Lokalna strategiaPobieranie 3,59 Mb.
Strona1/8
Data22.02.2018
Rozmiar3,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8LOKALNA STRATEGIA

ROZWOJU
DLA OBSZARU

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA”Mszana Dolna, styczeń 2009 r.

Spis treści


Wstęp

Celem podjętej pracy nad strategią rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Piękna Ziemia Gorczańska” było stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju subregionu Beskidu Wyspowego i Gorców w Województwie Małopolskim oraz podejmowanie przez LGD działań na rzecz rozwoju i promocji regionu w ramach udział w osi 4 PROW - Leader. Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw partnerów społecznych. Temu przedsięwzięciu służy podejście Leader. Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele ci tworzą tzw. lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie podejście oddolne wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego

w społecznościach wiejskich a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionu.


Budowa lokalnych strategii niesie ze sobą szereg korzyści, wśród których najważniejsze to lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (ludzkich, naturalnych), dostosowanie kierunków działania do potrzeb podmiotów funkcjonujących na danym obszarze. Ponadto podejście lokalne pomaga w wyznaczeniu pożądanych
i najbardziej dopasowanych kierunków rozwoju oraz pozwala na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie przyczyni się do osiągnięcia celów Odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz Strategii z Göteborga w tym: zwiększenia miejsc pracy
i zwiększenia różnorodności gospodarczej obszarów wiejskich. Poprzez wdrażanie podejścia LEADER możliwe będzie wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Jednocześnie wdrażanie oddolnych zintegrowanych strategii lokalnych pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Proponowana strategia jest próbą połączenia działań gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź zmierzających do rozwoju społecznego

i ekonomicznego regionu i włączenia w te działania mieszkańców, podmioty gospodarcze z tego terenu oraz potencjalnych inwestorów lokalnych i spoza regionu.


Opracowanie strategii podjęte przez Lokalną Grupę Działania – Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska” wsparte zostało przez wielu mieszkańców regionu. Włączyli się w te prace również właściciele małych firm oraz młodzież. Dużym wsparciem były Urzędy Gmin oraz przedstawiciele różnych organizacji lokalnych
i pozalokalnych związanych z regionem. Dzięki ich zaangażowaniu i krytycznemu spojrzeniu na region można było przeprowadzić głęboką analizę istniejących warunków środowiskowych – przyrodniczych, historycznych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych, zidentyfikować problemy, dokonać szczegółowej oceny możliwości ich rozwiązania, wykorzystania posiadanych atutów i szans rozwojowych, sformułować cele priorytetowe i zbudować strategię ich osiągania. Strategia Rozwoju dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Piękna Ziemia Gorczańska” obejmuje swym zasięgiem teren wyznaczony topograficznie przez rozproszony masyw górski Beskidu Wyspowego i zwarty wał północnych stoków Gorców. Scharakteryzowany w strategii region pokrywa się z zasięgiem działania Lokalnej Grupy Działania jaką jest od niedawna Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska”. Zarówno strategia jak i pochodzenie oraz zaangażowanie członków LGD skupiają się na obszarze niezwykle zróżnicowanym krajobrazowo, kulturowo, historycznie i społecznie. Obszar działania LGD obejmuje 13 miejscowości. Wszystkie miejscowości administracyjnie należą do dwóch gmin: Mszana Dolna

i Niedźwiedź oraz do jednego powiatu: limanowskiego. Wspomniany obszar zamieszkuje 23 376 mieszkańców.


Geograficznie na obszarze działania LGD znajdują się pasma górskie: Beskid Wyspowy i Gorce w których znajduje się Gorczański Park Narodowy, cieki wodne: rzeki Raba i Mszanka oraz potoki Konina, Porębianka, Łostówka, Kaśniczanka. Flora i fauna na obszarze scharakteryzowanym w strategii zawiera relikty i endemity prawie nigdzie nie spotykane w Europie i na świecie. Zamiarem twórców strategii jest wypromowanie tego terenu poprzez wskazanie na mocne strony i szanse opisywanego obszaru i jego mieszkańców oraz uwrażliwienie czytelników na słabe strony i zagrożenia dla nich i okolicy, aby sukcesywnie podejmować działania naprawcze dla tego obszaru Małopolski.
Zapraszamy wszystkich do współpracy!
Zarząd i członkowie LGD

„Piękna Ziemia Gorczańska”


Rozdział I Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).


1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze.
Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska”

Siedziba: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6

Województwo: Małopolskie

KRS 0000310308Data rejestracji w KRS: 29 lipca 2008 r.
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Opis procesu budowania partnerstwa.
Inicjatorami powstania LGD obejmującej swym obszarem Gminę Niedźwiedź oraz Gminę Mszana Dolna byli wójtowie tych Gmin: Wójt Gminy Niedźwiedź Pan Janusz Potaczek oraz Wójt Gminy Mszana Dolna Pan Tadeusz Patalita. Dla tworzenia LGD powołani zostali koordynatorzy. W Gminie Niedźwiedź był to Pan Mateusz Cichański, w Gminie Mszana Dolna Pan Piotr Lulek. Zadaniem koordynatorów było zgromadzenie niezbędnych informacji na temat programu LEADER oraz procedur powstania i funkcjonowania LGD. Informacje te zostały opracowane w przejrzystej i czytelnej formie, a następnie zostały skierowane do określonej (przez zespół inicjatywny) grupy docelowej. Grupę tę stanowili liderzy sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego, którzy w przeszłości brali czynny udział w podobnych przedsięwzięciach lub byli aktywnymi społecznie działaczami na rzecz rozwoju swoich miejscowości, gmin i regionu.
Przekazane materiały miały na celu zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnych z ideą programu LEADER będącego składowym elementem programu PROW na lata 2007-2013 oraz ideą powstania i funkcjonowania LGD w tym regionie. W załączeniu przekazano także informacje o planowanym terminie spotkania, które datę wyznaczono na 25 kwietnia 2008 r. Celem spotkania było przekazanie bardziej szczegółowych informacji.
Dnia 25 kwietnia 2008 r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna na Sali narad odbyło się spotkanie informacyjne, w którym udział wzięło około 50 osób – zaproszonych mieszkańców Gminy Niedźwiedź i Gminy Mszana Dolna. W spotkaniu wzięli także udział wójtowie obu Gmin, przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna, niektórzy radni z obu Gmin oraz liczna grupa przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego. W spotkaniu wzięli udział wykładowcy zewnętrzni, którzy usystematyzowali informacje o leaderze i odpowiadali na licznie zadawane pytania. Na spotkanie zaproszono również prawnika dr Jana Halberdę, który miał pomóc w rozwiązaniu problemów i wątpliwości prawnych związanych z procesem powstawania, a następnie funkcjonowania LGD. W trakcie spotkania przedstawiona została robocza wersja statutu, która została przekazana w formie drukowanej każdemu uczestnikowi w celu zapoznania się z jego treścią. Inicjatywa spodobała się zebranym, którzy wyrazili chęć utworzenia LGD oraz ponownego spotkania, mającego na celu powołanie do życia nowej LGD. Sporządzono listę obecności oraz stosowny protokół.
Kolejne spotkanie odbyło się 7 maja 2008 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Uczestnicy dyskutowali nad istotnymi kwestiami dotyczącymi powołania LGD, w tym m.in. zapisów statutu LGD. Podjęto także wspólną decyzję o uzupełnieniu statutu o propozycje wysuwane przez uczestników spotkania – propozycje, które mogły być wkomponowane w statut, biorąc pod uwagę stronę techniczną/prawną, nad czym czuwał prawnik dr Jan Halberda. Ustalono także nazwę nowopowstającej LGD – Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska.
Powołany został Komitet Założycielski. Zebrani członkowie, w wyniku głosowania uchwalili statut, a następnie wybrali władze LGD: Zarząd, Radę oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszli: Pani Barbara Dziwisz, Pani Czesława Łabuz, Pan Mateusz Cichański, Pan Tomasz Zawirski oraz Pan Rafał Kubowicz. Funkcję prezesa objęła Pani Czesława Łabuz, wiceprezesem został Pan Mateusz Cichański. W skład Rady weszli: Pan Tadeusz Patalita, Pan Janusz Potaczek, Pani Elżbieta Kurek, Pani Janina Napora, Pani Mariola Nieckula, Pan Piotr Doll, Pan Piotr Pajdzik. Funkcję przewodniczącego objął Pan Tadeusz Patalita, a wiceprzewodniczącego Pan Janusz Potaczek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pani Jadwiga Zapała – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Teresa Gniecka - wiceprzewodniczą Komisji Rewizyjnej, Pani Czesława Nawara – członek Komisji Rewizyjnej.
Niezbędne do formalnego powstania Stowarzyszenia LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” dokumenty zostały sporządzone oraz podpisane przez nowo wybrane władze, a następnie odesłane do Sądu Rejestrowego, celem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces uzyskania wpisu do KRS trwał około trzy miesiące.
W wyniku spotkania zarządu LGD w sierpniu 2008 sporządzone zostały stosowne dokumenty dla uzyskania numeru identyfikacyjnego w ARiMR w Krakowie, niezbędnego do ubiegania się w fundusze na realizację LSR. Zarząd podjął także decyzję o upoważnieniu Gminy Mszana Dolna do wyłonienia firmy, która opracuje LSR. Był to warunek Konieczny do uzyskania wsparcia finansowego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości
10 000 zł. Brakującą kwotę 5 000 zł w równych częściach zobowiązali się pokryć (w imieniu UG Niedźwiedź i UG Mszana Dolna) wójtowie Gminy Niedźwiedź oraz Gminy Mszana Dolna, ze środków budżetowych tych urzędów.
Dnia 13 października 2008 r. Zarząd (na zwołanym zebraniu Zarządu) podjął decyzję o wstąpieniu LGD Piękna Ziemia Gorczańska do Małopolskiej Sieci LGD (www.malopolska.lgd.pl).
Dnia 13 listopada 2008 r. na zebraniu Zarządu podjęto decyzję o konieczności powołania biura LGD oraz zatrudnienia pracowników. Opracowano procedurę naboru oraz kryteria naboru pracowników. Uzupełniono oraz zweryfikowano brakujące dokumenty niezbędne do opracowania LSR.

Lokalna Strategia została uchwalona dnia 9 stycznia 2009 r.


3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD.
Liczba członków LGD wynosi 60 osób, które reprezentują sektor publiczny, społeczny i gospodarczy:


Lp.

Imię/imiona i nazwisko członka albo nazwa członka

Sektor, którego przedstawicielem jest członek

Rodzaj prowadzonej działalności

Funkcja jaką pełni członek w strukturze LGD
Grażyna Piwowarska

Gospodarczy


Maria Farganus

Gospodarczy


Janina Napora (Helena)

Społeczny
Członek rady
Stefan Napora

Gospodarczy


Adam Potaczek

Gospodarczy


Józefa Lupa

Gospodarczy

gospodarczaTadeusz Cichański

Gospodarczy

gospodarczaTeresa Gniecka

Gospodarczy
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Piotr Pajdzik

Gospodarczy
Członek rady
Edward Gacek

Gospodarczy


Rafał Kubowicz

Gospodarczy
Członek zarządu
Marek Skolarus

Gospodarczy


Mariola Nieckula

Społeczny
Członek rady
Janina Napora

Społeczny


Andrzeja Napora

Gospodarczy

gospodarczaCzesław Nawara

Gospodarczy
Członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Płoskonka

Gospodarczy


Sławomir Grzywacz

Publiczny


Ewa Lis

Publiczny


Anna Adamczyk

Publiczny


Elżbieta Kurek

Publiczny
Członek rady
Maria Bożek

Publiczny


Andrzej Adamczyk

Publiczny


Andrzej Ślazyk

Publiczny


Katarzyna Napora

Publiczny


Stefania Wojciaczyk

Publiczny


Janusz Potaczek

Publiczny
Członek rady
Tadeusz Patalita

Publiczny
Członek rady
Aleksandra Domagała

Publiczny


Stanisława Nowak

Publiczny


Katarzyna Szybiak

Publiczny


Janina Ziemianin

Publiczny


Krystyna Pajka

Publiczny


Czesława Łabuz

Społeczny
Członek zarządu
Tomasz Zawirski

Społeczny
Członek zarządu
Barbara Dziwisz

Społeczny
Członek zarządu
Anna Zapała

Społeczny


Jadwiga Zapała

Społeczny
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Janusz Moskała

Społeczny


Marek Mysza

Społeczny


Mateusz Cichański

Społeczny
Wiceprezes
Barbara Cichańska

Społeczny


Tadeusz Zapała

Społeczny


Stanisław Chrustek

Społeczny


Adam Fabia

Społeczny


Adam Wrzecionek

Społeczny


Natalia Zapała

Społeczny


Franciszek Stożek

Społeczny


Jerzy Potaczek

Społeczny


Józef Malec

Społeczny


Jan Aleksandrowicz

Społeczny


Kazimierz Perz

Społeczny


Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Kasina Wielka

Społeczny


Piotr Doll

Społeczny
Członek rady
Kazimierz Pajdo

Społeczny


Michał Mysza

Społeczny


Józef Potaczek (s. Stanisława i Marii)

Społeczny


Józef Potaczek

Społeczny


Teresa Trybus

Społeczny


Zofia Żmuda

Społeczny
4. Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD
Członkostwo Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska” reguluje Statut Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

  1. spełnia przesłanki określone w ustawie prawo o stowarzyszeniach,

  2. działa na rzecz celów określonych w art. 8 Statutu Stowarzyszenie i przedstawi rekomendację zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez – działającego na obszarze gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź – partnera społecznego, partnera gospodarczego, gminę wiejską, gminę miejsko-wiejską, związek międzygminny, inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia,

  3. złoży deklarację członkowską.

Członkiem, w tym również członkiem zwyczajnym, Stowarzyszenia może być – zgodnie z art. 15 ustawy powołanej w art. 2 Statutu – osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, o ile złoży deklarację członkowską. Członkostwo nadaje uchwałą Zarząd na pisemny wniosek kandydata (deklaracja członkowska) poparty rekomendacją, o której mowa w art.10 ust.1 lit. b Statutu Stowarzyszenia. W przypadku kandydatów będących osobami prawnymi nie istnieje wymóg przedłożenia rekomendacji. Uchwałę w przedmiocie nadania członkostwa Zarząd podejmuje w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej nadania członkostwa lub nie podjęcia żadnej uchwały przez Zarząd, zainteresowanemu służy prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sprawy przez najbliższe Walne Zebranie. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) brać udział w Walnym Zebraniu,

c) zgłaszać wnioski i interpelacje,

d) realizować inne prawa przewidziane w Statucie.

Członek będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla tej osoby prawnej. We władzach Stowarzyszenia może zasiadać członek Stowarzyszenia będący osobą fizyczną. Każdy członek ma jeden głos. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

b) swą postawą godnie reprezentować Stowarzyszenie,

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

d) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

e) płacić składki.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje:

a) z chwilą złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

b) z chwilą wejścia w życie uchwały Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa,

c) z chwilą utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnej, a w przypadku członków będących osobami prawnymi – z chwilą utraty osobowości prawnej.

Uchwała w przedmiocie utraty członkostwa może zostać podjęta w razie dopuszczenia się przez członka Stowarzyszenia - zawinionego:

a) naruszenia statutu Stowarzyszenia, w szczególności niepłacenia składek,

b) działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) działania sprzecznego z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

Od podjętej przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 1 lit. b), członek może odwołać się pisemnie w terminie 14 dni. W takim przypadku decyzję podejmuje Walne Zebranie. Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać osobie szczególnie zasłużonej dla realizacji celów określonych w art. 8 Statutu honorowe członkostwo Stowarzyszenia.  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna