Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczejPobieranie 33,19 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar33,19 Kb.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

L.p.

Kryteria oceny

Waga

Punktacja

1.

Udział wnioskodawcy w szkoleniach i konsultacjach:

a) Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – 2 pkt.

b) Wnioskodawca konsultował wniosek w biurze LGD – 2 pkt.

c) Wnioskodawca nie brał udziału w spotkaniu informacyjnym, nie konsultował wniosku w biurze LGD – 0 pkt.2

0 lub 4 lub 8 pkt.

2.

Wiek wnioskodawcy w momencie złożenia wniosku:

a) W wieku do 25 roku życia – 12 pkt.

b) W wieku powyżej 25 do 30 roku życia – 10 pkt.

c) W wieku powyżej 50 roku życia – 8 pkt.

d) W wieku powyżej 30 do 50 roku życia – 6 pkt.


1

6 lub 8 lub 10 lub 12 pkt.

3.

Status wnioskodawcy:

a) Wnioskodawca wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na utrudnienia w dostępie do rynku pracy – 6 pkt.

b) Wnioskodawca wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na wykluczenia i ograniczenia w życiu społecznym – 3 pkt.

c) Wnioskodawca nie wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych – 0 pkt.2

0 lub 6 lub 12 pkt.

4.

Operacja w sposób istotny sprzyja ochronie środowiska lub klimatu:

a) Celem operacji jest utworzenie firmy z zakresu ochrony środowiska lub klimatu – 6 pkt.

b) Operacja ze względu na proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu – 4 pkt.

c) Operacja ma neutralny wpływ na środowisko – 0 pkt.1

0 lub 4 lub 6 pkt.

5.

Liczba ludności w miejscowości, w której wnioskodawca planuje zlokalizować siedzibę firmy:

a) Do 1 tys. mieszkańców – 8 pkt.

b) Od 1 tys. do 2 tys. mieszkańców – 6 pkt.

c) Od 2 tys. do 5 tys. mieszkańców – 3 pkt.

d) Powyżej 5 tyś. mieszkańców – 0 pkt.


1

0 lub 3 lub 6 lub 8 pkt.

6.

Wykorzystanie lokalnych zasobów:

a) Operacja będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne – 6 pkt.

b) Operacja będzie wykorzystywać lokalne zasoby, usługi lub produkty wytwarzane na obszarze LGD – 3 pkt.

c) Operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt.2

0 lub 6 lub 12 pkt.

7.

Sposób przygotowania budżetu i jego adekwatność do zaplanowanej operacji:

a) Budżet sporządzony w sposób rzetelny, przejrzysty i kompletny - zawiera niezbędne parametry dotyczące określonego wydatku (ilość, cena jednostkowa, jednostka miary itp.). Podane ceny są oszacowane w sposób realny i nie odbiegają od cen rynkowych. Budżet nie zawiera błędów rachunkowych, a zaplanowane wydatki posiadają uzasadnienie w opisie operacji i są logicznie powiązane z założonymi rezultatami – 3 pkt.

b) Budżet jest nierzetelny, nieprzejrzysty i niekompletny, sporządzony wadliwie pod względem rachunkowym i merytorycznym, a jego wykonanie jest mało realistyczne. Brakuje jasnego
i logicznego powiązania planowanych do poniesienia kosztów z zakładanymi rezultatami oraz uzasadnieniem zawartym w opisie operacji. Podane w budżecie ceny są przeszacowane
i odbiegają od cen rynkowych – 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

8.

Przejrzystość, kompletność i spójność opisu projektu:

a) Opis operacji zawiera przejrzyste i przemyślane objaśnienie, które jest spójne z budżetem, harmonogramem działań oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Opis operacji zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu i przedsięwzięcia, a także znajduje odzwierciedlenie w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 3 pkt.

b) Opis operacji jest nieprzejrzysty, zaplanowane działania są opisane w sposób niejasny
i niespójny, brakuje odniesień do budżetu oraz harmonogramu działań. W opisie operacji nie założono realizacji co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu oraz przedsięwzięcia, ponadto nie znajduje on odzwierciedlenia w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

9.

Innowacyjność:

a) Operacja uruchamia nowe powiązania sieciowe pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami – 6 pkt.

b) Operacja wprowadza nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne – 6 pkt.

c) Operacja nie jest innowacyjna w zakresie wskazanym w LSR – 0 pkt.1

0 lub 6 pkt.

10.

Doświadczenie i wykształcenie wnioskodawcy:

a) Wnioskodawca posiada wykształcenie adekwatne do planowanej operacji potwierdzone świadectwem lub zaświadczeniem – 2 pkt.

b) Wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe adekwatne do planowanej operacji potwierdzone świadectwem pracy lub rekomendacjami – 2 pkt.

c) Wnioskodawca nie posiada adekwatnego do planowanej operacji doświadczenia i wykształcenia – 0 pkt.2

0 lub 4 lub 8 pkt.

11.

Członkostwo w LGD:

a) Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 12 miesięcy – 4 pkt.b) Wnioskodawca nie jest członkiem LGD, lub jest członkiem LGD krócej niż 12 miesięcy – 0 pkt.

1

0 lub 4 pkt.  1. maksymalna liczba punktów: 94

  2. minimalny próg punktowy wynosi 30 %, tj. 28,20 pkt.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna