Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona13/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia

Diagnoza obszaru naszej LGD oraz analiza SWOT wskazują na trzy obszary strategiczne – cele strategiczne, które będą przedmiotem wdrażania naszej strategii. Te obszary to:
 • OBSZAR SPOŁECZNY – ABY NAM SIĘ ŻYŁO LEPIEJ

 • OBSZAR GOSPODARCZY – DOLINA SAMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ STOI

 • OBSZAR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO – ODKRYWAMY BOGACTWA DOLINY RZEKI SAMY

Obszary te zgodne są z priorytetami Osi III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszary te zostały również wskazane przez naszych mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji społecznych jako priorytetowe i najważniejsze dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich objętych działalnością naszego Stowarzyszenia.Na wykresie poniżej przedstawiono trzy cele strategiczne i cele szczegółowe realizacji naszej strategii.


MISJA


POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ PARTNERÓW TWORZĄCYCH LGD STWARZAĆ JAK NAJLEPSZE WARUNKI DO WYDOBYCIA Z LUDZI, PRZYRODY I HISTORII TEGO, CO NAJLEPSZE

Cel ogólny 1
Cel ogólny 2
Cel ogólny 3
Aby żyło nam się lepiej
Dolina SAMY przedsiębiorczością stoi
Odkrywamy bogactwa Doliny SAMY
Cele szczegółowe
Cele szczegółowe
Cele szczegółowe
Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia na obszarach wiejskich
Wsparcie inwestycyjne istniejących i nowych podmiotów gospodarczych
Kultywowanie dziedzictwa kulturowego
Poprawa zagospodarowania i organizacji czasu wolnego
Poprawa dostępu do wiedzy i informacji dla podmiotów gospodarczych z terenu LGD
Zagospodarowanie miejsc i zasobów przyrodniczych
Podnoszenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców
Promocja przedsiębiorców, produktów i usług z terenu LGD
Promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego wsi

PRZEDSIĘWZIĘCIAPI: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej
PIII: Animacja społeczna
PV: Inkubator przedsiębiorczości
PVII: Promujemy nasze bogactwo


PII: Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego
PIV: Rozwój firm poprzez inwestycje
PVI: Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje


Poszczególne cele strategiczne oraz przyporządkowane im cele szczegółowe będą realizowane poprzez konkretnych siedem przedsięwzięć w ramach, których finansowane będą działania i operacje Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz małe granty, a także projekty współpracy i nabywania umiejętności i aktywizacji. W tabeli poniżej przedstawiono strukturę naszej strategii z podziałem na misję – cele ogólne – cele szczegółowe – przedsięwzięcia.

WIZJA: POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ PARTNERÓW TWORZĄCYCH LGD STWARZAĆ JAK NAJLEPSZE WARUNKI DO WYDOBYCIA Z LUDZI, PRZYRODY I HISTORII TEGO, CO NAJLEPSZE


CEL OGÓLNY 1. ABY ŻYŁO NAM SIĘ LEPIEJ

CEL OGÓLNY 2. DOLINA SAMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ STOI

CEL OGÓLNY 3. ODKRYWAMY BOGACTWA DOLINY SAMY


CELE SZCZEGÓŁOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia na obszarach wiejskich

Poprawa zagospodarowania i organizacji czasu wolnego

Podnoszenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców

Wsparcie inwestycyjne istniejących i nowych podmiotów gospodarczych

Poprawa dostępu do wiedzy i informacji dla podmiotów gospodarczych z terenu LGD

Promocja przedsiębiorców, produktów i usług z terenu LGD

Kultywowa-nie dziedzictwa kulturowego

Zagospodarowanie miejsc i zasobów przyrodni-czych

Promocja walorów rekreacyj-nych, przyrodni-czych oraz dziedzictwa kulturowego wsiPRZEDSIĘWZIĘCIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA

PI: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej

PII: Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego

PIII: Animacja społeczna


PIV: Rozwój firm poprzez inwestycje

PV: Inkubator przedsiębiorczości


PVI: Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje

PVII: Promujemy nasze bogactwo

DZIAŁANIA I OPERACJE PROW
  1. Opis i struktura realizacji celu ogólnego 1 oraz związanych z nim przedsięwzięć

Analiza obszaru a w szczególności spotkania warsztatowe, które miały miejsce w trakcie budowania strategii wskazały na liczne potrzeby mieszkańców w zakresie szeroko rozumianej jakości życia, począwszy od edukacji, zdrowia wypoczynku i rekreacji a na sporcie i sztuce skończywszy.


W szczególności jest to istotny element biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost osadnictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz developerskiego na obszarze objętym naszym działaniem i bliskość Poznania. Osoby i rodziny, które tu żyją oraz się osiedlają bardzo często pracują w Poznaniu a nasze tereny traktują jako sypialnię. Borykamy się również z problemem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w sytuacji, gdy oboje rodzice pracują i raczej późno wracają z pracy do domu. W analizie SWOT wskazaliśmy również na problem dotyczący integracji „starych” i „nowych” mieszkańców tego obszaru i konieczność stworzenia wspólnoty obywatelskiej.
Poprawa jakości życia wiąże się z koniecznością poprawy bazy i infrastruktury trwałej służącej takim działaniom a także podejmowania i organizowania konkretnych działań aktywizujących mieszkańców oraz skierowanych na zaspokojenie ich potrzeb związanych z rozwojem osobowym, dodatkową edukacją, sportem i rekreacją, zabawą, kulturą. Zaspakajanie takich potrzeb to również szansa dla naszych przedsiębiorców, których działalność może dotyczyć właśnie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców.
Biorąc pod uwagę te potrzeby oraz osiągnięcie naszych celów zaplanowaliśmy trzy przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego i celów szczegółowych. Są to:


 • PI: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej
 • PII: Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego
W tabeli poniżej przedstawiono matrycę celów i przedsięwzięć zaplanowanych w tym obszarze.


CEL OGÓLNY 1: ABY ŻYŁO NAM SIĘ LEPIEJ

Cele szczegółowe


Przedsięwzięcia

Rozwój infrastruktury związanej z jakością życia na terenach wiejskich

PI: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznejPII: Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego

PIII: Animacja społeczna


Poprawa zagospodarowania i organizacji czasu wolnego

Podnoszenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców

W ramach trzech przedsięwzięć finansowane będą konkretne działania oraz projekty zgodne z Osią IV PROW, małe granty a także projekty z zakresu wymiany doświadczeń oraz nabywania umiejętności i aktywizacji.W ramach przedsięwzięcia I preferowane będą operacje dotyczące inwestycji w sale wiejskie, kluby i świetlice, place zabaw dla dzieci czy obiekty sportowe. W ramach przedsięwzięcia II chcemy wspierać firmy, których działalność związana jest z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców, rekreacją, sportem, turystyką czy edukacją. W ramach przedsięwzięcia III chcemy finansować konkretne działania związane z wszelaką aktywnością mieszkańców – o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, rekreacyjnym, kulturalnym czy sportowym.
W tabeli poniżej wskazano preferowane typy i rodzaje operacji dla każdego z trzech planowanych przedsięwzięć.


Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD Dolina Samy – Aby żyło nam się lepiej

Cele szczegółowe:

Przedsięwzięcia

 • Rozwój infrastruktury związanej z jakości życia na obszarach wiejskich

 • Poprawa zagospodarowania i organizacji czasu wolnego

 • Podnoszenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców

PI: Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej


PII: Poprawa dostępności usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego

PIII: Animacja społeczna

Działania osi 4 związane z realizacją przedsięwzięć oraz preferowane typy operacji:

PII

P I

PII

PIII

PI, PII, PIII

PI, PII, PIII

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Poprawa jakości bazy i infrastruktury społecznej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Małe projekty

Projekty współpracy

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Operacje dotyczące:

 • Działalności gospodarczej związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców

 • Tylko dla rolników i ich członków rodzin posiadających ubezpieczenie KRUS

Operacje dotyczące:

 • Remontu i doposażenia świetlic wiejskich

 • Budowy, remontów placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych

 • Budowy, odnowy terenów zielonych, małych akwenów.

Operacje dotyczące:

 • Działalności gospodarczej związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców nie będących rolnikami
Operacje dotyczące:

 • Organizacji szkoleń dla mieszkańców i organizacji pozarządowych

 • Organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych

 • Organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Projekty dotyczące:

 • Współpracy organizacji pozarządowych z terenu LGD pomiędzy sobą oraz z innymi LGD na terenie UE
Działania:

 • Informowanie o planach LGD dotyczących poprawy jakości życia

 • Szkoleniowo-doradcze dla organizacji w zakresie przygotowywania oraz prowadzenia i rozliczania projektów

W poniżej matrycy poniżej przedstawiono logikę i strukturę realizacji celu 1 oraz przedstawiono poszczególne przedsięwzięcia. Odwołano się tutaj do diagnozy obszaru oraz analizy SWOT oraz przedstawiono planowane wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania. W rozdziale 9 niniejszej strategii przedstawiono kryteria punktowe wyboru poszczególnych operacji a w rozdziale 10 budżet przeznaczony na poszczególne działania.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna