Lokalna strategia rozwoju obszarów wiejskich gmin: białA, korfaPobieranie 5.53 Mb.
Strona1/8
Data18.11.2017
Rozmiar5.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH GMIN:

BIAŁA, KORFANTÓW I PRUDNIK

NA LATA 2007-2013LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH
GMIN:

BIAŁA

KORFANTÓW

PRUDNIK
NA LATA 2007-2013


SPIS TREŚCI

1.

WSTĘP

4

2.

METODOLOGIA WYKORZYSTANA W OPRACOWANIU

5

3.

CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR

6
3.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

6
3.2 Opis procesu budowania partnerstwa

6
3.3 Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD

7
3.4 Obszar działania LGD „Wspólne Źródła”

9
3.5 Struktura ciała decyzyjnego

9
3.6 Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego

10
3.7 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD

11
3.8 Kwalifikacje i doświadczenie LGD “Wspólne Źródła” oraz partnerów

11
3.9 Określenie procedury naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania biura LGD

11
3.9.1 Określenie wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów do pracy w LGD

12
3.9.2 Zakres odpowiedzialności pracowników

13
3.9.3 Określenie procedury naboru pracowników LGD, w tym procedury postępowania w sytuacji

wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne14
3.9.4 Określenie procedury postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników

15

4.

OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR ORAZ PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

15
4.1 Przyjmowanie wniosków

15
4.2 Kryteria wyboru operacji przez LGD

17
4.3 Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady LGD w sprawie wyboru operacji

19
4.4 Doradztwo

19
4.5 Konflikt interesów

19
4.6 Ogłoszenie wyników

20

5.

DEFINICJA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI

21
5.1 Obszar objęty LSR

21
5.2 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

21
5.2.1 Uwarunkowania przestrzenne

21
5.2.2 Uwarunkowania geograficzne

25
5.2.3 Uwarunkowania przyrodnicze

25
5.2.4 Uwarunkowania historyczne i kulturowe

28
5.3 Ocena społeczno-gospodarcza obszaru

29
5.3.1 Demografia

29
5.3.2 Rynek pracy

30
5.3.3 Aktywność gospodarcza

32
5.3.4 Opieka społeczna i zdrowotna

34
5.3.5 Aktywność społeczna

34
5.4 Uzasadnienie spójności obszaru i wskazanie specyfiki obszaru

37
5.4.1 Spójność obszaru

37
5.4.2 Specyfika obszaru

39
5.4.3 Przedstawienie sposobu wykorzystania specyfiki obszaru

40

6.

ANALIZA SWOT

42
6.1 Analiza SWOT

42
6.2 Wnioski z analizy SWOT

44

7.

MISJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNE ŹRÓDŁA”

46

8.

WIZJA ROZWOJU OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

47

9.

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

48

10.

SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR

59

11.

UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

61

12.

UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

62

13.

OKREŚLENIE BUDŻETU I HARMONOGRAMU LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI

63

14.

OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR

66
13. 1 Sposób i procedury opracowania/aktualizacji LSR

66
13.2 Podmioty biorące udział w procesie

66
13.3 Przeprowadzone konsultacje społeczne

67

15.

OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR

68

16.

ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ

69

17.

POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR

69
17.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki


69
17.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2015


69
17.3 Strategia Rozwoju Powiatu Nyskiego na lata 2004-2015


69
17.4 Strategia rozwoju Powiatu Prudnickiego


71
17.5 Strategia Rozwoju Gminy Biała


71
17.6 Strategia Rozwoju Gminy Korfantów


73
17.7 Strategia Rozwoju Gminy Prudnik


74

18.

PLANOWANE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW

75

19.

PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH

76
ZAŁĄCZNIKI:
1

Regulamin Pracy Rady LGD
2

Kwalifikacja i doświadczenie członków Rady
3

Kwalifikacje partnerów
4

Regulamin Biura
5

Karta Przyjęcia Wniosku
6

Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
7

Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Lokalnej Grupy Działania
8

Zbiorcza Karta Oceny Wniosków

1. WSTĘP
Społeczności lokalne, mające swoje reprezentacje w radach miejskich, powiatowych, czy regionalnych; radach sołeckich, radach parafialnych, organizacjach pozarządowych muszą podejmować decyzje o charakterze strategicznym i potrafić przewidywać długofalowe skutki podejmowanych decyzji. Jednym ze sposobów określenia i przeprowadzenia właściwych działań, oceny ich skuteczności i wyznaczenia celów jest opracowanie strategii rozwoju, w tym dość specyficznej, ale zarazem pełniejszej jej formy, jaką jest Lokalna Strategia Rozwoju.

Szansą rozwoju lokalnego jest wyjątkowość. W Polsce jest 2 500 gmin, aby się spośród nich wyróżnić, budując poczucie lokalnego zaangażowania i aktywność mieszkańców należy być jedynym w swoim rodzaju. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin Biała, Korfantów, i Prudnik (LSR) zakłada poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz podniesienie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwianie rolnikom i mikroprzedsiębiorcom dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom. W strukturze przestrzennej Europy obszar objęty LSR położony jest w strefie pogranicza polsko – czeskiego. Stwarza to właściwe warunki do rozwoju ruchu turystycznego oraz wzajemnej współpracy, zwłaszcza w ramach rozwoju gospodarczego. Praca nad niniejszą strategią dowiodła również, że pracę członków i sprzymierzeńców LGD „Wspólne źródła” charakteryzuje partycypacyjne podejmowanie decyzji: dokument oraz działania zawarte w projekcie stanowiącym jego integralną składową zostały opracowane przez członków LGD oraz partnerów i szeroko konsultowany podczas spotkań, warsztatów, a także na stronie internetowej www.wspolnezrodla.pl. Mieszkańcy obszaru samodzielnie – we współpracy z moderatorem – podejmowali decyzje o kierunkach rozwoju obszarów wiejskich. Ostateczny kształt wizji rozwoju, misji oraz celów jest wynikiem lokalnego, oddolnego podejścia mieszkańców obszarów wiejskich gmin: Biała, Korfantów i Prudnik. Dzięki realizacji LSR nastąpi znacząca poprawa jakości życia na tych obszarach, wypromowane zostaną lokalne produkty, w tym turystyczne oraz wzrosną szanse rozwoju małych podmiotów gospodarczych.2. METODOLOGIA WYKORZYSTANA W OPRACOWANIU
W opracowaniu wykorzystano koncepcję zintegrowanej strategii rozwoju, która zakłada łączenie, przenikanie i uzupełnianie się celów strategicznych w imię koncentracji zadań i środków, a tym samym zwiększenia szans na osiągnięcie oczekiwanych efektów. LGD „Wspólne źródła” założyła, że LSR Obszarów Wiejskich Gmin: Biała, Korfantów i Prudnik jest dokumentem zdecentralizowanym, zintegrowanym, dokumentującym oddolne i lokalne podejście. Strategia skupia się na korzyściach płynących z kompleksowego podejścia. Twórcy LSR stwierdzili też, że osiągnięcie celów strategii będzie możliwe dzięki wzajemnemu kontaktowaniu się różnych składników życia społecznego, wyrażających swoje poglądy i wspierających rozwój obszaru, który zamieszkują, zgodnie z ich własnymi dążeniami i wizją przyszłości. Realizacja zadań przewidzianych strategią wymaga od lokalnej społeczności budowania nowego partnerstwa i tworzenia nowych lokalnych struktur zarządzania. Planowanie strategiczne to narzędzie dla wspólnoty lokalnej, która chce dokonać zmian i wpływać na swój rozwój. Taki proces rozwoju wspólnoty można zapisać w dwóch fazach:

1. planowanie strategiczne czyli do czego i w jaki sposób chcemy zmierzać, na które

składa się:

a) formułowanie celów strategicznych

b) planowanie środków realizacji tych celów (plany, programy, projekty strategiczne)

2. zarządzanie strategiczne czyli, wykonujemy to, co zamierzyliśmy i kontrolujemy

wyniki, na działanie to składa się:

a) wdrażanie strategii

b) ewaluacja strategii, podczas której przeglądamy, co wykonaliśmy i oceniamy wyniki

w odniesieniu do planu strategicznego.

W opracowaniu wykorzystano dokumenty, którymi dysponują urzędy i instytucje: Urząd Miejski w Białej, Urząd Miejski w Korfantowie, Urząd Miejski w Prudniku, Starostwo Nyskie, Starostwo Prudnickie, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Komisja Europejska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz właściwe rozporządzenia, a także materiały, które powstały w trakcie prac, warsztatów i szkoleń.
3. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR
3.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lokalna Grupa Działania, która będzie odpowiedzialna za realizację wielosektorowej, zintegrowanej strategii jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, które liczy 83 osoby, z czego 63 (76%) reprezentuje sektor społeczny, 10 – publiczny (12%), 10 – gospodarczy (12%). W stowarzyszeniu są trzy osoby prawne: Gmina Biała, Gmina Korfantów, Gmina Prudnik. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 24 maja 2006 w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trakcie realizacji I Schematu Pilotażowego programu Leader+, pod numerem 0000257584 i nosiło nazwę „Wspólne Źródła – Partnerstwo obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik”. W roku 2008, decyzją Sądu Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która zapadła na posiedzeniu z dn. 05.09.2008 r. zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, rejestracja stowarzyszenia została zaktualizowana o zmianę statutu, wprowadzającego m.in. organ decyzyjny stowarzyszenia, obszar działania oraz nazwę, która brzmi obecnie: „Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo obszarów wiejskich gmin Korfantów, Prudnik i Biała”. Organizacja posługuje się nazwą skróconą LGD „Wspólne Źródła”. Wpisu dokonano 09.09.2008 r.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin: Korfantów, Prudnik i Biała” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu. Stowarzyszenie jest trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (zwana dalej LGD) w rozumieniu Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Zewnętrznym organem nadzoru jest dla Stowarzyszenia Marszałek Województwa Opolskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3.2 Opis procesu budowania partnerstwa
Inicjatorem powstania Lokalnej Grupy Działania był Urząd Miejski w Korfantowie, który z powodzeniem uczestniczył w Schemacie I Pilotażowego Programu Leader+ z projektem „Lokalne Grupy Działania szansą nowej jakości życia i rozwoju korfantowskiej wsi”. Projekt ten został zakończony i rozliczony w maju 2006 r. W trakcie realizacji projektu swój akces zgłosiła Gmina Prudnik – sąsiadujący z Gminą Korfantów region o wybitnych tradycjach turystycznych. Z uwagi na obowiązujące wytyczne Ministra Rolnictwa, co do istoty programu Leader+, a mianowicie, że program ten ma dotyczyć rozwoju obszarów wiejskich, w tym miast o liczbie ludności nie przekraczającej 20.000, a ponadto, że ludność obszarów wiejskich z całego terenu objętego – wtedy Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) – nie może być mniejsza niż 50%, z opracowania wyodrębniono miasto Prudnik i włączono go jako zewnętrzny, niezbędny i pożądany element do części poświęconej oddziaływaniom ośrodków ościennych i relacjom wynikającym z położenia geograficznego obu gmin.

Do współtworzenia LGD zostali zaproszeni reprezentanci działających na terenie obu gmin organizacji społecznych, instytucji, urzędów, grup formalnych i nieformalnych, sołtysów, liderów „Odnowy Wsi w Województwie Opolskim”. Informacja o spotkaniu wdrażającym projekt była ponadto kolportowana na terenie obu gmin w postaci ulotek i plakatów. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli reprezentanci obu gmin, w tym władze lokalne. Przedstawienie założeń Pilotażowego Programu Leader+ zostało uzupełnione prezentacją projektu zgłoszonego do Schematu I przez Gminę Korfantów. Kolejnym etapem było przedstawienie koncepcji działań zaplanowanych do maja 2006 r.

Sporządzono listę zainteresowanych udziałem w LGD osób i wyznaczono termin kolejnego spotkania. Warsztaty i zajęcia oraz spotkania grup roboczych odbywały się co najmniej raz w tygodniu. Na wstępnych określono interesariuszy planowanego projektu oraz przeprowadzono wstępną ich analizę. Uszczegóławianie grup zaangażowanych w realizację projektu ujętego w ramach ZSROW następowało na kolejnych warsztatach poświęconych: analizie środowiskowej i historycznej; położeniu obu gmin i ich relacjom zewnętrznym, aktywności społecznej, uwarunkowaniom prawnym istnienia LGD, sposobie finansowania działań. Osobne spotkania były poświęcone sformalizowaniu działań LGD – po analizie zalet i wad działania fundacji oraz stowarzyszenia, członkowie LGD zdecydowali się na rejestrację stowarzyszenia pod nazwą „Wspólne źródła – Partnerstwo obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik”.

W demokratyczny sposób, zgodnie z wytycznymi dla powołania LGD zostały wybrane władze organizacji: Zarząd i Komisja Rewizyjna. W dniu 24 maja 2006 r. Stowarzyszenie będące formą prawną LGD zostało zarejestrowane. Członkowie stowarzyszenia przeszli szkolenia i warsztaty z zakresu odnowy wsi, procedur prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowej, zarządzania projektami oraz warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i motywacji.

LGD „Wspólne Źródła” z powodzeniem uczestniczyło w II Schemacie Pilotażowego Programu Leader+, otrzymując dotacje w wysokości 706 200 PLN na realizację projektu „Wspólne źródła – wspólne cele – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik”. W trakcie realizacji projektu trwały szkolenia, warsztaty, konferencje itp. poświęcone promocji celów strategii. Środowisko zainteresowane udziałem w projekcie systematycznie się zwiększało. LGD nawiązało współpracę z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. W roku 2007 o objęcie działalnością LGD „Wspólne Źródła” wystąpiła Gmina Biała, która oficjalnie taki akces zgłosiła 1 września 2007 r. Na Walnym Zgromadzeniu stowarzyszenia. Biała została formalnie włączona do LGD „Wspólne Źródła” w roku 2008. W strukturach władz zasiedli przedstawiciele gminy Biała. Reprezentanci gminy brali również udział w warsztatach i szkoleniach związanych z opracowaniem niniejszego dokumentu.
Idea, która przyświecała założycielom organizacji skupiała się na trzech punktach:

1. Stowarzyszenie jest organizacją, której członkowie wywodzą się z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, przy czym, sektor publiczny stanowi nie więcej niż 40% przedstawicieli.

2. Stowarzyszenie działa w imię pomyślności i dobra lokalnej społeczności, nikogo nie dyskryminuje, a dowodem na to jest ustalenie parytetu we władzach organizacji (obecność żadnej z płci nie przekracza 60%)

3. Partnerstwo powołano, by osiągnąć wspólny cel rozwoju: zdecydowany, systematyczny i konsekwentny rozwój obszarów wiejskich Gmin Biała, Korfantów i Prudnik, a przede wszystkim, by wykorzystać geograficzne i komunikacyjne połączenie obu subregionów.

Należy nadmienić, że zarejestrowanie stowarzyszenia było jedynie sformalizowaniem współpracujących do tej pory różnych organizacji i grup nieformalnych działających na terenie wszystkich gmin.
3.3 Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD
Lokalna Grupa Działania jest przedstawicielstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zasadą było, by każdy z tych sektorów miał reprezentację w LGD „Wspólne Źródła”, z tym, że przedstawiciele sektora publicznego nie mogą przekraczać w sumie 50% przedstawicielstwa we władzach LGD, jej organie decyzyjnym oraz w samym stowarzyszeniu.
W LGD „Wspólne Źródła” większość stanowi sektor społeczny, reprezentowany przez:


  1. członków organizacji pozarządowych

  2. przedstawicieli rad sołeckich

  3. przedstawicieli rad parafialnych

  4. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich

  5. członków ludowych zespołów sportowych

Sektor publiczny jest reprezentowany przez jednostki samorządu terytorialnego gmin: Biała, Korfantów i Prudnik, które na mocy uchwał rad miejskich stały się pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia LGD „Wspólne Źródła”. Kolejnym reprezentantem sektora publicznego jest Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Poszczególnych partnerów LGD „Wspólne Źródła” charakteryzujemy niżej.


1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Umowa współpracy została podpisana dnia 25.05.2007 r. Przedmiotem umowy jest nawiązanie współpracy mającej na celu wymianę doświadczeń i realizację różnorakich działań i przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów wiejskich. W ramach współpracy korzystaliśmy z grupy specjalistów – architektów, wykładowców PWSZ w Nysie. m.in. przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania wiejskich przestrzeni publicznych, koncepcji zagospodarowania terenu pod budowę Ośrodka Służb Ratowniczych w Przechodzie. Korzystaliśmy również z ofert lektorów do prowadzenia kursów językowych itp. na obszarze objętym ZSROW.


2. Rozwoj Krnowsko – Okres Brutal

19.01.2008 r. została zawarta nieformalna współpraca z Lokalną Grupą Działania w Czechach. Podczas wyjazdu studyjnego 20 członków naszego stowarzyszenia zorganizowaliśmy konferencję poświęconą wymianie doświadczeń oraz zawiązaniu współpracy między naszymi obszarami. Członkowie stowarzyszenia zapoznali się z tamtejszymi władzami oraz poznali walory kraju morawskiego, które są zbliżone do naszych uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych, a co za tym idzie wymiany doświadczeń z zakresu rozwoju turystyki i rekreacji oraz pielęgnowania tradycji kulturowych.


3. Fundacja „Górna Prosna” – Rudniki

W 2006 roku została zawiązana nieformalna współpraca z Fundacją „Górna Prosna”, która równolegle z nami realizowała przedsięwzięcia w ramach Leader+. Współpraca polegała na wymianie doświadczeń. Podczas częstych spotkań naszych grup mogliśmy dzielić się problemami oraz pomysłami. Wzajemnie pomagaliśmy sobie w realizacji trudnych zadań.


4. Partnerstwa Południowo Zachodniej Polski

W 2006 roku została podpisana deklaracja współpracy. Najpierw pomiędzy Partnerstwem, a Gminą Korfantów, następnie między już Stowarzyszeniem. Partnerstwo obejmuje większość LGD z województw: opolskie, dolnośląskie oraz lubuskie. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń, pomoc w realizacji zadań, korzystania z szeregu szkoleń i konferencji, których często organizatorem była Fundacja „Zielona Akcja”. Pozwoliło to min. na wymianę naszych twórców ludowych. Mogli oni uczestniczyć w wielu wystawach, targach i kiermaszach na terenie całego kraju jak i za granicą.


Gminy są reprezentowane przez urzędy miejskie – w strukturach LGD pracownicy jednostek samorządu terytorialnego pełnią funkcję;

Pobieranie 5.53 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna