Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona15/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

W ramach trzech przedsięwzięć finansowane będą konkretne działania oraz projekty zgodne z Osią IV PROW, małe granty a także projekty z zakresu wymiany doświadczeń oraz nabywania umiejętności i aktywizacji.W ramach przedsięwzięcia IV preferowane będą operacje dotyczące inwestycji realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa oraz rolników podejmujących działalność gospodarczą. W ramach przedsięwzięcia V chcemy zorganizować inkubator przedsiębiorczości, w ramach, którego, będziemy wspierać przedsiębiorców od strony wiedzy, marketingu i informacji.
W tabeli poniżej wskazano preferowane typy i rodzaje operacji dla dwóch planowanych przedsięwzięć.

Cel ogólny 2: Dolina SAMY przedsiębiorczością stoi


Cele szczegółowe:

Przedsięwzięcia

 • Wsparcie inwestycyjne istniejących i nowych podmiotów gospodarczych

PIV: Rozwój firm przez inwestycje

PV: Inkubator przedsiębiorczości ( działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości )

Działania osi 4 związane z realizacją przedsięwzięć oraz preferowane typy operacji:

PIV

PIV

PV

PIV i PV

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Małe projekty

Projekty współpracy

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Operacje dotyczące:

 • Działalności gospodarczej podejmowanej przez rolników oraz ich żony przy posiadanym ubezpieczeniu KRUS co najmniej 1 rok.

Operacje dotyczące:
Operacje dotyczące:

 • Organizacji szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców

 • Przygotowanie i wydanie materiałów promujących firmy oraz produkty i usługi z terenu LGD

 • Organizacja imprez promujących firmy oraz produkty i usługi z terenu LGD
Projekty dotyczące:

 • Organizacji misji gospodarczych ramach krajów UE
Działania:

 • Informowanie o planach LGD dotyczących przedsiębiorczości

 • Szkoleniowo-doradcze
W poniżej matrycy poniżej przedstawiono logikę i strukturę realizacji celu 2. Odwołano się tutaj do diagnozy obszaru oraz analizy SWOT oraz przedstawiono planowane wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania. W rozdziale 9 niniejszej strategii przedstawiono kryteria punktowe wyboru operacji a w rozdziale 10 budżet przeznaczony na poszczególne działania.

Matryca logiczna i opis działań dla celu 2Wizja i cele oraz ich spójność z analizą SWOT i diagnozą


Wizja celu II

Dolina SAMY przedsiębiorczością stoi

Cel ogólny II

Poprawa przedsiębiorczości na terenie działania LGD DOLINA SAMY

Cele szczegółowe

 • Wsparcie inwestycyjne istniejących gospodarczych nowych podmiotów gospodarczych

 • Poprawa dostępu do wiedzy i informacji dla podmiotów z terenu LGD

 • Promocja produktów i usług z terenu LGD

Spójność z analizą SWOT i diagnozą

 • Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD

 • Niska stopa bezrobocia

 • Bardzo dobre położenie sprzyjające działalności gospodarczej – dobry dostęp do szlaków komunikacyjnych

 • Bliskość aglomeracji poznańskiej

 • Wzrost liczby mieszkańców terenu, co kreuje popyt na produkty i usługi wytwarzane na terenie LGD

 • Brak dostatecznego wsparcia w zakresie wiedzy i informacji, szczególnie dla nowych podmiotów i mikroprzedsiębiorstw

 • Marginalizacja roli rolnictwa i spadek dochodów rolników

 • Brak możliwości powiększania obszaru gospodarstw rolnych

 • Poszukiwanie przez rolników dodatkowych źródeł dochodów

 • Utrudniony dostęp do finansowania ze strony banków

Przedsięwzięcia – oraz preferowane działania i typy operacji, ich budżet oraz wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania • PIV: Rozwój firm przez inwestycje

W dzisiejszym świecie firma, która chce się rozwijać musi inwestować w nowe innowacyjne technologie, maszyny i urządzenia. Bardzo często nasi przedsiębiorcy, a szczególnie ci najmniejsi czy młode osoby podejmujące działalność gospodarczą stają przed barierą pozyskania środków finansowych na inwestycje w swoich firmach. Realizacja tego przedsięwzięcia ułatwi dostęp do środków inwestycyjnych dla rolników i firm z terenu naszej LGD.Przedsięwzięcie IV. Rozwój firm przez inwestycje

Działania osi 4 PROW

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące wsparcia inwestycji podejmowanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Budżet

224 060 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 8 gospodarstw skorzysta z pomocy w ramach działania w latach 2010-2013


Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik rezultatu

Przynajmniej 8 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost dochodów pozarolniczych

osiąganych przez gospodarstwa rolneWeryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące wsparcia inwestycji podejmowanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez istniejące i nowe mikroprzedsiębiorstwa

Budżet działania

730 556 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 20 istniejących i nowoutworzonych firm skorzysta z pomocy w ramach działania w latach 2010-2013

Stworzenie nowych miejsc pracyWeryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Weryfikacja na podstawie ankiet przedsiębiorcówWskaźnik rezultatu

Przynajmniej 20 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw wiejskich w wyniku inwestycji

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR

 • PV: Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to system wsparcia merytorycznego dla naszych przedsiębiorców. To system szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, finansów, księgowości, zarządzania czy marketingu. To system indywidualnego doradztwa dla poszczególnych firm. To wreszcie działania promujące i reklamujące produkty i usługi, które powstają na naszym terenie.

Przedsięwzięcie V. Inkubator przedsiębiorczości

Działania osi 4 PROW

Małe projekty
Rodzaje działań i operacji

Operacje dotyczące:

 • Organizacji szkoleń i warsztatów

 • Przygotowanie i wydanie materiałów promujących firmy oraz produkty i usługi z terenu LGD

 • Organizacja imprez promujących firmy oraz produkty i usługi z terenu LGD
Budżet działania

371 023 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 4 szkolenia dla rolników i przedsiębiorców
Przynajmniej 200 przeszkolonych rolników i przedsiębiorców
Przynajmniej 200 porad udzielonych w ramach stałego punktu doradztwa
Przynajmniej 4 zorganizowane imprezy promujące produkty i usługi lokalne
Przynajmniej dwa wydawnictwa lub inne formy promujące produkty i usługi lokalneWeryfikacja na podstawie:

Bazy danych LGD

List obecności

Ankiet ewaluacyjnych

Dokumentacji fotograficznej

Kopi wydawnictwWskaźnik rezultatu

Przynajmniej 20 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie bazy danych LGD

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost konkurencyjności firm poprzez lepszy dostęp do wiedzy i narządzi marketingowych

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR  1. Opis i struktura realizacji celu ogólnego 3 oraz związanych z nim przedsięwzięć

Diagnoza terenu naszej LGD wskazuje na szereg bardzo atrakcyjnych miejsc i obiektów o charakterze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Szczegółowy opis takich miejsc zawarto w rozdziale 2 strategii.


Podczas warsztatów i trakcie sporządzania analizy SWOT stwierdzono natomiast, iż bardzo często miejsca takie są niewłaściwie oznakowane i promowane. Brakuje informacji turystycznej, ich oznakowania oraz małej infrastruktury turystycznej.
Mimo bliskości Poznania i tendencji panujących wśród mieszczuchów do spędzania czasu wolnego na wsi, na naszym terenie nie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Nasi mieszkańcy również nie mają dobrego dostępu do ciekawych miejsc, szczególnie związanych z możliwością rekreacji i spędzania czasu wolnego w aktywny sposób.
Dobrym przykładem ilustrującym ważność tego celu jest fakt, iż w Szamotułach, które są perełką jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe i tradycje obszaru nie ma porządnej bazy noclegowej.
Realizując naszą strategię chcemy, zatem wesprzeć od strony inwestycyjnej takie miejsca, tak aby mogły lepiej służyć naszym mieszkańcom i turystom oraz właściwie je promować poprzez dobrą informację i oznakowanie a także organizację imprez w oparciu o takie miejsca.
Biorąc pod uwagę te potrzeby oraz osiągnięcie naszych celów zaplanowaliśmy dwa przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego i celów szczegółowych. Są to:

 • PVI: Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje
 • PVII: Promujemy nasze bogactwo

W tabeli poniżej przedstawiono matrycę celów i przedsięwzięć

CEL OGÓLNY 3: ODKRYWAMY BOGACTWA DOLINY SAMY

Cele szczegółowe


Przedsięwzięcia

Kultywowanie dziedzictwa kulturowego

PVI: Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje

PVII: Promujemy nasze bogactwo

Zagospodarowanie miejsc i zasobów przyrodniczych

Promocja i wspieranie dziedzictwa kulturowego


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna