Lokalne kryteria oceny operacji „Wzmocnienie konkurencyjności I utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”Pobieranie 14,64 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar14,64 Kb.


Lokalne kryteria oceny operacji „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”


Efekty uzyskane w wyniku realizacji operacji- 0-2 pkt.1 pkt., jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności, 2 pkt. jeżeli więcej niż jedna:

   1. aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania,

   2. promocja połowu, chowu i hodowli ryb oraz wędkarstwa,

   3. promocja spożycia ryb,

   4. kultywowanie i promowanie lokalnych tradycji,

   5. pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

  1. Znaczenie realizacji operacji dla promocji obszaru – 0-3 pkt:

   1. operacja promuje obszar objęty LSROR w skali kraju – 3 pkt.,

   2. operacja promuje obszar objęty LSROR w skali województwa – 2 pkt.,

   3. operacja promuje obszar objęty LSROR w skali lokalnej – 1pkt.,

   4. brak wpływu na promocję obszaru – 0pkt.

  2. Stopień zgodności z celami LSROR – 0-2 pkt.:

   1. operacja realizuje jeden cel szczegółowy - 0 pkt.,

   2. operacja realizuje dwa cele szczegółowe – 1 pkt.,

   3. operacja realizuje trzy lub więcej celów szczegółowych – 2 pkt.

  3. Spełnienie warunków operacji o charakterze innowacyjnym- 0-3 pkt.:

   1. co najmniej 2 z 6 – 1 pkt.,

   2. co najmniej 4 z 6 – 2 pkt.,

   3. 6 – 3 pkt.

Operacja ma charakter innowacyjny, który polega na:

    1. nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej niestosowanym na obszarze LSROR,

    2. nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w procesie rozwoju,

    3. zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR,

    4. wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR,

    5. upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych,

    6. aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju.

  1. Zakładany przez Wnioskodawcę poziom dofinansowania niższy niż maksymalny wynikający z zapisów rozporządzenia – 0-3 pkt.:

   1. do 5% - 1 pkt.,

   2. 6% - 10% - 2 pkt.,

   3. powyżej 10% - 3 pkt.

  2. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów – 0 lub 1 pkt.

  3. Komplementarność operacji z innymi projektami realizowanymi i zrealizowanymi na obszarze objętym LSROR 0-1 pkt.:

   1. komplementarność z co najmniej jednym projektem – 1 pkt.,

   2. brak komplementarności – 0 pkt.

  4. Realizacja operacji w ramach udokumentowanego partnerstwa (potwierdzeniem jest umowa partnerska, zawierająca m.in. podział zadań) – 0 lub 1 pkt.

  5. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” – 0 lub 1 pkt.

  6. wnioskodawca jest rybakiem zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 0 – 2 pkt.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna