Lokalne kryteria wyboru operacjiPobieranie 54,74 Kb.
Data24.05.2018
Rozmiar54,74 Kb.

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż do działania

Rozwój działalności gospodarczej


KRYTERIUM

OPIS

WAGA

PUNKTACJA

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI

CHARAKTER

UTWORZONYCH MIEJSC PRACY


Preferowani są wnioskodawcy deklarujący zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy opisanych w LSR tj.:

- osób bezrobotnych w wieku 18-34 lat

- długotrwale bezrobotnych

- bezrobotnych płci żeńskiej

- bezrobotnych bez wykształcenia średniego

- bezrobotnych bez wykształcenia zawodowego

- niepełnosprawnych

- korzystających z pomocy społecznej


Uzasadnienie:

Wsparcie grup defaworyzowanych na rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla zapisów LSR i jej realizacji. Grupy te muszą być wpierane w sposób szczególny, tak aby w bezpośredni sposób objęte zostały wsparciem. Zastosowane kryterium pozwoli na osiągnięcie założonych celów i wskaźników w LSR związanych ze wsparciem grup defaworyzowanych na rynku pracy.

15

Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy określonych w LSR:

 1. TAK – 1 pkt.

 2. NIE – 0 pkt.

oświadczenie wnioskodawcy, treść wniosku, opis operacjiMIEJSCA PRACY

Preferuje się wnioskodawców deklarujących utworzenie co najmniej dwóch etatów w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (min. 2 etaty).
Uzasadnienie:

Zwiększenie zatrudnienia, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia na obszarach wiejskich jest istotnym czynnikiem polityki krajowej oraz Unii Europejskiej. Zachęcanie przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia pozwoli na zmniejszenie ubóstwa i biedy, co przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów LSR.


5

Wnioskodawca deklaruje utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (min. 2 etaty):

a) TAK – 1 pkt.

b) NIE – 0 pkt.

oświadczenie wnioskodawcy,

treść wniosku, opis operacji


PRZYGOTOWANIE PROJEKTU DO REALIZACJIPreferuje się wnioskodawców gotowych do realizacji operacji. Gotowość do realizacji operacji oznacza przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie operacji wszystkich niezbędnych dokumentów, których uzyskanie wymaga czasu i tak w przypadku robót budowlanych:

- prawomocne i ważne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne na szczegółowe korzystanie z wód (dla potwierdzenia ważności pozwolenia na budowę- jeśli data wydania jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku- należy załączyć kopię stron dziennika budowy z dokonanym ostatnim wpisem.) dla całego zakresu robót budowlanych wskazanych we wniosku lub,

-zaświadczenia z właściwego organu administracyjnego o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych dla pełnego zakresu projektu lub,

- pisma właściwego organu administracyjnego o niewniesieniu uwag do zgłoszenia,

- w przypadku gdy planowane inwestycje nie wymagają uzyskania w/w dokumentów pisma właściwego organu administacyjnego, że dana inwestycja/zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych.

W przypadku zakupu produktów i usług:

- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili, wydruków z Internetu, stron katalogów itp.) i/lub kosztorys

Jeśli z odrębnych przepisów wynika konieczność uzyskania decyzji środowiskowej:

- ostateczna decyzja środowiskowa

Dokumenty muszą być podpisane, zaparafowane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną przez LGD.
Uzasadnienie:

Kryterium jest istotne z punktu widzenia efektywnego wdrażania LSR. Operacje posiadające dokumentacje, której uzyskanie wymaga czasu mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania i uporanie się ze złożeniem ewentualnych uzupełnień w UMWP, co ma istotne znaczenie dla harmonogramu wdrażania LSR.


5

Wnioskodawca złożył wskazane dokumenty w ramach naboru:
 1. TAK – 1 pkt.

 2. NIE – 0 pkt.
weryfikacja wniosku przeprowadzona przez pracownika LGD w zakresie dołączenia wskazanych w opisie/uzasadnieniu dokumentów


INTENSYWNOŚĆ POMOCYPreferowane są podmioty wnioskujące o mniejszy procent dofinansowania niż 60% kosztów kwalifikowanych.
Uzasadnienie:

Wnioskodawcy oferujący większy udział środków własnych w ramach operacji zwiększają pulę środków w ramach LSR dla innych podmiotów istotnych dla realizacji strategii.


3

Dofinansowanie wynosi:

 1. od 60% do 70% kosztów kwalifik.

0 pkt.

 1. mniej niż 60% kosztów kwalifik.

1 pkt.

Wniosek o dofinansowanie operacji


WPŁYW


OPERACJI NA STAN

ŚRODOWISKA

NATURALNEGO I

ZMIANY


KLIMATYCZNE

Kryterium preferuje operacje, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy ochrony środowiska lub klimatu tj. inwestycje w rozwiązania techniczne, obiekty, instalacje, środki trwałe, wpływające na oszczędność energii, wody, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, produkcji odpadów, poziomu hałasu np. odnawialne źródła energii, czy wymiana starego sprzętu na nowy zużywający mniej energii, paliwa
Uzasadnienie:

Realizacja operacji pro środowiskowych wynika wprost z celów LSR oraz celów PROW 2014 – 2020. Ochrona środowiska szczególnie w zakresie powietrza i wody, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga szczególnego preferowania operacji stosujących tego typu rozwiązania.5

Operacja przewiduje działania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i zmiany klimatu:

a) TAK – 1 pkt.

b) NIE – 0 pkt.


Uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie, oświadczenie wnioskodawcy, koszty we wniosku

FUNKCJONOWANIE FIRMY NA RYNKU

Preferowani są wnioskodawcy doświadczeni w prowadzeniu działalności gospodarczej. Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia działalności.
Uzasadnienie:

Doświadczenie i ugruntowana pozycja na rynku każdego przedsiębiorstwa to gwarancja efektywnej realizacji podjętych działań. Dla wdrażania LSR bardzo istotnym czynnikiem jest jakość zarówno wdrażanych operacji jak i samych wdrażających. Dłuższe prowadzenie firmy daje większą gwarancję realizacji podjętych zobowiązań projektowych.

10

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą:


 1. 2 lata – 0 pkt.

 2. powyżej 2 lat – 1 pkt.

CEIGD/KRS
DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE LGD

Preferowani są wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze gmin Wejherowo lub Gniewino od co najmniej roku przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
Uzasadnienie:

Zależy nam aby dofinansowanie trafiało do firm, które faktycznie prowadzą działalność na naszym obszarze, a nie sztucznie stworzyli warunki do uzyskania pomocy przenosząc siedzibę lub otwierając filę na obszarze LGD.

5

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na obszarze LGD Bursztynowy Pasaż:
a) mniej niż rok- 0 pkt.

b) co najmniej rok- 1 pktCEIGD/KRS


INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI

Preferowane są operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jest jako:

- dostarczenie na rynek usługi lub produktu

- i/lub zrealizowanie inwestycji

- i/lub nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowo- społecznych, przyrodniczych lub historycznych

- i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia usługi/komunikacji

i/lub rozwój nowych rynków zbytu

- i/lub nowego procesu, sposobu organizacji lub zarządzania

dotychczas nie znanych / nie stosowanych na obszarze LSR.
Uzasadnienie:

Promowanie innowacyjności, poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji w działalności przedsiębiorstw na obszarach wiejskich prowadzić będzie do zwiększenia konkurencyjności lokalnych firm. Innowacje prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii oraz zwiększenia efektywności. Innowacyjność to też lepsze oraz ciekawsze wykorzystanie lokalnych walorów i zasobów ludzkich do prowadzenia działalności.
5

Operacja jest innowacyjna na obszarze LGD:
 1. TAK – 1 pkt.

b) NIE – 0 pkt.

Uzasadnienie w opisie operacjiWPŁYW REALIZACJI OPERACJI NA PROMOCJĘ LSR I LGDPreferowane są operacje, które przyczyniają się do promocji LSR i LGD poprzez: oznaczenie w widocznym miejscu przedmiotu operacji tabliczką lub naklejką informującą o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD. Gdy nie ma możliwości oznaczenia przedmiotu operacji informacją o dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2010 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, stosowna tabliczka powinna znaleźć się w eksponowanym miejscu w siedzibie firmy lub na jego stronie internetowej i zawierać co najmniej tytuł lub zakres dofinansowanej operacji.
Uzasadnienie:

Promocja LSR poprzez realizowane operacje wnioskodawców jest podstawowym źródłem informacji dla społeczności lokalnej o działalności LGD i realizowaniu LSR. Dodatkowym atutem stosowania informacji o źródle finansowania przedsięwzięć jest pozytywne postrzeganie działalności LGD oraz promuje PROW 2014 – 2020.


2

Operacja przyczynia się do promocji LSR i LGD:


 1. TAK – 1 pkt.

 2. NIE – 0 pkt.

Opis operacji przedstawiony przez wnioskodawcę

AKTYWNOŚĆ WNIOSKODAWCY

Preferowani są wnioskodawcy biorący udział w szkoleniach organizowanych przez LGD w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru operacji do dofinansowania.
Uzasadnienie:

Efektywna realizacja LSR opiera się na jakości składanych w ramach naborów dokumentach aplikacyjnych. Aktywność wnioskodawcy w zakresie pozyskiwania wiedzy odnośnie warunków przyznania pomocy (uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez LGD) będzie dodatkowo premiowana.

5

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD:


 1. TAK – 1 pkt.

 2. NIE – 0 pkt.
Dokumentacja LGD (listy obecności ze spotkań, szkoleń)

Maksymalna liczba punktów

60
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny

30
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna