Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny lgdPobieranie 69,43 Kb.
Data30.01.2018
Rozmiar69,43 Kb.

Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD
MAŁE GRANTY


L.p.

Kryterium lokalne

Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT

1.

Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy

- co najmniej 3 zrealizowane projekty – 3 pkt.

- co najmniej 1 zrealizowany projekt – 1 pkt.

- brak zrealizowanych projektów – 0 pkt.


Preferuje się wnioskodawców doświadczonych w obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną realizację projektów. Wnioskodawca musi dokonać krótkiego opisu projektów z podaniem nazwy projektu, celów projektu, wartość projektu, okres realizacji, źródła dotacji.

2.

Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie

- główny cele operacji/ projektu dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów – 3 pkt.

- jeden z celów szczegółowych operacji/projektu dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów – 2 pkt.

- operacja/projekt w minimalnym stopniu dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów – 1 pkt.


Preferuje się operacje/projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalna infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi, w powiązaniu z analizą SWOT w LSR.

3.

Poziom rozwoju kapitału ludzkiego

- główny cele operacji/ projektu dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego – 3 pkt.

- jeden z celów szczegółowych operacji/projektu dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego – 1 pkt.

- operacja/projekt nie dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego – 0 pkt.


Preferuje się operacje/projekty dotyczące rozwijania kapitału ludzkiego, przeciwdziałające migracji ludzi młodych, niskiemu poziomowi wykształcenia mieszkańców i aktywizujących seniorów. Kryterium to wynika ze słabych stron analizy SWOT: migracja młodych, starzejące się społeczeństwo, niski poziom wykształcenia.

4.

Udział partnerów w realizacji projektu

-w ramach operacji/projektu zakłada się współpracę z co najmniej 3 partnerami - 3 pkt.

- w ramach operacji/projektu zakłada się współpracę z 1-2 lokalnymi partnerami- 1 pkt.

- nie zakłada się współpracy z partnerami w ramach operacji/projektu – 0 pkt.


Preferuje się operacje/projekty realizowane z udziałem kilku partnerów, aby zapewnić szersze oddziaływanie projektów oraz zgodnie z wykazaną w SWOT (słaba komunikacja pomiędzy grupami działania) słabą stroną przyczynić się do zwiększenia poziomu współpracy pomiędzy grupami działania i budowania partnerstwa.

5.

Czas realizacji operacji/projektu

- mniej niż 6 miesięcy – 3 pkt.

- od 6 do 12 miesięcy – 1 pkt.

- powyżej 12 miesięcy – 0 pkt.


Preferuje się operacje/projekty krótsze, które dadzą oczekiwane efekty w krótszym czasie, a jednocześnie będą możliwe do zamknięcia w jednym roku realizacji LRS (co ważne jest ze względów organizacyjnych dla lGD).

6.

Status Partnera LGD Euro-Country

- Wnioskodawca jest Partnerem LGD – 3 pkt.

- Wnioskodawca nie jest Partnerem LGD – 0 pkt.Preferuje się operacje/projekty składane przez formalnych zadeklarowanych Partnerów LGD, ponieważ wzmacnia to potencjał LGD i strukturę partnerstwa.


Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD
ODNOWA I ROZWÓJ WSI


L.p.

Kryterium lokalne

Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT

1.

Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy

- co najmniej 3 zrealizowane projekty – 3 pkt.

- co najmniej 1 zrealizowany projekt – 1 pkt.

- brak zrealizowanych projektów – 0 pkt.


Preferuje wnioskodawców doświadczonych w obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną realizację projektów. Wnioskodawca musi dokonać krótkiego opisu projektów z podaniem nazwy projektu, celów projektu, wartość projektu, okres realizacji, źródła dotacji.

2.

Miejsce realizacji operacji

- operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej do 1000 mieszkańców – 3 pkt.

- operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej od 1000 do 1500 mieszkańców – 2 pkt.

- operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej powyżej 1500 mieszkańców – 1 pkt.


Preferuje operacje/projekty realizowane w mniejszych miejscowościach. Tak, aby zgodnie z wykazaną w analizie SWOT słabą strona (niedowartościowanie społeczności mieszkającej na wsi przez władze), głównie właśnie w odniesieniu do małych miejscowości, zrealizować więcej projektów/operacji tam gdzie liczb mieszkańców jest mniejsza.

3.

Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami w ramach LSR

- powiązany z innymi operacjami/ projektami – 3 pkt.

- brak powiązań z innymi operacjami/ projektami – 0 pkt.Preferuje operacje/projekty powiązane z realizacją innych operacji/projektów realizowanych na obszarze LGD bądź w ramach podejścia Leader bądź w ramach innych programów w celu uzyskania efektu synergii, koniecznej do poprawy jakości życia mieszkańców.

4.

Czas realizacji operacji/projektu

-- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.

- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.

- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.


Preferuje operacje/projekty krótsze, które dadzą oczekiwane efekty w krótszym czasie, a jednocześnie będą możliwe do zamknięcia w jednym roku realizacji LRS (co ważne jest ze względów organizacyjnych dla LGD).

5.

Wpływ projektu na promocję obszaru działania LGD

- operacja/projekt zawiera promocję z wykorzystaniem logo Euro-Country – 3 pkt.

- operacja/projekt nie promuje obszaru z wykorzystaniem logo Euro-Country – 0 pkt.Preferuje operacje/projekty zakładające promocję obszaru z wykorzystaniem logo typu LGD Euro-Country. Tak promocja przyczyni się do wzmocnienia rozpoznawalności obszaru LGD, co jest adekwatne do słabych stron w SWOT: słaba identyfikacja obszaru w regionie, słaby przepływ informacji w gminach. Budowanie silnej rozpoznawalnej marki Euro-Country przyczyni się do pozytywnych zmian.


Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁANOŚCI POZAROLNICZEJ


L.p.

Kryterium lokalne

Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT

1.

Wielkość gospodarstwa rolnego

- gospodarstwo beneficjenta ma powierzchnię poniżej średniej wojewódzkiej – 3 pkt.

- gospodarstwo beneficjenta ma powierzchnię powyżej średniej wojewódzkiej – 0 pkt.Preferuje operacje/projekty realizowane w gospodarstwach rolnych poniżej średniej wojewódzkiej obliczanej co roku przez ARiMR. Gospodarstwa poniżej średniej wojewódzkiej są często zaliczane do niskotowarowych, nie dających możliwości utrzymania rodziny rolniczej.

2.

Poziom rozwoju turystyki opartej na lokalnych zasobach

- główny cele operacji/ projektu dotyczy rozwoju turystyki – 3 pkt.

- jeden z celów szczegółowych operacji/projektu dotyczy rozwoju turystyki – 1 pkt.

- operacja/projekt w minimalnym stopniu dotyczy rozwoju turystyki – 1 pkt.


Preferuje operacje/projekty służące rozwojowi turystyki w oparciu o lokalne zasoby, w szczególności tworzenia i rozbudowy bazy turystycznej i usług na rzecz turystyki.

Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wykazano brak infrastruktury turystycznej, słabo rozwiniętą bazę gastronomiczną i noclegową.

3.

Czas realizacji operacji/projektu

-- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.

- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.

- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.


Preferuje operacje/projekty krótsze, które dadzą oczekiwane efekty w krótszym czasie, a jednocześnie będą możliwe do zamknięcia w jednym roku realizacji LRS (co ważne jest ze względów organizacyjnych dla LGD).

4.

Wpływ projektu na promocję obszaru działania LGD

- operacja/projekt zawiera promocję lokalnych produktów i usług z wykorzystaniem logo Euro-Country – 3 pkt.

- operacja/projekt nie promuje lokalnych produktów i usług z wykorzystaniem logo Euro-Country – 0 pkt.Preferuje operacje/projekty zakładające promocję obszaru z wykorzystaniem logotypu LGD Euro-Country. Tak promocja przyczyni się do wzmocnienia rozpoznawalności obszaru LGD, co jest adekwatne do słabych stron w SWOT: słaba identyfikacja obszaru w regionie, słaby przepływ informacji w gminach. Budowanie silnej rozpoznawalnej marki Euro-Country przyczyni się do pozytywnych zmian w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego.

5.

Kompletność wniosku

- wniosek jest kompletny, posiada wszystkie konieczne złączniki – 3 pkt.

- wniosek jest niekompletny, brakuje obowiązkowych załączników – 0 pkt.Preferuje operacje/projekty przemyślane i bardzo dobrze opracowane. Taka operacja zachęci do dokładnej pracy nad wnioskiem, może również przyczynić się do podniesienia kwalifikacji, nie tylko w zakresie zarządzania projektami, co jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wykazano relatywnie niski poziom wykształcenia mieszkańców.


Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW


L.p.

Kryterium lokalne

Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT

1.

Rozwój lokalnego rynku pracy

- co najmniej 3 nowe miejsca pracy – 3 pkt.

- co najmniej 2 nowe miejsce pracy – 2 pkt.

- co najmniej 1 nowe miejsce pracy – 1 pkt.


Preferuje operacje/projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy na terenie LGD. Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wykazano niedobór miejsc pracy na lokalnym rynku.

2.

Poziom rozwoju turystyki opartej na lokalnych zasobach

- główny cele operacji/ projektu dotyczy rozwoju turystyki – 3 pkt.

- jeden z celów szczegółowych operacji/projektu dotyczy rozwoju turystyki – 2 pkt.

- operacja/projekt w minimalnym stopniu dotyczy rozwoju turystyki – 0 pkt.


Preferuje operacje/projekty służące rozwojowi turystyki w oparciu o lokalne zasoby, w szczególności tworzenia i rozbudowy bazy turystycznej i usług na rzecz turystyki.

Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wykazano brak infrastruktury turystycznej, słabo rozwiniętą bazę gastronomiczną i noclegową.

3.

Czas realizacji operacji/projektu

- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.

- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.

- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.


Preferuje operacje/projekty krótsze, które dadzą oczekiwane efekty w krótszym czasie, a jednocześnie będą możliwe do zamknięcia w jednym roku realizacji LRS (co ważne jest ze względów organizacyjnych dla LGD).

4.

Wpływ projektu na promocję obszaru działania LGD

- operacja/projekt zawiera promocję lokalnych produktów i usług z wykorzystaniem logo Euro-Country – 3 pkt.

- operacja/projekt nie promuje lokalnych produktów i usług z wykorzystaniem logo Euro-Country – 0 pkt.Preferuje operacje/projekty zakładające promocję obszaru z wykorzystaniem logotypu LGD Euro-Country. Tak promocja przyczyni się do wzmocnienia rozpoznawalności obszaru LGD, co jest adekwatne do słabych stron w SWOT: słaba identyfikacja obszaru w regionie, słaby przepływ informacji w gminach. Budowanie silnej rozpoznawalnej marki Euro-Country przyczyni się do pozytywnych zmian w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego.

5.

Wsparcie dla określonych grup osób

- przewidywane zatrudnienie dla osób młodych (poniżej 35 roku życia) specjalistów lub z wyższym wykształceniem – 3 pkt.

- przewidywane zatrudnienie osób młodych (bez względu na wykształcenie) – 2 pkt.- brak przewidywanego zatrudnienia dla osób młodych lub/i z wyższym wykształceniem – 0 pkt.

Preferuje operacje/projekty, w których zakłada się zatrudnienie osób młodych (poniżej 35 roku życia) zwłaszcza z wyższym wykształceniem. Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wskazano na 2 problemy na lokalnym rynku pracy: duża migracja zarobkowa za granicę, szczególnie młodzieży, odpływ ludzi młodych z wyższym wykształceniem.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna