0 lub 4 lub 10 pkt.

3.

Beneficjenci operacji:

a) Beneficjentami są osoby z katalogu grup defaworyzowanych ze względu na utrudnienia w dostępie do rynku pracy – 6 pkt.

b) Beneficjentami są osoby z katalogu grup defaworyzowanych ze względu na wykluczenia i ograniczenia w życiu społecznym – 3 pkt.

c) Wnioskodawca nie wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych – 0 pkt.
2

0 lub 6 lub 12 pkt.

4.

Doświadczenie wnioskodawcy:

a) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych operacji – 8 pkt.

b) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji inicjatyw społecznych – 4 pkt.

c) Wnioskodawca nie wykazał doświadczenia w realizacji inicjatyw społecznych – 0 pkt.2

0 lub 8 lub 16 pkt.

5.

Sposób przygotowania budżetu i jego adekwatność do zaplanowanej operacji:

a) Budżet sporządzony w sposób rzetelny, przejrzysty i kompletny - zawiera niezbędne parametry dotyczące określonego wydatku (ilość, cena jednostkowa, jednostka miary itp.). Podane ceny są oszacowane w sposób realny i nie odbiegają od cen rynkowych. Budżet nie zawiera błędów rachunkowych, a zaplanowane wydatki posiadają uzasadnienie w opisie operacji i są logicznie powiązane z założonymi rezultatami – 3 pkt.

b) Budżet jest nierzetelny, nieprzejrzysty i niekompletny, sporządzony wadliwie pod względem rachunkowym i merytorycznym, a jego wykonanie jest mało realistyczne. Brakuje jasnego
i logicznego powiązania planowanych do poniesienia kosztów z zakładanymi rezultatami oraz uzasadnieniem zawartym w opisie operacji. Podane w budżecie ceny są przeszacowane
i odbiegają od cen rynkowych – 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

6.

Przejrzystość, kompletność i spójność opisu projektu:

a) Opis operacji zawiera przejrzyste i przemyślane objaśnienie, które jest spójne z budżetem, harmonogramem działań oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Opis operacji zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu i przedsięwzięcia, a także znajduje odzwierciedlenie w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 3 pkt.

b) Opis operacji jest nieprzejrzysty, zaplanowane działania są opisane w sposób niejasny
i niespójny, brakuje odniesień do budżetu oraz harmonogramu działań. W opisie operacji nie założono realizacji co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu oraz przedsięwzięcia, ponadto nie znajduje on odzwierciedlenia w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

7.

Wykorzystanie lokalnych zasobów:

a) Operacja będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne – 6 pkt.

b) Operacja będzie wykorzystywać lokalne zasoby lub usługi lub wytwarzane na obszarze LGD produkty – 3 pkt.

c) Operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt.2

0 lub 6 lub 12 pkt.

8.

Innowacyjność:

a) Operacja uruchamia nowe powiązania sieciowe pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami – 6 pkt.

b) Operacja wprowadza nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne – 6 pkt.

c) Operacja nie jest innowacyjna w zakresie wskazanym w LSR – 0 pkt.
1

0 lub 6 pkt.

9.

Liczba ludności w miejscowości, w której będzie realizowana operacja:

a) Do 1 tys. mieszkańców – 8 pkt.

b) Od 1 tys. do 2 tys. mieszkańców – 6 pkt.

c) Od 2 tys. do 5 tys. mieszkańców – 3 pkt.

d) Powyżej 5 tyś. mieszkańców – 0 pkt.


1

0 lub 3 lub 6 lub 8 pkt.

10.

Ochrona środowiska:

Operacja przyczynia się do podniesienia świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska

i zmian klimatycznych

TAK – 3 pkt.

NIE – 0 pkt.


1

0 lub 3 pkt.

11.

Członkostwo w LGD:

a) Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 12 miesięcy – 4 pkt.b) Wnioskodawca nie jest członkiem LGD, lub jest członkiem LGD krócej niż 12 miesięcy – 0 pkt.

1

0 lub 4 pkt.
  1. maksymalna liczba punktów: 97

  2. minimalny próg punktowy wynosi 30 %, tj. 29,10 pkt.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna