Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona12/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

7) Specyfika obszaru objętego LSR

Specyfika obszaru objętego LSR opiera się ma następujących elementach:


1. Rzeka Sama
Główną cechą wyróżniającą obszar działania LGD Dolina Samy jest dolina rzeki Samicy. Jest to lewy dopływ Warty, rozcina obszar moreny dennej na Pojezierzu Poznańskim.

Dolina Samicy obejmuje górny i środkowy bieg rzeki Samicy, która jest lewym dopływem Warty i zajmuje obszar o powierzchni 2390,98 ha. Znajduje się w mezoregionie Pojezierze Poznańskie (Wzgórze Owińsko-Kierskie oraz Równina Szamotulska) w województwie wielkopolskim.

Rzeka Samica rozcina płaski obszar moreny dennej wznoszącej się na wysokość 70-90 m n.p.m., jedynie we wschodniej części przekracza 90 m n.p.m. Dominującym elementem krajobrazu są pola uprawne. Jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki znajdują się wilgotne łąki, trzcinowiska oraz naturalne i sztuczne oczka wodne. Występują tutaj również niewielkie kompleksy leśne, głównie w postaci borów mieszanych, a także fragmenty dąbrów, grądów i olsów. W południowej części doliny znajduje się jezioro Kierskie Małe o powierzchni 34 ha i średniej głębokości 1,4 m. Pomiędzy miejscowościami Objezierze i Chrustowo znajduje się kompleks stawów rybnych o powierzchni ok. 150 ha oraz zbiorniki powstałe w wyniku eksploatacji wapna łąkowego i torfu.
W Dolina Samicy stwierdzono występowanie co najmniej 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 1 gatunku lęgowego (bączka) oraz dwóch migrujących (gęsi zbożowej i gęsi białoczelnej) mieszczą się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife International. Ponadto 5 gatunków zostało wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Dolina samicy jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi bączka.

Do zagrożeń dotyczących terenu Doliny Samy należy: zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, intensyfikacja gospodarki stawowej (usuwanie roślinności z brzegów i toni stawów, zmiana tradycyjnego rytmu napełniania stawów, usuwanie krzewów i drzew z brzegów, budowa nowych stawów), jak również niedostosowane do biologii ptaków terminy prowadzenia zabiegów, zabudowywanie terenów, penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe oraz rozbudowa osiedli turystycznych.


Na terenie Doliny Samicy znajduje się Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu.
Rzeka SAMA oraz jej otoczenie stwarzają określone szanse na rozwój funkcji związanych z agroturystyka i rekreacją. Jest to istotne z punktu widzenia naszych mieszkańców i ich potrzeb w zakresie czynnego spędzania czasu wolnego, ale również naszych przedsiębiorców i rolników, którzy mogą w oparciu o te zasoby przyrodnicze rozwijać działalność gospodarczą.
2. Bliskość i wpływ aglomeracji poznańskiej
Wszystkie gminy wchodzące w skład LGD położone są w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej. Ma to bez wątpienia duży wpływ na ich możliwości rozwojowe, słabe i mocne strony, stwarza określone szanse, ale i zagrożenia. Wszystkie gminy podjęły rozmowy z Zarządem Miasta Poznania w celu powołania wspólnej aglomeracji. Obszar gmin należących do LSR jest obszarem istotnej ekspansji mieszkaniowej oraz gospodarczej Poznania, co ma znaczący wpływ na poziom życia i możliwości rozwojowe na obszarach wiejskich. Obszar naszej LGD cechuje się na przykład bardzo dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców – stajemy się willową sypialnią Miasta Poznania. Zaczynamy dostrzegać podziały na „starych” i „nowych” mieszkańców obszarów wiejskich. Nasza dotychczasowa infrastruktura społeczna, rekreacyjna czy sportowa nie jest już wystarczająco pojemna i atrakcyjna. Czujemy potrzebę wzmocnienia działań
o charakterze integracyjnym. Bardzo duży problem zaczyna stanowić zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w sytuacji, gdy oboje rodziców pracuje
i wraca stosunkowo późno do domu.


 1. Rozwój gospodarczy

Bez wątpienia obszar naszych gmin należy do najbardziej uprzemysłowionych obszarów wiejskich w Wielkopolsce. Świadczą o tym dany zawarte w diagnozie a dotyczące liczby przedsiębiorstw, bezrobocia, udziału rolnictwa w dochodach ludności. Bliskość szlaków komunikacyjnych, obszary inwestycyjne, bliskość Poznania stwarza liczne szanse na podejmowanie i prowadzenie na naszym terenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wiele firm, szczególnie tych mniejszych ma niestety problemy z przetrwaniem na rynku. Brakuje im dobrego doradztwa gospodarczego oraz środków inwestycyjnych.


 1. Region szamotulski

Silnym i unikalnym atutem naszego regionu jest miasto Szamotuły charakteryzujące się specyficzną historią osadnictwa, tradycjami ludowymi, własną gwarą. Co ciekawe mieszkańcy pozostałych gmin wchodzących w skład naszej LGD podczas warsztatów strategicznych chętnie utożsamiali się z tradycją Szamotuł.

Wyżej wymienione elementy specyfiki LGD Dolina Samy będą zostały wykorzystane w budowaniu naszej strategii oraz planowaniu projektów, które bazują na tej specyfice.


8) Uzasadnienie spójności obszaru LGD


Projekt realizowany jest w granicach czterech przylegających gmin: Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły i Tarnowo Podgórne, które administracyjnie należą do powiatu poznańskiego i szamotulskiego, znajdujących się w województwie wielkopolskim.

Obszar LGD Dolina Samy był regionem typowo rolniczym. Jednocześnie będąc w przeszłości własnością zamożnych rodów magnackich, posiada liczne pamiątki historyczne o bezcennej wartości.O wyborze gmin uczestniczących w projekcie zadecydowała spójność terytorialna i chęć nawiązania szerszej niż do tej pory współpracy ze strony samorządów gminnych. Wybrane do projektu gminy mają podobny, rolniczy charakter i zbliżone wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego.
Obszar realizacji LGD Dolina Samy charakteryzuje się wspólnymi cechami:

 • Gminy należące do LGD Dolina Samy stanowią spójny przestrzennie obszar, sąsiadują ze sobą.

 • Struktura rolnictwa na całym obszarze 4 gmin jest podobna i charakteryzuje się dużą ilością małych gospodarstw o stosunkowo dobrych glebach. Poza tym w każdej z gmin użytki rolne stanowią około 80% gruntów, natomiast główną formą użytkowania ziemi są grunty orne. Świadczy to o rolniczym charakterze gmin. Gminy łączy również struktura zasiewów oraz struktura produkcji zwierzęcej.

 • Ludność jest rdzenna, dlatego tradycje, obrzędy, święta religijne i sposób ich obchodzenia są bardzo podobne we wszystkich gminach.

 • Na całym obszarze występuje duża aktywność społeczna wyrażająca się w dużej inwencji ze strony gminnych ośrodków kultury, stowarzyszeń, ochotniczej straży pożarnej, różnych rodzajów zespołów i orkiestr.

 • Gminy charakteryzują się podobnym bezrobociem.

 • Gminy posiadają cenne przyrodnicze i kulturowe miejsca, które jak dotąd nie są należycie wykorzystane dla celów turystyki.

 • Podobne problemy ekologiczne (np. zanieczyszczenia rzek)

 • Rzeka Sama

 • Dziedzictwo kulturowe i historyczne – korzenie państwa polskiego – region szamotulski (strój, tradycje, obrzędy, mentalność)

 • Wspólne rynki zaopatrzenia i zbytu - spójność gospodarcza

 • Skupienie wokół aglomeracji poznańskiej, co może mieć pozytywny i negatywny wpływ

 • Geografia – zachód od poznania – bliżej europy zachodniej

 • Przepływ mieszkańców, pracowników i uczniów

 • Oddziaływanie handlowe Szamotuł

 • Wspólne szlaki rowerowe

 • Współpraca instytucji

 • Przedsiębiorczość mieszkańców

3.Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy


Nasze silne strony

 • Zasoby historyczne szczególnie związane z Szamotułami, odkrycia historyczne, szczególna historia Szamotuł

 • Społeczeństwo – wykształcenie, świadomość społeczna, przedsiębiorczość

 • Silny rozwój gospodarczy

 • Bliskość poznania

 • Potencjał społeczny – duża liczba organizacji pozarządowych

 • Sport młodzieży

 • Walory przyrodnicze, turystyczne i rekreacyjne

 • Prężnie działające ośrodki kultury

 • Wysoki poziom oświaty i infrastruktury edukacyjnejNasze słabe strony

 • Brak dostatecznego wsparcia dla przedsiębiorców

 • Brak forum gospodarczego

 • Brak współpracy przedsiębiorców i rolników – mała liczba grup producenckich

 • Słaba promocja produktów lokalnych

 • Brak infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • Brak informacji turystycznej i promocji

 • Brak bazy noclegowej i agroturystycznej

 • Estetyka i oznakowanie zabytków

 • Brak współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi

 • Słaba integracja społeczna pomiędzy „starymi” i „nowymi” mieszkańcami

 • Brak bazy noclegowej i agroturystycznej

 • Brak komunikacji – np.. Społecznej gazety lokalnej

 • Brak dostatecznego dostępu do internetu, szczególnie na wsiach

 • Brak dostatecznej bazy lokalowej i wyposażenia dla działań społecznych

 • Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – również w okresie wakacyjnym, opieka przedszkolna
Szanse

 • Kryzys finansowy sprzyjający wszelkim – biznesowym i społecznym działaniom integracyjnym

 • Poszukiwanie nowych, ciekawych i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez zapracowanych mieszkańców obszaru LGD

 • Poszukiwanie przez rolników i domowników dodatkowych źródeł dochodu

 • Spójność obszaru i dotychczasowa współpraca partnerów tworzących lgd


Zagrożenia

 • Marginalizacja rolnictwa jako sektora gospodarki i źródła dochodu mieszkańców wsi

 • Intensywna urbanizacja obszarów wiejskich bez uwzględnienia potrzeb społecznych mieszkańców

 • Trudna sytuacja finansowa i rynkowa wywołana kryzysem światowym stwarzająca trudności w funkcjonowaniu msp

 • Różnice społeczne, mentalne i kulturowe pomiędzy „starymi” i „nowymi” mieszkańcami obszaru LGD

 • Coraz trudniejszy dostęp do środków finansowych UE – przeważająca reguła efektywności faworyzująca duże inwestycje i projekty

 • Szukanie sposobów spędzania czasu wolnego poza terenem LGD


Wnioski z analizy SWOT:

- obszar LGD posiada olbrzymi potencjał rozwojowy w zakresie zasobów ludzkich, przyrodniczych, historycznych oraz gospodarczych

- rozwój tego obszaru w dużej mierze determinowany jest bliskością i bezpośrednim oddziaływaniem miasta Poznania, co stwarza zarówno szanse i zagrożenia

- olbrzymim wyzwaniem stojącym przez tym regionem jest dynamiczny i znaczący wzrost liczby mieszkańców, którzy osiedlają się na terenach wiejskich, ale pracują i przebywają w Poznaniu

- wbrew pozorom region ma wiele walorów przyrodniczych i rekreacyjnych, które powinny być lepiej wykorzystane dla zaspakajania potrzeb mieszkańców oraz jako zasoby rozwijania różnego rodzaju działalności gospodarczej

- położenie LGD przy trasie Poznań-Berlin stwarza unikalne szanse rozwojowe związane z rozwojem przedsiębiorczości na tym terenie

- analiza SWOT wskazuje na trzy możliwe i pożądane kierunki aktywności LGD i cele strategiczne – te obszary to jakość życia, przedsiębiorczość i lepsze wykorzystanie istniejących zasobów przyrodniczych i historycznych1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna