Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona17/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

5. Misja LGD

Naszą misją jest:


POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ PARTNERÓW TWORZĄCYCH LGD STWARZAĆ JAK NAJLEPSZE WARUNKI DO WYDOBYCIA Z LUDZI, PRZYRODY I HISTORII TEGO, CO NAJLEPSZE.
Program Leader stwarza platformę współpracy różnych podmiotów, osób i organizacji z danego terenu w celu osiągania wspólnych celów rozwojowych. Nasze dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu Lokalnej Grupy Działania oraz tej strategii wskazują jak wiele można osiągnąć współpracując przy rozwiązywaniu wspólnych problemów i osiąganiu podobnych celów związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Jedną z naszych słabych stron wskazaną w analizie SWOT jest właśnie brak współpracy. Dlatego też w naszej misji i wizji rozwoju tego obszaru chcemy stawiać na współpracę.
Druga część misji dotyczy naszych zasobów – zostały one zidentyfikowane w części diagnostycznej oraz w analizie SWOT. Naszym zdaniem obszar działalności LGD posiada olbrzymi potencjał rozwojowy. Wynika on z bogatej historii i pozycji Szamotuł w tradycji Wielkopolski, położenia wzdłuż najważniejszego szlaku komunikacyjnego i aglomeracji poznańskiej, walorów przyrodniczych tego terenu, przedsiębiorczości i potencjału ludzi oraz organizacji społecznych. Nie zawsze ten potencjał jest maksymalnie dobrze wykorzystywany z powodu braku pomysłów, środków finansowych czy właśnie dobrej współpracy. Dlatego też tworząc LGD Dolina Samy chcemy skupić się na maksymalnym wykorzystaniu naszego potencjału.


 1. Spójność specyfiki obszaru z celami LSR

Spójność specyfiki obszaru z naszymi celami została w szczegółowy sposób opisana w matrycach logicznych dla poszczególnych celów. W tabeli poniżej zamieszczono syntetyczne podsumowanie i wskazano taką spójność.
Cel

Spójność specyfiki z celem

Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD Dolina Samy

 • PI: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej
 • PII: Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego • Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców – wpływ aglomeracji poznańskiej

 • Niewystarczająca infrastruktura związana z jakością życia i zagospodarowaniem czasu wolnego

 • Brak integracji „starych” i „nowych” mieszkańców

 • Brak współpracy licznych organizacji pozarządowych

 • Kiepska oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców

 • Poszukiwanie przez mieszkańców nowych, interesujących form spędzania wolnego czasu

 • Brak opieki przedszkolnej

 • Dobra baza sportowa, lecz brak dostatecznych środków na realizację dodatkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych

Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców na terenie LGD DOLINA SAMY:

 • PIV: Rozwój firm przez inwestycje


 • Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD

 • Niska stopa bezrobocia

 • Bardzo dobre położenie sprzyjające działalności gospodarczej – dobry dostęp do szlaków komunikacyjnych • Bliskość aglomeracji poznańskiej

 • Wzrost liczby mieszkańców terenu, co kreuje popyt na produkty i usługi wytwarzane na terenie LGD

 • Brak dostatecznego wsparcia w zakresie wiedzy i informacji, szczególnie dla nowych podmiotów i mikroprzedsiębiorstw

 • Marginalizacja roli rolnictwa i spadek dochodów rolniczych

 • Brak możliwości powiększania obszaru gospodarstw rolnych

 • Poszukiwanie przez rolników dodatkowych źródeł dochodów

Lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie aktywności LGD Dolina Samy:


 • PVI: Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje
 • PVII: Promujemy nasze bogactwo
 • Szamotuły – tradycja i kultura

 • Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych – lasy, parki, zbiorniki wodne, rezerwaty

 • Istniejące i planowane ścieżki rowerowe

 • Obiekty zabytkowe

 • Brak infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

 • Brak bazy noclegowej

 • Bliskość szlaków komunikacyjnych

 • Bliskość Poznania i Berlina – weekendowe wypady rodzinne w ciekawe miejsca 1. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

Nasza strategia ma charakter zintegrowany, który polega na: • Wspieraniu podmiotów z różnych sektorów gospodarki (załącznik – kody wspieranych PKD dla celu I i III, w ramach celu II nie ograniczono zakresu działalności objętej wsparciem a położono nacisk na innowacyjność projektów oraz wykorzystanie zasobów lokalnych,

 • Określeniu jako grupy docelowe w LSR podmiotów z sektora publicznego (cel I i cel III), sektora prywatnego (cel I, II i III) oraz sektora społecznego (cel I, II i III),

 • Wykorzystaniu bardzo różnych zasobów, w tym zasobów przyrodniczych i historyczno-kulturowych szczególnie w preferowanych operacjach celu III, zasobów gospodarczych szczególnie w preferowanych operacjach celu II, oraz zasobów społecznych szczególnie w preferowanych operacjach celu I. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie zasobów lokalnych w ocenie projektów inwestycyjnych (kryteria wyboru operacji),

 • Uzupełnianiu się różnego rodzaju operacji w ramach realizacji wybranego celu. W każdym celu zaplanowano operacje o charakterze inwestycyjnym i miękkim. Dodatkowo każdemu celowi towarzyszą działania z zakresu aktywizacji i nabywania umiejętności oraz wymiany doświadczeń. W kryteriach wyboru operacji uwzględniono punktację za liczbę partnerów realizujących jedno przedsięwzięcie.

Zintegrowanych charakter naszej LSR odzwierciedlony został również w budżecie. Poniższe wykresy pokazują podział środków na poszczególne cele i działania, który wskazuje na finansowanie różnych typów podmiotów i obszarów.


Podział budżetu na trzy realizowane cele.

Podział budżetu na cztery wdrażane typy działań.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna