Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona16/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

W ramach trzech przedsięwzięć finansowane będą konkretne działania oraz projekty zgodne z Osią IV PROW, małe granty a także projekty z zakresu wymiany doświadczeń oraz nabywania umiejętności i aktywizacji.W ramach przedsięwzięcia VI preferowane będą operacje dotyczące inwestycji realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, rolników oraz samorządy w zakresie turystyki, rekreacji, kultury działalność tradycji, ginących zawodów i innych. W ramach przedsięwzięcia VII zamierzamy zorganizować akcję promującą i informującą o naszych lokalnych zasobach i ten sposób stworzyć dla naszych mieszkańców i turystów atrakcyjną ofertę rekreacji i turystyki połączoną z edukacją i poznawaniem kultury i przyrody.
W tabeli poniżej wskazano preferowane typy i rodzaje operacji dla

Cel ogólny 3: Odkrywamy bogactwa Doliny SAMY


Cele szczegółowe:

Przedsięwzięcia

 • Kultywowanie dziedzictwa kulturowego

PVI: Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje

PVII: Promujemy nasze bogactwo

 • Zagospodarowanie miejsc i zasobów przyrodniczych

 • Promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego wsi

Działania osi 4 związane z realizacją przedsięwzięć oraz preferowane typy operacji:

PVI

PVII

PVI i PVII

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Małe projekty

Projekty współpracy

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Operacje dotyczące:

 • Działalności gospodarczej podejmowanej przez rolników w zakresie agroturystyki

Operacje dotyczące:

 • Modernizacji obiektów o charakterze dziedzictwa kulturowego,

 • Remont i modernizacja obiektów o charakterze rekreacyjnym i turystycznym,

 • Budowa, modernizacja szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, baz wypoczynkowych,

 • Odnowa, rewitalizacja miejsc o walorach przyrodniczo – krajobrazowych.

Operacje dotyczące:

 • Działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji

 • Działalności gospodarczej w zakresie lokalnych oraz ginących zawodówOperacje dotyczące:

 • Działań związanych z kultywowaniem tradycji, gwary, historii regionu

 • Wsparcia zespołów ludowych

 • Przygotowania i wydanie materiałów promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu

 • Budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • Oznakowanie szlaków rowerowych i turystycznych
Projekty dotyczące:

 • Wymiany doświadczeń w zakresie odnowy wsi na terenie UE
Działania:

 • Informowanie o planach LGD dotyczących dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

 • Szkoleniowo-doradcze dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania finansowania oraz prowadzenia i rozliczania projektów

W poniżej matrycy poniżej przedstawiono logikę i strukturę realizacji celu 3. Odwołano się tutaj do diagnozy obszaru oraz analizy SWOT oraz przedstawiono planowane wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania. W rozdziale 9 niniejszej strategii przedstawiono kryteria punktowe wyboru operacji a w rozdziale 10 budżet przeznaczony na poszczególne działania.

Matryca logiczna i opis działań dla celu 3Wizja i cele oraz ich spójność z analizą SWOT i diagnozą


Wizja celu III

Odkrywamy bogactwa Doliny SAMY

Cel ogólny III

Lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie aktywności LGD Dolina Samy

Cele szczegółowe

 • Kultywowanie dziedzictwa kulturowego

 • Zagospodarowanie miejsc i zasobów przyrodniczych

 • Promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego wsi

Spójność z diagnozą i analizą SWOT

 • Szamotuły – tradycja i kultura

 • Miejsca o charakterze przyrodniczym i rekreacyjnym - lasy, parki, zbiorniki wodne, rezerwaty

 • Istniejące i planowane ścieżki rowerowe

 • Obiekty zabytkowe

 • Brak infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

 • Brak bazy noclegowej

 • Bliskość szlaków komunikacyjnych

 • Bliskość Poznania i Berlina – weekendowe wypady rodzinne w ciekawe miejsca


Przedsięwzięcia – oraz preferowane działania i typy operacji, ich budżet oraz wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania


 • PVI: Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje

Teren naszej LGD obfituje w wiele ciekawych miejsc o charakterze dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. Wiele z tych miejsc wymaga jednak inwestycji, modernizacji, zagospodarowania terenu wokół, zabezpieczenia, odnowienia tak, aby mogły być lepiej dostępne dla naszych mieszkańców oraz turystów. Analiza SWOT wskazała również na brak prywatnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pozwalającej na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej naszego regionu. To przedsięwzięcie wiązać się będzie z prywatnymi i samorządowymi operacjami w zakresie poprawy takiej infrastruktury.
Przedsięwzięcie VI. Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje

Działania osi 4

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące działalności gospodarczej działalności gospodarczej podejmowanej przez rolników w zakresie agroturystyki

Budżet działania

320 944 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 10 gospodarstw skorzysta z pomocy w ramach działania w latach 2010-2013

Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik rezultatu

Przynajmniej 10 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i poprawa dochodów rolników z spoza rolnictwa

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące:

 • Działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji

 • Działalności gospodarczej w zakresie lokalnych oraz ginących zawodów

Budżet działania

385 552 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 10 istniejących i nowoutworzonych firm skorzysta z pomocy w ramach działania w latach 2010-2013

Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik rezultatu

Przynajmniej 10 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR

Odnowa wsi
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące:

 • Modernizacji. budowy obiektów o charakterze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

 • Modernizacji budowy obiektów i miejsc o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i krajobrazowym

Budżet działania

2 742 726 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 1 zmodernizowany obiekt o charakterze dziedzictwa kulturowego

Przynajmniej 2 zmodernizowane obiekty o charakterze rekreacyjnym lub turystycznym

Przynajmniej 1 odnowione miejsce o walorach krajobrazowo - przyrodniczych


Weryfikacja na podstawie bazy danych LGD

Wskaźnik rezultatu

Przynajmniej 4 zrealizowane operacje

Weryfikacja na podstawie bazy danych LGD

Wskaźnik oddziaływania

Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR • PVII: Promujemy nasze bogactwo

Uzupełnieniem programu inwestycyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia VI będą działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, organizacji imprez bazujących na naszym dziedzictwie, wsparciu zespołów ludowych, oznakowaniu tras i szlaków. Poprzez to przedsięwzięcie chcemy wypromować nasz region jako atrakcyjne miejsce rekreacji, wypoczynku na łonie przyrody oraz interesujące jako żywa lekcja historii.
PVII: Promujemy nasze bogactwo

Małe projekty
Rodzaje rekomendowanych operacji

Operacje dotyczące:

 • Działań związanych z kultywowaniem tradycji, gwary, historii regionu

 • Wsparcia zespołów ludowych

 • Przygotowania i wydanie materiałów promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu

 • Budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • Oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych

Budżet działania

902 105 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 4 wsparte zespoły ludowe lub artystyczne
Przynajmniej 50 km oznakowanych szlaków rowerowych
Przynajmniej 8 wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych lub rekreacyjnych
Przynajmniej 2 foldery lub inne materiały promujące dziedzictwo kulturowe regionu
Przynajmniej 4 imprezy promujących dziedzictwo kulturowe regionuWeryfikacja na podstawie:

Bazy danych LGD

List uczestników

Szacunku liczby uczestników imprez rezultatu charakterze masowym

Ankiet ewaluacyjnych

Dokumentacji fotograficznejWskaźnik rezultatu

Przynajmniej 20 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie bazy danych LGD

Wskaźnik oddziaływania

Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu oraz lepsze wykorzystanie i dostęp do dziedzictwa kulturowego

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna