Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona21/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Opis procesu przygotowania LSRLokalna Strategia Rozwoju została przygotowana według następujących etapów:

 • Etap 1 - spotkania informacyjne dla władz poszczególnych gmin: spotkania te były prowadzone przez dr Andrzeja Przepiórę oraz Adama Futymskiego, ich celem było przekazanie władzom samorządowym informacji o programie, zasadach jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do pozyskania środków finansowych.

 • Etap 2 – spotkania informacyjne dla partnerów samorządowych, społecznych oraz gospodarczych prowadzone w poszczególnych gminach – spotkania te miały na celu prezentację informacji o programie, zasadach jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do pozyskania środków finansowych, a także konsultacje społeczne w zakresie budowania lokalnej grupy działania we współpracy z pozostałymi gminami. Spotkania inicjujące powstanie LGD Dolina Samy ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach odbyły się:

 • 15.11.2007 roku w Tarnowie Podgórnym,

 • 16.11.2007 roku w Szamotułach,

 • 16.11.2007 roku w Kaźmierzu,

 • 14.12.2007 roku w Rakietnicy.
 • Etap 3 – budowa lokalnej grupy działania oraz lokalnej strategii rozwoju – w ramach tego etapu odbyło się szereg wspólnych spotkań przedstawicieli społeczności lokalnej – trzech sektorów z poszczególnych gmin. Spotkania miały na celu wypracowanie struktury prawnej LGD, zasad jej funkcjonowania oraz lokalnej strategii rozwoju. W ramach tego etapu odbyło się również zebranie założycielskie LGD na podstawie, którego grupa uzyskała wpis do KRS. Odbyło się również szereg posiedzeń zarządu oraz Rady, których celem było przygotowanie koncepcji funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach programu Leader. Na tym etapie odbyły się również szczegółowe spotkania warsztatowe finansowane w ramach programu grantów Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w roku 2008. Spotkania te miały na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Warsztaty zakończyła konferencja podsumowująca, podczas której przedstawiono roboczą wersję LSR w celu jej zaopiniowania oraz ewentualnych modyfikacji ze strony społeczności lokalnych. W ramach tego projektu wydano również broszurę informacyjną (załącznik) na temat Stowarzyszenia, zasad jego funkcjonowania oraz osób do kontaktu w poszczególnych gminach.
 • Statut Stowarzyszenia LGD Dolina Samy został przygotowany przez grupę roboczą pod kierunkiem mecenasa Mikołaja Pomina. Statut został przyjęty w głosowaniu jawnym uchwałą nr 7/2008 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia LGD Dolina Samy. Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia Dolina Samy został złożony w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Osoby zaangażowane bezpośrednio w tworzenie LSR:

 • Zarząd i Rada Stowarzyszenia LGD „DOLINA SAMY”

 • Zespoły Robocze utworzone w celu: zaplanowania i wyboru siedziby LGD, zaplanowania projektu budżetu, zaplanowania podziału kosztów funkcjonowania LGD, zaplanowania projektu procedury naboru pracowników oraz taryfikatora wymogów

 • Eksperci zewnętrzni:

Dr Andrzej Przepióra – diagnoza obszaru, metodyka opracowania strategii

Alicja Majkowska – zarządzanie zasobami, procedury wyboru operacji

Mec. Mikołaj Pomin – statut, kwestie prawne
Formy konsultacji społecznych:

- spotkania informacyjne dla przedstawicieli społeczności lokalnej (w załączeniu materiał fotograficzny, listy obecności, wycinki prasowe)

- spotkania warsztatowe realizowane w ramach grantu Urzędu Marszałkowskiego (w załączeniu materiał fotograficzny, listy obecności, wycinki prasowe). Spotkania miały charakter czterech jednodniowych intensywnych warsztatów. W ich trakcie przygotowano analizę SWOT, wybrano cele aktywności LGD oraz preferowane rodzaje projektów. Warsztaty zostały podsumowane w trakcie konferencji programowej.

- ankieta konsultacyjna (załącznik)

- punkt informacyjno-konsultacyjny – w ramach konsultacji ustanowiono osoby do kontaktu w każdej gminie wchodzącej w skład LGD. Dane kontaktowe tych osób dostępne były w opublikowanej broszurze (załącznik) oraz w Urzędach Gmin

- projekt strategii został zamieszczony na stronie internetowej LGD www.dolinasamy.pl


 1. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju wdrażane będzie zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów stanowiącym załącznik do Wniosku. Wdrażanie LSR oparte będzie o: • kampanie informacyjne dla społeczności lokalnej,

 • warsztatowe spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych wnioskodawców i beneficjentów prowadzone w celu dobrego przygotowania projektów,

 • wybór projektów do realizacji zgodnie z procedurami i kryteriami,

 • promocję dobrych praktyk i przykładów,

 • ewaluację wdrażania LSR.

Szczegółowe narzędzia wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opisano według tabeli poniżej.


Etap wdrażania

Narzędzia i Harmonogram

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

WDRAŻANIE LSR

Informowanie społeczności lokalnej o LSR

 • Spotkania informacyjne (przynajmniej 4 spotkania w każdej gminie w ciągu roku)

 • Broszura

 • Strona internetowa

Zarząd i Biuro LGD

Operacje finansowane w ramach kosztów aktywizacji i nabywania umiejętności

Konsultacje i szkolenia dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosków

Spotkania warsztatowe w zakresie LSR i pisania projektów prowadzone przed każdym konkursem

Zarząd i Biuro LGD

Operacje finansowane w ramach kosztów aktywizacji i nabywania umiejętności

Szkolenie przedstawicieli organizacji społecznych

Szkolenia warsztatowe w zakresie przygotowywania, prowadzenia projektów rozliczania małych projektów

Zarząd i Biuro LGD

Operacje finansowane w ramach kosztów aktywizacji i nabywania umiejętności

Nabór projektów

Zgodnie z harmonogramem

Zarząd i Biuro LGD we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Wybór projektów

Zgodnie z procedurami

Rada LGD
Utworzenie platformy internetowej LGD

Aktualne informacje o realizowanych projektach

Aktualne informacje o konkursach

Forum internetowe LGD


Zarząd i Biuro LGD

Operacje finansowane w ramach kosztów aktywizacji i nabywania umiejętności

Utworzenie bazy danych projektów – dobrych przykładów

Promocja dobrych przykładów – zrealizowanych projektów na corocznej konferencji „Dobrych Praktyk”

Baza danych dostępna on-line w InternecieZarząd i Biuro LGD

Operacje finansowane w ramach kosztów aktywizacji i nabywania umiejętności
 1. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej

Ewaluacja własna LSR dokonywana będzie w okresach półrocznych przez Radę LGD. Podstawą ewaluacji własnej będą: • Raporty z bazy danych LGD w zakresie liczby i struktury składanych projektów, wskaźników realizacji, osiąganych efektów

 • Ankiety ewaluacyjne wypełniane przez członków LGD, potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów, mieszkańców obszaru LGD, beneficjentów i uczestników kursów, szkoleń i innych przedsięwzięć organizowanych w ramach LSR

Ewaluacja LSR stanowić będzie podstawę dokonywania aktualizacji strategii.

EWALUACJA I AKTUALIZACJA LSR

Narzędzie ewaluacji

Opis

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Ankieta ewaluacyjna

Ewaluacja LSR przez członków LGD, wnioskodawców i beneficjentów oraz mieszkańców. Ankieta realizowana będzie na bieżąco w miarę wdrażania strategii.

Zarząd i Rada LGD
Półroczne warsztaty ewaluacyjne

Ewaluacja wdrażania LSR przez członków LGD – przynajmniej raz na pół roku

Zarząd i Rada LGD

Operacje finansowane w ramach kosztów aktywizacji i nabywania umiejętności

Baza danych LGD

Elektroniczna baza danych o wnioskodawcach, projektach, wskaźnikach realizacji, wynikach ankiety ewaluacyjnej LSR stanowiąca materiał analityczny niezbędny do podejmowania decyzji w zakresie ewaluacji i aktualizacji LSR

Zarząd i Rada LGD 1. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR

Tabela poniżej pokazuje, w jaki sposób nasza LSR jest komplementarna – to znaczy uzupełnia i wzmacnia działania podejmowane w ramach innych dokumentów planistycznych.
Dokument planistyczny lub inny

Powiązania

PROW 2007-2013

Pełna zgodność z Osiami III i IV

Strategia Rozwoju Wielkopolski

Komplementarność w stosunku do działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

WRPO

Realizacja postulatu solidarności w wykorzystaniu funduszy unijnych, co uzupełnia stosowaną w ocenie projektów WRPO zasadę efektywnościową.

Strategie Rozwoju Gmin: Rakietnica. Kaźmierz, Tarnowo Podgórne, Szamotuły

Zgodność z strategiami rozwoju gmin, wzmocnienie szczególnie w zakresie finansowania projektów miękkich. Gminy koncentrują się raczej na finansowaniu inwestycji. Uzupełnienie o aspekty społeczne.


 1. Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LGD

Nasza LGD planuje pozyskiwać fundusze na realizację programów innych niż oś 4 Leader PROW 2007-2013. Operacje realizowane ze środków innych programów będą mieć charakter komplementarny w stosunku do tych, które będą realizowane w ramach PROW.


Jako mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów stosować będziemy następujące rozwiązania:

 • każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy wykaz obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz którego te zadania i obowiązki będą wykonywane oraz podaną kwotą wynagrodzenia pochodzącą ze środków tego programu.

 • W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej programów, w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki ta osoba jest zobowiązana przeznaczyć na wykonanie zadań i obowiązków związanych z realizacją poszczególnych programów. Łączny wymiar czasu pracy nie może przy tym przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy.

 • Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów muszą być w sposób trwały umieszczone informacje o tym, ze środków jakiego programu te koszty zostały pokryte. W przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej programów musi być podana informacja o tym, jaką część tego kosztu (w wartości względnej i bezwzględnej) finansują poszczególne programy. Poza tym sposób podziału kosztu między poszczególne programy powinien być merytorycznie uzasadniony.

 • LGD utworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego programu

 • Każdy program będzie miał wyznaczonego kierownika odpowiedzialnego za realizację i prawidłowe wydatkowanie środków programu,

 • Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi różne programy, na przykład organizując co najmniej raz w miesiącu narady robocze z udziałem wszystkich kierowników programów,

 • Każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, będzie zawierał analizę ryzyka w zakresie nakładania się pomocy ze środków tego programu z pomocą, którą LGD uzyskało wcześniej z PROW lub innych programów oraz propozycje mechanizmów, które należy zastosować w celu uniemożliwienia nakładania się pomocy.
 1. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich


Wpływ realizacji LSR na rozwój obszarów wiejskich w naszym regionie należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach o charakterze wymiernym oraz niewymiernym.

Sama realizacja programu i wdrażanie Strategii wnosi nową jakość w rozwój obszarów wiejskich poprzez wymuszenie współpracy pomiędzy podmiotami skupionymi w LGD i konieczność szukania wspólnych rozwiązań. Ta współpraca uruchamia również kanały komunikacyjne i sama w sobie tworzy wartość dodaną w postaci lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów lokalnych.

Powstanie Lokalnej Grupy Działania skupiającej wiele podmiotów, mającej osobowość prawną, doświadczenie i budżet też powinno znacząco oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich poprzez chociażby pozyskiwanie funduszy z innych poza PROW źródeł. W tym sensie LGD staje się platformą współpracy członków oraz pełni funkcje wspierające pojedyncze działania i grupujące inicjatywy.

Trzecia płaszczyzna wpływu została przedstawiona w tabeli poniżej. Tabela ta zawiera zestaw wskaźników obrazujących wpływ realizacji LSR na rozwój naszego regionu.Wskaźnik

Wpływ na rozwój regionu

Sposób weryfikacji

Wskaźniki produktu

- Przynajmniej 8 cykli szkoleniowych dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych

- Przynajmniej 440 przeszkolonych osób

- Przynajmniej 8 zorganizowanych imprez o charakterze kulturalnym, sportowym lub rekreacyjnym oraz innych przedsięwzięć w zakresie organizacji czasu wolnego

- Przynajmniej 1000 uczestników imprez

- Przynajmniej 4 wsparte zespoły ludowe szkoleniowych artystyczne

- Przynajmniej 50 km oznakowanych szlaków rowerowych

- Przynajmniej 10 wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych

- Przynajmniej 2 foldery lub inne materiały promujące dziedzictwo kulturowe regionu

- Przynajmniej 8 imprez promujących dziedzictwo kulturowe regionu

- Przynajmniej 4 wsparte zespoły ludowe szkoleniowych artystyczne

- Przynajmniej 10 wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych

- Przynajmniej 2 foldery lub inne materiały promujące dziedzictwo kulturowe regionu

- Przynajmniej 1 odnowiony obiekt dziedzictwa kulturowego

- Przynajmniej 1 odnowione miejsce o walorach turystyczno – krajobrazowych

- Przynajmniej 70 podmiotów (firm lub gospodarstw) skorzysta z różnych form wsparcia


Weryfikacja na podstawie:

Bazy danych LGD

List uczestników

Szacunku liczby uczestników imprez rezultatu charakterze masowym

Ankiet ewaluacyjnych

Dokumentacji fotograficznejWskaźnik rezultatu

Przynajmniej 118 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie bazy danych LGD

Wskaźnik oddziaływania

- Poprawa dostępności mieszkańców LGD do infrastruktury społecznej

- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorców poprzez lepszy dostęp środków inwestycyjnych, wiedzy i narządzi marketingowych

- Utworzenie nowych miejsc pracy i aktywizacja bezrobotnych

- Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu oraz lepsze wykorzystanie i dostęp do dziedzictwa kulturowegoWeryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR 1. Informacja o załącznikach (ZAŁACZNIKI STANOWIĄ DOKUMENTACJĘ DO WNIOSKU)


 1. Broszura informacyjna,

 2. Dokumentacja ze spotkań założycielskich i spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnej,

 3. Lista członków Stowarzyszenia,

 4. Deklaracje członkowskie,

 5. Statut LGD,

 6. Regulamin Zarządu,

 7. Regulamin Rady,

 8. Doświadczenie oraz kwalifikacje osób odpowiedzialnych za zarządzenie,

 9. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji,

 10. Kody PKD wspieranych operacji,

 11. Harmonogram ogłaszania Konkursów,

 12. Opis innowacyjności projektu,

 13. Wzory dokumentów stosowanych w procedurze wyboru operacji,

 14. Ankieta konsultacyjna.

Wersja 3.1
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna