Lokalna strategiaPobieranie 3,59 Mb.
Strona6/8
Data22.02.2018
Rozmiar3,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Opis przedsięwzięć:


Przedsięwzięcie 1


Gościnna i Gospodarna Ziemia Gorczańska


Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
Celu ogólnego 1:

Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne obszaruPięknej Ziemi Gorczańskiej oraz
Celów szczegółowych:

 • Rozwój promocji i informacji turystycznej gminy

 • Wsparcie dla gościnnych i gospodarnych działalności mieszkańcówUzasadnienie:
Pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania działań przedsiębiorczych związanych z obsługą ruchu turystycznego. Dla tego celu stworzona będzie infrastruktura integrująca mieszkańców, służąca także przyjezdnym gościom np. place zabaw. Mieszkańcy skorzystać będą mogli ze szkoleń podnoszących jakość świadczonych usług, nastawionych przede wszystkim na turystów. Ponadto będą podejmowane działania (we wszystkich przedsięwzięciach) mające na celu przedłużenie sezonu turystycznego
i wzbogacenie oferty turystycznej.
Przykłady projektów:
Odnowa wsi


Małe projekty

Minimum 40 operacji


Budowa placów zabaw i ścieżek rekreacyjnych

Wykonanie „witaczy”Zróżnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

Minimum 20 operacjiTworzenie

i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Minimum 20 operacjiRozwój usług turystycznych

Rozwój usług związanych z rekreacją


i sportem

Usługi gastronomiczne – poprawa jakościRozwój usług turystycznych

Rozwój usług związanych z rekreacja


i sportem

Usługi gastronomiczne – poprawa jakości
Projekty współpracy

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Współpraca z innymi LGD w celu wymiany doświadczeń dotyczących obsługi ruchu turystycznego

Organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących prowadzenia działalności turystycznej

Badanie ruchu turystycznego
Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 1

Działanie

Wskaźniki produktu

Odnowa i rozwój wsi:

Minimum 8 operacji

Małe projekty:

Minimum 40 operacji

Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej:Minimum 20operacji

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Minimum 20 operacji

Wskaźniki rezultatu i oddziaływania są przypisane celom, do realizacji którego przyczynia się przedsięwzięcie.
Źródła weryfikacji wskaźników dla Przedsięwzięcia 1:

 • Dla wszystkich działań projektów „twardych”, oprócz dokumentacji projektowej, prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna, i to także na etapie ich realizacji.

 • Wszystkie nowopowstałe obiekty, wyremontowane lub wyposażone w ramach realizacji LSR wyposażone będą w tablice informacyjne identyfikujące je
  z Programem Leader.

 • Poprawa atrakcyjności turystycznej będzie możliwa do weryfikacji w ramach periodycznych badań prowadzonych przez MOT, a także w dokumentacjach gminnych.

 • Oferty turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne, szczególnie powstałe we współpracy z LGD lub w ramach LSR, będą promowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”

Przedsięwzięcie 2Gorczańskie Szlaki


Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
Celu ogólnego 1:

Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne obszaruPięknej Ziemi Gorczańskiej oraz

Celu ogólnego 2:

Wsparcie inicjatyw służących integracji, aktywizacji i edukacji mieszkańców Pięknej Ziemi GorczańskiejCelu ogólnego 3:

Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego


Celów szczegółowych:

 • Stworzenie spójnej sieci szlaków spacerowych, rowerowych, konnych, narciarskich i dydaktycznych

 • Zagospodarowanie miejsc i obiektów stanowiących atrakcje turystyczne oraz rozwój infrastruktury turystycznej.

 • Organizacja spotkań, biesiad, warsztatów i edukacji integrujących mieszkańców

 • Zachowanie i promocja walorów naturalnych obszaru

 • Promocja zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska
Uzasadnienie:
Zwiększenie stopnia atrakcyjności obszaru dla turystyki kwalifikowanej. Podkreślenie naturalnych walorów terenu przez wprowadzenie zharmonizowanej przyrodniczo infrastruktury turystycznej i około-turystycznej. Wykorzystanie naturalnych warunków przyrodniczych oraz tworzonej przez lata tradycji obszarowej w zakresie spuścizny kulturowej, ciekawej historii związanej z wybitnymi osobistościami (np. Jan Paweł II) oraz tradycji gospodarowania (szałasy, pasterstwo).
Przykłady projektów:
Odnowa wsi

Minimum 15 operacjiMałe projekty

Minimum 20 operacjiBudowa tras turystycznych

Wieże widokowe
Renowacja obiektów turystycznych

Oznakowanie ważnych miejsc

Oznakowanie siół i osiedli

Renowacja i odnowa małych kapliczek

Budowa małej infrastruktury turystycznej

Promocja obszaru
Zróżnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

Minimum 10 operacjiTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Minimum 10 operacjiObsługa ruchu turystycznego związana ze szlakami

Obsługa ruchu turystycznego związana ze szlakami

Projekty współpracy

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Wspólna z partnerami promocja szlaków turystycznych

Inwentaryzacja i informatyzacja punktów usług turystycznych obszaru


Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 2

Działanie

Wskaźniki produktu

Odnowa i rozwój wsi:

Minimum 15 operacji

Małe projekty:

Minimum 20 operacji

Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej:Minimum 10operacji

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Minimum 10 operacji

Wskaźniki rezultatu i oddziaływania są przypisane celom, do realizacji którego przyczynia się przedsięwzięcie.
Źródła weryfikacji wskaźników dla Przedsięwzięcia 2:

 • Dla wszystkich działań projektów „twardych”, oprócz dokumentacji projektowej, prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna, i to także na etapie ich realizacji.

 • Wszystkie nowopowstałe obiekty, wyremontowane lub wyposażone w ramach realizacji LSR wyposażone będą w tablice informacyjne identyfikujące je
  z Programem Leader.

 • Poprawa atrakcyjności turystycznej będzie możliwa do weryfikacji w ramach periodycznych badań prowadzonych przez MOT, a także w dokumentacjach gminnych.

 • Oferty turystyczne promowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”

Przedsięwzięcie 3Gorczańska Biesiada – 4 pory roku tradycji


Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
Celu ogólnego 1:

Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne obszaru

Pięknej Ziemi Gorczańskiej oraz

Celu ogólnego 2:

Wsparcie inicjatyw służących integracji, aktywizacji i edukacji mieszkańców Pięknej Ziemi GorczańskiejCelu ogólnego 3:

Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego


Celów szczegółowych:

 • Wsparcie dla gościnnych i gospodarnych mieszkańców

 • Organizacja spotkań, biesiad, warsztatów i edukacji integrujących mieszkańców

 • Poprawa infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej

 • Wsparcie działalności kultywującej tradycje i zwyczaje regionalne

 • Kultywowanie tradycji i duma z posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Uzasadnienie:

Ponowne odkrycie i wzmocnienie roli tradycyjnych wartości kulturowych i więzi społecznych mieszkańców obszaru. Promocja regionalizmu, wykorzystanie koniunktury związanej z modą na regionalizm, integrowanie inicjatyw kulturalnych
w zakresie tradycji i kultury ludowej. Wykorzystanie istniejącego potencjału w postaci zabytków kultury i historii obszaru, zwyczajów ludowych i odrębności kulturowej Zagórzan.

Przykłady projektów:

Odnowa wsi

Minimum 16 operacjiMałe projekty

Minimum 30 operacjiRenowacja obiektów infrastruktury społecznej, związanej z działalnością kulturalną i społeczną

Estetyzacja przestrzeni publicznejBiesiada Gorczańska

Wsparcie dla zespołów folklorystycznych

Zakup strojów dla kapel ludowych

Zakup eksponatów, instrumentów muzycznych

Zachowanie dziedzictwa poprzez badania i gromadzenie obiektów związanych z historią obszaru


Zróżnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

Minimum 8 operacjiTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Minimum 8 operacjiRozwój rzemiosła i rękodzielnictwa

Wsparcie powstawania regionalnych karczmPoprawa usług gastronomicznych

Rozwój nowych usług turystycznychProjekty współpracy

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Wspólne projekty dotyczące tradycji i dziedzictwa

Edukacja regionalna


Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 3

Działanie

Wskaźniki produktu

Odnowa i rozwój wsi:

Minimum 16 operacji

Małe projekty:

Minimum 30 operacji

Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej:Minimum 8 operacji

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Minimum 8 operacji

Wskaźniki rezultatu i oddziaływania są przypisane celom, do realizacji którego przyczynia się przedsięwzięcie.
Źródła weryfikacji wskaźników dla Przedsięwzięcia 3:

 • Dla wszystkich działań projektów „twardych”, oprócz dokumentacji projektowej, prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna, i to także na etapie ich realizacji.

 • Wszystkie nowopowstałe obiekty, wyremontowane lub wyposażone w ramach realizacji LSR wyposażone będą w tablice informacyjne identyfikujące je
  z Programem Leader.

 • Będą prowadzone badania własne liczby mieszkańców uczestniczących
  w wydarzeniach na obszarze LGD
Przedsięwzięcie 4


Chronimy Piękną Ziemię Gorczańską

chronimy nas wszystkich!
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
Celu ogólnego 3:

Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego


Celów szczegółowych:

 • Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne

 • Zachowanie i promocja walorów naturalnych obszaru

 • Promocja zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiskaUzasadnienie:
Budowa trwałej i mocnej świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Promowanie postaw na rzecz zachowania środowiska naturalnego. Zwrócenie uwagi na przyrodę jako największe bogactwo obszaru i jego najważniejszy wyróżnik.
Przykłady projektów:
Odnowa wsi

Minimum operacjeMałe projekty

Minimum 29 operacji


Przeprowadzenie prac porządkowych

Oznakowania i tablice informacje

Prace pielęgnacyjne


Zróżnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

Minimum 4 operacjeTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Minimum 4 operacjeProdukcja z runa leśnego oraz miodu

Rozwój pszczelarstwa ekologicznego

Projekty współpracy

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Inwentaryzacja lokalnych pomników przyrody

Uporządkowanie zieleni na obszarze wsi.
Edukacja w zakresie wartości naturalnych produktów leśnych

Inwentaryzacja lokalnych pomników przyrody.Wskaźniki rezultatu i oddziaływania są przypisane celom, do realizacji którego przyczynia się przedsięwzięcie.
Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 4

Działanie

Wskaźniki produktu

Małe projekty:

Minimum 29 operacji

Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej:Minimum 4 operacji

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Minimum 4 operacji

Wskaźniki rezultatu i oddziaływania są przypisane celom, do realizacji którego przyczynia się przedsięwzięcie.
Źródła weryfikacji wskaźników dla Przedsięwzięcia 4:

 • Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna,

 • LGD prowadzić będzie własny monitoring zjawisk dotyczących np. zainteresowania odnawialnymi źródłami energii


Rozdział V Określenie misji LGD
Dla wypracowania wizji i misji rozwoju LGD zaproponowała odejście od popularnego ujęcia zagadnienie misji, w sposób prosty i zwięzły na rzecz nowoczesnego rozwiązania zaproponowanego dla sfery biznesu na początku lat 90-tych przez Ashridge Strategic Management Centre z Wielkiej Brytanii. Istotą „nowej misji”, zwanej często czteroelementową misją wg modelu Ashridge, jest sformułowanie pożądanego stanu docelowego poprzez cztery wymiary:

 1. Cel – Główna aspiracja, podstawowy cel. (Po co organizacja istnieje?)

 2. Strategię - Jakie są główne domeny / obszary działania? Jakie posiadamy przewagi konkurencyjne? (Pozycja w społeczności, szczególne kompetencje)

 3. Wartości - w co wierzymy, jakie wyznajemy zasady?

 4. Standardy zachowań – polityka, procedury i schematy zachowań organizacyjnych.

W prezentowanym rozwiązaniu opis misji nie zawiera się w dwu czy trzech zdaniach, lecz jest znacznie szerszy. Pozwala to uniknąć ogólnikowych sformułowań i oddać w misji rzeczywistą specyfikę LGD. Misja wg modelu Ashridge stanowi też, element diagnozy stanu. Poprzez czteroelementową misję otrzymujemy wskazania na domeny strategicznego rozwoju oraz pozycję na rynku i przewagi konkurencyjne, co bezpośrednio stanowi element wewnętrznej diagnozy stanu organizacji, a w naszym przypadku Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”.

Misja Lokalnej Grupy Działania została wypracowana przez członków Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”
Rozdział VI Spójność specyfiki obszaru z celami LSR
Wyznaczone cele są odpowiedzią na postulaty wszystkich grup społecznych na opisanym obszarze i na potrzeby zgłaszane do Lokalnej Grupy działania w trakcie prac nad strategią.
Związek (spójność) pomiędzy specyfiką obszaru i niektórymi celami LSR wykazano w tabeli:


Cel strategiczny 1

Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne obszaru

Spójność specyfiki obszaru z celem 1

 • Obszar posiada wybitne uwarunkowania geograficzne pod inwestycje przemysłu czasu wolnego.
 • Obszar znajduje się w promieniu kilkudziesięciu (50-60) km od niemal milionowej metropolii jaką jest Kraków. Od lat tradycyjnie wykorzystywany jest jako najbliższa okolica dla organizowania wyjazdów weekendowych, stąd ważny czynnik migracji czasowych na obszarze. Wielu krakowian inwestuje na obszarze w budownictwo letniskowe lub inne nieruchomości.
 • Obszar usytuowany jest poza głównym szlakiem komunikacyjnym, pn-pd, tradycyjnie wykorzystywanym w ramach wyjazdów weekendowych
  i wakacyjnych mieszkańców innych terenów Polski. Stąd poza inwestycjami infrastrukturalnymi konieczność intensywnej promocji obszaru w kraju
  i zagranicą.


Cel strategiczny 2

Wsparcie inicjatyw służących integracji, aktywizacji i edukacji mieszkańców Pięknej Ziemi Gorczańskiej

Spójność specyfiki obszaru z celem 2

 • Mieszkańców obszaru charakteryzują tradycyjne, wielopokoleniowe więzy społeczne – tożsamy pion kulturowy. Stanowi to podstawę do kreowania
  i wspierania inicjatyw uwzględniających rodzimą specyfikę. Silny regionalizm ułatwia formułowanie wewnętrznie spójnych komunikatów kulturowych
  i znajdowanie płaszczyzn porozumienia między mieszkańcami.
 • Obszar zwarty pod względem terytorialnym, gospodarczym, społecznym
  i kulturowym. Z tej racji obszar LGD charakteryzuje wyjątkowa jedność celów strategicznych, podział terytorialny ma wyłącznie aspekt administracyjny. Strategia LGD jest więc naturalnym zwornikiem działań obszarowych zintegrowanych i dopełniających się wzajemnie pod każdym względem: społecznym, kulturalnym, ekonomicznym, promocyjnym i wizerunkowym. Zalecany wspólny marketing miejsca.


Cel strategiczny 3

Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego

Spójność specyfiki obszaru z celem 3

 • Inwestycje w granicach obszaru muszą być warunkowane ochroną środowiska naturalnego. Wyjątkowość środowiska naturalnego ujętego
  w ramy prawnej ochrony przyrody wymusza stosowne zachowania wśród mieszkańców. Obok drogi administracyjnej konieczne jest wzmocnienie form edukacji ekologicznej wśród mieszkańców obszaru a także integrowanie przedsięwzięć gospodarczych z przyjętą strategią ochrony zasobów naturalnych obszaru jako jego największego bogactwa także w kontekście rozwoju terenu i wzrostu zamożności mieszkańców.


Rozdział VII Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w LSR
Zintegrowane podejście do związków między podmiotami z różnych sektorów (publicznego, społecznego i gospodarczego

Współpraca pomiędzy różnymi podmiotami doprowadziła do wspólnego wypracowywania decyzji będących konsensusem społecznym dotyczącym rozwoju obszaru. Diagnoza obszaru i planowanie działań dokonywane były przez przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, dlatego też zidentyfikowane problemy i potrzeby pozwoliły na wyznaczenie celów rozwojowych, uwzględniających wszystkich aktorów lokalnych. Lokalna Grupa Działania wyznaczyła sobie cele i zaplanowała przedsięwzięcia. Przy wielu przedsięwzięciach wręcz jest konieczna współpraca przedstawicieli co najmniej dwóch sektorów.

Natomiast jednym z ważniejszych celów, który pozostawał poza wszelką dyskusja był zrównoważony rozwój środowiska. We wszystkich dyskusjach wstępnych przewijała się odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami, którzy powinni odziedziczyć obszar równie piękny jak dziś, a wzbogacony o infrastrukturę pozwalającą na lepsze życie i większą gościnność dla turystów.
Zintegrowane podejście do związków pomiędzy różnymi sektorami gospodarki zaangażowanymi w realizacje wspólnego przedsięwzięcia

Przedstawiciele trzech sektorów: samorządowego, społecznego i gospodarczego. wspólnie planowali rozwój obszaru, który obejmuje 2 gminy: Mszanę Dolna i Niedźwiedź.. Celem głównym jestpoprawa jakości życia, znalezienie kierunków rozwojowych i pomoc dla wszystkich tych, którzy potrafią mieć dobry pomysł i inicjatywę. Zatem wspierane będą pomysły samorządów, a dopełnieniem ich działań będą projekty dla przedsiębiorców i rolników, a także organizacji pozarządowych, które zapewne zechcą aktywizować mieszkańców zarówno w podnoszeniu kwalifikacji, jak i w życiu wspólnotowym,

Dla realizacji projektów z Odnowy wsi muszą być zaangażowani partnerzy społeczni i gospodarczy. W ramach kryteriów dodatkowe preferencje będą miały bowiem te projekty, których akceptacja społeczna będzie najszersza – oznacza to bowiem współpracę z wszystkimi partnerami, uzgodnione szczegóły operacji i brak ryzyka ewentualnych protestów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na realizację projektu.

Projekty współpracy zakładają wymianę doświadczeń pomiędzy LGD z innych regionów Polski i Europy. Korzystać z tego będą przedstawiciele wszystkich sektorów z obszaru.

Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki i kultywowania tradycji lokalnej, a przede wszystkim ochrona środowiska zakładają współpracę władz lokalnych oraz przedsiębiorców i pozostałych mieszkańców. Władze muszą poprawić estetykę najważniejszych miejsc (np. odnowa wsi), organizacje będą zajmować się małą infrastrukturą (małe projekty), a rolnicy i przedsiębiorcy będą realizować projekty, które pozwolą na rozwój sieci usług turystycznych. W te przedsięwzięcia włączają się także kościoły parafialne, które planują zintegrować budowę przykościelnych parkingów z infrastruktura turystyczną.

Zintegrowane podejście do wykorzystania różnych zasobów lokalnych Większość przedsięwzięć skupionych jest na rozwoju turystyki, jako motorowi rozwojowemu tego obszaru. Projektodawcy wykorzystywać będą jednocześnie zasoby ludzkie, kulturowe i przyrodnicze.
Zasoby kulturowe, przyrodnicze: zabytki i pomniki przyrody, miejsca pamięci wkomponowane w krajobraz, dają możliwość rozwijania szlaków turystycznych letnich i zimowych, a zwyczaje i święta, kultywowane tu tradycyjnie stają się produktem turystycznym przyciągającym wielu gości.

Niewątpliwie atut rozwojowy, jaki posiada ten obszar w postaci źródeł wód leczniczych przy zintensyfikowanej i bardziej systemowej współpracy wszystkich sektorów może rozwijać się szybciej niż dotąd.


Działania i przedsięwzięcia zawarte w planie lokalnego działania, powiązane i koordynowane są jako spójna całość. Integracja dotyczy zarówno działań prowadzonych w jednym sektorze, wszystkich działań lub grup działań albo też – co najważniejsze – powiązań pomiędzy różnymi grupami uczestników: publicznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi, działającymi na danym obszarze.
Działania LGD skupiają się na korzyściach płynących ze wspólnego podejścia, skupionego na rozwiązaniu problemu, a nie na podziale przedmiotowym zaangażowanych podmiotów.


Przedsięwzięcie

Podejście zintegrowane

Gościnna

i Gospodarna Ziemia GorczańskaWspółpraca 3 sektorów

Wykorzystanie zasobów ludzkich, kulturowych

i przyrodniczych w działalności gospodarczej, kulturalnej, integracji ludzi i obszaru.

Estetyzacja centrów wsi to projekty gmin we współpracy

z innymi podmiotami


Gorczańskie Szlaki

Współpraca 3 sektorów

Wspólne działania będą związane m.in. z przygotowaniem oferty, spójnym oznakowaniu szlaków, informacji turystycznej, promocjiGorczańska Biesiada – 4 pory roku tradycji

Współpraca 3 sektorów

Sektor publiczny będzie wspierać działania promocyjne, przedsiębiorcy będą produkować, a organizacje integrować ofertę obszaruChronimy Ziemię Gorczańską

- chronimy nas wszystkich!Współpraca 3 sektorów

Wspólne działania będą związane m.in. z przygotowaniem oferty, spójnym oznakowaniu szlaków, informacji turystycznej, promocji
Rozdział VIII Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w LSR
Zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających nowatorski charakter na danym terenie

Wszystkie 4 przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Realizacji LSR czerpią wiele z dotychczasowych osiągnięć innych grup LGD, a szczególnie tych w „starej” Unii Europejskiej. Integrowanie działań, współpraca środowisk, to elementy nie rozpowszechnione jeszcze na naszym obszarze. Będzie to możliwe dlatego, że istnieją instrumenty finansowe pozwalające uwierzyć ludziom, iż mogą realizować swoje plany oraz rozwiązywać problemy środowiska, w którym żyją. Dotychczas nie było jeszcze aktywności społecznej aż na taką skalę.

W ramach LGD chcielibyśmy podwyższyć jakość usług turystycznych na tym terenie i dlatego pracować będziemy nad systemem certyfikacji dla uwiarygodniania poszczególnych podmiotów. Będziemy poszukiwać LGD, które wdrożyły podobne działania.
Nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów

Bogactwo zasobów naturalnych oraz ludzkich nie były dotąd wykorzystywane w sposób zintegrowany. I choć wiele projektów wydawałoby się przebiegać będzie według tradycyjnych schematów, to innowacyjność polega na planowaniu na większym obszarze, co daje możliwości łączenia i w końcu uzyskania efektu synergii działań.


Rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług

Turystyka dzisiaj wymaga coraz to nowych usług, między innymi na skutek pojawiających się nowych trendów. Na obszarze LGD „Piękna Gorczańska Ziemia” powinny pojawić się wypożyczalnie sprzętu turystycznego, w tym rowery górskie, kije do Nord-walkingu, czy rakiety śnieżne. Pożądanym elementem byłyby miejsca, gdzie dostępne byłyby produkty lokalne z obszaru. Uruchomienie informacji turystycznej w formie zintegrowanej w Internecie i aktualizacja danych jest innowacją dla obszaru, choć sprawdzonym sposobem przyciągania turystów w innych krajach. Punkty informacyjne na miejscu powinny oferować przewodników lokalnych dla wszystkich grup wiekowych, a także dla całych rodzin


Nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju

Ludzie chcą podnosić swoje kwalifikacje. Lokalna Grupa Działania opracowała system zbierania informacji o zapotrzebowaniu na szkolenia. Przeprowadza się badania potrzeb na zebraniach wiejskich. Możliwe jest też zgłaszanie ich w Internecie. Na tej podstawie przygotowywana jest oferta szkoleniowa. Takie podejście jest niewątpliwie innowacyjne dla obszaru.

Wiele projektów wymagać będzie współpracy wielu środowisk. Przy ocenie projektów liczba partnerów będzie brana pod uwagę.
Możliwość zastosowania lokalnych pomysłów gdzie indziej

Obszar LGD zamieszkują ludzie, którzy są zintegrowani swoim „górskim” pochodzeniem. Duma z miejsca urodzenia i zamieszkania, naturalny odruch używania strojów regionalnych to te elementy kultywowania tradycji, których nie ma już wiele. Naturalność i spontaniczność obrzędów w każdej z 4 pór roku, związane są ze ścisłymi związkami tutejszych ludzi z siłami natury. Przetrwało to do dzisiaj. Ogromny szacunek do przyrody, który przejawia się w rozumieniu jej siły jest niewątpliwie do przekazania innym, których związki ze środowiskiem są „skażone” cywilizacją.Rozdział IX Procedury oceny zgodności operacji z LSR
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określają najważniejsze elementy wdrażania LSR, a także kryteria podstawowe wyboru operacji. Kryteria lokalne wyznaczane są przez Lokalne Grupy Działania i mają gwarantować taki wybór projektów, który przyczynia się do poprawy jakości życia na wsi. Wybór operacji zgodnie z art. 62 ust.4 rozporządzenia nr 1698/2005 należy do wyłącznej właściwości Rady. Rada działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Rady. Obowiązuje także procedura wyboru operacji. Wybór projektów dokonywany jest
w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Rady. W razie równego rozłożenia głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady. Od uchwały Rady, przysługuje wnioskodawcy odwołanie. Odwołanie odbywa się zgodnie z przyjęta procedura odwoławczą.
Lokalna Grupa Działania wybiera operacje w ramach:

 • Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

 • Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

 • Odnowy i rozwoju wsi

 • Małych projektów


Schemat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju


Wybór wniosków

do finansowania

w ramach LSR

Weryfikacja formalna i zgodność z LSR1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna