Lokalna strategiaPobieranie 3,59 Mb.
Strona7/8
Data22.02.2018
Rozmiar3,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:


 1. Zarząd przygotowuje informację i przeprowadza kampanie informacyjna dotycząca konkursów.
 1. Terminy naborów są ogłaszane w porozumieniu z instytucjami wdrożeniowymi
 1. Lokalna Grupa Działania ogłasza termin rozpoczęcia naboru na co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 1. Wnioski są składane w Biurze LGD i przyjmowane przez Pracowników LGD
  w ciągu od 14 do 30 dni.
 1. Zarząd kieruje wnioski do oceny przez Radę.
 1. Zarząd w porozumieniu z Prezydium Rady może powołać ekspertów do pomocy w ocenie wniosków
 1. Rada, kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru projektów, przyjętymi
  w LSR, dokona wyboru projektów do realizacji przez LGD i przygotują listy wybranych projektów oraz list niewybranych projektów w kolejności uzyskanych punktów.
 1. Pierwszy wybór projektów musi nastąpić do 21 dni po zakończeniu naboru projektów, a ostateczny (po odwołaniach – do 45 dni po zakończeniu naboru projektów).

  Każdy projekt będzie poddany głosowaniu Rady na zgodność z LSR tj. czy przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego przedsięwzięcia, a tym samym odpowiednich celów szczegółowych i celów ogólnych.

 2. Dla każdego projektu wypełniona będzie karta projektu.
 1. Rada podejmuje uchwałę o ostatecznym kształcie listy wybranych projektów do finansowania.
 1. LGD informuje wnioskodawców o wybraniu lub nie wybraniu jego projektu.
 1. Po rozpatrzeniu odwołań tworzona jest ostateczna lista wybranych lub nie wybranych projektów , którą Zarząd przekazuje wraz z dokumentacją do instytucji wdrożeniowych.

Szczegóły przygotowania informacji o naborze projektów oraz inne wymogi proceduralne będą zgodne z zapisami Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. (Dz.U nr 71, poz. 613) zmieniającego w/w rozporządzenie.Procedura odwołania się wnioskodawców od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji


 1. Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady

 2. Pismo w sprawie odwołania należy skierować niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nie zakwalifikowaniu projektu do realizacji do Zarządu LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Rady wraz z opinią własną lub ekspertów.

 3. Rada rozpatruje odwołania podczas kolejnego posiedzenia, którego termin jest określony w procedurze naboru i wyboru projektów i podany do publicznej informacji wraz z ogłoszeniem konkursu.

 4. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna.

Schemat wewnętrznej procedury oceny wraz z odwołaniem w LGD

Procedura oceny formalnej


L.p.

KRYTERIUM

Tak

Nie

Uwagi

1

Wniosek został złożony w terminie


2

Wniosek jest na odpowiednim formularzu


3

Wniosek jest zgodny z tematem konkursu


4

Wniosek jest zgodny z terminem realizacji


5

Wniosek jest zgodny z limitem finansowania


6

Wniosek spełnia kryterium lokalizacji


7

Wniosek jest kompletny


8

Wniosek posiada wszystkie załączniki


9

Wnioskodawca jest uprawniony


Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej potwierdzam, że:wniosek spełnia kryteria formalne i kwalifikuje się do oceny merytorycznej
wniosek nie spełnia kryteriów formalnych i nie kwalifikuje się do oceny merytorycznej
Instrukcja: Odpowiedzi pozytywne na wszystkie pytania rekomendują wniosek do oceny merytorycznej

Procedura wyboru operacji zgodnie z celami i kryteriami lokalnymi, zapisanymi w LSR
Po dokonaniu oceny formalnej członkowie Rady oceniają zgodność operacji z Lokalna Strategia Rozwoju, sprawdzając:


 • Czy operacja jest zgodna z misją wyznaczoną w LSR?

 • Czy operacja przyczynia się do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego określonego w LSR?

 • Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego sformułowanego w LSR?

 • Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?

 • Czy operacja wykazuje innowacyjny charakter zgodnie z założeniami LSR?

 • Czy operacja uwzględnia mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia określone w Analizie SWOT w LSR?

Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące członek Rady przechodzi do oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.


Procedura wyboru operacji przez Radę polega na sprawdzeniu zgodności wniosku
z kryteriami lokalnymi. Członek Rady otrzymuje Kartę oceny Operacji, na której ma wypełnić rubrykę „przyznane punkty” za każde kryterium.
Kryteria do poszczególnych operacji są szczegółowo opisane. Oceniający członek Rady ma zatem podany sposób rozumienia kryterium (intencje) oraz liczbę punktów, które może przyznać za poszczególne elementy. Kryteria są jasno sformułowane,
a mierzalność kryteriów pozwala na obiektywna ocenę operacji. Uszczegółowienie opisów kryteriów pozwala na wyeliminowanie indywidualnych interpretacji oceniających i nie pozwala na różne rozumienie poszczególnych kryteriów. Kryteria uwzględniają główne założenia strategii i cele rozwojowe obszaru, a także ideę Leadera i działań PROW.
W każdym działaniu Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% czyli 30 punktów!
Kryteria lokalne do kryteriów do Odnowy wsi:

L.p

Kryterium

Opis
Liczba punktów

1


Realizacja kilku celów, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju

Preferuje się operacje przyczyniające się do realizacji większych ilości celów szczegółowych

1 cel

1 pkt

2 cele

2 pkt

3 cele

3 pkt

2

Doświadczenie wnioskodawcy

Preferuje się wnioskodawcę

z doświadczeniem w realizacji operacji z udziałem funduszy UE1 projekt

1 pkt

2-3 projekty

3 pkt


4 i więcej projektów


5 pkt

3

Członkowstwo w LGD

Preferuje się operacje realizowane przez członków LGD

Nie jest członkiem

0 pkt

Jest członkiem


5 pkt

4

Wkład własny

Preferowane są operacje

z większym wkładem własnym beneficjenta25-30 %

1 pkt

31-50 %

3 pkt

Ponad 50%


5 pkt

5

Czas realizacji operacji

Preferowane są operacje

o szybszym terminie realizacjiOd 1,5 roku – 2 lat

1 pkt


Od 1-1,5 roku

2 pkt

Poniżej 1 roku

3 pkt

6

Oddziaływanie

Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom

100 – 500 ludziom

1 pkt

500 - 1000

2 pkt

Powyżej 1000 ludzi

4 pkt

7

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

8

Estetyzacja przestrzeni publicznej

Preferuje projekty poprawiającą estetykę przestrzeni publicznej

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

9

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru

Nie


0 pkt

Tak

5 pkt

10

Innowacyjność

Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

11

Partnerstwo

Preferuje projekty realizowane

z udziałem wielu partnerów1 partner

1 pkt

2 partnerów

2 pkt

3 partnerów

3 pkt

4 partnerów

4 pkt

5 i więcej partnerów

5 pkt

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% czyli 30 punkty!
Opis kryteriów do Małych Projektów:
Kryterium

Opis
Liczba punktów

1


Realizacja kilku celów

Preferuje się operacje przyczyniające się do realizacji większych ilości celów

(liczone wraz z celem horyzont.)1 cel

1 pkt

2 cele

2 pkt

3 cele

3 pkt

4 i więcej celów

5 pkt

2

Doświadczenie wnioskodawcy

Preferuje się wnioskodawcę z doświadczeniem w realizacji operacji z udziałem funduszy UE

1 projekt

1 pkt

2 projekty

2 pkt

3 więcej projektów

3 pkt

3

Członkowstwo w LGD

Preferuje się operacje realizowane przez członków LGD

Nie jest członkiem

0 pkt

Jest członkiem


5 pkt

4

Wkład własny

Preferowane są operacje

z większym wkładem własnym beneficjenta30-40 %

1 pkt

41-50 %

3 pkt

Ponad 50%

5 pkt

5

Czas realizacji operacji

Preferowane są operacje

o szybszym terminie realizacjiOd 1,5 roku – 2 lat

1 pkt

Od 1-1,5 roku

2 pkt

Poniżej 1 roku

3 pkt

6

Oddziaływanie

Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom

Do 100

1 pkt

100 - 200

2 pkt

Powyżej 200

3 pkt

7

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

8

Estetyzacja przestrzeni publicznej

Preferuje projekty poprawiającą estetykę przestrzeni publicznej

Nie

0 pkt

Tak

6 pkt

9

Innowacyjność

Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

10

Partnerstwo

Preferuje projekty realizowane

z udziałem wielu partnerów1 partner

1 pkt

2 partnerów

2 pkt

3 partnerów

3 pkt

4 partnerów

4 pkt

5 i więcej partnerów

5 pkt

11

Zdolność do późniejszego samofinansowania się

Preferuje się projekty dla których analiza finansowa wykazała zdolność do późniejszego samofinansowania się lub pokazujące źródło utrzymania

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% czyli 30 punkty!
W przypadku działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zrezygnowano z kryterium dotyczącego doświadczenia beneficjenta. Był to postulat wielu środowisk oraz wynik dyskusji członków LGD. To właśnie podejście Leader ma uaktywnić bowiem tych ludzi, którzy jeszcze nigdy dotąd nie korzystali z żadnej pomocy finansowej.

Dyskusję, a nawet kontrowersje wywoływał natomiast wskaźnik dotyczący członkowstwa w LGD. Pozostał, gdyż przyjęte zostały następujące argumenty: • Informacje o kryteriach będą szeroko dystrybuowane;

 • Każdy może zapisać się do LGD, płacić składki i pracować na rzecz dobra wspólnego;

 • Podejście Leader jest dla aktywnych mieszkańców, którzy działają
  w środowisku lokalnym;

 • Pomoc w ramach LSR jest swego rodzaju nagroda za pracę dla społeczności;

 • Nie jest to jedyne kryterium.

Opis kryteriów do „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz do „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”:


Kryterium

Opis
Liczba punktów

1


Realizacja kilku celów

Preferuje się operacje przyczyniające się do realizacji większych ilości celów


1 cel

1 pkt

2 cele

2 pkt

3 cele

3 pkt

4 i więcej celów

5 pkt

2

Biznesplan

Ocena realności i efektywności biznesplanu. Możliwość osiągnięcia zamierzonych planów

mała

1 pkt

średnia

2 pkt

duża

3 pkt

3

Członkowstwo w LGD

Preferuje się operacje realizowane przez członków LGD

Nie jest członkiem

0 pkt

Jest członkiem

5 pkt

4

Wkład własny

Preferowane są operacje z większym wkładem własnym beneficjenta

50-60 %

1 pkt

61-80 %

3 pkt

Ponad 80%

6 pkt

5

Czas realizacji operacji

Preferowane są operacje o szybszym terminie realizacji

Od 1,5 roku – 2 lat

1 pkt

Od 1-1,5 roku

2 pkt

Poniżej 1 roku

3 pkt

6

Oddziaływanie

Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom

Do 20 ludzi rocznie

1 pkt

20 - 50

2 pkt

Powyżej 50

3 pkt

7

Zatrudnienie

Preferuje się projekty uruchamiające miejsca pracy

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

8

Estetyzacja przestrzeni publicznej

Preferuje się projekty poprawiającą estetykę przestrzeni publicznej

Nie

0 pkt

Tak

3 pkt

9

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Preferuje się projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru

Nie

0 pkt

Tak

7 pkt

10

Innowacyjność

Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

11

Partnerstwo

Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów lub w efekcie współpracy z partnerami

1 partner

1 pkt

2 partnerów

2 pkt

3 partnerów

3 pkt

4 partnerów

4 pkt

5 i więcej partnerów

5 pkt

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% czyli 30 punktów!
Opis procedury znajduje się w załączeniu do LSR.
Rozdział X Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska” spełnia warunki, o których mowa w § 2 Rozporządzenia, a to m.in.:

 • Wszystkie gminy, których obszar objęty jest LSR są członkami LGD i nie są członkami innych LGD, które ubiegają się o wybór LSR;

 • Członkami są podmioty z sektora publicznego, sektora społecznego i sektora gospodarczego;

 • Obszar objęty LSR jest przestrzennie spójny i obejmuje 2 gminy wiejskie

 • Liczba ludności obszaru mieści się w przedziale od 10 do 100 tys. i wynosi
  23 376 mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r..

Wielkość budżetu LGD Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska” wynika


z iloczynu mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR
i kwoty 148 zł i wynosi: 3 459 648 zł do roku 2015 w podziale na następujące działania:

KOD


Nazwa działania

Kwota

z RozporządzeniaKwota

w budżecie LGD413

Wdrażanie LSR

116 zł

2 711 616

4.21

Wdrażanie projektów współpracy

3 zł

70 128

4.31

Funkcjonowanie LGD

29 zł

677 904

RAZEM

148 zł

3 459 648 zł

Wypełniając zapis § 2, pkt. 5 a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przygotowany został plan budżetu „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w podziale na: • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 • Odnowę i rozwój wsi

 • Małe projekty
Lata

realizacji

LSR


Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie

i rozwój mikro-

przedsiębiorstw

Odnowa


i rozwój wsi

Małe projekty2008-2015


277 800

277 800

1 250 000 zł

906 016

Udział

Procentowy

w 4.13

10,2 %

10,2 %

46,2 %

33,4 %

Zgodnie z powyższym podziałem warunek przeznaczenia minimum 10% budżetu „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na każdy z powyższych komponentów został spełniony.


Zgodnie z zapisem § 2, pkt. 5c Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych kryteriów sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 koszty bieżące (administracyjne) funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania wyniosą
518 947 zł, co stanowi 14,99 % kwoty realizacji LSR.
Kategorie kosztów przyjęte do konstruowania budżetu::

Koszty całkowite oznaczają całkowity, planowany koszt przedsięwzięcia. Na koszt całkowity składają się koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane. Tylko koszty kwalifikowalne podlegają refundacji.

Koszty kwalifikowalne to wartość kosztów, wymienionych w Programie Leader, jako kwalifikowalne, które podlegają refundacji do wysokości limitów określonych w odpowiednich przepisach.

Koszty do refundacji to te koszty kwalifikowalne, które zgodnie z przepisami podlegają refundacji do wysokości wyznaczonych limitów.
Założenia do podziału kwoty przeznaczanej na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju:

Różnicowanie

Mikroprzedsię- biorstwa

Odnowa i rozwój

Małe projekty

Kwota

operacji


Liczba operacji

około


Kwota

operacji


Liczba operacji

około


Kwota

operacji


Liczba operacji

około


Kwota

operacji


Liczba operacji

około


Wariant:

minimalna wartość / liczba operacji5 000

55,6

5 000

55,6

25 000

50

4 500

201

Wariant

maksymalna

wartość / liczba operacji


15 000

27,8

15 000

27,8

100 000

12,5

25 000

36

ŚREDNIA

kwoty operacji ŚREDNIA

liczba operacji

10 000

42

10 000

42

62 500

31

14 750

119


Środki

w budżecie277 800
277 800
1 250 000
906 016

Harmonogram konkursów:
ROK:

2009

2010

2011

2012

2013

L.p

Działanie / Kwartał

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej
X


xxxx


2

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Xxx


xx


3

Odnowa i rozwój wsi


xx
4

Małe projekty


x
x


xx


x


Budżet Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska” na lata 2008 - 2015


LATA


REALI-

ZACJI


LSR

Kategoria

Kosztów


4.1/ 4.13

WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU


4.21
WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY4.31 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

RAZEM OŚ 4

Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie

i rozwój


mikro-przedsiębiorstw

Odnowa


i rozwój wsi

Małe


projekty

RAZEM


4.1/ 413

Funkcjo-nowanie LGD

(koszty


bieżące

Nabywanie

umiejętności

i aktywizacja

RAZEM


4.31

2009

całkowite

180 000

180 000

1 200 000

457 143

2 017 143

0

140 000

40 000

180 000

2 197 143

kwalifikowalne

180 000

180 000

1 200 000

457 143

2 017 143

0

140 000

40 000

180 000

2 197 143

do refundacji

90 000

90 000

900 000

320 000

1 400 000

0

140 000

40 000

180 000

1 580 000

2010

całkowite

195 600

195 600

466 667

574 851

1 432 718

45 000

110 000

35 000

145 000

1 622 718

kwalifikowalne

195 600

195 600

466 667

574 851

1 432 718

45 000

110 000

35 000

145 000

1 622 718

do refundacji

97 800

97 800

350 000

402 396

947 996

45 000

110 000

35 000

145 000

1 137 996

2011

całkowite

80 000

80 000

0

119 457

279 457

10 000

80 000

28 000

108 000

397 457

kwalifikowalne

80 000

80 000

0

119 457

279 457

10 000

80 000

28 000

108 000

397 457

do refundacji

40 000

40 000

0

83 620

163 620

10 000

80 000

28 000

108 000

281 620

2012

całkowite

60 000

60 000

0

71 429

191 429

9 000

58 947

25 000

83 947

284 376

kwalifikowalne

60 000

60 000

0

71 429

191 429

9 000

58 947

25 000

83 947

284 376

do refundacji

30 000

30 000

0

50 000

110 000

9 000

58 947

25 000

83 947

202 947

2013

całkowite

40 000

40 000

0

71 429

151 429

6 128

50 000

15 000

65 000

222 557

kwalifikowalne

40 000

40 000

0

71 429

151 429

6 128

50 000

15 000

65 000

222 557

do refundacji

20 000

20 000

0

50 000

90 000

6 128

50 000

15 000

65 000

161 128

2014

całkowite

0

0

0

0

0

0

50 000

10 000

60 000

60 000

kwalifikowalne

0

0

0

0

0

0

50 000

10 000

60 000

60 000

do refundacji

0

0

0

0

0

0

50 000

10 000

60 000

60 000

2015

całkowite

0

0

0

0

0

0

30 000

5 957

35 957

35 957

kwalifikowalne

0

0

0

0

0

0

30 000

5 957

35 957

35 957

do refundacji

0

0

0

0

0

0

30 000

5 957

35 957

35 957

2009 - 2015

całkowite

555 600

555 600

1 666 667

1 294 309

4 072 176

70 128

518 947

158 957

677 904

4 820 208

kwalifikowalne

555 600

555 600

1 666 667

1 294 309

4 072 176

70 128

518 947

158 957

677 904

4 820 208

do refundacji

277 800

277 800

1 250 000

906 016

2 711 616

70 128

518 947

158 957

677 904

3 459 648

Rozdział XI Opis procesu przygotowania i konsultowania LSRSpotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej
Inicjatorami tworzenia Lokalnej Grupy Działania byli szefowie obu gmin. Odbyły się
3 spotkania informacyjne dla różnych grup mieszkańców, w tym dla członków – założycieli. Następnie organizowano spotkania w sołectwach, gdzie przy okazji pracy nad Planami Odnowy Miejscowości identyfikowano problemy dla Leadera. Odbyły się 4 spotkania w Niedźwiedziu i 6 spotkań w Mszanie Dolnej. Podczas spotkań dokonywano analizy SWOT oraz przeprowadzono ankietę.

Podczas sesji Rady Gminy, zatwierdzającej plany odnowy, referowane były podjęte działania dotyczące Leadera i każdy radny dostał zadanie aktywizowania ludzi do prac nad Lokalną Strategia Rozwoju.

Działania informacyjne jeszcze miały większy zasięg, gdy przygotowywano uchwały dotyczące przystąpienia Gmin do LGD. Na Komisjach i na sesji radnu zapoznawani byli z ideą Leadera i deklarowali szerzenie tych informacji w swoich okręgach wyborczych.

Walne Zebranie opisywane było w prasie lokalnej.Ankieta
Wśród mieszkańców uczestniczących w spotkaniach przeprowadzone zostały ankiety mające na celu określenie oczekiwań mieszkańców w stosunku do kierunków rozwoju gmin. Pytanie było „Gdybyś miał zadecydować o wydatkowaniu 20 tys. zł
w Twojej miejscowości, to co byś zrobił” . Tak sformułowane pytanie pozwoliło zebrać informacje o potrzebach małych inwestycji w sołectwach. Ponadto dystrybuowana była ankieta wśród mieszkańców obu gmin (dostępna w Urzędach oraz rozdawana podczas świat lokalnych), w której zadawano następujące pytania:

 1. Gdy mówisz „Piękna Ziemia Gorczańska” (Gmina Mszana Dolna i Gmina Niedźwiedź) to myślisz o:

 2. Co może stać się symbolem „Pięknej Ziemi Gorczańskiej” (np. miejsce, produkt, obyczaj, święto i inne)?

 3. Czy lubisz obszar „Pięknej Ziemi Gorczańskiej”?

 4. Proszę uzasadnić dlaczego go lubisz (nie lubisz)?

 5. Co jest największą atrakcją tego obszaru?

 6. Przyjeżdża do Ciebie znajomy - co mu tutaj pokażesz?

 7. Przyjeżdża do Ciebie znajomy, co będziesz przed nim ukrywał, bo jest np. brzydkie?

 8. Gdybyś decydował o obszaru „Pięknej Ziemi Gorczańskiej”, to co byś tu planował zrobić?

 9. Jakie masz marzenia dotyczące tego obszaru?

 10. W jaki sposób mógłbyś uczestniczyć w pracy na rzecz tego obszaru?


Punkt informacyjny
W obu Urzędach Gminy, w punktach informacyjnych można uzyskać informacje
o Leaderze. Pracownicy samorządowi posiadają podstawowy zakres wiedzy
o Programie oraz ulotki. Odpowiadają na pytania oraz zapraszają na periodyczne spotkania członków LGD
Pozostałe formy konsultacji
Lokalna Grupa Działania posiada swój dział informacyjny na stronach Urzędów Gmin, gdzie można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami w ramach Leadera.

Na bieżąco współpracowano z mediami regionalnymi oraz prasą lokalną. Kilkakrotnie ukazywały się mniejsze lub większe artykuły.W każdej szkole odbyły się Rady Pedagogiczne, gdzie przekazane zostały nauczycielom informacje dotyczące tego programu. Nauczyciele na tym terenie są bardzo aktywną grupą, animująca życie społeczności lokalnej, są inicjatorami wielu imprez kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców. Nauczyciele mieli za zadanie przekazywanie informacji o Leaderze rodzicom przychodzącym na wywiadówki.


Rozdział XII Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

Ogólny schemat wdrażania Lokalnej Strategii RozwojuWdrażanie poprzez informowanie społeczności lokalnej
Lokalna Strategia Rozwoju stanowi podstawowy dokument określający kierunki rozwoju obszaru LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”. Lokalna Grupa Działania jest zatem instytucją wdrażającą LSR, która odpowiedzialna jest za udzielanie wszelkich informacji dotyczących LGD, realizowanych przez nią działań, a w szczególności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Do osiągnięcia założonych celów Strategii, proces wdrażania musi odbywać się z szerokim udziałem lokalnej społeczności, która sprawuje w ten sposób społeczną kontrolę w stosunku do LGD.

Zaplanowanie właściwej komunikacji społecznej jest więc warunkiem osiągnięcia założonych celów w LSR.


Informację na temat LSR Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska” będzie rozpowszechniać za pomocą:

 • mediów lokalnych i regionalnych

 • własnej strony internetowej

 • współpraca ze szkołami – dystrybucja materiałów przez uczniów

 • współpraca z parafiami

 • periodyczne spotkania branżowe poszczególnych grup beneficjentów

 • materiały własne, dystrybuowane w różny sposób (punkty informacyjne
  w gminach, stoiska na festynach i biesiadach i inne)

Tak szeroko podawana informacja powinna zatem trafić do przyszłych beneficjentów. Skuteczność tego systemu będzie poddawana weryfikacji w ramach procedury oceny wdrażania LSR.


System informowania mieszkańców zgodny jest z Planem Komunikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, sporządzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, a w szczególności z następującymi celami:

 • Poinformowanie ogółu społeczeństwa o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

 • Przekazanie beneficjentom informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach poszczególnych działań PROW 2007-2013,

 • Wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z EFRROW poprzez profesjonalną informację,

 • Informowanie opinii publicznej o sposobie wydatkowania środków EFRROW.

Lokalna Grupa Działania będzie prowadzić archiwizację materiałów promocyjnych i informacyjnych własnych oraz ukazujących się w mediach lokalnych.


Zbieranie informacji od mieszkańców

Dla zbierania informacji od lokalnej społeczności, a w szczególności dla badania potrzeb związanych z realizowanymi przedsięwzięciami będą przeprowadzone następujące działania:

- Karty pomysłów na projekty będą dostępne w biurze LGD. Mieszkańcy mogą zgłaszać potrzeby z ich środowisk.

- Na stronie internetowej będzie podany kontakt mailowy, na który mieszkańcy będą zgłaszać swoje uwagi.

- Przedstawiciele wszystkich trzech sektorów będą – w sposób systemowy - zbierać informacje i uwagi od swoich środowisk i przekazywać je do Biura.


Przebieg procedury aktualizacji LSR
1. Powołanie Zespołu ds. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Styczeń - Marzec.

Walne Zebranie powołuje swoją uchwałą Zespół ds. Aktualizacji Strategii, który składa się z 5 osób: • 3 przedstawicieli LGD, reprezentujących 3 sektory (samorządowy, gospodarczy, społeczny)

 • Dyrektora Biura lub wskazanego pracownika

 • 1 Członka Zarządu Stowarzyszenia


2. Proces aktualizacji

Na proces aktualizacji składają się najpierw działania związane z monitoringiem i ewaluacja pracy własnej LGD. Monitoring i ewaluacja to szereg działań oceniających, które zespół podejmuje w ciągu roku. Dane, potrzebne do oceny poszczególnych elementów przygotowywane są przez pracowników Biura Stowarzyszenia. Oceny zespół dokonuje po zakończeniu każdego kwartału. Podsumowanie całego roku następuje w I kwartale kolejnego roku i kończy się przygotowaniem „Raportu


z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”
3. Tryb pracy zespołu

 • Zespół spotyka się co najmniej 4 razy do roku. Na pierwszym spotkaniu wybiera spośród członków Przewodniczącego, który prowadzi wszystkie spotkania.

 • Zespół pracuje wspólnie, w sprawach kontrowersyjnych, zapisywane jest w protokole zdanie odrębne.

 • Zespól ustala tryb i zakres pracy.

 • Zespół może zwrócić się do Zarządu o pomoc w pozyskaniu dodatkowych informacji.

 • Zespół może się zwrócić do Zarządu o zlecenie dodatkowych badań zewnętrznych

 • Zespół korzysta z obsługi logistycznej Biura Stowarzyszenia.

 • Raporty z pracy zespołu są praca zbiorową wszystkich członków Zespołu.

 • Zespół ustala zawartość Raportów cząstkowych i Raportu Rocznego.Zakres działań monitoringu i ewaluacji

Zakres

Narzędzie

Częstotliwość

1

Ocena realizacji przedsięwzięć

Na podstawie wskaźników produktu i rezultatu

Raz w roku

2

Ocena realizacji celów

Na podstawie wskaźników oddziaływania

Raz w roku

3

Ocena przeprowadzonych konkursów

Ilościowa i jakościowa

Po zakończonym kwartale

4

Ocena otoczenia (szans i zagrożeń)

Dane statystyczne

Raz w roku

5

Przegląd procedur

Przegląd funkcji, ról i odpowiedzialności przy wdrażaniu poszczególnych działań

Raz w roku

6

Przegląd wskaźników

Sprawdzenie ich trafności, adekwatności, mierzalności

Raz w roku

7

Ocena realizacji planu rzeczowego LGD


Na podstawie wskaźników produktu i rezultatu

Dwa razy do roku

8

Ocena wykonania planu finansowego LGD


Na podstawie procentowego zaplanowania budżetu

Dwa razy do roku

9

Ocena postrzegania LGD w środowisku (oddziaływanie)

W tym ocena jawności i demokratyczności działańBadanie ankietowe w poszczególnych sektorach (gospodarczym, samorządowym i pozarządowym)


Raz w roku

10

Wnioski


Podsumowanie pracy zespołów

Cząstkowe w ciągu roku, zbiorcze raz w roku

11

RAPORT z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Dokument przekazany Walnemu zebraniu oraz promowany wśród mieszkańców

Marzec

/kwiecieńHarmonogram prac ZespołuI

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Wniosek do walnego Zebrania o powołanie Zespołu ds. Aktualizacji LSRX
Powołanie Zespołu ds. Aktualizacji LSR uchwałą Walnego ZebraniaX
Opracowanie planu pracy Zespołu ds. Aktualizacji LSR, zakresu analiz i diagnoz

Opracowanie planu Konsultacji społecznych,

Konsultacje społeczne, analizy diagnozy

Uchwała Walnego Zebrania przyjmująca nowe zapisy Strategii


XRozdział XIII Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej
Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych działań. Powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz wspierając współdziałanie wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

Ewaluacja własna ma na celu ocenę zrealizowanych przez LGD działań pod względem przyczyniania się do osiągnięcia założonych celów. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji mogą prowadzić do aktualizacji lub zmiany planowanych w LSR operacji. Ocenie należy poddać także sprawność funkcjonowania LGD: • funkcjonowanie biura

 • pracowników,

 • organy LGD,

 • stosowane procedury,

 • przepływ informacji

 • komunikacje z otoczeniem

 • sprawności podejmowania decyzji.

LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” ustaliła następujące zasady ewaluacji własnej: • Komisja Rewizyjna dokonuje statutowej oceny Stowarzyszenia i jej organów

 • Zespół ekspertów zewnętrznych raz do roku dokonuje audytu organizacyjnego i zarządczego.

 • Zespół ds. Aktualizacji Strategii udostępnia dane ze swoich prac audytorom

 • Zespół ds. Aktualizacji Strategii korzysta z prac audytorów zewnętrznych,
  a ich wnioski wykorzystuje w swoim Raporcie.

Proces oceny (audyt) dokonywany przez ekspertów zewnętrznych będzie się opierał na 5 kryteriach ewaluacyjnych:Kryterium skuteczności – pozwalające ocenić, czy cele programu zdefiniowane na etapie planowania zostały osiągnięte lub są osiągane według ustalonego harmonogramu. Oceniając program pod względem skuteczności porównuje się jego rzeczywiste efekty na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania z założeniami zawartymi w dokumentach programowych.

Kryterium efektywności (wydajności) - porównuje się zasoby zaangażowane przy jego realizacji z jego rzeczywistymi osiągnięciami.

Kryterium adekwatności (odpowiedniości) - określa się zgodność celów programu
z potrzebami i problemami występującymi na obszarze LGD.

Kryterium użyteczności - jest do pewnego stopnia lustrzanym odbiciem kryterium

odpowiedniości. Różni się od niego o tyle, że jest wykorzystywane do oceny programów już zakończonych. Potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego konfrontuje się z osiągnięciami programu – przedmiotu badania.Kryterium długotrwałości (perspektywiczności) - służy do określenia, czy efekty badanego programu będą czy też nie będą trwałe w perspektywie średnio
i długookresowej.
Oceny dokonuje się na podstawie określonych wskaźników:

 • produktu – liczbowe, wykonanie założonego przez LGD planu

 • rezultatu - odnoszą się do efektów u beneficjentów

 • oddziaływania – które odnoszą się do rezultatów Programu, mogą być bezpośrednio powiązane z podejmowanymi działaniami lub mieć charakter długookresowy.

oraz:

 • weryfikacji analizy SWOT,

 • analizy aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT

 • analizy zasadności przedsięwzięć

 • analizy monitoringu zewnętrznego postrzegania LGD wśród mieszkańców i z podziałem na sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy

 • analizy oceny przez partnerów

Informacje uzyskane podczas przeprowadzania ewaluacji własnej pozwolą na wprowadzanie zmian lub aktualizację strategii oraz poprawę jakości i skuteczności działań LGD


Procedura znajduje się w załączeniu.

Rozdział XIV Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR


LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” jest podmiotem podejmującym liczne działania rozwojowe na terenie 2 gmin w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. Dlatego zaplanowane działania są spójne i komplementarne w stosunku do działań podejmowanych przez samorządy terytorialne: regionu, powiatu i gmin. Przyczyniają się do rozwoju całego obszaru LGD i całego regionu.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

NSRO (ew. Narodowa Strategia Spójności) są dokumentem strategicznym określającym priorytety oraz obszary wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. W NSRO ustalono cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju oraz cele szczegółowe:

Cel 1 – Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa;

Cel 2 – Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;

Cel 3 – Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;

Cel 4 – Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług;

Cel 5 – Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

Cel 6 – Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
LSR wykazuje ścisłe powiązania z celem strategicznym numer 6. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 i przyczyni się do rozwoju oraz zmian strukturalnych obszarów wiejskich.Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wpisującym się w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i realizującym cel horyzontalny „Poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej” - jest: Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

Wzrost spójności terytorialnej.


Cele strategiczne Lokalnej Strategii Rozwoju są komplementarne w zakresie integracji społecznej, aktywizacji obszarów wiejskich, szkoleń i rozwoju przedsiębiorczości m.in z następującymi priorytetami:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna;

Priorytet VI: Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich, a szczególnie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich;

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, a szczególnie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, którego celem jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich

PRIORYTET VIII Regionalne Kadry gospodarki, a szczególnie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, a szczególnie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego i 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Priorytet X – partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Celem programu jest Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W realizacji założeń programu mają pomóc cele horyzontalne:

Cel 1. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;

Cel 2. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Oraz priorytety:

Gospodarka wodno-ściekowa;

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;

Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;

Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;

Transport przyjazny środowisku;

Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;

Kultura i dziedzictwo kulturowe.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są działania na w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania współfinansuje Europejskiego Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki krajowe przeznaczone na ten cel w ustawie budżetowej.

Lokalna Strategii Rozwoju jest realizowana zgodnie z osia 4 PROW, ale jest też spójna i komplementarna z innymi działaniami tego Programu, a szczególnie z Osią III "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, z działaniami:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

"Odnowa i rozwój wsi"

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2015

Opracowanie Strategii rozwoju było podstawowym zadaniem, przed którym stanął samorząd województwa. Waga tego dokumentu wynika ze znaczenia celów, którym on służy. Są nimi:

planowanie własnych działań samorządu;

pozyskiwanie wsparcia ze strony rządu i Unii Europejskiej;

organizowanie wspólnego wysiłku wszystkich zaangażowanych w rozwój Małopolski.

Cele strategiczne Lokalnej Strategii Rozwoju można powiązać z następującymi celami SRWM następującymi celami:

Cel nadrzędny A. Lepiej wykształceni, aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy.

Cel nadrzędny B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Cel nadrzędny D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu.

Cel nadrzędny E. Lepsza współpraca wewnątrzregionalna.
Lokalna Strategia Rozwoju jest komplementarne w stosunku do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Dzięki spójności z celami nadrzędnymi A., B., D., E. Strategii LSR przyczyni się do rozwoju całego regionu.


Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego

Zadaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest sformułowanie celów i kryteriów organizacji struktury przestrzennej regionu, które z jednej strony uwzględniałyby założenia polityki przestrzennej państwa, ujęte w dokumencie rządowym z sierpnia 2001 r. pt. „Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”, zaś z drugiej tworzyły warunki przestrzenne do realizacji celów i programów zawartych w „Strategii rozwoju województwa małopolskiego”, zatwierdzonej uchwałą Nr XXIII/250/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. Działania LSR wykazują zgodność z celem generalnym Planu: Harmonijne gospodarowanie przestrzenią jako podstawa dynamicznego i zrównoważonego rozwoju województwa.

Szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania są następujące cele strategiczne:


 • zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych;

 • ochrona przyrody i różnorodności biologicznej poprzez zachowanie, wzbogacanie i odtwarzanie;

 • zasobów przyrody;

 • uporządkowanie gospodarki odpadami;

 • dziedzictwo kulturowe trwałym elementem krajobrazu województwa małopolskiego;

 • zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do kultury;

 • rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;

 • rozwój zagospodarowania turystycznego w harmonii z ochroną przyrody;

 • efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, pokonywanie barier i konfliktów;

 • poprawa ładu przestrzennego;

 • dobrze rozwinięty system transportowy pod względem technicznym, przestrzennym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym.
Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego określa cele strategiczne, z którymi pokrywają się działania oraz wizją Lokalnej Strategii Rozwoju.


Małopolski Regionalny Program Operacyjny
MRPO jest najważniejszym programem finansowanym ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce. Głównym celem programu jest Wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w Małopolsce. Kierunki działań LSR są całkowicie zgodne z programem. Najbardziej adekwatnym ze względu na przedmiotową strategię jest Cel szczegółowy b) - poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, który będzie realizowany poprzez następujące osi priorytetowe:

Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy;

Oś 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego;

Oś 6. Spójność wewnątrzregionalna.
Spośród innych dokumentów planistycznych szczególnie istotną rolę pełnią Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki oraz Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Działania LSR podejmowane na obszarach wiejskich będą spójne z założeniami wymienionych programów operacyjnych.


Strategia Rozwoju Powiatu

Lokalna Strategia Rozwoju jest spójna z kilkoma celami Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego, na którego obszarze leżą obie Gminy.Z celem 1:

„Utrzymanie rolniczego charakteru powiatu limanowskiego - rolnictwo rozwija się w kierunkach dostosowania do lokalnych możliwości oraz krajowych i zagranicznych rynków prac”.Z celem 2:

„Istnieją regionalne produkty turystyczne wykreowane w oparciu o wzmocnienie walorów naturalnych, ożywienie tradycji i folkloru, rozszerzenie wachlarza usług i podniesienie ich jakości”.


Z celem 4:

„Czyste środowisko – dzięki właściwej gospodarce odpadami stałymi i ciekłymi”.

Wszystkie działania LGD są także spójne z misją Powiatu Limanowskiego:

„Powiat Limanowski – ostoja natury i zdrowia, atrakcyjny turystycznie, zasobny w wyniku wielofunkcyjnego rozwoju”
Cele wyznaczone przez Lokalna Strategię Rozwoju są bezpośrednio związane z celami i priorytetami rozwojowymi zapisanymi w Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego, na terenie którego leży obszar LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”.Strategie Rozwoju Gmin

Strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie miasta i gminy. Strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcje rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans.

Lokalna Strategii Rozwoju dla obszaru LGD musi być jest spójna i komplementarna do strategii gminnych. LSR „Piękna Ziemia Gorczańska” wykazuje powiązania niemal
ze wszystkimi priorytetami zapisanymi w tych najważniejszych dokumentach gminnych:


L.p.

Gmina

Powiązania LSR

1.

Mszana Dolna

Obszar TURYSTYKA:

1.3. Zbudowana wspólna oferta usług turystycznych gminy Mszana Dolna oraz gmin ościennych

2.1. Rozwinięta sieć szlaków rowerowych, narciarskich, konnych i tematycznych (np. Szlak Papieski) oraz punktów widokowych

2.2. Rozwinięta infrastruktura związana z uprawianiem sportu i turystyki

2.3. Poprawa infrastruktury schronisk górskich oraz gorczańskich szałasów

3.1. Wdrożony system szkoleń mieszkańców w i doradztwa zakresie marketingu i promocji usług

Obszar PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

1.3 Tworzenie klasterów dla przemysłów nieuciążliwych

2.1. Stworzenie systemu zachęt dla rozpoczynających działalność gospodarczą

2.2. Stworzenie mechanizmów wspierających rodzimą przedsiębiorczość, w tym systemów informacji gospodarczej

Obszar ŚRODOWISKO, KRAJOBRAZ, ROLNICTWO, LEŚNICTWO:

1.1. Osiągnięcie dobrego stanu wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną

1.2. Objęcie całej gminy siecią wodno-kanalizacyjną

1.3. Dostosowanie gospodarki odpadami do standardów UE

1.4. Zachowanie czystości powietrza (niedopuszczanie do niskiej emisji)

1.5. Zalesianie gruntów nie użytkowanych rolniczo przy zachowaniu aktualnych walorów krajobrazu

1.6. Zabudowa uwzględniająca korytarze ekologiczne (migracja zwierzyny)

1.7. Poprawa estetyki i ekonomiki zabudowy na obszarze gminy

2.1. Ukierunkowanie produkcji rolnej na produkcję żywności ekologicznej

2.2. Gospodarka leśna ukierunkowana na ochronę i powiększenie zasobów leśnych

2.3. Rozszerzenie hodowli owiec i bydła jako tradycyjnego zajęcia mieszkańców

2.4. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnego przetwórstwa

3.1. Podniesienie świadomości ekologicznej hodowców i rolników oraz zacieśnienie współpracy gminy z Gorczańskim Parkiem Narodowym

Obszar KULTURA I EDUKACJA:

1.1. Stworzenie systemu wsparcia i promocji dziedzictwa kulturowego

1.2. Założenie profesjonalnych dziecięcych zespołów regionalnych

1.3. Wspieranie wydarzeń kulturalnych oraz osób i organizacji zajmujących się kulturą

2.1. Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej

2.3. Edukacja regionalna


2.

Niedźwiedź

Cel 1: Ochrona środowiska

Cel 2: Rozwój turystyki

Cel 3: Utworzenie uzdrowiska na bazie wód solankowych

Cel 5: Restrukturyzacja rolnictwa poprzez tworzenie grup producenckich i specjalizację produkcji rolnej np. produkcję „zdrowej żywności”

Cel 6: Rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem rękodzielnictwa

Cel 7: Rozwój oświaty szkolnej i pozaszkolnej oraz działalności kulturalnej z naciskiem na kulturę regionalną


Cele wyznaczone przez Lokalną Strategię Rozwoju są bezpośrednio związane ze Strategiami Rozwoju obu Gmin i przyczyniają się do rozwiązania problemów rozwojowych obszaru objętego LSR.

Rozdział XV Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych Programów wdrażanych na obszarze objętym LSR
Lokalna Grupa Działania nie realizuje żadnych innych projektów w ramach innych programów niż Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział XVI Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich

Wpływ realizacji LSR na rozwój regionu zależny będzie od skali środków przeznaczonych na poszczególne cele i działania, zarówno przy realizacji LSR, jak i strategii województwa małopolskiego.
Należy pamiętać, że obszar LGD stanowi niewielką część powierzchni województwa małopolskiego Stopień środków możliwych do pozyskania w ramach Programu Leader, który będzie głównym źródłem realizacji LSR, pozostaje w jeszcze mniejszej proporcji w stosunku do innych środków, które będą przeznaczone na realizację podobnych celów i działań w ramach strategii województwa małopolskiego. Dlatego wpływ realizacji LSR na rozwój regionu będzie bardzo niewielki.
LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” znajduje się na obszarze powiatu limanowskiego W porównaniu do województwa należy więc oczekiwać, że wpływ LSR na rozwój tego powiatu będzie znacznie większy niż na rozwój województwa.
W największym stopniu realizacja LSR przyczyni się do rozwoju gmin na obszarze których działać będzie LGD. Ale także tu należy brać pod uwagę, że środki jakie zostaną pozyskane przez LGD w ramach Programu Leader nie będą duże w stosunku do innych środków, którymi dysponują samorządy lokalne i inni partnerzy na rozwój gminy i powiatu.
Niemniej należy się spodziewać, że znaczenie realizacji LSR na rozwój powiatu i gmin będzie największe w zakresie aktywizacji mieszkańców wsi. Działalność LGD, szczególnie jej inspiracyjna i pomocowa rola dla partnerów w kwestii pozyskiwania środków może doprowadzić do bardzo znaczących rezultatów, jakie obserwowane są nie tylko w krajach zachodnich, ale także w Polsce, w takich miejscach jak Dolina Strugu czy rejon Bałtowa (Partnerstwo Krzemienny Krąg, Park Jurajski).
Realizacja LSR przyniesie też kilka rezultatów, które przyczynią się do rozwoju rejonu LGD. Można je zwymiarować w sposób następujący:


 • Liczba nowych, odnowionych lub lepiej wyposażonych przedsiębiorstw, świadczących usługi turystyczne, w tym agroturystyczne.

 • Liczba odnowionych zabytków i objętych opieką pomników przyrody.

 • Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów obsługi ruchu turystycznego.

 • Liczba nowych, odnowionych lub lepiej wyposażonych obiektów kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych, miejsc integracji społeczności lokalnej.

 • Liczba akcji promocyjnych związanych z turystyką oraz wytyczaniem i oznakowaniem szlaków, wraz z budową małej architektury.

 • Liczba zorganizowanych imprez, warsztatów, szkoleń i innych związanych ofertą czasu wolnego lub ilość lepiej wyposażonych zespołów folklorystycznych.

 • Liczba szkoleń w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej.

Rozdział XVII Informacja o załącznikach 1. Opis stanowiska pracy w Biurze LGD – Dyrektor Biura

 2. Opis stanowiska pracy – Asystent Dyrektora Biura

 3. Opis lokalizacji i wyposażenia Biura LGD

 4. Procedura rekrutacji pracowników

 5. Procedura rekrutacji pracowników, gdy nie ma osób spełniających wymogi

 6. Procedura ewaluacji własnej

 7. Procedura aktualizacji LSR

 8. Procedura wyłączenia się członka Rady od głosowania

 9. Procedura naboru i wyboru operacji

 10. Procedura oceny formalnej operacji

 11. Procedura oceny zgodności z LSR

 12. Procedura oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami

 13. Procedura odwoławcza od decyzji Rady


1. OPIS STANOWISKA PRACY – Dyrektor Biura
DYREKTOR BIURA:
Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe

 • Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzaniu projektami

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem minimum dwuletnie

 • Znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich

Preferowane umiejętności dodatkowe:

 • Prawo jazdy kat. B

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację

 • Dyspozycyjność

 • Komunikatywność

 • Umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność

 • Samodzielność, komunikatywność

Zakres odpowiedzialności:

 • Nadzór nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju

 • Organizacja pracy Biura i nadzór nad pracą Biura

 • Nadzór nad realizacja planu rzeczowo-finansowego LGD

 • Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji LSR,

 • Nadzorowanie kampanii informacyjnych

 • Prawidłowa współpraca z wszystkim podmiotami z obszaru LGD

 • Organizacja logistyczna pracy organów stowarzyszenia

 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia

 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania

 • Obsługa organizacyjną posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków

 • Pozyskiwanie funduszy unijnych, środków pomocowych, dotacji budżetowych, dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań Stowarzyszenia

 • Odpowiedzialność ze realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez uprawnione organy kontrolne w odniesieniu do całokształtu działalności Stowarzyszenia.

 • Koordynacja realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, w sprawach finansowych
  Składanie sprawozdań Zarządowi z pracy biura oraz realizowanych zadań przynajmniej raz w miesiącu.

 • Realizacja innych powierzonych przez Zarząd obowiązków2. OPIS STANOWISKA PRACY – Asystent Dyrektora Biura
ASYSTENT DYREKTORA BIURA:
Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie minimum licencjackie

 • Prawo jazdy kat. B

 • Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej

 • Znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich

Preferowane umiejętności dodatkowe:

 • Komunikatywność

 • Dokładność, rzetelność

 • Samodzielność, komunikatywność

Zakres odpowiedzialności:

 • Obsługa administracyjna Biura

 • Udzielanie informacji na temat LSR

 • Archiwizacja dokumentów

 • Zaopatrywanie w materiały piśmienne, kancelaryjne, druki, i inne

 • Wytwarzanie dokumentów i pism korespondencyjnych

 • Prowadzenie spraw prenumeraty czasopism

 • Nadzór nad właściwym utrzymaniem i zabezpieczeniem siedziby

 • Pełnienie dyżurów w siedzibie Zarządu

 • Ewidencja członków Stowarzyszenia

 • Prowadzenie dokumentacji z realizowanych zadań

 • Realizacja innych powierzonych przez Dyrektora obowiązków


3. OPIS LOKALIZACJI I WYPOSAŻENIA BIURA LGD

Biuro znajduje się w budynku wielofunkcyjnym, w którym znajduje się Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej. Jest to nowy obiekt, ogrzewany centralnym ogrzewaniem na gaz.

LGD ma do swojej dyspozycji dwa jasne pomieszczenia o powierzchni około 30 m kwadratowych, do którego zakupione zostaną meble: dwa biurka dla pracowników oraz stół minikonferencyjny na kilku osób do bieżących spotkań. Biuro będzie dobrze wyposażone, szczególnie w sprzęty, które zapewniają odpowiednie warunki do przechowywania dokumentów.
Biuro ma dostęp do pełnego węzła sanitarnego – toalet dla kobiet i mężczyzn, z częścią przeznaczoną na mycie naczyń kuchennych. Toalety są po remoncie, mają nowoczesne wyposażenie i estetyczny wygląd.
Pracownicy Biura, za zgodą Sekretarza Gminy, mogą organizować większe spotkania na Sali konferencyjnej, która znajduje się na I piętrzę i pomieścić może jednorazowo około 40 osób. Sala jest do dyspozycji LGD dwa razy w tygodniu bezpłatnie.
Przed budynkiem znajduje się parking na kilkadziesiąt samochodów. Budynek znajduje się w pięknym miejscu w Mszanie Dolnej, blisko centrum lecz w oddaleniu od głównej, bardzo ruchliwej drogi przecinającej Mszanę. Otacza go zieleń, a z okien jest ładny widok na ogród kościelny.

4. PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

1. Przygotowanie rekrutacji.

Przygotowywany jest szczegółowy opis stanowiska, który zatwierdza Zarząd.

Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, podstawowy zakres obowiązków, wymagania dotyczące kandydata, uprawnienia wynikające ze stanowiska, poziom i kierunek wykształcenia, zakres wiedzy ogólnej, specjalistycznej, doświadczenie zawodowe i staż pracy, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe, umiejętności,

3. Przygotowanie ogłoszenia oraz publikacja.

Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczone jest na stronie LGD

Miejscem publikacji jest strona internetowa LGD oraz strony Urzędów Gminy z obszaru działania LGD. a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest także zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej lub ponadlokalnej. Równocześnie ogłoszenie przekazuje się do Powiatowego Urzędu Pracy

Ogłoszenie powinno zawierać:

a)dane identyfikacyjne pracodawcy,

b)określenie stanowiska pracy na jakie dokonywana jest rekrutacja, zakres zadań

wykonywanych na stanowisku pracy,

c) wymagania formalne wobec kandydata, zgodnie z opisem stanowiska

z zaznaczeniem, które wymagania są niezbędne a które dodatkowe,

d)wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta,

e)termin i miejsce składania ofert.

Czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż 14 dni od ostatniego dnia publikacji ogłoszenia.

Czas publikacji ogłoszenia na stronach internetowych wynosi min. 7 dni od daty publikacji.

4. Postępowanie konkursowe i wybór kandydata.


 1. W skład Komisji konkursowej wchodzi Zarząd LGD.

 2. W przypadku jeżeli do konkursu zgłosi się osoba będąca wstępną, zstępną lub współmałżonkiem członka komisji konkursowej, członek ten jest wykluczony z prac komisji konkursowej.

 3. Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej ofert zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania, są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

 4. W drugim etapie konkursu następuje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję konkursową z osobami dopuszczonymi do tego etapu.

 5. Członkowie komisji konkursowej oceniają kandydatów punktowo w skali od 1-5. Kryteria oceny są następujące:

 • wykształcenie

 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze

 • cechy osobiste (systematyczność, kreatywność, itd.)

 • umiejętności interpersonalne

  1. Wybrany kandydat jest telefonicznie zawiadamiany o przyjęciu jego oferty.

  2. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu z uwagi na brak ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, postępowanie konkursowe przeprowadza się ponownie.

  3. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się protokół

  4. Pozostali kandydaci, którzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymują pisemne podziękowania podpisane przez prezesa Zarządu LGD

5. Podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania konkursowego.

Zarząd LGD podaje do publicznej wiadomości nazwisko pracownika wybranego w ramach procedury konkursowej poprzez ogłoszenie w Internecie na stronie LGD.5. PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Postępowanie w sytuacji,

w której występują trudności w zatrudnieniu pracowników

spełniających wymagania konieczne
W sytuacji, w której żaden z kandydatów - po rozmowie kwalifikacyjnej - nie spełnia minimum 12 punktów, ponownie ogłoszony jest nabór z tym, że Zarząd może obniżyć kryteria brzegowe naboru.
Nierozstrzygnięci drugiego konkursu pozwala na zatrudnienie osoby niespełniającej wymogów na to stanowisko, ale warunki płacowe powinny zostać zweryfikowane. Osobie takiej należy również dać możliwość podjęcia szkoleń w zakresie potrzebnym do spełnienia kryteriów i określić czas na uzupełnienie kwalifikacji. Umowę taką podpisuje się na czas określony.
Podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania konkursowego.

Zarząd LGD podaje do publicznej wiadomości nazwisko pracownika wybranego w tym trybie poprzez ogłoszenie w Internecie na stronie LGD.
6. PROCEDURA EWALUACJI (OCENY) WŁASNEJ
Cel procedury: Ewaluacja własna LGD ma na celu ocenę sprawności funkcjonowania LGD oraz zrealizowanych przez LGD działań pod względem przyczyniania się do osiągnięcia założonych celów. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji mogą prowadzić do aktualizacji lub zmiany planowanych w LSR operacji.
1. Zakres oceny funkcjonowania LGD:

 • funkcjonowanie biura

 • pracowników,

 • organy LGD,

 • stosowane procedury,

 • przepływ informacji

 • komunikacje z otoczeniem

 • sprawności podejmowania decyzji.1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna