Lokalna strategiaPobieranie 3,59 Mb.
Strona8/8
Data22.02.2018
Rozmiar3,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Zasady ewaluacji własnej:

 • Komisja Rewizyjna dokonuje statutowej oceny Stowarzyszenia i jej organów

 • Zespół ekspertów zewnętrznych raz do roku dokonuje audytu organizacyjnego i zarządczego.

 • Zespół ds. Aktualizacji Strategii udostępnia dane ze swoich prac audytorom

 • Zespół ds. Aktualizacji Strategii korzysta z prac audytorów zewnętrznych,
  a ich wnioski wykorzystuje w swoim Raporcie.


3. Kryteria ewaluacyjne:

 • Kryterium skuteczności

 • Kryterium efektywności (wydajności)

 • Kryterium adekwatności (odpowiedniości)

 • Kryterium użyteczności

 • Kryterium długotrwałości (perspektywiczności)


4. Oceny dokonuje się na podstawie określonych wskaźników:

 • produktu – liczbowe, wykonanie założonego przez LGD planu

 • rezultatu - odnoszą się do efektów u beneficjentów

 • oddziaływania – które odnoszą się do rezultatów Programu, mogą być bezpośrednio powiązane z podejmowanymi działaniami lub mieć charakter długookresowy.

oraz:

 • weryfikacji analizy SWOT,

 • analizy aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT

 • analizy zasadności przedsięwzięć

 • analizy monitoringu zewnętrznego postrzegania LGD wśród mieszkańców i z podziałem na sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy

 • analizy oceny przez partnerów


5. Ewaluacja kończy się raportem

7. PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR
Cel procedury: dokonanie zmian w LSR, wynikających z monitoringu wdrażania LSR i wyciągniętych wniosków z dotychczasowych działań i doświadczeń.
1. Powołanie Zespołu ds. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Walne Zebranie powołuje swoją uchwałą Zespół ds. Aktualizacji Strategii, który składa się z 5 osób: • 3 przedstawicieli LGD, reprezentujących 3 sektory (samorządowy, gospodarczy, społeczny)

 • Dyrektora Biura lub wskazanego pracownika

 • 1 Członka Zarządu Stowarzyszenia


2. Proces aktualizacji

Na proces aktualizacji składają się najpierw działania związane z monitoringiem i ewaluacja pracy własnej LGD. Monitoring i ewaluacja to szereg działań oceniających, które zespół podejmuje w ciągu roku. Dane, potrzebne do oceny poszczególnych elementów przygotowywane są przez pracowników Biura Stowarzyszenia. Oceny zespół dokonuje po zakończeniu każdego kwartału. Podsumowanie całego roku następuje w I kwartale kolejnego roku i kończy się przygotowaniem „Raportu


z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”
3. Tryb pracy zespołu

 • Zespół spotyka się co najmniej 4 razy do roku. Na pierwszym spotkaniu wybiera spośród członków Przewodniczącego, który prowadzi wszystkie spotkania.

 • Zespół pracuje wspólnie, w sprawach kontrowersyjnych, zapisywane jest w protokole zdanie odrębne.

 • Zespól ustala tryb i zakres pracy.

 • Zespół może zwrócić się do Zarządu o pomoc w pozyskaniu dodatkowych informacji.

 • Zespół może się zwrócić do Zarządu o zlecenie dodatkowych badań zewnętrznych

 • Zespół korzysta z obsługi logistycznej Biura Stowarzyszenia.

 • Raporty z pracy zespołu są praca zbiorową wszystkich członków Zespołu.

 • Zespół ustala zawartość Raportów cząstkowych i Raportu Rocznego.


4. Zakres działań monitoringu i ewaluacji

Zakres

Narzędzie

Częstotliwość

1

Ocena realizacji przedsięwzięć

Na podstawie wskaźników produktu i rezultatu

Raz w roku

2

Ocena realizacji celów

Na podstawie wskaźników oddziaływania

Raz w roku

3

Ocena przeprowadzonych konkursów

Ilościowa i jakościowa

Po zakończonym kwartale

4

Ocena otoczenia (szans i zagrożeń)

Dane statystyczne

Raz w roku

5

Przegląd procedur

Przegląd funkcji, ról i odpowiedzialności przy wdrażaniu poszczególnych działań

Raz w roku

6

Przegląd wskaźników

Sprawdzenie ich trafności, adekwatności, mierzalności

Raz w roku

7

Ocena realizacji planu rzeczowego LGD


Na podstawie wskaźników produktu i rezultatu

Dwa razy do roku

8

Ocena wykonania planu finansowego LGD


Na podstawie procentowego zaplanowania budżetu

Dwa razy do roku

9

Ocena postrzegania LGD w środowisku (oddziaływanie)

W tym ocena jawności i demokratyczności działańBadanie ankietowe w poszczególnych sektorach (gospodarczym, samorządowym i pozarządowym)


Raz w roku

10

Wnioski


Podsumowanie pracy zespołów

Cząstkowe w ciągu roku, zbiorcze raz w roku

11

RAPORT z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Dokument przekazany Walnemu zebraniu oraz promowany wśród mieszkańców

Marzec

/kwiecień
5. Harmonogram prac Zespołu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Wniosek do walnego Zebrania o powołanie Zespołu ds. Aktualizacji LSRX
Powołanie Zespołu ds. Aktualizacji LSR uchwałą Walnego ZebraniaX
Opracowanie planu pracy Zespołu ds. Aktualizacji LSR, zakresu analiz i diagnoz

Opracowanie planu Konsultacji społecznych,

Konsultacje społeczne, analizy diagnozy

Uchwała Walnego Zebrania przyjmująca nowe zapisy Strategii


X


8. Procedura WYŁACZENIA CZŁONKA RADY

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO JEGO BEZSTRONNOSCI
Cel procedury: Celem procedury jest zachowanie przejrzystości i rzetelności przy wyborze operacji. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogłyby wpłynąć na bezstronność członka rady stosuje się poniższą procedurę
Statut stanowi:

W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z osobistym lub majątkowym interesem członka Rady, jego przełożonego, małżonka, krewnych i powinowatych do II stopnia, członek Rady powinien wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad taką uchwałą i żądać zaznaczenia tego w protokole. Jeśli w powyższej sytuacji członek Rady nie wstrzyma się dobrowolnie, podlega on wyłączeniu od udziału w głosowaniu w drodze podjęcia uchwały przez Radę.


Przebieg procedury:

 1. Przed przystąpieniem do głosowania każdy z członków Rady składa oświadczenie, iż w stosunku do jego osoby nie zachodzą okoliczności, o których mowa powyżej

 2. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z osobistym lub majątkowym interesem członka Rady, jego przełożonego, małżonka, krewnych i powinowatych do II stopnia, członek Rady powinien wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad taką uchwałą

 3. Fakt ten odnotowuje się w protokole

 4. W razie, gdyby członek Rady nie wstrzymał się dobrowolnie, podlega on wyłączeniu w drodze głosowania przez Radę.


9. PROCEDURA NABORU I WYBORU OPERACJI


 1. Zarząd przygotowuje informację i przeprowadza kampanie informacyjna dotycząca konkursów.
 1. Terminy naborów są ogłaszane w porozumieniu z instytucjami wdrożeniowymi
 1. Lokalna Grupa Działania ogłasza termin rozpoczęcia naboru na co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 1. Wnioski są składane w Biurze LGD i przyjmowane przez Pracowników LGD
  w ciągu od 14 do 30 dni.
 1. Zarząd kieruje wnioski do oceny przez Radę.
 1. Zarząd w porozumieniu z Prezydium Rady może powołać ekspertów do pomocy w ocenie wniosków
 1. Rada, kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru projektów, przyjętymi
  w LSR, dokona wyboru projektów do realizacji przez LGD i przygotują listy wybranych projektów oraz list niewybranych projektów w kolejności uzyskanych punktów.
 1. Pierwszy wybór projektów musi nastąpić do 21 dni po zakończeniu naboru projektów, a ostateczny (po odwołaniach – do 45 dni po zakończeniu naboru projektów).

  Każdy projekt będzie poddany głosowaniu Rady na zgodność z LSR tj. czy przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego przedsięwzięcia, a tym samym odpowiednich celów szczegółowych i celów ogólnych.

 2. Dla każdego projektu wypełniona będzie karta projektu.
 1. Rada podejmuje uchwałę o ostatecznym kształcie listy wybranych projektów do finansowania.
 1. Zarząd przekazuje listę projektów wraz z dokumentacją do instytucji wdrożeniowych wraz z odpowiednią informacją do wnioskodawców.

Szczegóły przygotowania informacji o naborze projektów oraz inne wymogi proceduralne będą zgodne z zapisami Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniającego w/w rozporządzenie.


10. PROCEDURA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM FORMALNYM
Cel procedury: Celem procedury jest weryfikacja wstępna wniosków, to znaczy sprawdzenie czy posiadają one spełnione techniczne wymogi takie jak np. kompletność wniosku, czy odpowiedni sposób wypełnienia.
Przebieg procedury:

 1. Członkowie rady otrzymują karty oceny formalnej wraz z instrukcją

 2. Ocena dokonywana jest poprzez uzyskiwanie odpowiedzi na 9 pytań.

 3. Wniosek kwalifikuje się, gdy wszystkie odpowiedzi są twierdzące.

 4. Członek Rady starannie wypełnia Kartę, sprawdza numery wniosku i ostatecznie, w sposób czytelny ja podpisuje.


Karta oceny formalnej


L.p.

KRYTERIUM

Tak

Nie

Uwagi

1

Wniosek został złożony w terminie


2

Wniosek jest na odpowiednim formularzu


3

Wniosek jest zgodny z tematem konkursu


4

Wniosek jest zgodny z terminem realizacji


5

Wniosek jest zgodny z limitem finansowania


6

Wniosek spełnia kryterium lokalizacji


7

Wniosek jest kompletny


8

Wniosek posiada wszystkie załączniki


9

Wnioskodawca jest uprawniony


Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej potwierdzam, że:wniosek spełnia kryteria formalne i kwalifikuje się do oceny merytorycznej
wniosek nie spełnia kryteriów formalnych i nie kwalifikuje się do oceny merytorycznej
Instrukcja: Odpowiedzi pozytywne na wszystkie pytania rekomendują wniosek do oceny merytorycznej
11. PROCEDURA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM

ZGODNOŚCI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
Cel procedury: Celem procedury jest weryfikacja wniosków pod względm ich zgodności z zapisami strategii: celami i przedsięwzięciami, a także analizą SWOT
Przebieg procedury

 1. Członkowie rady otrzymują karty oceny zgodności z LSR wraz z instrukcją

 2. Ocena dokonywana jest poprzez uzyskiwanie odpowiedzi na pytania.

 3. Członek Rady może głosować za zgodnością operacji z LSR tylko i wyłącznie
  w przypadku twierdzącej odpowiedzi na WSZYSTKIE z powyższych pytań.

 4. Członek Rady starannie wypełnia Kartę, sprawdza numery wniosku
  i ostatecznie, w sposób czytelny ja podpisuje.L.p.

KRYTERIUM

Tak

Nie

Uwagi

1

Czy operacja jest zgodna z misją wyznaczoną w LSR?


2

Czy operacja przyczynia się do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego określonego w LSR?


3

Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego sformułowanego w LSR?


4

Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?


5

Czy operacja wykazuje innowacyjny charakter zgodnie z założeniami LSR?


6

Czy operacja uwzględnia mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia określone w Analizie SWOT w LSR?


Na podstawie przeprowadzonej oceny potwierdzam, że:wniosek spełnia kryteria zgodności

z LSR kwalifikuje się do oceny merytorycznej


wniosek nie spełnia kryteriów zgodności z LSR i nie kwalifikuje się do oceny merytorycznej
Instrukcja: Odpowiedzi pozytywne na wszystkie pytania rekomendują wniosek do oceny merytorycznej
12. Procedura wyboru operacji

zgodnie z kryteriami lokalnymi


 1. Członek rady otrzymuje Kartę oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wraz
  z instrukcją i opisem kryteriów i punktację za każde kryterium.

 2. Członek rady wypełnia Kartę oceny, podpisuje ją i ewentualnie zamieszcza uzasadnienie do swojej oceny

 3. Po zakończeniu oceny przez wszystkich członków Rady następuje głosowanie nad każdą operacją w trybie określonym przez regulamin Rady.


KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

Odnowa Wsi

Nr wniosku

(nadany przez Biuro LGD):


Tytuł operacji:

Wnioskodawca:

L.p.

KRYTERIUM

Liczba punktów

1

Realizacja kilku celów, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju
2

Doświadczenie wnioskodawcy
3

Członkowstwo w LGD
4

Wkład własny
5

Czas realizacji operacji
6

Oddziaływanie
7

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
8

Estetyzacja przestrzeni publicznej
9

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
10

Innowacyjność
11.

Partnerstwo


RAZEM:
OCENIAJĄCY

Nazwisko i imię:

Podpis:Data wypełnienia Karty oceny


Instrukcja:

Kartę oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi LSR wypełnia się po zapoznaniu z opisem kryteriów i liczba punktów, którą można za każde kryterium przyznać. Oceniający dokonuje oceny wpisując liczbę punktów do rubryki „Liczba punktów” .Następnie zlicza liczbę przyznanych punktów i wpisuje do rubryki „Razem”. Wypełnia i podpisuje „metryczkę’ karty.

Opis kryteriów do Odnowy wsi

L.p

Kryterium

Opis
Liczba punktów

1


Realizacja kilku celów, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju

Preferuje się operacje przyczyniające się do realizacji większych ilości celów szczegółowych

1 cel

1 pkt


2 cele

2 pkt

3 cele

3 pkt

2

Doświadczenie wnioskodawcy

Preferuje się wnioskodawcę

z doświadczeniem w realizacji operacji z udziałem funduszy UE1 projekt

1 pkt


2-3 projekty

3 pkt


4 i więcej projektów


5 pkt

3

Członkowstwo w LGD

Preferuje się operacje realizowane przez członków LGD

Nie jest członkiem


0 pkt

Jest członkiem


5 pkt

4

Wkład własny

Preferowane są operacje

z większym wkładem własnym beneficjenta25-30 %

1 pkt


31-50 %


3 pkt

Ponad 50%


5 pkt

5

Czas realizacji operacji

Preferowane są operacje

o szybszym terminie realizacjiOd 1,5 roku – 2 lat

1 pkt


Od 1-1,5 roku

2 pkt

Poniżej 1 roku

3 pkt

6

Oddziaływanie

Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom

100 – 500 ludziom

1 pkt


500 - 1000

ludziom


2 pkt

Powyżej 1000 ludzi

4 pkt

7

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

8

Estetyzacja przestrzeni publicznej

Preferuje projekty poprawiającą estetykę przestrzeni publicznej

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

9

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru

Nie


0 pkt

Tak


5 pkt

10

Innowacyjność

Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR

Nie

0 pkt

Tak

3 pkt

11

Partnerstwo

Preferuje projekty realizowane

z udziałem wielu partnerów1 partner

1 pkt

2 partnerów

2 pkt

3 partnerów

3 pkt

4 partnerów

4 pkt

5 i więcej partnerów

5 pkt

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% czyli 30 punkty!

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

Małe Projekty

Nr wniosku

(nadany przez Biuro LGD):


Tytuł operacji:

Wnioskodawca:

L.p.

KRYTERIUM

Liczba punktów

1

Realizacja kilku celów, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju
2

Doświadczenie wnioskodawcy
3

Członkowstwo w LGD
4

Wkład własny
5

Czas realizacji operacji
6

Oddziaływanie
7

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
8

Estetyzacja przestrzeni publicznej
9

Innowacyjność
10

Partnerstwo
11.

Zdolność do późniejszego samofinansowania się


RAZEM:
OCENIAJĄCY

Nazwisko i imię:

Podpis:Data wypełnienia Karty oceny

Instrukcja:

Kartę oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi LSR wypełnia się po zapoznaniu z opisem kryteriów i liczba punktów, którą można za każde kryterium przyznać. Oceniający dokonuje oceny wpisując liczbę punktów do rubryki „Liczba punktów” .Następnie zlicza liczbę przyznanych punktów i wpisuje do rubryki „Razem”. Wypełnia i podpisuje „metryczkę’ karty.

Opis kryteriów do Małych Projektów

Kryterium

Opis
Liczba punktów

1


Realizacja kilku celów zapisanych w LSR

Preferuje się operacje przyczyniające się do realizacji większych ilości celów

(liczone wraz z celem horyzont.)1 cel

1 pkt

2 cele

2 pkt

3 cele

3 pkt

4 i więcej celów

5 pkt

2

Doświadczenie wnioskodawcy

Preferuje się wnioskodawcę z doświadczeniem w realizacji operacji z udziałem funduszy UE

1 projekt

1 pkt

2 projekty

2 pkt

3 więcej projektów

3 pkt

3

Członkowstwo w LGD

Preferuje się operacje realizowane przez członków LGD

Nie jest członkiem

0 pkt

Jest członkiem


5 pkt

4

Wkład własny

Preferowane są operacje

z większym wkładem własnym beneficjenta30-40 %

1 pkt

41-50 %

3 pkt

Ponad 50%

5 pkt

5

Czas realizacji operacji

Preferowane są operacje

o szybszym terminie realizacjiOd 1,5 roku – 2 lat

1 pkt

Od 1-1,5 roku

2 pkt

Poniżej 1 roku

3 pkt

6

Oddziaływanie

Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom

Do 100

1 pkt

100 - 200

2 pkt

Powyżej 200

3 pkt

7

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

8

Estetyzacja przestrzeni publicznej

Preferuje projekty poprawiającą estetykę przestrzeni publicznej

Nie

0 pkt

Tak

6 pkt

9

Innowacyjność

Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

10

Partnerstwo

Preferuje projekty realizowane

z udziałem wielu partnerów1 partner

1 pkt

2 partnerów

2 pkt

3 partnerów

3 pkt

4 partnerów

4 pkt

5 i więcej partnerów

5 pkt

11

Zdolność do późniejszego samofinansowania się

Preferuje się projekty dla których analiza finansowa wykazała zdolność do późniejszego samofinansowania się lub pokazujące źródło utrzymania

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% czyli 30 punkty!

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”


Nr wniosku

(nadany przez Biuro LGD):


Tytuł operacji:

Wnioskodawca:

L.p.

KRYTERIUM

Liczba punktów

1

Realizacja kilku celów, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju
2

Biznesplan
3

Członkowstwo w LGD
4

Wkład własny
5

Czas realizacji operacji
6

Oddziaływanie
7

Zatrudnienie
8

Estetyzacja przestrzeni publicznej
9

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
10

Innowacyjność
11.

Partnerstwo


RAZEM:
OCENIAJĄCY

Nazwisko i imię:

Podpis:Data wypełnienia Karty oceny


Instrukcja:

Kartę oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi LSR wypełnia się po zapoznaniu z opisem kryteriów i liczba punktów, którą można za każde kryterium przyznać. Oceniający dokonuje oceny wpisując liczbę punktów do rubryki „Liczba punktów” .Następnie zlicza liczbę przyznanych punktów i wpisuje do rubryki „Razem”. Wypełnia i podpisuje „metryczkę’ karty.

Opis kryteriów do „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz do „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

Kryterium

Opis
Liczba punktów

1


Realizacja kilku celów

Preferuje się operacje przyczyniające się do realizacji większych ilości celów


1 cel

1 pkt

2 cele

2 pkt

3 cele

3 pkt

4 i więcej celów

5 pkt

2

Biznesplan

Ocena realności i efektywności biznesplanu. Możliwość osiągnięcia zamierzonych planów

mała

1 pkt

średnia

2 pkt

duża

3 pkt

3

Członkowstwo w LGD

Preferuje się operacje realizowane przez członków LGD

Nie jest członkiem

0 pkt

Jest członkiem

5 pkt

4

Wkład własny

Preferowane są operacje z większym wkładem własnym beneficjenta

50-60 %

1 pkt

61-80 %

3 pkt

Ponad 80%

6 pkt

5

Czas realizacji operacji

Preferowane są operacje o szybszym terminie realizacji

Od 1,5 roku – 2 lat

1 pkt

Od 1-1,5 roku

2 pkt

Poniżej 1 roku

3 pkt

6

Oddziaływanie

Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom

Do 20 ludzi rocznie

1 pkt

20 - 50

2 pkt

Powyżej 50

3 pkt

7

Zatrudnienie

Preferuje się projekty uruchamiające miejsca pracy

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

8

Estetyzacja przestrzeni publicznej

Preferuje się projekty poprawiającą estetykę przestrzeni publicznej

Nie

0 pkt

Tak

3 pkt

9

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Preferuje się projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru

Nie

0 pkt

Tak

7 pkt

10

Innowacyjność

Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSRNie

0 pkt

Tak

5 pkt

11

Partnerstwo

Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów lub w efekcie współpracy z partnerami

1 partner

1 pkt

2 partnerów

2 pkt

3 partnerów

3 pkt

4 partnerów

4 pkt

5 i więcej partnerów

5 pkt

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% czyli 30 punktów!

13. Procedura odwołania się wnioskodawców

od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji


 1. Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady w terminie 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o nie wybraniu projektu do finansowania.

 2. Pismo w sprawie odwołania należy skierować do Zarządu LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Rady wraz z opinią własną lub ekspertów.

 3. Rada rozpatruje odwołania podczas kolejnego posiedzenia w terminie 10 dni.

 4. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna.

Schemat wewnętrznej procedury oceny wraz z odwołaniem w LGDLokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie PIEKNA ZIEMIA GORCZAŃŚKA

Gminy: Mszana Dolna i Niedźwiedź,


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna