Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”Pobieranie 4,87 Mb.
Strona13/13
Data24.02.2019
Rozmiar4,87 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

PNIEWY

Na terenie Gminy istnieje obszar krajobrazu chronionego „Dolina Rzeki Jeziorki” o powierzchni całkowitej 16.020 ha, obejmujący swym zasięgiem tereny leśne i gospodarstwa rybackie. W granicach tego obszaru znajduje się 15 drzew - pomników przyrody, 3 parki wiejskie, 8 parków zabytkowych oraz rezerwat przyrody „Modrzewina”. Rezerwat „Jeziora- Olszyny” położony jest w pradolinie rzeki Jeziorki i charakteryzuje się siedliskiem grądowym z drzewostanem olszowym, rozpościerającym się na torfach niskich. W miarę oddalania się od brzegów rzeki i wznoszenia terenu w miejscach o mniejszej podmokłości występują osika i świerk. Roślinność wskazuje na uwilgotniony łęg olszowo- jesionowy. Z ciekawszych gatunków zbiorowisk wyżynnych wymienić można bez koralowy.

W parku krajobrazowym w Woli Pniewskiej znajduje się grupa grabów, akacje i głóg, a w części południowej pozostałość po stawach zarośnięta jest szuwarem. Park krajobrazowy w Jurkach posiada starą aleję grabową oraz stare okazy modrzewia, dębu i olchy czarnej.

Obszar położony w rejonie Ciechlina i Wilczorudy charakteryzuje się systemem łęgów towarzyszących bocznym lewobrzeżnym i prawobrzeżnym dopływom Jeziorki. W dolinie występują zbiorowiska roślinne typowe dla łąk zalewowych z mozaiką trzcinowisk, turzycowisk oraz kępiastych wierzb. Na uwagę zasługują również duże enklawy roślinności bagiennej w pobliżu Karolewa i Michrowa. W tych miejscach tworzą się bardzo malownicze zakątki o dużych walorach turystycznych, będące również ostają dla lokalnych populacji płazów, ptaków oraz większych zwierząt leśnych. 1. Uzasadnienie obszaru LGD (wskazanie spójności w problemach i celach)

Obszar objęty LSR LGD „Kraina Kwitnących Sadów” powstał z połączenia 7 gmin należących do powiatu grójeckiego. Wszystkie gminy w bazują w swoim rozwoju na zasobach czystego środowiska naturalnego. Główne cechy wspólne to działalność rolnicza i ogrodnicza, silnie rozwinięty handel i usługi oraz wysoka aktywność społeczna i kreatywność mieszkańców.

Obszar posiada swoja specyfikę, na którą składają się: • Doświadczenie mieszkańców w realizacji wspólnych działań społecznych. Dynamicznie rozwijający się sektor społeczny i duża aktywność społeczna placówek oświatowych. Mieszkańcy wszystkich gmin realizują różnorodne projekty i działają w lokalnych partnerstwach.

 • Wspólna historia południowej części Mazowsza. Oryginalne obiekty kultury i własna historia ukazująca poprzez dzieje lokalne historię całego kraju,

 • Wspólne położenie przy trasie międzynarodowej E7 w bliskości Warszawy i Radomia – gminy są obszarem osadnictwa i działań inwestycyjnych, związanych z bliskością stolicy, tworzących bodźce rozwojowe, ale też zagrażających tożsamości i dominujących nad wewnętrznymi zasobami i procesami rozwojowymi (zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej) ,

 • Dynamicznie rozwijający się sektor społeczny i duża aktywność społeczna placówek oświatowych.

 • Warunki do rozwoju turystyki i rekreacji.

Wspólnota społeczności lokalnych poszczególnych gmin, znajduje wyraz w ich udziale w LGD „Kraina Kwitnących Sadów”, jest ich świadomym wyborem – bazującym na dotychczasowym doświadczeniu i sukcesach podejmowanych działań, ale także – wspólnych cech społeczno-ekonomicznych i wynikających z nich, wspólnych szans i zagrożeń. Jest wyrazem ich świadomości, że każda z nich jest zbyt słaba, by wykorzystać lokalne atuty i zewnętrzne możliwości oraz wyeliminować słabości i ograniczyć zagrożenia dla ich rozwoju, ale że pracując razem i przy wsparciu Osi 4 PROW – Leader mogą przywrócić obszarowi LGD „Kraina Kwitnących Sadów” status „małej ojczyzny”, jednocześnie obficie korzystając z owoców postępu i wzrostu gospodarczego.
 1. Aktualnie realizowane działania na terenie LGD (doświadczenie w realizacji programów i projektów)  1. Projekty społeczne ( np. Działaj Lokalnie )

W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzą organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji projektów. Na terenie LGD w ostatnich latach dzięki środkom samorządów, ogólnopolskich i regionalnych Konkursów Grantowych zrealizowano szereg projektów społecznych, wśród których można wymienić kilka najbardziej znaczących dla rozwoju lokalnego:

 1. Program „Działaj Lokalnie”, w ramach którego organizowane są Lokalne Konkursy Grantowe na realizację projektów społecznych służących aktywizacji małych społeczności. Program realizowany jest na terenie 4 gmin objętych LGD tj. Chynów, Jasieniec, Goszczyn i Grójec. W ramach „Działaj Lokalnie” realizowane są projekty o różnorodnej tematyce np. kulturalne, promujące turystykę, służące dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, służące poszerzeniu oferty edukacyjnej i wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Wspólnym mianownikiem tych projektów jest działanie na rzecz dobra wspólnego i aktywizacji społeczności lokalnej. Program realizowany jest w partnerstwie z lokalnymi samorządami, przedsiębiorcami oraz jest wspierany finansowo przez darczyńców indywidualnych przekazujących 1% podatku na ten cel. Oprócz realizacji dofinansowanych w ramach „Działaj Lokalnie” projektów Program wspiera działaniami promocyjnymi, szkoleniowymi i doradczymi Grantobiorców, wśród których są organizacje pozarządowe, instytucje publiczne. Wśród zrealizowanych projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie” na terenie LGD można podać kilka najciekawszych np.

 • budowy placów zabaw przy PSP w Lesznowoli, Częstoniewie, PSP nr 2 w Grójcu, przy PSP w Chynowie, PSP w Drwalewie, PSP w Sielcu i PSP w Bądkowie,

 • projekt promujący region pod kątem sadownictwa pt. „Kariera jabłka zaczęła się w raju i trwa” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Grójcu,

 • wspomagający dzieci z biednych i trudnych rodzin – „Tajemniczy Ogród Marzeń” realizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Grójcu oraz „Od kołowrotka do maszyny do szycia” realizowany przez Młodzieżową Szkołę Drugiej Szansy przy Miejsko-gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu,

 • w ramach którego powstają nowe miejsca nauki, relaksu i rozwoju młodzieży np. „Szkolna Rozgłośnia Radiowa” czy „Centrum multimedialne – szkolne studio telewizyjno-filmowe” – projekty realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu

 • promujący turystykę i kulturę realizowane przez Stowarzyszenie WGR z Grójca – „Roweriada” oraz Stowarzyszenie KiS z Grójca – „GoFeR - Grójecki Festiwal Rockowy”,

 • uczący odpowiedzialności obywatelskiej realizowane przez UKS ISKRA w Zbroszy Dużej „Ty ratujesz – ratują Ciebie”,

 • ekologiczne realizowane przez PSP w Jasieńcu – „Młody Eko-przyrodnik”

 • i inne które są dla lokalnej społeczności przez samych jej mieszkańców.

W latach 2006-2008 na terenie LGD zrealizowano 42 projekty społeczne w ramach tego Programu dofinansowanych kwotą w sumie ok. 135 tys zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości dotacji i kwot dofinansowania w kolejnych latach prowadzenia Lokalnych Konkursów Grantowych „Działaj Lokalnie” na terenie LGD. 

2006

2007

2008

suma

Gmina

ilość dotacji

dofinans. tys. zł

ilość dotacji

dofinans. tys. zł

ilość dotacji

dofinans. tys. zł

ilość dotacji

dofinans. tys. zł

Grójec

1

4,5

4

10,5

7

18,5

12

33,5

Jasieniec

3

11

3

12

2

6,5

8

29,5

Goszczyn

0

0

0

0

2

8

2

8

Chynów

4

12

6

23

10

29,5

20

64,5

SUMA

42

135,5 1. Projekt „Aktywna Wieś” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 7.3 – został zrealizowany na terenie 4 gmin LGD: gm. Grójec w Częstoniewie, gm. Goszczyn w Sielcu, gm. Jasieniec w Boglewicach, gm. Chynów w Watraszewie. W ramach projektu w każdej ze wsi mieszkańcy brali udział we współorganizacji wydarzeń integracyjnych: pikników, podczas których nagrywany został materiał filmowy do reportaży o każdej z wiosek oraz spotkań wigilijnych z dyskusją o potrzebach społecznych. Zostało także zorganizowane szkolenie dla lokalnych koordynatorów – liderów z podanych miejscowości (podczas szkolenia osoby te podnosiły swoje kompetencje liderskie na rzecz przyszłych projektów dla lokalnej społeczności).

 2. Projekt „Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w Grójcu – którego celem było poprzez szkolenia, udostępnienie fachowej literatury i spotkania dla organizacji pozarządowych i instytucji realizujących projekty społeczne – wzmocnienie kompetencji tychże podmiotów na rzecz bardziej efektywnego i aktywnego realizowania przyszłych działań społecznych skierowanych do mieszkańców powiatu grójeckiego

 3. Projekt „Organizacje Pozarządowe i Biznes – dwóch wygranych w jednej sprawie” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego” mający na celu rozwój i zwiększenie efektywności projektów społecznych poprzez zaangażowanie lokalnego biznesu we współprace przy ich realizacji. W ramach projektu zorganizowany został cykl 3 szkoleń, na których liderzy organizacji i instytucji oraz grup nieformalnych dowiedzieli się m.in. jak komunikować się z przedsiębiorcami, jak ich zachęcić do wspólnego działania, jakie są warunki formalno -prawne takiej współpracy. Drugim elementem projektu było zorganizowanie Konkursu „Dobroczyńca Powiatu Grójeckiego” zakończone uroczystą „Galą Dobrego Biznesu” na której uroczyście wręczono statuetki z nadaniem tytułu „Dobroczyńcy” – było to działanie szczególnie ukierunkowane na promowanie społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania wśród przedsiębiorców.

 4. W gminie Grójec, jako mieście powiatowym widać zagęszczenie projektów społecznych realizowanych przy udziale środków z dotacji ogólnopolskich, Urzędu Marszałkowskiego np. przez Dyskusyjny Klub Filmowy działający przy Grójeckim Ośrodku Kultury, Stowarzyszenie WGR, Fundację Kooperacja.

 5. Na terenie gminy Grójec realizowane były projekty Fundacji Kooperacja mające na celu zniwelowanie zjawiska bezrobocia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promocję przedsiębiorczości przez uruchamianie działalności gospodarczej: - „Własna firma metodą na pracę i życie” - projekt polegał na udzieleniu kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego(pomostowego i inwestycyjnego) osobom zamierzającym uruchomić działalność gospodarczą - „Dostosowanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności do potrzeb rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów wiejskich powiatu grójeckiego”. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób z terenów wiejskich powiatu grójeckiego dopasowanych do potrzeb rynku pracy w, ramach których prowadzone były m.in. szkolenia z obsługi wózków widłowych i szkolenia komputerowe.

 6. W Błędowie zrealizowano projekt „Utworzenie i prowadzenie publicznego dostępu do Internetu w Gminie Błędów”

 7. Gmina Jasieniec aktywnie brała udział w realizacji projektów społecznych korzystając z oferty innych organizacji czy instytucji prowadzących bezpłatne szkolenia.
  W Jasieńcu prowadzone były projekty szkoleniowe – wśród nich:

 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w ramach realizowanego projektu „Szkolenia zawodowe sposobem na podwyższenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących” organizowała bezpłatne szkolenia dla osób pracujących powyżej 45 roku życia z wykształceniem najwyżej średnim.

 • Gmina Jasieniec brała również udział w projekcie „Internetowe Centra Edukacyjno – Oświatowe na wsi” – w jego ramach utworzono w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu takie właśnie Centrum oraz organizowane były spotkania np. pt. „Internet narzędziem poszukiwania zatrudnienia”, szkolenia przez Internet.

 • Biuro Poselskie Posła Mirosława Maliszewskiego i Fundacja Rozwoju zorganizowały w Jasieńcu szkolenie z zakresu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2008 r, oraz płatności rolno-środowiskowych, PROW 2007-2013

Powyższe projekty pokazują, że obszar realizacji LSR posiada sieć podmiotów doświadczonych w realizacji projektów społecznych. Mieszkańcy szukają informacji na temat różnych możliwości pozyskania dofinansowania na swoje działania. Mimo, że potrzebna jest ciągła edukacja w tym zakresie, to teren ten jest przygotowany na absorpcję nowych środków. Będą one dobrze i mądrze wykorzystane dla rozwoju obszaru LGD.


  1. Opis działań modelowych (wskazanie doświadczenia w poszczególnych obszarach)


Analiza SWOT obszaru Objętego LSR

Przedstawiona poniżej analiza SWOT została przygotowana w oparciu o Wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami powiatu grójeckiego podczas pięciu konferencji „Grójeckie Partnerstwo Lokalne” które odbyły się w miesiącach maj – grudzień 2008 roku. Ponadto były one konsultowane z samorządami lokalnymi oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. W spotkaniach i konsultacjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich sektorów życia społecznego.


Mocne strony 1. Położenie w pobliżu Warszawy, rozwinięta sieć drogowa

 2. Wiele terenów o wysokich walorach turystyczno rekreacyjnych min:

 1. Modrzewina - Rezerwat modrzewiowy i stanica myśliwska

 2. Rezerwa Łęgacz na Rzece Jeziorce

 3. Zalew w Głuchowie

 4. Malownicze tereny moreny czołowej

 5. wyrobisko po kopalni odkrywkowej „PIEKIŁKO”

 1. Mało zanieczyszczone środowisko

 2. Wyjątkowo czysta rzeka Jeziorka i Fundacja Rzeki Jeziorki

 3. Wiele wyjątkowych zabytków o potencjale turystyczno rekreacyjnym np.:

  1. Zespół Parkowo Pałacowy w Małej Wsi

  2. Sanktuarium w Lewiczynie

 4. Dobre warunki do rozwoju turystyki rowerowej, konnej, wodnej i Edukacyjnej

 5. Istniejące gospodarstwa Agro turystyczne, Błędów i Przykory

 6. Największy w Kraju Region Produkcji Sadowniczej (30% krajowej produkcji jabłek)

 7. Produkt Regionalny „Jabłko Grójeckie” (w rejestracji)

 8. Rozwinięta infrastruktura produkcji sadowniczej

 9. Wielo pokoleniowa tradycja produkcji sadowniczej

 10. Dobra opinia o jabłkach z regionu grójeckiego

 11. Obecność organizacji zrzeszających producentów owoców: Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

 12. Obecność organizacji zrzeszających organizacje producentów owoców: Stowarzyszenie Sady Grójeckie

 13. Warunki do rozwoju agroturystyki (zainteresowanie mieszkańców terenu LSR)

 14. Aktywność społeczna mieszkańców

 15. Cykliczne imprezy o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (Grójecka Konferencja Sadownicza, Święto Kwitnących Jabłoni w Grójcu, Piknik w Błędowskich Sadach, Rodzina Biesiada w Belskich sadach )

 16. Występowanie trakcji wąskotorowej kolei Piaseczno – Nowe Miasto (w obrębie terenu objętego LSR odcinek las lesznowolski-wola łęczeszycka)

 17. Polityka prorozwojowa samorządów terytorialnych dla sektora MSP (zniżki podatkowe, tereny aktywizacji gospodarczej)

 18. Małe bezrobocie

 19. Największa w Europie Giełda Samochodowa w Słomczynie

 20. Tor rally crossowy w Słomczynie

 21. Utworzenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Kwitnących Sadów

 22. Sąsiedztwo Lokalnej Grupy Działania Mogielnica i nowe miasto

Słabe strony
 1. Uzależnienie się gospodarki i rynku pracy od Sadownictwa

 2. Zbyt Mała ilość funkcjonujących grup producenckich

 3. Zbyt Mała ilość punktów informacyjnych o Funduszach UE

 4. Wysoki procent owoców przemysłowych w regionalnej produkcji sadowniczej

 5. Zbyt mała ilość centrów przegotowania owoców do sprzedaży na rynek Świerzych owoców

 6. Małe wykorzystanie funduszy UE w kierunku zapewnienia wysokiej jakości produkcji (nowe nasadzenia) i zapewnienia corocznej produkcji (ochrona przeciw przymrozkowa i przeciw gradowa)

 7. Zbyt mała ilość szkoleń sadowniczych o praktycznych aspektach ochrony roślin

 8. Mała ilość badań naukowych w produkcji sadowniczej

 9. Brak badań naukowych metoda „on farm resarch”

 10. Niewykorzystane dla rekreacji i turystyki zasoby naturalne (rzeki, lasy, fauna, flora) oraz historyczne (pałace, parki)

 11. Zły stan nawierzchni dróg

 12. Brak infrastruktury i oferty turystycznej i rekreacyjnej

 13. Brak promocji walorów turystycznych regionu

 14. Niski przyrost naturalny

 15. Słaba jakość gleb (gm. Pniewy, Jasieniec i Chynów)

 16. Brak zbiorników retencyjnych

 17. Słaba dostępność do szeroko pasmowego Internetu w gospodarstw domowych

 18. Niska dostępność wysoko wykwalifikowanych szkół ponad gimnazjalnych (sadownictwo, ekonomia, turystyka)

 19. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych (mała powierzchnia, duża ilość działek daleko od siebie)

 20. Niska dostępność informacji na temat występujących zagrożeń ze strony chorób i szkodników (niezależna sygnalizacja)

 21. Niewystarczająca baza Sportowo – Rekreacyjna

 22. Mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu

 23. Mała aktywność młodzieży w działalności na rzecz społeczności lokalnych

 24. Słaba znajomość języków obcych

 25. Mała ilość miejsc spotkań

 26. Brak wykorzystywania źródeł energii Odnawialnej

 27. Brak przetwórstwa rolno – spożywczego regionalnych produktów o niskim stopniu przetworzenia (np. brak produkcji naturalnych soków)

 28. Słaba współpraca zagraniczna samorządów

 29. Emigracja ludzi młodych i wykształconych (brak chęci i motywacji do pozostania na wsi)

 30. Niski poziom przedsiębiorczości i mała ilość małych i średnich przedsiębiorstw

 31. Niski poziom usług

 32. Brak wymiany informacji miedzy przedsiębiorcami a władzami samorzadowymi

 33. Brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego

Szanse 1. Dostępność komunikacyjna i sieć dróg trasa E 7 (S7) i E 50

 2. Wysoki procent obszarów wiejskich

 3. Tworzenie Grup i Organizacji Producentów Owoców i Warzyw

 4. Rozwój istniejących Grup Producentów Owoców i Warzyw

 5. Wykorzystanie Środków PROW 2007-2013, Modernizacja Gospodarstw Rolnych, Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie działalności Gospodarczej zbliżonej do Rolnictwa, Zwiększanie wartości dodanej do podstawowej produkcji rolnej i leśnej

 6. Korzystanie z doświadczeń innych (krajowych i europejskich Lokalnych Grup Działania)

 7. Przystosowanie terenów pokopalnianych do uprawiania sportu i rekreacji

 8. Wykorzystanie kolei wąskotorowej

 9. Budowa infrastruktury turystycznej wokół zbiornika retencyjnego na Rzece Jeziorce i utworzenie centrum rekracyjnego

 10. Turystyka edukacyjna promocja, zdrowego trybu życia, spożycia jabłek

 11. Rozwój produktu regionalnego

 12. Rozwój agroturystyki

 13. Modernizacja Zespołu Parkowo Pałacowego w Małej Wsi

 14. Wzrost wykształcenia mieszkańców terenu Objętego LSR

 15. Wykorzystanie terenu Giełdy Samochodowej poza Niedzielą

 16. Szlak kwitnących sadów

Zagrożenia
 1. Zmniejszenie popytu na Jabłka deserowe i Koncentrat Jabłkowy zagęszczony

 2. Niestabilna Cena Owoców i rosnące koszty produkcji owoców

 3. Zwiększająca się populacja odpornych ras grzyba Venturia Ineqalis Sprawcy Parcha Jabłoni na fungicydy o działaniu interwencyjnym

 4. Zmniejszenie ilości środków ochrony roślin dopuszczonych do ochrony upraw sadowniczych

 5. Zbyt długi okres rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy ze środków unijnych

 6. Zbyt mała dostępność siły roboczej w okresie zbiorów owoców

 7. Zawiłe procedury zatrudniania obcokrajowców

 8. Słabo rozwinięta komunikacja kolejowa i autobusowa

 9. Starzenie się społeczeństwa

 10. Ucieczka ludzi młodych do miast i zagranicę

 11. Niezadowolenie społeczeństwa i spadek aktywności 1. Cele LSR

Cele LSR Kraina kwitnących sadów

 1. Cele Lokalnej Strategii Rozwoju

  1. Wizja i Misja

Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów” określili następującą wizję przyświecającą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju:


Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów” świadomi odpowiedzialności za wdrażane w ramach realizacji LSR działania jak i ogromne potrzeby społeczności zamieszkującej obszar objęty LSR sformułowali następującą misję:

Z kolei Wizja wraz z elementami analizy SWOT, stanowiła punkt wyjścia dla określenia celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju, w taki sposób by ich osiągnięcie posłużyło realizacji tej wizji. Cele ogólne i szczegółowe LSR mają wykorzystywać mocne strony obszaru LGD i szanse dla jego rozwoju, jednocześnie eliminując lub ograniczając jego słabe strony oraz służąc ograniczeniu wpływu ewentualnych zewnętrznych zagrożeń.
  1. Cele ogólne i szczegółowe

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Kraina Kwitnących Sadów” ma trzy cele strategiczne:


Cele Strategiczne LSR

 1. Rozwój turystyki rekreacyjnej i edukacyjnej w oparciu o zasoby kulturowe, walory turystyczne i sadownictwo.

Cel ten zakłada wykorzystanie Sadownictwa, walorów turystycznych terenu, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz położenia geograficznego w celu rozwoju turystyki. Obszar Objęty LSR oprócz szeroko rozpowszechnionej turystyce rekreacyjno wypoczynkowe będzie oferował turystykę Edukacyjna dla dzieci i młodzieży w oparciu o sadownictwo. Właściwa poprowadzenie tego typu działań pozwoli na „wychowanie konsumentów” produkowanych w tym regionie „Jabłek Grójeckich” co zapewni ich producentom zapewnienie zbytu a przez to zwiększenie dochodów i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich

Realizacja celu będzie mierzona liczbą inicjatyw i projektów na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru, ochrony i rewitalizacji materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, wspierających rozwój przedsiębiorstw, firm tworzących i dystrybuujących produkty tradycyjne i lokalne, świadczących szeroko pojęte usługi turystyczne i doradcze. osób podejmujących, tworzących i rozwijających gospodarstwa agroturystyczne, wyrabiających produkty tradycyjne i lokalne.


 1. Zrównoważony rozwój sadownictwa w oparciu rozwój grup i organizacji producenckich, wykorzystanie zasobów wiedzy i wykorzystanie środków UE.

Realizacja celu zakłada umocnienie pozycji producentów owoców i warzyw i zapewnienie im trwałego rozwoju w oparciu o wykorzystanie możliwości rozwoju i dofinansowania jakie daje uczestnictwo w grupach i organizacjach producentów owoców i warzyw, a także dostępu do profesjonalnego i niezależnego doradztwa produkcyjnego.

Realizacja celu będzie mierzona liczbą zrealizowanych szkoleń, liczbą nowopowstałych i poszerzaniu się istniejących grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz dostępności usług wysokiej jakości zwiększający ilość nowych miejsc pracy na tym terenie. 1. Poprawa istniejącej infrastruktury społecznej w oparciu o wykorzystanie środków UE..

Realizacja celu zakłada poprawę jakości życia na terenach objętych LSR poprzez zapewnienie dostępu do wspólnych miejsc takich jak swietlice, sale przy Ochotniczych strażach pożarnych OSP a także ścieżkach rowerowych i boiskach.

Realizacja celu będzie mierzona liczbą zrealizowanych projektów, liczbą nowopowstałych i odrestaurowanych obiektów użyteczności publicznej.

Cele szczegółowe:


   1. Rozwój turystyki rekreacyjnej i edukacynej w oparciu o zasoby kulturowe, walory turystyczne i sadownictwo.

  1. Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wokół zalewu w Osieczku

  2. Odtworzenie Muzeum Sadownictwa

  3. Zagospodarowanie terenu wyrobiska „Piekiełko” na potrzeb sportów motorowych i rowerowych

  4. Promocja Agroturystyki wśród mieszkańców obszaru Objętego LSR

  5. Stworzenie centrum Informacji turystycznej o całym obszarze LSR

  6. Tworzenie infrastruktury wzmacniającej turystykę

  7. Organizacja działań dla mieszkańców i turystów

  8. Wzmocnienie zasobów ludzkich służących rozwojowi turystyki

Cel I jest zgodny z celami Osi 4 Leader:

- różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy

- zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

- polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
   1. Zrównoważony rozwój sadownictwa w oparciu rozwój grup i organizacji producenckich, wykorzystanie zasobów wiedzy i wykorzystanie środków UE

  1. Działania informacyjne w zakresie Grup i Organizacji Producentów Owoców i Warzyw

  2. Zwiększenie ilości Funkcjonujących Grup i Organizacji Producentów Owoców i Warzyw

  3. Poszerzanie liczby członków istniejących Grup i Organizacji Producentów Owoców i Warzyw

  4. Tworzenie nowych miejsc przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży

  5. Stworzenie niezależnego Centrum Kompetencyjno Informacyjnego

  6. Upowszechnianie dostępnych programów unijnych dla rolników w celu zapewnienia trwałej produkcji wysokiej jakości

Cel II jeż tożsamy z celami osi 4 Leader określonymi w PROW jako:

- poprawa jakości życia

- aktywizacja mieszkańców, wzmacnianie potencjału społecznego i ekonomicznego

- zapewnienie trwałego rozwoju.

3.Poprawa istniejącej infrastruktury społecznej w oparciu o wykorzystanie środków UE oraz aktywizacja MieszkańcówCele Strategiczne

Cele Szczegółowe

Przykładowe Projekty
1.Rozwój turystyki rekreacyjnej i edukacyjnej w oparciu o zasoby kulturowe, walory turystyczne i sadownictwo.

1. Stworzenie bazy noclegowej i turystycznej w o oparciu w agroturystyke.

  1. Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wokół zalewu w Osieczku

  2. Odtworzenie Muzeum Sadownictwa

  3. Zagospodarowanie terenu wyrobiska „Piekiełko” na potrzeb sportów motorowych i rowerowych

  4. Promocja Agroturystyki wśród mieszkańców obszaru Objętego LSR

  5. Stworzenie centrum Informacji turystycznej o całym obszarze LSR

  6. Tworzenie infrastruktury wzmacniającej turystykę

  7. Organizacja działań dla mieszkańców i turystów

  8. Wzmocnienie zasobów ludzkich służących rozwojowi turystyki2. Odnowa istniejących i stworzenie nowych atrakcji turystycznych
3.Promocja walorów turystycznych i produktów regionalnych terenu
2.Zrównoważony rozwój sadownictwa w oparciu rozwój grup i organiacji producenckich, wykorzystanie zasobów wiedzy i wykorzystanie środków UE.

1. Promocja tworzenia grup producentów i planu rozwoju sadownictwa

  1. Działania informacyjne w zakresie Grup i Organizacji Producentów Owoców i Warzyw

  2. Zwiększenie ilości Funkcjonujących Grup i Organizacji Producentów Owoców i Warzyw

  3. Poszerzanie liczby członków istniejących Grup i Organizacji Producentów Owoców i Warzyw

  4. Tworzenie nowych miejsc przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży

  5. Stworzenie niezależnego Centrum Kompetencyjno Informacyjnego

  6. Upowszechnianie dostępnych programów unijnych dla rolników w celu zapewnienia trwałej produkcji wysokiej jakości
3.Unowocześnienie sadownictwa, i promocja usług wysokiej jakości.

2. Stworzenie niezależnego centrum sygnalizacji informowania sadowników3.Unowocześnienie sadownictwa, i promocja usług wysokiej jakości.3.Poprawa istniejącej infrastruktury społecznej w oparciu o wykorzystanie środków UE oraz aktywizacja Mieszkańców

1.Odnowienie istniejącej infrastruktury

1. Odnowienie switlić, Sali OSP, boisk

2 Budowa ścieżek Rowerowych3.Akktywizacja Miszkańców
2.Odnowienie zabytków
3.Aktywizacja Wsi


1 1 włóka chełmińska (nowochełmińska) = 17,955 ha

2 Dane z fiszki projektowej “Badź aktywny na wsi”1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna