Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona3/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2) Opis procesu budowania partnerstwa

Lokalna Grupa Działania Dolina Samy została zawiązana na terenie czterech gmin: Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne. Inicjatywa powołania Lokalnej Grupy Działania oraz wdrożenia programu Leader na tym terenie wyszła od wójta gminy Rokietnica – pana Bartosza Derecha, który zainteresował tą inicjatywą władze samorządowe pozostałych gmin.


Budowanie partnerstwa odbywało się według następujących etapów:

 • Etap 1 - spotkania informacyjne dla władz poszczególnych gmin: spotkania te były prowadzone przez dr Andrzeja Przepiórę oraz Adama Futymskiego, ich celem było przekazanie władzom samorządowym informacji o programie, zasadach jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do pozyskania środków finansowych.

 • Etap 2 – spotkania informacyjne dla partnerów samorządowych, społecznych oraz gospodarczych prowadzone w poszczególnych gminach – spotkania te miały na celu prezentację informacji o programie, zasadach jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do pozyskania środków finansowych, a także konsultacje społeczne w zakresie budowania lokalnej grupy działania we współpracy z pozostałymi gminami. Spotkania inicjujące powstanie LGD Dolina Samy ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach odbyły się:

 • 15.11.2007 roku w Tarnowie Podgórnym,

 • 16.11.2007 roku w Szamotułach,

 • 16.11.2007 roku w Kaźmierzu,

 • 14.12.2007 roku w Rokietnicy.
 • Etap 3 – budowa lokalnej grupy działania oraz lokalnej strategii rozwoju – w ramach tego etapu odbyło się szereg wspólnych spotkań przedstawicieli społeczności lokalnej – trzech sektorów z poszczególnych gmin. Spotkania miały na celu wypracowanie struktury prawnej LGD, zasad jej funkcjonowania oraz lokalnej strategii rozwoju. W ramach tego etapu odbyło się również zebranie założycielskie LGD, na podstawie którego grupa uzyskała wpis do KRS. Odbyło się również szereg posiedzeń Zarządu oraz Rady, których celem było przygotowanie koncepcji funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach programu Leader. Na tym etapie odbyły się również szczegółowe spotkania warsztatowe finansowane w ramach programu grantów Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w roku 2008. Spotkania te miały na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Warsztaty zakończyła konferencja podsumowująca, podczas której przedstawiono roboczą wersję LSR w celu jej zaopiniowania oraz ewentualnych modyfikacji ze strony społeczności lokalnych. W ramach tego projektu wydano również broszurę informacyjną (załącznik) na temat Stowarzyszenia, zasad jego funkcjonowania oraz osób do kontaktu w poszczególnych gminach.
 • Statut Stowarzyszenia LGD Dolina Samy został przygotowany przez grupę roboczą pod kierunkiem mecenasa Mikołaja Pomina. Statut został przyjęty w głosowaniu jawnym uchwałą nr 7/2008 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia LGD Dolina Samy. Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia Dolina Samy został złożony w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Do niniejszego opracowania dołączono w formie załączników dokumentację ze spotkań prowadzonych w ramach procesu budowania naszego partnerstwa.


3) Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD

LGD Dolina Samy liczy 69 członków – osób fizycznych reprezentujących trzy sektory społeczności lokalnej z terenu czterech gmin oraz 4 partnerów – samorządy gmin tworzących naszą grupę. Szczegółowa lista członków stanowi załącznik do naszej dokumentacji.


Stowarzyszenie ma charakter otwarty, to znaczy zakłada możliwość rozszerzenie składu LGD o kolejnych partnerów. Sposób takiego rozszerzenia reguluje Statut Stowarzyszenia Dolina Samy w następujący sposób:


Członkowie Stowarzyszenia
§ 9.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 2. członków zwyczajnych,

 3. członków wspierających,

 4. członków honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a) osoba fizyczna, która:

- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

- jest pełnoletnia,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, bez względu na miejsce zamieszkania,
- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

- przedstawi rekomendację (wskazanie) udzieloną przez: • działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera społecznego i gospodarczego,

 • lub gminę wiejską,

 • lub gminę miejsko-wiejską,

 • lub związek międzygminny,

 • lub inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,

- złoży deklarację członkowską.

b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:

- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,

- wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,

- jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów gospodarczych i społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem równości szans,

- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD,

- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.
§ 10.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.


§ 11.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
  1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
  2) przestrzegać postanowień Statutu,
  3) opłacać składki członkowskie w przypadku ich uchwalenia,
  4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§12.


Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

 • złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

 • wykluczenia przez Zarząd:

 • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

 • z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

 • cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. b,

 • zalegania ze składkami członkowskimi przez co najmniej 6 miesięcy,

 • śmierci.

§ 13.


  1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna.

  2. W celu przyjęcia w poczet członków wspierających zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, powinna złożyć Zarządowi Stowarzyszenia oświadczenie woli.

  3. Przyjęcie w poczet członów wspierających dokonuje się w takim samy trybie, jaki został określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagana rekomendacja, o której mowa w § 9 ust. 2.

  4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.

  5. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.

  6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.

  7. Ustanie członkostwa wspierającego i skreślenie z listy członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie jak w przypadku członkostwa zwyczajnego.

§ 14.


 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

§ 15.


Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

- Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu

- Wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały:


 • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

 • za działanie na szkodę Stowarzyszenia,

 • za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

 • cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 9 ust. 2,

- Śmierć członka Stowarzyszenia lub utratę osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia.
§ 16.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.Deklaracja członkowska oraz deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.4) Struktura ciała decyzyjnego

Zgodnie ze Statutem stowarzyszenia jego władzami są:  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

  2. Zarząd Stowarzyszenia,

  3. Rada Stowarzyszenia,

  4. Komisja Rewizyjna.

Władze Stowarzyszenia Dolina Samy:Gminy

Zarząd

Rada

Komisja Rewizyjna

Liczba członków

Udział %

Liczba członków

Udział %

Liczba członków

Udział %

Kaźmierz

2

22

3

25

1

25

Rokietnica

3

34

3

25

1

25

Szamotuły

2

22

3

25

1

25

Tarnowo Podgórne

2

22

3

25

1

25

Razem:

9

100

12

100

4

100


ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

Zgodnie z zapisami Statutu w skład Zarządu wchodzi od 4 do 12 osób, maksymalnie po trzy osoby z każdej z gmin: Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa, trzech Wiceprezesów i Skarbnika. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków.


Skład zarządu i jego struktura:

 


 

Lp.


 

 

StanowiskoImię,

Nazwisko


Gmina

1.

Prezes

Maciej Adamski

Szamotuły

2.

Wiceprezes

Janusz Filipiak

Rokietnica

3.

Wiceprezes

Wojciech Trojanek

Kaźmierz

4.

Wiceprezes

Anna Skrzyniarz

Tarnowo Podgórne

5.

Członek

Ryszard Lubka

Rokietnica

6.

Członek

Małgorzata Szymańska

Rokietnica

7.

Członek

Marcin Piechocki

Szamotuły

8.

Skarbnik

Beata Hejwosz

Kaźmierz

9.

Członek

Urszula Ludwińska

Tarnowo Podgórne

W tabeli poniżej przedstawiono reprezentatywność Zarządu LGD w stosunku do składu partnerstwa.
Sektor

Publiczny /gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, itp./

Społecznego /osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju objętego LRS, związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia, fundacje/

Gospodarczego /przedsiębiorcy/

Przedstawiciele
Wojciech Trojanek

Janusz Filipiak

Anna Skrzyniarz
Marcin Piechocki

Maciej Adamski

Beata Hejwosz
Ryszard Lubka

Małgorzata SzymańskaUrszula LudwińskaŁącznie

4

3

2

Udział procentowy

44%

33%

23%

Zgodnie z paragrafem 28 pkt.8 Statutu do kompetencji Zarządu należy: 1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków wspierających oraz jednorazowej opłaty z tytułu wstąpienia do Stowarzyszenia przez jednostki samorządu terytorialnego.

 6. Powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura.

 7. Ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia.

 8. Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

 9. Opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR.

 10. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 11. Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii.

 12. Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych.

 13. Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 14. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu.

 15. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym Prezesa lub gdy to jest niemożliwe Wiceprezesa.

 16. Na nabycie lub zbycie nieruchomości oraz środka trwałego o wartości powyżej 20.000 € (Euro) Zarząd musi uzyskać zgodę Walnego Zebrania Członków.


Rada Stowarzyszenia

Struktura Rady Stowarzyszenia

Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania.

W skład Rady wchodzi od 4 do 12 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin: Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne.

Rada ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członów zwykłą większością głosów.


W tabeli poniżej przedstawiono reprezentatywność Zarządu LGD w stosunku do składu partnerstwa.

RADA STOWARZYSZENIA

  

Lp.

 


 

Stanowisko

Imię,

Nazwisko

Gmina

1.

Przewodniczący

Bartosz Derech

Rokietnica

2.

Wiceprzewodniczący

Wiesław Włodarczak

Kaźmierz

3.

Sekretarz

Alicja Kasprowicz

Szamotuły

4.

Członek

Tadeusz Czajka

Tarnowo Podgórne

5.

Członek

Jerzy Just

Szamotuły

6.

Członek

Elżbieta Brzeźniak

Rokietnica

7.

Członek

Tomasz Serwin

Rokietnica

8.

Członek

Bogumiła Magdziarek

Kaźmierz

9.

Członek

Zenon Pawlaczyk

Kaźmierz

10.

Członek

Anna Majorczyk-Reiter

Tarnowo Podgórne

11.

Członek

Justyna Krynicka

Tarnowo Podgórne

12.

Członek

Włodzimierz Kaczmarek

Szamotuły
Sektor

Publiczny /gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, itp.../

Społecznego /osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju objętego LRS, związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia, fundacje/

Gospodarczego /przedsiębiorcy/

Przedstawiciele
Bartosz Derech

Alicja Kasprowicz

Jerzy Just
Wiesław Włodarczak

Elżbieta Brzeźniak

Tomasz Serwin
Tadeusz Czajka

Zenon Pawlaczyk

Anna Majorczyk-Reiter
Włodzimierz Kaczmarek

Bogumiła MagdziarekJustyna KrynickaŁącznie

5

4

3

Udział procentowy

41,5%

33,3%

25%

Sposób powołania i zmiany składu Rady Stowarzyszenia oraz jego rolę, zadania i sposób funkcjonowania określają Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Rady zgodny z przykładowym regulaminem zawartym w podręczniku/instrukcji sporządzania LSR.


Kwestie związane z powoływaniem i zmianą składu Władz Stowarzyszenia reguluje Statut Stowarzyszenia, w sposób następujący:

§ 17.

 1. Kadencja organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 2. W kadencji można być członkiem tylko jednego organu wybieralnego Stowarzyszenia.

§ 18.


Członkowie Władz Stowarzyszenia obejmują swe funkcje z chwilą powołania ich przez organ uprawniony.

 1. Członkostwo we Władzach Stowarzyszenia ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu bądź odwołania w drodze uchwały podjętej przez organ uprawniony do odwołania.

 2. Odwołanie z funkcji członka organu kolegialnego lub innej pełnionej funkcji następuje w przypadku: złożenia rezygnacji, choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, naruszenia postanowień niniejszego statutu, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, systematycznego uchylania się od pracy w organach kolegialnych.

 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 19.


Uchwały władz Stowarzyszenia – jeśli Statut nie stanowi inaczej - zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/2 ilości członków uprawnionych do głosowania.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna