Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona18/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć


Dlaczego innowacje?
Środowisko marketingowe, w którym funkcjonują dzisiaj firmy z obszaru MSP oraz rolnicy jest bardzo trudne i konkurencyjne. Środowisko to charakteryzują następujące cechy:

 • Dynamika zmian rynkowych jest coraz szybsza i bardzo trudno przewidywalna, co w efekcie zaskakuje przedsiębiorców.

 • Konkurencyjność rynku znacznie wzrasta, to znaczy firm nie chronią już dzisiaj szczególne bariery wejścia na rynek, i tam gdzie pojawiają się atrakcyjne warunki finansowe transakcji bardzo szybko przybywa firm konkurencyjnych oferujących podobne czy wręcz takie same usługi.

 • Globalizacja i zanik barier transportowych i komunikacyjnych powodują lokalizowanie produkcji większości produktów w miejscach świata, gdzie jest najlepszy dostęp do tanich surowców i taniej siły roboczej. Przykładem jest napływ tanich produktów z Chin.

 • Koncentracja w większości branż przemysłu i usług powoduje, iż duże przedsiębiorstwa mają lepszy dostęp do informacji i badań, wykorzystują ekonomię skali, mają większe zasoby finansowe niezbędne do realizacji działań marketingowych, promocyjnych oraz reklamowych. W tych warunkach bezpośrednia konkurencja firm z sektora MSP z dużymi przedsiębiorstwami jest z góry skazana na niepowodzenia.

 • Konsumenci, ich gusty i preferencje znacząco i dynamicznie zmieniają się, co powoduje, że cykl życia produktu skraca się. Klienci ciągle poszukują nowych produktów i usług, stawiają im coraz większe wymagania w związku z tym, że mają coraz większy wybór.

W tak trudnej sytuacji rynkowej tylko nielicznym firmo z sektora MSP udaje się przetrwać i z sukcesem rynkowym rozwijać swoją działalność. Istnieje szereg badań pytających o tak zwane czynniki determinujące sukces, – czyli co robią firmy, które wygrywają na rynku. Szczególnie w przypadku MSP w Europie badania naukowe wskazują na bardzo istotne znaczenie innowacji dla przetrwania firmy na rynku. Na to zjawisko zwróciła również uwagę Komisja Europejska i Parlament Europejski, które w Strategii Lizbońskiej zapisały proces innowacji jako jeden z elementarnych warunków rozwoju gospodarczego w Europie. Z tym zapisem wiążą się w chwili obecnej warunki pozyskiwania funduszy unijnych dla sektora MSP. Praktycznie nie ma dzisiaj możliwości pozyskania dotacji na inwestycje, które nie posiadają cech innowacyjnych.


Jak definiujemy innowacje?
Pojęcie innowacji jest dzisiaj bardzo powszechnie używane w wielu publikacjach, wypowiedziach czy dokumentach programowych. Mimo tego bardzo często przedsiębiorcy pytają mnie na spotkaniach, co to takiego jest innowacja, jak ją rozumieć i jak ją w praktyce wdrażać w przedsiębiorstwie. Te pytania świadczą o małym jeszcze poziomie upowszechnienia idei innowacji wśród przedsiębiorców, szczególnie z segmentu MSP i szczególnie z obszarów wiejskich.
Rozpatrując pojęcie innowacji nie sposób nie odnieść się do definicji przedstawionej przez J. A. Schumpetera. Jako pierwszy w początkach poprzedniego stulecia wprowadził je do nauk ekonomicznych, a sprecyzował w 1960 r., w swoim dziele zatytułowanym "Teoria rozwoju gospodarczego". W szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw zawierał on:

• udoskonalanie dotychczas produkowanych wyrobów oraz wprowadzanie

nowych,
• wprowadzanie nowych metod produkcji oraz udoskonalanie

dotychczasowych,


• aktywizowanie i otwieranie nowych rynków zbytu,
• działania zmierzające do unowocześniania i stosowania nowych

sposobów sprzedaży,


• unowocześnienia w zakresie organizacji produkcji,
• wykorzystywanie nowych rodzajów surowców i materiałów.

Definicja J. Schumpetera, uważana za klasyczną, jest jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych. Charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem przedmiotowym. Dotyczy, bowiem niemalże każdej sfery działalności przedsiębiorstwa. Jej autor zwraca także uwagę na konieczność zaistnienia innowacji przede wszystkim w praktyce działań firmy. Według niego innowacja nie może pozostawać w sferze teorii. Tak, więc innowacyjność można rozumieć


jako pierwsze zastosowania wynalazku w działalności gospodarczej. Dalsze wykorzystywanie wynalazku i jago rozprzestrzenianie się w gospodarce nazywane jest dyfuzją innowacji.
Jak wdrażać innowacje?

Skuteczne wdrażanie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa jest uwarunkowane kilkoma czynnikami:
 • Po pierwsze trzeba chcieć – sam przedsiębiorca musi mieć świadomość konieczności podejmowania takich działań w celu przetrwania na rynku i poprawy swojej sytuacji rynkowej i finansowej. Naszym zdaniem to „chcenie” stanowi największą barierę w Polsce wśród przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MSP i z terenów wiejskich. Bardzo często przedsiębiorcy przyjmują postawę roszczeniową i syndrom ofiary na przykład taniego importu z Chin czy niskiego kursu Euro, a nie szukają innowacyjnych rozwiązań dla swoich firm. Ta bariera stanowi spore wyzwanie dla naszej LGD, która poprzez działania o charakterze promowania innowacyjności jako niezbędnego warunku przetrwania firmy na rynku.
 • Po drugie trzeba mieć dostęp do wiedzy i informacji technologicznych, produktowych i rynkowych – dzisiaj dostęp do tego typu informacji jest bardzo ważny dla przedsiębiorców – firmy na rynku konkurują dzisiaj głównie w oparciu o wiedzę i informacje. Dostęp ten dla wielu firm z segmentu MSP jest bardzo utrudniony i kosztowny. Remedium na taką sytuację jest stworzenie klastra innowacyjnego w celu zwiększenia dostępu firm MSP do nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
 • Po trzecie koszty innowacji. Patrząc na rodzaje innowacji to te oparte o nowe technologie i nowe produkty mogą być bardzo kosztowne ze względu na koszty inwestycyjne i koszty badań i rozwoju nowych produktów. Innowacje o charakterze organizacyjnym i marketingowym nie wymagają natomiast większych nakładów finansowych i powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Sposobem na redukcję kosztów innowacji o charakterze produktowym i procesowym są fundusze unijne, które przede wszystkim finansują współpracę firm z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz inwestycje o charakterze innowacyjnym. Stworzenie klastra lub klastrów innowacyjnych na terenie LGD to również sposób na redukcję kosztów inicjatyw innowacyjnych.


Innowacje w naszej strategii


 • Już samo podejście typu Lider do rozwiązywania problemów obszarów wiejskich ma charakter innowacyjny. W tym przypadku innowacja polega na bardzo ścisłym współdziałaniu przedstawicieli trzech sektorów dla osiągania wspólnych celów.
 • Promowanie rozwiązań innowacyjnych w ocenie projektów składanych przez przedsiębiorców i rolników.
 • Włączenie do naszej strategii działań szkoleniowych i koncepcyjnych z zakresu energii odnawialnej.
 1. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania

9.1. Procedura wyboru operacji

Procedura wyboru operacji realizowana w naszej LGD opiera się na następujących etapach:


1. Spotkania informacyjne w zakresie wdrażanego celu i działań w ramach LSR organizowane, na co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem konkursu
2. Konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone przez pracowników biura LGD w wyznaczonych dniach oraz godzinach

3. Ogłoszenie konkursu w imieniu Urzędu Marszałkowskiego i po jego zgodzie, zgodnie z rozporządzeniem oraz załączonym do LSR planowanym harmonogramem


4. Nabór wniosków:

Przyjmowanie wniosków w siedzibie LGD w wyznaczonym terminie i godzinach funkcjonowania biura. Wnioski składać można wyłącznie osobiście. Wnioski przyjmować będzie pracownik biura. Każdy wniosek w momencie przyjęcia otrzyma znak sprawy oraz fiszkę wniosku w formie wydruku oraz w formie elektronicznej. Wnioski złożone w danym dniu wprowadzone będą do elektronicznej bazy danych założonej w programie Excel. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku z oznaczoną datą, godziną oraz potwierdzoną liczbą stron i dokumentów. Fiszka wniosku została dołączona do LSR. Złożone wnioski przechowywane będą w pomieszczeniu archiwum LSR i odpowiednio zabezpieczone.


5. Ocena zgodności operacji z LSR, ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz sporządzenie listy ocenionych operacji
Ocena zgodności operacji z LSR polegać będzie na wypełnieniu karty oceny zgodności z LSR – wzór takiej karty został dołączony do LSR. Kryteria zgodności operacji z LSR stanowią:

- zbieżność z celem LSR,

- zbieżność z działaniem przewidzianym w LSR,

- terminowe złożenie wniosku.

Każdy członek Rady będzie mógł zapoznać się ze złożonymi wnioskami przed posiedzeniem Rady. Wszelkie wątpliwości i różnice w ocenie zgodności operacji z LSR będą przedmiotem dyskusji Rady LGD, która działać będzie według swojego regulaminu.

Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polegać będzie na wypełnieniu karty oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – wzór takiej karty został dołączony do LSR.

W wyniku oceny wniosków Rada LGD ustali listę ocenionych operacji, która zostanie podana do wiadomości publicznej, w szczególności do wiadomości wnioskodawców.
6. Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny wniosków
Lista ocenionych operacji zostanie opublikowana terminie 24 godzin od posiedzenia Rady na stronie internetowej LGD ( www.dolinasamy.pl ) oraz stronach internetowych Urzędów Gmin : Szamotuły, Rokietnica, Tarnowo Podgórne i Kaźmierz , wchodzących w skład Stowarzyszenia LGD. Lista ta zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w w/w urzędach. Każdy wnioskodawca otrzyma pismo zawierające informację o:


 • zgodności operacji z LSR albo jej niezgodności z LSR – ze wskazaniem przyczyn niezgodności;

 • liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru lub miejscu na liście ocenionych operacji;

 • możliwości złożenia odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.

7. Składanie odwołań


Każdy Wnioskodawca będzie miał prawo odwołać się od oceny operacji dokonanej przez Radę. Pismo z odwołaniem oraz uzasadnieniem powinno być skierowane na ręce Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji
8. Rozpatrzenie odwołań oraz sporządzenie zmodyfikowanej listy ocenionych operacji.
Rada Stowarzyszenia, w oparciu o regulamin rozpatrzy wszystkie odwołania na swoim posiedzeniu. Po rozpatrzeniu odwołań sporządza się zmodyfikowaną listę ocenionych operacji, uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek odwołań.
9. Wybór operacji do finansowania
Nie później niż 45 dni po zakończeniu naboru wniosków Rada dokonuje wyboru operacji do finansowania przyznając pomoc wszystkim operacjom znajdującym się na liście ocenionych operacji, które spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji w LGD Dolina Samy.

Po dokonaniu wyboru sporządzane są listy: 1. operacji, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

 2. operacji, które nie zostały wybrane.

10. Przesłanie list właściwemu organowi samorządu województwa.


Niezwłocznie po dokonaniu wyboru operacji Zarząd LGD przesyła właściwemu organowi samorządu województwa listy wybranych i listy niewybranych operacji wraz z uchwałami Rady i wszystkimi złożonymi wnioskami.
11. poinformowanie wnioskodawców.
W tym samym czasie, w którym LGD przesłała samorządowi województwa listy wybranych i niewybranych operacji LGD informuje pisemnie każdego wnioskodawcę o decyzji Rady podjętej w stosunku do jego wniosku. Pismo zawiera informację na temat wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania, a także informację na temat uzyskanych punktów w ramach oceny projektu lub miejscu na liście projektów, które zostały wybrane.

LGD informuje także wnioskodawców czy złożony projekt mieści się w przyjętym limicie dostępnych środków.

Procedura wyboru operacji


Lp.

Nazwa etapu

Termin realizacji etapu

Uwagi

1.

Spotkania informacyjne w zakresie wdrażanego celu i działań w ramach LSR

Co najmniej miesiąc przed ogłoszeniem konkursu

-

2.

Konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców

W wyznaczonych dniach oraz godzinach

Prowadzone przez pracowników biura LGD

3.

Ogłoszenie konkursu

Zgodnie z rozporządzeniem

Zgodnie z rozporządzeniem oraz załączonym do LSR planowanym harmonogramem

4.

Nabór wniosków

Zgodnie z rozporządzeniem

Przyjmowanie wniosków w siedzibie LGD w wyznaczonym terminie i godzinach funkcjonowania biura. Wnioski składać można wyłącznie osobiście. Wnioski przyjmować będzie pracownik biura. Każdy wniosek w momencie przyjęcia otrzyma znak sprawy oraz fiszkę wniosku w formie wydruku oraz w formie elektronicznej. Wnioski złożone w danym dniu wprowadzone będą do elektronicznej bazy danych. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku z oznaczoną datą, godziną oraz potwierdzoną liczbą stron i dokumentów i załączników. Fiszka wniosku została dołączona do LSR. Złożone wnioski przechowywane będą w pomieszczeniu archiwum LGD i odpowiednio zabezpieczone.


5.

Ocena zgodności operacji z LSR

Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru

Sporządzenie listy ocenionych operacji


- nie później niż 21 dzień od zakończenia naboru wniosków

Ocena zgodności operacji z LSR polegać będzie na wypełnieniu karty oceny zgodności z LSR – wzór takiej karty został dołączony do LSR.

Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polegać będzie na wypełnieniu karty oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – wzór takiej karty został dołączony do LSR.

Każdy członek Rady LGD będzie mógł zapoznać się z wszystkimi wnioskami przed posiedzeniem Rady, na którym zostanie dokonana ocena operacji. W wyniku oceny Rada LGD określi listę ocenionych operacji


6.

Przekazanie wnioskodawcom informacji na piśmie o:

 1. zgodności operacji z LSR albo jej niezgodności z LSR – ze wskazaniem przyczyn niezgodności.

 2. liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru lub miejscu na liście ocenionych operacji,

 3. możliwości złożenia odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR
nie później niż 21 dzień od dnia zakończenia naboru wniosków

Lista ocenionych operacji zostanie opublikowana terminie 24 godzin od posiedzenia Rady na stronie internetowej LGD (www.dolinasamy.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Gmin Szamotuły, Rokietnica, Tarnowo Podgórne i Kaźmierz , wchodzących w skład LGD. Lista ta zostanie również wywieszona na tablicach ogłoszeń Gmin wchodzących w skład LGD. Każdy wnioskodawca otrzyma pismo zawierające informację o wyniku oceny wniosku Pismo zawierać będzie również wskazanie o możliwości odwołania się od decyzji Rady.


7.

Składanie odwołań

5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny wniosku

Każdy Wnioskodawca będzie miał prawo odwołać się od oceny operacji dokonanej przez Radę. Pismo z odwołaniem oraz uzasadnieniem powinno być skierowane na ręce Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji.


8.

Rozpatrzenie odwołań

Sporządzenie zmodyfikowanej listy ocenionych operacjiNie później niż 45 dzień od dnia zakończenia naboru wniosków

Rada Stowarzyszenia, w oparciu o regulamin rozpatrzy wszystkie odwołania na swoim posiedzeniu. Po rozpatrzeniu odwołań sporządza się zmodyfikowaną listę ocenionych operacji, uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek odwołań.

9.

Wybór operacji do finansowania

Sporządzenie listy operacji, które zostały wybrane oraz operacji, które nie zostały wybrane do finansowania
Nie później niż 45 dzień od dnia zakończenia naboru wniosków

Rada dokonuje wyboru operacji do finansowania przyznając pomoc wszystkim operacjom znajdującym się na liście ocenionych operacji, które spełniają przyjęte przez LGD minimalne wymagania punktowe niezbędne do wyboru operacji.

10.

Przesłanie właściwemu organowi samorządu województwa listy wybranych i niewybranych operacji wraz z uchwałami Rady i wszystkimi złożonymi wnioskami.


Nie później niż 45 dzień od dnia zakończenia naboru wniosków

Zarząd LGD

11.

Poinformowanie wnioskodawców o wybraniu lub niewybrania operacji do finansowania.

Nie później niż 45 dzień od dnia zakończenia naboru wniosków

Równocześnie z przesłaniem samorządowi województwa listy wybranych i niewybranych operacji LGD informuje wnioskodawców pisemnie o decyzji Rady podjętej w stosunku do jego wniosku. W piśmie podaje się informację o:

- wybraniu lub niewybrania operacji,

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny projektu lub miejscu na liście projektów, które zostały wybrane,

- możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego – w przypadku wnioskodawcy, którego operacja nie została wybrana.

LGD informując wnioskodawcę o wybraniu złożonej przez niego operacji wskazuje również, czy projekt ten mieści się limicie dostępnych środków.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna