Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”Pobieranie 4,87 Mb.
Strona8/13
Data24.02.2019
Rozmiar4,87 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Uwarunkowania przyrodnicze i środowisko naturalne

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju położony jest na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej (Nizina Mazowiecka), 45 km na południe od Warszawy.

      1. Klimat

Klimat na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju jest typowy dla obszaru środkowej Polski, czyli klimat umiarkowany przejściowy, gdzie zaznaczają się wpływy mas powietrza morskiego i kontynentalnego. Charakteryzuje się średnią roczną temperaturą 8,3C, suma opadów zaś wynosi 537,7 mm rocznie.

Maksymalne temperatury powietrza przypadają w miesiącach letnich: lipiec 18,4C, sierpień 18,1C. Minimalna temperatura występuje w grudniu –1,2C i styczniu –0,4C. Liczba dni w roku z przymrozkami wynosi 100-118; liczba dni mroźnych od 30 do 50, bardzo mroźnych 2-3. Ostatnie przymrozki wiosenne występują około 15 i 30 kwietnia, a pierwsze jesienne przymrozki około 15 października. Pokrywa śnieżna średnio zalega w okresie od 16 XI do 26 III, zaś okres wegetacji rozpoczyna się około 1 kwietnia i kończy się około 1 listopada. Długość okresu wegetacyjnego wynosi więc ponad 200 dni w roku.

Opady atmosferyczne na obszarze LSR pochodzą głównie z atlantyckich, wilgotnych mas powietrza (opady frontalne). Rozkład opadów posiada specyficzną cechę, tj. zdecydowanie większe opady w lipcu i wrześniu niż w sierpniu. Suma opadów rocznych wynosi 537,7 mm. Wynika to z położenia w cieniu opadowym Wysoczyzny Rawskiej, gdzie opady są zatrzymywane przez wyniosłości terenu (opady orograficzne). Największe sumy opadów atmosferycznych przypadają na lipiec (69,7 mm), czerwiec (69 mm) (opady konwekcyjne) oraz wrzesień (65,1 mm). Minimum opadowe występuje w miesiącach zimowych, styczniu 18,2 mm, lutym 23,8 mm i grudniu 27,8 mm.

Na opisywanym terenie najwyższe wskaźniki wilgotności względnej zaznaczają się w zimie i często przekraczają 85%, a nawet 90% (grudzień 91%, listopad i styczeń 88%). Najniższe wskaźniki wilgotność względna osiąga w maju i czerwcu - odpowiednio 73% i 76%. Największe zachmurzenie występuje w grudniu, najmniejsze w sierpniu i wrześniu. Średnio dni pochmurnych jest około 140. W lecie nasłonecznienie wynosi 9,0-9,5 godzin, w zimie 2,0-3,0 godziny.

Na opisywanym obszarze dominują wiatry z sektora zachodniego. Kierunek zachodni występuje w 10,7% przypadków w roku, północno-zachodni 10,3%, a południowo-zachodni 14,5% . Pozostałe kierunki wiatrów występują rzadziej. Bardzo charakterystyczny jest fakt, że największe prędkości wiatrów występują przy wiatrach z kierunków południowy-zachód, zachód i północny-zachód. Wiatry o prędkościach 10 m/s i większych pojawiają się głównie w miesiącach zimowych, zaś latem wiatry o takiej sile towarzyszą zazwyczaj burzom. Cisze stanowią bardzo duży odsetek, bo około 28,3% przypadków.

Wszystkie wymienione tutaj elementy klimatu mieszczą się w średnich wartościach dla obszaru środkowej Polski. Obszar LGD nie stanowi więc wyjątku, jeśli chodzi o wskaźniki klimatyczne, nie ma na tym obszarze wartości i zjawisk wyróżnionych tylko dla tego obszaru, choć niektóre z nich występują tutaj z inną intensywnością niż gdzie indziej.      1. Zasoby leśne

Powierzchnia lasów na terenie powiatu grójeckiego wynosi 16403,54 ha. Natomiast obszar LSR to 8682,99 ha zasobów leśnych. Wskazane powyżej dane przedstawiają się następująco w poszczególnych gminach:

- Grójec 1240,27 ha,

- Belsk Duży 983,58 ha- według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski, lasy gminy Belsk Duży należą do IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. Administracyjnie podporządkowane są Nadleśnictwu Grójec. Łącznie z gruntami leśnymi zajmują powierzchnię 9,5 % powierzchni gminy. Skoncentrowane są w 2 kompleksach „Modrzewina” na północy i „Łęczeszyce” na południu.

Występują tu żyzne siedliska lasowe, gdzie obok dominującej sosny, panuje modrzew polski, europejski i syberyjski (rezerwat „Modrzewina”), a także dąb, grab, osika, brzoza („Łęczeszyce”). Wiek drzewostanu 40 –80 lat (II klasa) i powyżej 80 lat (III klasa). Lasy państwowe stanowią 88,5 % lasów (904 ha), na niepaństwowe przypada 11,5 % (118 ha).

- Błędów 625,12 ha,

- Chynów 1868,03 ha- lesistość gminy wynosi ok 13,2% powierzchni. 71% stanowią lasy prywatne z dominującymi siedliskami borowymi o dużym udziale sosny, z przewagą drzewostanów młodych w wieku 40-80 lat. Powierzchnie leśne występują w formie rozproszonej we wschodniej, środkowej i północnej części gminy. Stanowią istotny element krajobrazu podnosząc jego walory estetyczne oraz wpływają szczególnie korzystnie na warunki higieny atmosfery.

- Goszczyn 175,25 ha,

- Jasieniec 1565,56 ha- największy kompleks leśny Las Boglewicki o powierzchni około 1000 ha, położony w rejonie miejscowości Boglewice i Rytomoczydła przy południowo-wschodniej granicy gminy. W kompleksie tym dominuje drzewostan sosnowy (40 do 80 lat), z niewielkimi połaciami drzewostanu dębowego. Przewiduje się utworzenie na jego terenie obszaru krajobrazu chronionego.

- Pniewy 2225,12 ha- w granicach tego obszaru znajduje się 15 drzew - pomników przyrody, rezerwat przyrody „Modrzewina”.

Na terenie Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się trzy rezerwaty:

- Rezerwat Modrzewiowa- chroni środowisko modrzewia polskiego,

- Rezerwat Jeziora- Olszany- powstał w celu zachowania naturalnego grodu w dolinie Jeziorki. Położony jest w pradolinie rzeki Jeziorki i charakteryzuje się siedliskiem grądowym z drzewostanem olszowym, rozpościerającym się na torfach niskich. W miarę oddalania się od brzegów rzeki i wznoszenia terenu w miejscach o mniejszej podmokłości występują osika i świerk. Roślinność wskazuje na uwilgotniony łęg olszowo- jesionowy. Z ciekawszych gatunków zbiorowisk wyżynnych wymienić można bez koralowy.

- Rezerwat Łęgacz nad Jeziorką- powołany w celu zachowania naturalnych zbiorowisk leśnych w dolinie Jeziorki.


    1. Dziedzictwo kulturowe regionu

Kultura pojmowana jako nasze dziedzictwo materialne, duchowe odgrywa ogromną role w życiu, każdego człowieka. To ona kształtuje naszą wrażliwość, duchowość, to ona wychowuje pokolenia. Jej znaczenie jest nie do przecenienia. Kultura miejsca, w którym człowiek wzrasta, wychowuje się i kształci, formuje jego sposoby zachowań, reakcji, odczuwania piękna, mądrości, sensu, wartości. Jest, więc jednym z czynników decydujących bardzo silnie o sposobie jego funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym. Region zaś jest rzeczywistością „zakorzeniającą” człowieka w bliskiej mu kulturze i terytorium, a tym samym daje mu poczucie bycia u siebie i bycia sobą, co wpływa na zrozumienie przez niego obowiązków i zadań. Poznawanie kultury regionalnej wpływa na kształtowanie tożsamości pluralistycznej, która polega na tym, że człowiek poznając siebie, zakotwiczenie we własnej społeczności i kulturze, uczy się trafniej odczytywać i interpretować zachowanie innych, uczy się szanować ich odmienność.

Na obszarze Krainy Kwitnących Sadów występują obiekty o dużej wartości historycznej kulturowej, a wiele z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków.

Najważniejsze zabytki sakralne to:

- drewniany kościół p.w. Św. Trójcy, z XVII w. z wykorzystaniem elementów starszego rozbudowany w 1948r.

- kościół p.w. Św. Krzyża i św. Jana Chrzciciela, z 1900-08, neogotycki.

- drewniany kościół p.w. św. Wojciecha i Marcina biskupów, powstał na miejscu wcześniej stojącego tu od 300 lat. Nowy kościół jest z 1606-08, rozbudowany w XVII i XIX w.

- kościół parafialny p. w. św. Mikołaja ( obiekt w stylu gotyckim ) z XV wieku ( Nr 67/A/81

- Cmentarz Żydowski z XVIII wieku założony po 1794 r., użytkowany do 1942 r. ( nr 407/A/89), zniszczony w okresie okupacji hitlerowskiej.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna