Lokalne kryteria wyboru dla działania małe projektyPobieranie 31,38 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar31,38 Kb.

Lokalne kryteria wyboru dla działania MAŁE PROJEKTY

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Małe projekty

L.p.

Kryteria

Opis

Punkty

Przykładowe odniesienie

do analizy SWOT

1

Doświadczenie wnioskodawcy

Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd projektów ze środków UE lub środków krajowych

2 – nie realizowali

1 – realizowali z środków krajowych

0 - realizowali z środków krajowych i UE

Kryterium ustalone w oparciu o wskazanie w SWOT ad. słabej strony: niedostateczne wykorzystanie funduszy na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego oraz rozwoju mieszkańców obszaru. W szansach zaś wskazuje się wzrost aktywności i współpracy aktywności i współpracy NGO’s. W szansach wskazuje się również wzrost umiejętności pozyskiwania i wspólnego wykorzystania środków pomocowych na rozwój regionu i jego mieszkańców. Realizacja kryterium ma zachęcić do z UE aktywności organizacje słabiej zaangażowane w wykorzystanie środków.

2

Działanie w partnerstwie

Preferuje operacje realizowane przy współpracy wielu partnerów instytucjonalnych, z 3 sektorów

2 – operacja zakłada zaangażowanie minimum 3 partnerów

1 – operacja zakłada zaangażowanie minimum 1 partnera

0- operacja nie zakłada zaangażowania partnera

Kryterium związane jest z mocną stroną współpraca i podejmowanie działania w ramach Partnerstwa DŚO, działanie w partnerstwie jest niezwykle istotne i silnie powiązane z szansą określoną jako konsolidacja działań w partnerstwie w ramach całego Szlaku Odry a z strony zagrożeń wymienia się brak aktywności w działaniu na rzecz swojego miejsca zamieszkania jak i regionu. Do działania w partnerstwie zmusza również zagrożenie określone jako konkurencja turystyczna Wrocławia, Sudetów i Kotliny Kłodzkiej oraz pogłębiająca się peryferyjność północnych gmin prawego brzegu Odry

3

Zasięg oddziaływania operacji

Preferuje operacje mające wpływ na większą ilość miejscowości i gmin

2 - wpływa na LGD (nie mniej niż 3 gminy)

1 - wpływa na kilka miejscowości

0 – wpływa na 1 miejscowość

W ramach kryterium zakłada się wykorzystanie mocnej strony – dużej integracji wśród społeczności wiejskiej , wzmocnienie imprez oraz świąt o charakterze lokalnym i regionalnym oraz współpracę i podejmowanie działań w ramach Partnerstwa DŚO,

Szanse wskazują na realizację wspólnego kalendarza imprez , zwiększenie aktywności i współdziałania organizacji pozarządowych , wyeksponowanie atrakcji turystycznych i produktów lokalnych4

Innowacyjność operacji

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali lokalnej - tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań

2 - ma charakter innowacyjny w danym środowisku lokalnym

0 – nie ma charakteru innowacyjnego
5

Spójność z regionem

Preferuje operacje powiązane z programami preferowanymi i realizowanymi wcześniej przez LGD, takimi jak Szlak Odry, Ekomuzea, Łęgi Odrzańskie-Natura 2000, Czysty Biznes

2 - operacja jest powiązana z minimum 1 programem

0 - operacja nie jest powiązana z żadnym programem

Kryterium bardzo mocno odwołuje się do specyfiki regionu mocne strony wyraźnie wskazują na obecność kluczowego dla partnerstwa obszaru Łęgów Odrzańskich wchodzącego w skład europejskiej sieci Natura 2000, w mocnych stronach znajduje się również obecność Szlaku Odry i sieci rozwijających się Ekomuzeów.

Słabe strony nakazują wzmocnienie działań dla silniejszego utożsamiania się ludności napływowej z dziedzictwem historyczno-kulturowym regionu


Szanse w SWOT nakazują konsolidację działań na Szlaku Odry, objęciem ochroną najcenniejszych obszarów, czynną ochronę siedlisk przyrodniczych, edukację ekologiczną i realizację planów odnowy wsi (ekomuzea)

Zagrożenia w SWOT wskazują zanik tradycji i obyczajów wśród społeczności lokalnej
6

Trwałość operacji po zakończeniu

Preferuje się operacje, których działanie będzie kontynuowane po zakończeniu finansowania z Leader PROW

1 - operacja zapewnia kontynuację

0 – operacja nie zapewnia kontynuacji
7

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Preferuje operacje, które wykorzystują potencjał przyrodniczo-kulturowy oraz aktywność mieszkańców

2 – wykorzystuje w potencjał przyrodniczo-kulturowy i aktywność mieszkańców

1 – wykorzystuje potencjał przyrodniczo-kulturowy lub aktywność mieszkańców

0 – nie wykorzystuje potencjału przyrodniczo-kulturowego ani aktywności mieszkańców
8

Promocja obszaru

Preferuje operacje, które wpływają na promocję jak największego obszaru LGD

3 – promocja całego obszaru LGD

2 – promocja minimum 1 gminy

1 – promocja jednej miejscowości

0brak wpływu na promocję

W słabych stronach wymienia się niewystarczająca promocję


Maksymalnie

16 punktów
Minimalna ilość punktów jaką musi otrzymać operacja, aby znalazła się na liście operacji wskazanych do dofinansowania: 40 % (minimum 6,4 pkt)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna