Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”Pobieranie 4,87 Mb.
Strona2/13
Data24.02.2019
Rozmiar4,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Struktura organu decyzyjnego

Rada Stowarzyszenia LGD „Kraina Kwitnących Sadów” została wybrana podczas drugiego Walnego Zebrania Członków w dniu 13 stycznia 2009 roku i składa się z 26 członków. Członkowie Rady reprezentują wszystkie siedem gmin wchodzących w skład LGD a także wszystkie trzy sektory, w tym:

 • publiczny 7 członków (26,9%)

 • społeczny 14 członków (53,9%) - w tym 10 NGO’s i 4 osób fizycznych

 • gospodarczy 5 członków (19,2%).

Rada zgodnie z założeniami statutu i wymogami Programu LEADER w ponad połowie składa się z przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego (73,1%). Kobiety stanowią 23,1% składu Rady w tym co ważne przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich – organizacji działającej typowo na rzecz kobiet.Poniżej tabela charakteryzująca członków Rady i rodzaj prowadzonej przez nich działalności.

Lp.

Imię i nazwisko

Sektor, który reprezentuje członek Rady

1.

Andrzej Zaręba - PRZEWODNICZĄCY RADY

Społeczny

2.

Adam Siennicki

Publiczny

3.

Zofia Skoniecka

Publiczny

4.

Marek Mikołajewski

Publiczny

5.

Krzysztof Ambroziak

Publiczny

6.

Sławomir Słobuszewski

Publiczny

7.

Konrad Tkaczyk

Publiczny

8.

Wiesław Nasiłowski

Publiczny

9.

Jarosław Skarzyński

Gospodarczy

10.

Sławomir Kędzierski

Gospodarczy

11.

Beata Szymańska

Gospodarczy

12.

Tadeusz Łuczyński

Gospodarczy

13.

Lidia Skorupska

Gospodarczy

14.

Karol Pietrzak

Społeczny

15.

Andrzej Kazimierczak

Społeczny

16.

Andrzej Dąbrowski

Społeczny

17.

Krystyna Szymanek

Społeczny

18.

Łukasz Grochal

Społeczny

19.

Leszek Przybytniak

Społeczny

20.

Sławomir Łapot

Społeczny

21.

Wanda Drobiszewska

Społeczny

22.

Andrzej Samoraj

Społeczny

23.

Roman Świstak

Społeczny

24.

Anna Kołodziej

Społeczny

25.

Andrzej Małachowski

Społeczny

26.

Maciej Majewski

Społeczny

Powoływanie do Rady, wygaśnięcie członkostwa oraz najważniejsze elementy funkcjonowania Rady określa statut stowarzyszenia w §17. Punkt 8 tegoż paragrafu stanowi:

Wygaśnięcie członkostwa w Radzie 1. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Rady w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 2. Członka Rady delegujący go członek LGD może odwołać w każdym czasie.

 3. Poza przypadkiem wskazanym w literach a i b członkostwo w Radzie wygasa w razie rezygnacji lub śmierci członka.

 4. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Rady pracuje ona w zmniejszonym składzie.”

Radę oraz jej Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie Członków.


  1. Zasady i procedury funkcjonowania organów LGD

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „Kraina Kwitnących Sadów” (Rozdział IV) władzami LGD są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Rada

 3. Zarząd

 4. Komisja Rewizyjna

Zgodnie z §15 statutu LGD uchwały władz LGD zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 16 ust. 5. (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD).

W celu niezależności organów władzy stowarzyszenia statut zawiera zapisy iż nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej oraz Radzie. Zapewnia to jednocześnie rozdział funkcji zarządczej i kontrolnej od decyzyjnej.

Zgodnie ze statutem oraz podjętymi przez Walne Zebranie Członków uchwałami Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna stowarzyszenia „Kraina Kwitnących Sadów” funkcjonują 4-letnią kadencję w składzie: Rada od 20 do 30 osób, Zarząd od 6 do 10 a Komisja Rewizyjna od 3 do 5 osób. W chwili obecnej skład poszczególnych organów władzy liczy następującą ilość osób: 26, 8 i 3 co mieści się w przyjętych przez Walne Zebranie Członków „widełkach”.

Zasady funkcjonowania, najważniejsze obowiązki i kompetencje zawiera statut stowarzyszenia „Kraina Kwitnących Sadów” przyjęty 18 listopada 2008 roku, a w szczególności §16 (dotyczy Walnego Zebrania Członków), §17 (dotyczy Rady), §18 (dotyczy Zarządu), §19 (dotyczy Komisji Rewizyjnej). Statut stanowi załącznik do LSR.

Oprócz dokumentu nadrzędnego dla organizacji jakim jest statut władze stowarzyszenia funkcjonują lub będą funkcjonować w najbliższej przyszłości w oparciu o przygotowane i zatwierdzone regulaminy. 13 stycznia podczas Walnego Zebrania Członków przyjęty został jednogłośnie Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów” (załącznik nr 2). W przygotowaniu są dwa dokumenty – „Regulamin pracy Zarządu LGD” oraz „Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej LGD”. Bardziej szczegółowe procedury funkcjonowania władz LGD zawarte w regulaminach pozwolą na większą przejrzystość, lepszą komunikacje i mniejszą konfliktowość poszczególnych struktur LGD.

Biuro LGD

Statut przewiduje możliwość utworzenie Biura LGD, które jest odpowiedzialne za prowadzenie prac organizacyjnych i przygotowawczych na potrzeby LGD. Za powoływanie i odwoływanie kierownika Biura, zatrudnianie innych pracowników oraz za ustalanie regulaminu pracy Biura odpowiada wg statutu Zarząd. Opis warunków technicznych i lokalowych Biura stanowi załącznik do LSR (załącznik nr 3). Stowarzyszenie „Kraina Kwitnących Sadów” ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu i uzyskało wstępną deklarację, że w przypadku wygrania konkursu i podpisania umowy otrzyma do użytkowania dwa pomieszczenia w budynku Starostwa w których będzie mgło prowadzić Biuro LGD. W pomieszczeniach tych w chwili obecnej funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy (przenosi się do nowego budynku w ciągu kilku miesięcy) więc są one w pełni przystosowane do potrzeb biura. Niezbędny będzie jedynie drobny remont oraz zakupienie niezbędnego sprzętu biurowego oraz mebli. LGD będzie miało do dyspozycji (po wcześniejszym umówieniu) Salę Konferencyjną Starostwa. W pełni dostępne zarówno dla pracowników Biura jak i dla interesantów LGD będą toalety.Procedura naboru pracowników

Ze względu na zadania jakimi zajmować się będzie LGD w przypadku wygrania konkursu i podpisania umowy niezbędne będzie zatrudnienie pracowników dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD „Kraina Kwitnących Sadów”. W pierwszej fazie planowane jest zatrudnienie 3 pracowników na 2,5 etatu. W celu zapewnienia właściwego doboru pracowników, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami LGD oraz przejrzystością konkursową Zarząd LGD przygotował procedurę rekrutacji pracowników, która stanowi załącznik do LSR (załącznik nr 4). Ze względu na to, że Stowarzyszenie będzie ubiegało się również o inne środki poza programem Leader w kolejnych latach, w miarę rozwoju Stowarzyszenia będą zatrudniane następne osoby do obsługi nowych projektów (przewiduje się powstanie kolejnych stanowisk pracy).Opisy stanowisk pracy

Aby doprecyzować oczekiwania w stosunku do pracowników oraz ustalić zakres pracy i obowiązków Zarząd LGD przygotował opisy stanowisk pracowników Biura (załącznik nr 5).

LGD „Kraina Kwitnących Sadów” planuje zatrudnić na czas trwania Programu Kierownika Biura (1 etat) oraz Koordynatora Projektów (1 etat) oraz pracownika ds. finansów (0,5 etetu).

Regulamin naboru pracowników wraz z opisami stanowisk precyzujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach określa załącznik nr 4 do LSR

Archiwizacja dokumentacji prowadzona będzie w biurze LGD z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez okres zgodny z wymogami Programu dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Dokumenty fizyczne przechowywane będą w zamykanych szafach. Dokumentacja wirtualna przetrzymywana będzie na komputerach z zabezpieczeniami hasłowymi.


  1. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

Wybrany skład Rady LGD „Kraina Kwitnących Sadów” zapewnia tej radzie bardzo wysoki poziom funkcjonowania, są w niej samorządowcy z wieloletnim stażem i doświadczeniami w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy i realizacji małych i dużych projektów, są przedsiębiorcy, którzy są związani z najważniejszą gałęzią obszaru LGD – sadownictwem i którzy również korzystali z licznych zewnętrznych dotacji (w tym z UE), są rolnicy posiadający nowoczesne gospodarstwa w tym również dzięki dotacjom unijnym, wreszcie są organizacje pozarządowe a wśród nich przedstawiciele największej w kraju organizacji działającej na rzecz sadownictwa, wspomniana wcześniej przedstawicielka organizacji działającej na rzecz kobiet wiejskich, organizacji która jest jednym z najlepszych w Polsce „wolontariatów” pomagającym osobom potrzebującym, itp. Wśród członków Rady jest osoba, która biegle posługuje się językiem angielskim gdyż ukończyła studia w Holandii. Bardzo mocnym punktem Rady jest jej przewodniczący – przedstawiciel sektora społecznego, obiektywny - niezwiązany bezpośrednio z żadną gminą wchodzącą w skład LGD - prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A., które przez ostanie lata zrealizowało wiele działań na rzecz innych organizacji i osób aktywnych z terenu LGD. Organizacja ta mimo iż siedzibę ma w Warce działa na rzecz społeczności Powiatu Grójeckiego - od trzech lat prowadzi na terenie 4 gmin wchodzących w skład LGD Lokalne Konkursy Grantowe w ramach Programu „Działaj Lokalnie” które mają na celu aktywizację lokalnych środowisk, w ubiegłym roku na terenie również 4 gmin z obszaru LGD zrealizowała projekt „Aktywna Wieś” mający na celu aktywizację środowisk wiejskich a finansowany ze środków unijnych. Prezes stowarzyszenia od trzech lat przewodniczy Komisji Grantowej, która w ramach „Działaj Lokalnie” wsparła już 63 projekty dotacjami o łącznej wartości ponad 200 tys. zł. Wcześniej, w latach 2004-2005 uczestniczył jako członek Komisji Grantowej „Działaj Lokalnie” w konkursach organizowanych poza powiatem grójeckim przez Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Skład Rady gwarantuje rzetelność, obiektywizm a co najważniejsze profesjonalizm w podejmowaniu najważniejszych decyzji w ramach Programu LEADER.  1. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji

Członkowie LGD to osoby o dużym doświadczeniu. Mocno zróżnicowany skład LGD powoduje, że są wśród członków osoby z doświadczeniami zarówno w projektach dużych infrastrukturalnych jak i mniejszych – np. społecznych.

Skład Zarządu LGD Kraina Kwitnących Sadów

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot delegu-jący

Adres zamieszkania, tel., e-mail

Zakres odpowiedzialności w LGD

Doświadczenie

Kwalifikacje

1.

Janusz Różycki

Osoba fizyczna

Lewiczyńska 132,

05-600 Grójec,

tel. 0602 225 483,

e- mail jr1@wp.plPrezes Zarządu

- właściciel gospodarstwa rolnego, - dyrektor ośrodka zdrowia,
- zastępca burmistrza gminy i miasta w Tarczynie,
- Starosta Powiatu Grójeckiego

wykształcenie wyższe, Akademia Rolnicza - Wydział Ogrodniczy,

2.

Artur Bana-siewicz

Osoba fizyczna

ul. Mickiewicza 18a,

05-600 Grójec,

tel. 0513036498,

e-mail artur@wgr.plWice Prezes Zarządu

- zastępca redaktora naczelnego gazety OKOLICA,

- Prezes Fundacji OKOLICAwykształcenie wyższe, Uniwersytet Warszawski- politologia

3.

Zofia Rokosz

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gminy Pniewy

Pniewy 2,

05- 652 Pniewy,

tel. 0693710460,


Wice Prezes Zarządu

- prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Gniny Pniewy,

- Radna Rady Gminy Pniewy,


- własna działalność gospodarcza o profilu handlowym,

wykształcenie średnie,

4.

Waldemar Jakubisiak

Zakład Handlowo Usługowy TECHSAD

ul. Zofiowa 26, 05-620 Błedów, tel. 048 668 07 84, e-mail: waldi-47@o2.pl

Skarbnik Zarządu

- właściciel przedsiębiorstwa handlowo-usługowego


wykształcenie średnie,

5.

Łukasz Rejer

Osoba Fizyczna

Zbyszewska 25, 05-600 Grójec, tel. 0 665 034 908, lukasz.rejer@kulturaisport.pl

Sekretarz Zarządu

- Prezes Stowarzyszenia Kultura i Sport,
- praca w dziale logistyki

wykształcenie średnie ogólne,

6.

Andrzej Biliniak

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

Julianów 5, 05-622 Belsk Duzy,

tel. 048 6611352,

e-mail: emi_015@o2.pl


Członek Zarządu

- właściciel gospodarstwa sadowniczego,
- prezes grupy producenckiej

wykształcenie średnie,

7.

Andrzej Rusiecki

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo u Dajmusa”

05-652 Pniewy, Przykory 8

tel. 600800170,

e-mail: kontakt@rancho.pl


Członek Zarządu

- prezes Fundacji Rzeki Jeziórki,
- projektowanie systemów,

- bezpieczeństwa, uprawnienia budowlane,

- uprawnienia projektowe,
- od 2008 r. prowadzenie zajęć hipoterapii


wykształcenie średnie,

8.

Stanisław Sitarek

GKS Sadownik Błędów

Katarzynów 16, 05-620 Błędów,

tel. 501 782 026,


e-mail: stasieksitarek@wp.pl

Członek Zarządu

członek SPZOZ Grójec, prezes KS Sadownik, zatepca wójta Gminy

wykształcenie wyższe- Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoSkład Komisji Rewizyjnej LGD Kraina Kwitnących Sadów

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot delegują-cy

Adres zamieszkania, tel., e-mail

Zakres odpowiedzialności w LGD

Doświadczenie

Kwalifikacje

1.

Andrzej Wasiak

Fundacja Koope-racja

Żeromskiego 15,
05-600 Grójec,
tel. 048 664 37 90

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Prezes Fundacji Kooperacja

wykształcenie wyższe

2.

Tadeusz Kowalski

Gospodarstwo Agroturystyczne w Błędowie

Ul. Parkowa 3 A,
05-620 Błędów,
tel. 0601 650 673,
e-mail: sylwia@agrostawy.pl

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Przewodniczący Rady Gminy Błędów

wykształcenie średnie - technikum ogrodnicze,

3.

Norbert Proskura

Osoba Fizyczna

u. Laskowa13 B, 05-600 Grójec, tel. 513 227 423, e-mail: postir@op.pl

Członek Komisji Rewizyjnej

- Radny Powiatu- Komisja Oświaty i Sportu

Wykształcenie wyższe - Akademia Wychowania Fizycznego specjalność Turystyka

Skład Rady- organu decyzyjnego LGD Kraina Kwitnących Sadów

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot delegujący

Adres zamieszkania, tel., e-mail

Zakres odpowiedzialności w LGD

Doświadczenie

Kwalifikacje

1.

Andrzej Zaręba

Stowarzy-szenie W.A.R.K.A.

Os. Pułaskiego 6, 05-660 Warka, tel.606318649

Przewod-niczący Rady

- prezes Stowarzyszenia W.A.R.KA., (w organizacji koordynował wiele projektów), - radny Rady Miejskiej w Warce, - przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Warce, - Wiceprzewodniczą-cy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Piotra Wysockiego w Warce, - członek Społecznej Rady Muzeum im. Pułaskiego w Warce, - trzykrotnie przewodniczący Komisji Konkursowej Programu Grantowego „Działaj Lokalnie” (DL) realizowanego na terenie LGD, - dwukrotnie członek Komisji Konkursowej „DL” realizowanego na terenie innej LGD, - zawodowo – Specjalista ds. Zaopatrzenia, Promocji i Marketingu, - Sekretarz zespołu wdrażania systemów jakości ISO i HACCP

Wykształcenie wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

2.

Adam Siennicki

Urząd Gminy i Miasta Grójec

Piłsudskiego 47,
05-600 Grójec,
tel. 048 664 30 91

Członek Rady

- Radny Rady Miejskiej w Grójcu,
- wiceprezes Fundacji ,,Ziemia Grójecka Równe Szanse”,
- Członek Rady sołeckiej Wsi Uleniec,

wykształcenie wyższe,

3.

Krzysztof Ambroziak

Urząd Gminy Chynów

Chynów 58, 05-650 Chynów
tel. 048 661 42 14,
e- mail: chynow@chynow.pl

Członek Rady

- doradca sadowniczy,
- członek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziórki,
-zastępca wójta Gminy Chynów

- wykształcenie wyższe,
- certyfikat aspekty prawne oraz zagadnienia finansowe działalności Lokalnych Grup Działania,
- certyfikat Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, Dofinansowanie szkól i przedszkoli w ramach funduszy Ue

4.

Konrad Tkaczy

Urząd Gminy Jasieniec

Warecka 42,
05-604 Jasieniec,
tel. 048 661 3570,
e-mail: jasieniec@e-bip.pl

Członek Rady

- młodszy referent w Urzędzie Statystycznym,
- podinspektor w Starostwie Powiatowym w Grójcu,
- sekretarz gminy

wykształcenie wyższe,

5.

Sławomir Słobu-szewski

Urząd Gminy Goszczyn

Mogielnicka 30b/30
05-600 Grójec,
tel. 0 608 39 75 74
e-mail: goszczyn@gminy.pl

Członek Rady

Wójt Gminy Goszczyn
6.

Zofia Skoniecka

Urząd Gminy Belsk Duży

Kozietulskiego 4 A,
05-622 Belsk Duży
tel. 048 66 11 271,
e-mail: urzad@belskduzy.pl

Członek Rady

Radna Gminy Belsk Duży,
- członek Fundacji Pomocna Dłoń
7.

Marek Mikoła-jewski

Urząd Gminy Błędów

Sadurkowska 13,
05-620 Błędów,
tel. 048 6680010,
e-mail: urzad@bledow.pl

Członek Rady

- właściciel gospodarstwa sadowniczego,
- wójt Gminy Błędów

- wykształcenie wyższe,
- certyfikat Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej,
- kurs z zakresu zamówień publicznych

8.

Wiesław Nasiłowski

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2,
05-652 Pniewy,
tel. 048 664 64 24

Członek Rady

wójt Gminy Pniewy

- wykształcenie średnie,

9.

Jarosław Skarzyński

PROFISAD
Sp. z o.o.

Bikówek 23 A,
05-600 Grójec
tel. 048 664 34 49,
e-mail: profisad2wp.pl

Członek Rady

- Prezes Grupy Producentów Owoców- wykształcenie średnie,
- Certyfikat GLOBALGAP

10.

Sławomir Kędzierski

SUN-SAD
sp. z o.o.

Grójecka 7,
Nowe Grobice,
05-650 Chynów
tel. 048 66 15 083

Członek Rady11.

Beata Szymańska

NASZ-SAD

Pabierowice 3a,
05-604 Jasieniec,
tel. 048 664 14 83,
e-mail: biuro@naszsad.pl

Członek Rady
wykształcenie średnie

12.

Tadeusz Łuczyński

ŁUTA P.P.H

Turowice 22,
05-604 Jasieniec,
tel. 0 608 868 866,
e-mail: luta2@o2.pl

Członek Rady

- projektant,
- kierownik transportu,
- własna działalność handlowa

wykształcenie wyższe,

13.

Lidia Skorupska

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,,Automax"

Trzylatków Duzy 37,
05-620 Błędów,
048 66 82 205,
e-mail: lidka@puh-automax.pl

Członek Rady

- samodzielna księgowa

wykształcenie średnie

14.

Karol Pietrzak

Wolontariat "Dobre Serce" działający przy Obywatelskim Ruchu Obrony Bezrobotnych w Grójcu

Pniewy,
05-652 Pniewy,
tel. 691 578 281, e-mail: dobreserce@dobreserce.com.pl

Członek Rady

- zastępca koordynatora wolontariatu,
- organizacja pomocy, zbiórki żywności dla rodzin ubogich i chorych dzieci

- współrealizator programu PEAD,

15.

Andrzej Kazimierczak

Związek Sadowników O/Błędów

Dąbrówka Stara 17,
05-620 Błędów,
tel. 0603 400 416

Członek Rady

Prezes Oddziału Związku Sadowników
O/ Błędów

wykształcenie wyższe,

16.

Andrzej Dąbrowski

Fundacja Rzeki Jeziorki w Pniewach

ul. Dembego 23/72, 02-796 Warszawa, tel. 0 604 671 517,
e-mail: a.dabowski@vp.pl

Członek Rady
wykształcenie wyższe, Politechnika Warszawska Inżynieria Procesowa

17.

Maciej Majewski

osoba fizyczna

ul. Szwedzka 9,
05-660 Warka,
tel. 0606 746 310, e-mail: maciej.majewski@freshmazovia.com

Członek Rady

- prowadzenie gospodarstwa sadowniczego,

- Kierownik Działu Szkoleń i Doradztwa FreshMazovia.com Sp. J.wyższe SGGW Specjalizacja Sadownictwo,

18.

Leszek Przybytniak

Fundacja OKOLICA

ul. Mickiewicza 18 A,
05-600 Grójec

Członek Rady

- własne gospodarstwo ogrodnicze,
- Prezes Oddziału Związku Sadowników RP,
- Przewodniczący Powiatowej Rady Izby Rolniczej

wykształcenie średnie,

19.

Łukasz Grochal

UKS GROT

Chynów 101,
05-650 Chynów,

Członek Rady

- Prezes Stowarzyszenia UKS Grot,
- koordynator projektu Jak Chuck Norris,
- koordynator projektu spot is life

- wykształcenie wyższe,
- studia podyplomowe Trener Karate II klasy,
- wychowawca kolonijny,
- ukończone szkolenie Euro na Sport,
- praca z dzieckiem trudnym,

20.

Krystyna Szymanek

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Goszczynie

ul. Warszawska 9,
05-610 Goszczyn,
tel. 048 663 23 48

Członek Rady21.

Sławomir Łapot

UKS ISKRA

Zbrosza Duża,
05-604 Jasieniec,
tel. 0 502 640 441,
e-mail: ehszczygiel@wp.pl

Członek Rady

Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA
22.

Andrzej Małachowski

osoba fizyczna

Sadków Szlachecki 17,
05-622 Belsk Duży,
tel. 048 66 11308

Członek Rady

- sekretarz Gminy ,
- wójt Gminy Belsk Duży

wykształcenie wyższe

23.

Roman Świstak

osoba fizyczna

Mickiewicza 18 A,
05-600 Grójec,
tel. 048 664 22 16,
e-mail: swistak@post.pl,

Członek Rady

- wydawca gazety OKOLICA,
- założyciel Fundacji OKOLICA

wykształcenie wyższe,
SGGW Wydział Ogrodniczy,

24.

Wanda Drabiszew-ska

Fundacja Pomocna Dłoń

ul. Kozietulskiego 4A ,
05 -622 Belsk Duży

Członek Rady
wykształcenie średnie rolnicze

25.

Andrzej Samoraj

Ochotnicza Straż Pożarna w Przęsławice

OSP Przesławice,
Przesławice 26c,
05-652 PniewyCzłonek Rady

Prezes OSP

wykształcenie zawodowe

26.

Anna Kołodziej

osoba fizyczna

ul. Zdzisława 34,
05-800 Pruszków,
tel. 0502-526-328,
e-mail:anna.b.kolodziej@wp.pl

Członek Rady

- specjalista do spraw jakości

Wykształcenie wyższe,
SGGW Międzywydziałowe Studium Towaroznawstawa

Członkowie wchodzący w skład Rady mają szereg doświadczeń z przygotowywania, realizacji jak i rozliczania wniosków, które dotyczyły rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji społeczności lokalnych.

Posiadają udokumentowane kwalifikacje zarówno z wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich jak i programu Leader gdyż duża grupa spośród członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej uczestniczyła w konferencji dotyczącej Programu Leader prowadzonej przez ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego.


Mogą wykazać się też wymaganą znajomością języka obcego, ponieważ jeden z członków Rady ukończył studia zagraniczne – w Holandii.

 1. Opis obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

  1. Charakterystyka obszaru objętego LGD

Lokalna Grupa Działania „Kraina Kwitnących Sadów” będzie wdrażała LSR na terenie 7 gmin powiatu grójeckiego. W skład obszaru weszły gminy:

Lp.

Gmina

Powierzchnia LSR w km ²

Ludność

Typ gminy

Ogółem

Miasto

Wieś

Ogółem

Miasto

Wieś

1.

Grójec

121

9

112

23138

15 028

8110

miejsko-wiejska

2.

Belsk Duży

108

nie występuje

108

6 791

nie występuje

6791

wiejska

3.

Błędów

134

nie występuje

134

7969

nie występuje

7969

wiejska

4.

Chynów

135

nie występuje

135

9526

nie występuje

9526

wiejska

5.

Goszczyn

57

nie występuje

57

2935

nie występuje

2935

wiejska

6.

Jasieniec

108

nie występuje

108

5377

nie występuje

5377

wiejska

7.

Pniewy

102

nie występuje

102

4511

nie występuje

4511

wiejska

Powiat grójecki położony jest na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej. Powiat zajmuje powierzchnię 1285,85 km² , liczba ludności wynosi ogółem 96,6 tyś osób.

Naturalne granice administracyjne powiatu wytyczają od wschodu rzeka Wisła, a od południa rzeka Pilica. Główną sieć wodną tworzy rzeka Pilica i Jeziorka wraz z dopływami.

Powiat grójecki położony jest w malowniczej krainie największego w kraju i Europie zwartego rejonu sadowniczego. Dogodne położenie na przecięciu najważniejszych arterii drogowych i linii kolejowych naszego kraju sprawia, że powiat posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną.

Powiat administracyjnie podzielony jest na dziesięć gmin: Grójec, Warka, Nowe Miasto n. Pilicą, Mogielnica, Belsk Duży, Błędów, Chynów Jasieniec, Goszczyn, Pniewy – cztery pierwsze to gminy miejsko – wiejskie, a sześć pozostałych to gminy wiejskie.

Siedzibą i centrum gospodarczym oraz kulturowym jest miasto Grójec. Znajdują się tutaj jednostki niezbędne do funkcjonowania Powiatu takie jak: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa   Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, KRUS, PZU, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna