Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona19/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

9.2. Lokalne kryteria wyboru

W ramach oceny projektów składanych do naszej LGD stosowane będą kryteria wyboru umożliwiające w sposób przejrzysty i obiektywny wybór operacji najbardziej odpowiadających naszej strategii. Wybrane kryteria spełniają dwa warunki – są oparte na naszej analizie SWOT oraz są mierzalne. Kryteria te zostały podzielone na trzy cele, które chcemy realizować oraz cztery działania, które będą finansowane kryteria ramach LSR. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono zestaw kryteriów dla poszczególnych celów i działań.


9.2.1. Kryteria dla przedsięwzięć celu 1: Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD Dolina Samy – Aby żyło nam się lepiej


 • PI: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej
Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Przedsięwzięcie: Odnowa Wsi

Zakres operacji – Operacja dotyczy:

 • Remontu i wyposażenia świetlic wiejskich

 • Budowy placów zabaw dla dzieci

 • Budowa i modernizacja obiektów sportowych
50 pkt

Wniosek – zestawienie rzeczowo finansowe

Udział dotacji w całkowitych kosztach kwalifikowanych

80% - 0 pkt

50-79% - 20 pkt

Poniżej 50% - 30 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Numer projektu składanego przez wnioskodawcę

Pierwszy projekt – 20 pkt

Drugi projekt - 10 pkt

Trzeci i kolejne projekty – 0 pkt

Baza danych projektów LGD

Maksymalnie 100 pkt, w przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje głosowanie członków Rady

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD - 50


 • PII: Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego
Przedsięwzięcie: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie Działalności Rolniczej

Zakres operacji - Operacja dotyczy:

 • Działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki, turystyki i rekreacji

 • Działalności gospodarczej w zakresie produktów lokalnych oraz ginących zawodów50 pkt

Wniosek – kod PKD dla projektu (załącznik – wspierane PKD)

Numer projektu składanego przez wnioskodawcę

Pierwszy projekt – 20 pkt

Drugi projekt – 10 pkt.

Trzeci i kolejne projekty – 0 pkt

Baza danych projektów LGD

Udział dotacji w całkowitych kosztach kwalifikowanych

40-50% - 0 pkt

30-39% - 10 pkt

poniżej 30% - 20 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Kwota dofinansowania

Do 90 000 pln – 10 pkt

Powyżej 90 000 pln – 0 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Maksymalnie 100 pkt, w przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje głosowanie członków Rady

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD - 50


PIII: Animacja społeczna


Przedsięwzięcie: Małe projekty

Zakres operacji - Operacja dotyczy:

 • Organizacji szkoleń i warsztatów dla mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych

 • Organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

20 pkt


30 pkt

Wniosek – zestawienie rzeczowo finansowe

Udział dotacji w całkowitych kosztach kwalifikowanych

70% - 0 pkt

60-69% - 20 pkt

poniżej 60% - 30 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Numer projektu składanego przez wnioskodawcę

Pierwszy projekt – 20 pkt

Drugi projekt - 10 pkt

Trzeci i kolejne projekty - 0 pkt

Baza danych projektów LGD

Liczba partnerów społecznych zaangażowanych w projekt

2 lub więcej partnerów – 20 pkt

z 1 partnerem – 10 pkt

tylko wnioskodawca – 0 pkt

Porozumienie partnerów o wspólnej realizacji projektu

Maksymalnie 100 pkt, w przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje głosowanie członków Rady

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD - 50


9.2.2. Kryteria dla przedsięwzięć celu 2: Dolina SAMY przedsiębiorczością stoi


 • PIV: Rozwój firm przez inwestycje
Przedsięwzięcie: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie Działalności Rolniczej

Innowacyjność projektu

Projekt jest innowacyjny w skali LGD – 10 pkt

Załącznik: opis innowacyjności projektu

Numer projektu składanego przez wnioskodawcę

Pierwszy projekt – 20 pkt

Drugi projekt - 10 pkt

Trzeci i kolejne projekty - 0 pkt

Baza danych projektów LGD

Projekt bazuje na zasobach lokalnych

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych lub dotyczy produkcji i promocji produktów lokalnych – 10 pkt

Wniosek i biznes plan

Udział dotacji w całkowitych kosztach kwalifikowanych

40-50% - 0 pkt

30-39% - 10 pkt

poniżej 30% - 20 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Kwota dofinansowania

Do 90 000 pln – 10 pkt

Powyżej 90 000 pln – 0 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Projekt dotyczy firmy nowoutworzonej

Do 1 roku działalności – 10 pkt

Powyżej 1 roku działalności – 0 pkt

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Udział w szkoleniach

Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez LGD – 10 pkt

Listy obecności projektów szkoleniowych

Projekt zakłada informatyzację firmy

Zakres rzeczowo – finansowy projektu zakłada zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – 10 pkt

Zakres rzeczowo-finansowy

Maksymalnie 100 pkt, w przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje głosowanie członków Rady

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD - 50


PV: Inkubator przedsiębiorczości


Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Przedsięwzięcie: Małe projekty

Zakres operacji – Operacja dotyczy:

 • Organizacji szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców

 • Przygotowanie i wydanie materiałów promujących firmy oraz produkty i usługi z terenu LGD

 • Organizacja imprez promujących firmy oraz produkty i usługi z terenu LGD10 pkt

20 pkt


30 pkt

Wniosek – zestawienie rzeczowo finansowe

Udział dotacji w całkowitych kosztach kwalifikowanych

70% - 0 pkt

60-69% - 20 pkt

poniżej 60% - 30 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Numer projektu składanego przez wnioskodawcę

Pierwszy projekt – 20 pkt

Drugi projekt - 10 pkt

Trzeci i kolejne projekty - 0 pkt

Baza danych projektów LGD

Liczba partnerów społecznych zaangażowanych w projekt

2 lub więcej partnerów – 20 pkt

z 1 partnerem – 10 pkt

tylko wnioskodawca – 0 pkt

Porozumienie partnerów o wspólnej realizacji projektu

Maksymalnie 100 pkt, w przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje głosowanie członków Rady

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD - 50


9.2.3. Kryteria dla przedsięwzięć celu III: Odkrywamy bogactwa Doliny SAMY

 • PVI : Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje
Nazwa i opis kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji

Przedsięwzięcie: Odnowa Wsi

Zakres operacji – Operacja dotyczy:

 • Modernizacji obiektów o charakterze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

 • Remont, odnowa i modernizacja obiektów/miejsc o charakterze rekreacyjnym , krajobrazowym oraz turystycznym

50 pkt

Wniosek – zestawienie rzeczowo finansowe

Udział dotacji w całkowitych kosztach kwalifikowanych

80% - 0 pkt

50-79% - 20 pkt

poniżej 50% - 30 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Numer projektu składanego przez wnioskodawcę

Pierwszy projekt – 20 pkt

Drugi projekt - 10 pkt

Trzeci i kolejne projekty –0 pkt

Baza danych projektów LGD

Maksymalnie 100 pkt, w przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje głosowanie członków Rady

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD - 50

Przedsięwzięcie: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie Działalności Rolniczej

Zakres operacji - Operacja dotyczy:

 • Działalności gospodarczej związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców

50 pkt

Wniosek – kod PKD dla projektu (załącznik – wspierane PKD)

Numer projektu składanego przez wnioskodawcę

Pierwszy projekt – 20 pkt

Drugi projekt – 0 pkt

Trzeci i kolejne projekty- 0 pkt

Baza danych projektów LGD

Udział dotacji w całkowitych kosztach kwalifikowanych

40-50% - 0 pkt

30-39% - 10 pkt

poniżej 30% - 20 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Kwota dofinansowania

Do 90 000 pln – 10 pkt

Powyżej 90 000 pln – 0 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Maksymalnie 100 pkt, w przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje głosowanie członków Rady

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD - 50


Przedsięwzięcie: Małe projekty

Zakres operacji - Operacja dotyczy:

 • Działań związanych z kultywowaniem tradycji, gwary, historii regionu

 • Wsparcia zespołów ludowych

 • Przygotowania i wydanie materiałów promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu

 • Budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • Oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych


30 pkt

Wniosek – zestawienie rzeczowo finansowe

Udział dotacji w całkowitych kosztach kwalifikowanych

70% - 0 pkt

60-69% - 20 pkt

poniżej 60% - 30 pkt

Wniosek – planowane źródła finansowania

Numer projektu składanego przez wnioskodawcę

Pierwszy projekt – 20 pkt

Drugi projekt - 10 pkt

Trzeci i kolejne – 0 pkt

Baza danych projektów LGD

Liczba partnerów społecznych zaangażowanych w projekt

2 i więcej partnerów-20 pkt

1 partner – 10 pkt

Tylko wnioskodawca– 0 pkt

Porozumienie partnerów o wspólnej realizacji projektu

Maksymalnie 100 pkt, w przypadku równej liczby punktów o wyborze operacji decyduje głosowanie członków Rady

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji przez LGD - 30

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna