Lokalna strategia rozwoju obszaru objętego działaniem stowarzyszenia lokalna grupa działania „sierpeckie partnerstwo”Pobieranie 1,4 Mb.
Strona1/6
Data25.02.2019
Rozmiar1,4 Mb.
  1   2   3   4   5   6

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

OBSZARU OBJĘTEGO DZIAŁANIEM

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

SIERPECKIE PARTNERSTWO”Opracowanie:

LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

P.U. „consulting M.projects.”

Mochowo, grudzień 2008

Spis treści
 1. Charakterystyka Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
 1. Opis obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności
 1. Analiza SWOT dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy
 1. Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”
 1. Określenie misji Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”
 1. Wykazanie spójności specyfiki obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju z celami Lokalnej Strategii Rozwoju
 1. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
 1. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
 1. Określenie procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów
 1. Określenie budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dla każdego roku jej realizacji
 1. Opis procesu przygotowania i konsultowania Lokalnej Strategii Rozwoju
 1. Opis procesu wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 2. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej
 1. Określenie powiązań Lokalnej Strategii Rozwoju z innymi dokumentami planistycznymi związanymi
  z obszarem objętym Lokalna Strategią Rozwoju
 1. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez Lokalna Grupę Działania w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju
 1. Przewidywany wpływ realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na rozwój regionu i obszarów wiejskich
 1. Informacja o dołączonych załącznikach
 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR.


1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"

Nazwa skrócona: LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Status prawny: Stowarzyszenie działające na podstawie

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

 2. rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1)

 3. ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427),

 4. Statutu

Data wpisu w KRS: 18.09.2008 r.

Numer KRS: 0000313759
1.2 Opis procesu budowania partnerstwa;
Jednostką odpowiedzialną za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru „Sierpeckiego Partnerstwa” jest Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Ukonstytuowała się ona w formie prawnej stowarzyszenia na spotkaniu założycielskim w Urzędzie Gminy Sierpc, w dniu 07.05.2008 roku i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu 18.09.2008 r. W wyniku głosowania, spośród kilku zgłoszonych propozycji, uczestnicy spotkania wybrali dla niej nazwę „Sierpeckie Partnerstwo”, jako nawiązującą do najbardziej rozpoznawalnej marki ze wszystkich obszarów powiatu, miasta Sierpca (pomimo tego, iż miasto z przyczyn formalnych nie mogło wejść w skład partnerstwa)

LGD „Sierpeckie Partnerstwo” powstało z inicjatywy aktywnych przedstawicieli Gmin wchodzących w skład partnerstwa. LGD jest bardzo młodą organizacją, która powstała przede wszystkim z myślą o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 .

Proces powstania LGD rozpoczął się już w 2007 roku, kiedy to grupa aktywnych przedstawicieli obszaru, w tym również samorządowcy podjęli pierwsze działania informacyjno – promocyjne w celu pozyskania partnerów chętnych do współpracy w ramach przyszłej LGD. Grupa inicjatywna przeprowadziła również szereg wizyt studyjnych w innych (już istniejących) LGD z terenu woj. mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego. Wizyty miały na celu zdobycie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania LGD.

Powołana LGD „Sierpeckie Partnerstwo” zlokalizowana jest na terenie Gminy Mochowo.

Grupa jest otwarta na nowych członków – zgodnie ze statutem Stowarzyszenie jest otwartą instytucją na nowych członków, których stosowną uchwałą przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po uprzednim złożeniu wniosku o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
W skład wybranego drogą głosowania Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” weszli:

Prezes – Jadwiga Przedpełska

Skarbnik – Jakub Smólczyński

Sekretarz – Jan Sugajski

Członek Zarządu – Dariusz Kalkowski

Członek Zarządu – Tadeusz Prekurat

Członek Zarządu – Wojciech Gajewski.

W grupie tej, zgodnie z metodologią Leadera, reprezentowane są wszystkie trzy sektory: publiczny, prywatny


i społeczny oraz istotna część społeczności lokalnych (sołectw) obszaru partnerstwa, jak również pojedyncze osoby zamieszkałe poza tym obszarem, ale związane z nim swoimi korzeniami i działalnością zawodową.
W chwili obecnej Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” liczy 24 członków. Ambicją Zarządu i całej LGD jest pozyskanie do współpracy przedstawicieli wszystkich sołectw obszaru.
Lista członków-założycieli Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo”:

L.p.

Imię i Nazwisko

Data, miejsce urodzenia

Miejsce zamieszkania (ulica, kod, miasto)

Reprezentowany sektor

1

Janusz Obczyński

15.10.1952 r.

Sułocin TeodoryCałownia 10B

09 – 216 GójskSektor prywatny przedsiębiorczość

2

Artur Krzysztof Żbikowski

14.03.1981 r.

Rypin


Dziki Bór 11

09 – 227 SzczutowoSektor prywatny rolnictwo

3

Dariusz Lazarowski

01.03.1966 r.

Rypin


Słupia 22

09 – 227 SzczutowoSektor społeczny

4

Jakub Smólczyński

19.02.1952 r.

Słupia


ul. Polna 12

09 – 227 SzczutowoSektor administracji lokalnej

5

Wojciech Gajewski

05.07.1954 r.

Osiek Włostyboryul. Słoneczna 12

09 – 226 ZawidzSektor administracji lokalnej

6

Barbara Gumińska

12.08.1960 r.

Bytów


ul. Dąbrówki 37a

09 – 200 SierpcSektor prywatny rolnictwo

7

Teodor Zasadowski

30.10.1954 r.

DobaczewoDobaczewo 9

09 – 228 LigowoSektor prywatny przedsiębiorczość

8

Anna Górczyńska

28.05.1960 r.

PrzybojewoOstrowy

09 – 213 GozdowoSektor społeczny

9

Witold Dziurlikowski

22.05.1967 r.

Sierpc


Rzeszotary – Chwały

09 – 204 RościszewoSektor społeczny

10

Jan Sugajski

07.01.1960 r.

Zamość Nowyul. Chopina

09 – 204 RościszewoSektor administracji lokalnej

11

Irena Beksa

16.07.1959 r.

Września


Łukomie

09 – 204 RościszewoSektor prywatny przedsiębiorczość

12

Romana Hoffman

11.06.1969 r.

Bielsk


Stopin 20

09 – 204 RościszewoSektor administracji lokalnej

13

Sławomir Krystek

05.04.1962 r.

Sochaczewul. Gozdawy 13

09 – 213 GozdowoSektor administracji lokalnej

14

Elżbieta Wiśniewska

04.03.1981 r.

Sierpc


ul. Zielona 15

09 – 213 GozdowoSektor administracji lokalnej

15

Dariusz Kalkowski

14.04.1965 r.

Bieżuń


ul. Ziemiańska

09 – 200 SierpcSektor administracji lokalnej

16

Józef Rękawiecki

04.10.1955 r.

WłocławekMiłobędzyn,

ul. Miłobędzka 9/4,

09 – 200 Sierpc


Sektor prywatny przedsiębiorczość

17

Tadeusz Prekurat

04.01.1948 r.

Babiec Troskaul. Jana Pawła II 16/28

09 – 200 SierpcSektor administracji lokalnej

18

Iwona Janiszewska

29.11.1969 r.

Płock


ul. Długa 3

09 – 200 SierpcSektor społeczny

19

Barbara Kozakiewicz

02.12.1950 r.

Sierpc


Cieślin 28/4

09 – 215 BożewoSektor społeczny - stowarzyszenie

20

Jadwiga Przedpełska

21.09.1959 r.

Sanniki


Lisice Nowe 9,

09 – 215 BożewoSektor administracji lokalnej

21

Leszek Brodowski

27.09.1958 r.

Skoczkowoul. Kwiatowa 18

Zawidz KościelnySektor administracji lokalnej

22

Marlęga Andrzej

01.08.1947 r.

Mała WieśKoziebrody

09 – 140 RaciążSektor prywatny przedsiębiorczość

23

Wilamowski Wojciech

21.05.1958 r.

Płock


Mańkowo 5

09 – 226 ZawidzSektor społeczny

24

Aneta Trębińska

12.10.1977 r.

Sierpc


ul. Spółdzielcza 2

87 – 605 TłuchowoSektor administracji lokalnej  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna