Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona14/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Matryca logiczna i opis przedsięwzięć dla celu IWizja i cele oraz ich spójność z analizą SWOT i diagnozą

Wizja celu I

Aby żyło nam się lepiej

Cel ogólny I

Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD Dolina Samy

Cele szczegółowe

Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia na obszarach wiejskich

Poprawa zagospodarowania i organizacji czasu wolnego

Podnoszenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców

Spójność z analizą SWOT i diagnozą

 • Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców

 • Niewystarczająca infrastruktura związana z jakością życia i zagospodarowaniem czasu wolnego

 • Brak integracji „starych” i „nowych” mieszkańców

 • Brak współpracy licznych organizacji pozarządowych

 • Kiepska oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i rekreacyjny mieszkańców

 • Poszukiwanie przez mieszkańców nowych, aktywnych form spędzania wolnego czasu

 • Brak opieki przedszkolnej

 • Dobra baza sportowa, lecz brak dostatecznych środków na realizację dodatkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych


Przedsięwzięcia – oraz preferowane działania i typy operacji, ich budżet oraz wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania


 • PI: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej

Przedsięwzięcie to skierowane jest na poprawę bazy materialnej służącej aktywności społecznej mieszkańców. Preferowane typy operacji i działań obejmować będą budowę placów zabaw dla dzieci, budowę i modernizację obiektów sportowych oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich. W związku z rosnąca liczbą mieszkańców na naszym terenie oraz ich aktywnością poprawa stanu bazy społecznej staje się niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia na naszym terenie.

Przedsięwzięcie I. Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej

Działania osi 4 PROW

Odnowa wsi
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące:

Budżet

800 000 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 4 place zabaw dla dzieci Przynajmniej 2 zmodernizowane obiekty sportowe

Przynajmniej 4 wyremontowane świetlice wiejskie
Weryfikacja na podstawie bazy danych LGD

Wskaźnik rezultatu

Przynajmniej 8 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie bazy danych LGD

Wskaźnik oddziaływania

Poprawa dostępności mieszkańców LGD do infrastruktury społecznej

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR
 • PII: Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego

To przedsięwzięcie skierowane jest głównie do przedsiębiorców oraz rolników, którzy zamierzają rozwijać lub podejmować działalność w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców takich jak usługi turystyczne, rekreacyjne, prywatne przedszkola, usługi edukacyjne.
Przedsięwzięcie II. Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego

Działania osi 4 PROW

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące działalności gospodarczej związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców.

Budżet działania

196 410 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 7 gospodarstw skorzysta z pomocy w ramach działania w latach 2010-2013


Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik rezultatu

Przynajmniej 7 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik oddziaływania

Poprawa dostępności mieszkańców LGD do usług związanych ze spędzaniem czasu wolnego

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące działalności gospodarczej związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców.

Budżet działania

383 892 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 15 istniejących i nowoutworzonych firm skorzysta z pomocy w ramach działania w latach 2010-2013


Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik rezultatu

Przynajmniej 15 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie danych rezultatu ewidencji gospodarczej

Wskaźnik oddziaływania

Poprawa dostępności mieszkańców LGD do usług związanych ze spędzaniem czasu wolnego

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR • PIII: Animacja społeczna

To przedsięwzięcie polegać będzie na wspieraniu przede wszystkim organizacji pozarządowych stwarzających dla mieszkańców atrakcyjną ofertę związaną z ich rozwojem, edukacją, rozrywką, kulturą i sportem. Finansowane tu będą projekty szkoleniowe, organizacja imprez, szkoleń i warsztatów. Przedsięwzięcie to odpowiada na dużą aktywność naszych organizacji samorządowych w zakresie interesującej oferty zagospodarowania czasu wolnego.

Przedsięwzięcie III. Animacja społeczna

Działania osi 4 PROW

Małe projekty
Rodzaje operacji

Operacje dotyczące:

 • Organizacji szkoleń i dla mieszkańców oraz organizacji pozarządowych

 • Organizacji imprez , sportowych i rekreacyjnych

 • Organizacja czasu wolnego mieszkańców

Budżet działania

356 112 pln

Termin osiągnięcia celów

2013 rok

Wskaźniki produktu

Przynajmniej 4 cykle szkoleniowe dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych
Przynajmniej 240 przeszkolonych osób
Przynajmniej 8 zorganizowanych imprez o charakterze kulturalnym, sportowym lub rekreacyjnym oraz innych przedsięwzięć w zakresie organizacji czasu wolnego
Przynajmniej 1000 uczestników imprez


Weryfikacja na podstawie:

Bazy danych LGD

Listy obecności

Szacunku liczby uczestników imprez rezultatu charakterze masowym

Ankiet ewaluacyjnych

Dokumentacji fotograficznejWskaźnik rezultatu

Przynajmniej 16 zrealizowanych operacji

Weryfikacja na podstawie bazy danych LGD

Wskaźnik oddziaływania

Poprawa dostępności mieszkańców LGD do infrastruktury społecznej

Weryfikacja na podstawie rocznej ankiety ewaluacyjnej LSR  1. Opis i struktura realizacji celu ogólnego 2 oraz związanych z nim przedsięwzięć

Diagnoza obszaru naszej LGD jednoznacznie wskazuje na bardzo silny rozwój przedsiębiorczości na tym terenie. Gmina Tarnowo Podgórne wiele razy wygrywała w ogólnopolskich konkursach na najbardziej przedsiębiorczą gminę, podobnie jest w pozostałych gminach naszej grupy. Rozwój przedsiębiorczości na naszym terenie wynika przede wszystkim z naszego atrakcyjnego położenia wzdłuż szlaku wschód-zachód i bliskości aglomeracji poznańskiej.


Rozwój przedsiębiorczości odbywa się dwutorowy. Przede wszystkim inwestują to duże zagraniczne i polskie koncerny i firmy wykorzystując dobre położenie, dobrą infrastrukturę oraz dostęp do wysokiej jakości zasobów ludzkich. Drugi kierunek to rozwój mikro-przedsiębiorczości w dużej mierze kooperującej i pracującej dla dużych koncernów. O ile ten pierwszy kierunek wydaje się, iż osiągnął szczyt możliwości i wysycenia terenu to ciągle istnieją olbrzymie możliwości rozwoju mikro przedsiębiorstw.
Przedsiębiorcy, którzy brali udział w naszych warsztatach wskazywali na bariery, które wiążą się z założeniem i skutecznym prowadzeniem firmy w dzisiejszych, szczególnie kryzysowych czasach. W analizie SWOT podkreślali, iż mimo rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie nadal nie mają dostępu do profesjonalnych usług w zakresie prawa, finansów, księgowości czy też marketingu. Podkreślali też brak znaczących własnych środków na swoje działania marketingowe – reklamę i promocję, które w dobie silnej konkurencji stanowią często o możliwości przetrwania firmy na rynku.
Osobnym problemem staje się dzisiaj finansowanie inwestycji w małych firmach. Banki niechętnie finansują małe i nowe przedsięwzięcia. Według danych Europejskiego Banku Rozwoju banki na świecie finansują tylko 20% inwestycji. Znaczący udział w finansowaniu tychże mają różnego rodzaju fundusze samorządowe i pożyczkowe, a także bezzwrotne granty Unii Europejskiej.
Realizując naszą strategię chcemy wesprzeć najmniejsze podmioty z naszego terenu właśnie od strony inwestycyjnej oraz od strony wiedzy, informacji i promocji. Biorąc pod uwagę te potrzeby oraz osiągnięcie naszych celów zaplanowaliśmy dwa przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego i celów szczegółowych. Są to:


 • PIV: Rozwój firm przez inwestycje

 • PV: Inkubator przedsiębiorczości

W tabeli poniżej przedstawiono matrycę celów i przedsięwzięć.


CEL OGÓLNY 2: DOLINA SAMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ STOI

Cele szczegółowe


Przedsięwzięcia

Wsparcie inwestycyjne istniejących i nowych podmiotów gospodarczych

PIV: Rozwój firm przez inwestycje

PV: Inkubator przedsiębiorczości ( działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości )

Poprawa dostępu do wiedzy i informacji dla podmiotów z terenu LGD

Promocja produktów i usług z terenu LGD


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna