Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lataPobieranie 4,2 Mb.
Strona11/21
Data22.10.2017
Rozmiar4,2 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

5) Kultura i sport

Na terenie analizowanych gmin funkcjonują stałe placówki kulturalne oraz organizowane są różnorodne imprezy kulturalne, do których można zaliczyć festyny, jarmarki, tradycyjne odpusty pozwalające kultywować kulturę regionu. Do placówek kulturowych działających w poszczególnych gminach należą ośrodki kultury, biblioteki, kina i muzea.

Na terenie LGD Dolina Samy funkcjonują następujące placówki kulturowe i sportowe:


  • gmina Kaźmierz

Na terenie gminy działa Klub Sportowy Czarni Kaźmierz. Przy tak dużej ilości zbiorników wodnych należy podkreślić nieocenioną rolę i znaczenie Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Ponadto w każdej szkole działają Uczniowskie Kluby Sportowe. Chlubą gminy jest Tomasz Frąckowiak, wielokrotny zwycięzca zawodów motorowodnych w Polsce, zdobywca Pucharu Świata Millenium 2000 w klasie JT-250. Ponadto na terenie gminy działa osiem drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie tylko walczą z żywiołami, ale również organizują czas wolny mieszkańcom gminy. Do głównych animatorów życia kulturalnego w Kaźmierzu zaliczyć należy Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę w Kaźmierzu z filiami w Bytyniu i Gaju. W Kaźmierzu działa wiele zespołów artystycznych. Do najbardziej znanych i cenionych zaliczyć należy Peter’s Band, młodzieżowy zespół taneczny Rapperki, chór Cantus Firmus oraz chór Moniuszko, który szczyci się ponad 80 letnią historią. Na terenie gminy działa również Koło PZW

Kaźmierz posiada atrakcyjne warunki do rekreacyjnego uprawiana sportu. Do dyspozycji mieszkańców i gości pozostają boiska, sale sportowe i akweny wodne umożliwiające uprawianie sportów wodnych i rekreacji.

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka z filiami w Kiekrzu i Mrowinie. Biblioteka jest Gminną Instytucją Kultury i realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem Filii Bibliotecznych.

Biblioteka zapewnia lokalnej społeczności zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Centrum kulturalnym gminy jest Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy.

Na terenie gminy mieści się 18-dołkowe Pole Golfowe Bytkowo. Jest jedynym w Wielkopolsce pełnowymiarowym polem golfowym par 72, o długości 5970 m, zlokalizowanym na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu, w dorzeczu Samicy Kierskiej. Pole zostało zaprojektowane jako wielki ogród zawierający roślinność typową dla Wielkopolski. Zakończenie prac i nadanie ostatecznego kształtu Polu Golfowemu przewidywane jest na rok 2009 - 2010, kiedy to nasadzenia osiągną zakładany wygląd i kształt. Pole jest przyjazne dla graczy początkujących i wystarczająco trudne dla graczy o wyższych umiejętnościach. Duży nacisk kładziony jest na szkolenia: zarówno indywidualne, jak i grupowe. W Bytkowie jest dwóch instruktorów: head pro- Mike O'Brien oraz Przemysław Kłos. Ten pierwszy jest również szkoleniowcem kadry narodowej juniorów, a także, od tego roku, trenuje charytatywnie grupkę dzieci i młodzieży z okolicy. Dużym zainteresowaniem cieszą się również egzaminy na Zieloną Kartę, czyli golfowe „prawo jazdy".

Na terenie Gminy funkcjonują również uczniowskie kluby sportowe oraz Koło Wędkarskie. Mieszkańcy gminy mogą także korzystać Rokietnicy boisk, wśród których są boiska powstałe Rokietnicy ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012.

Z Rokietnicy wywodzi się produkt regionalny: kiełbasa „jałowcowa rokietnicka”.


Ośrodkami kulturalnymi na terenie gminy są: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły, Muzeum - Zamek Ogórków, Fundacja Kultury „Zamek Górków", Szamotulski Ośrodek Kultury, Kino Halszka, Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy: Dni Szamotuł, Dni Europy, Pokazy stołów wielkanocnych, Mistrzostwa w kręglarstwie, Dionizje teatralne, Dożynki, Potyczki na miedzy. Na terenie gminy funkcjonuje Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji w skład, którego wchodzą między innymi dwa boiska piłkarskie, płyta treningowa, wspaniała i znana już w całym województwie, a być może i w kraju, hala „Wacław", basen kąpielowy - pływalnia odkryta, pływalnia kryta, wspaniale usytuowane korty tenisowe. Obiekty te w myśl przyjętej przez władze samorządowe koncepcji, mają służyć rozwojowi kultury fizycznej sportu i turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy wszystkich grup wiekowych, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

Aktywną działalność prowadzą uczniowskie kluby sportowe, zrzeszające dzieci ze szkół podstawowych, oraz stowarzyszenia sportowe, skupiające młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Zamiłowanie do sportu u dzieci i młodzieży rozwija Międzyszkolny Klub Sportowy, prowadząc sekcje: piłki nożnej, pływacką i karate. Najważniejszym klubem piłkarskim gminy jest Sparta Szamotuły, ale drużyny futbolowe istnieją także przy Ludowych Zespołach Sportowych w Pamiątkowie (Relaks), Gałowie (Kłos), Baborówku (Albion) i Otorowie (LZS). Wiele interesujących imprez, głównie zloty, złazy i rajdy, organizuje szamotulski oddział PTTK, w którym działają m.in. kluby turystyki kolarskiej.

W Szamotułach organizowany jest również „Międzynarodowy Festiwal Filmowy 1 Minuta”


  • gmina Tarnowo Podgórne

Najistotniejsze instytucje, które organizują życie kulturalne, ale także sportowo – rekreacyjne w gminie to Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna z filiami w Przeźmierowie, Baranowie i Lusowie. W gminie funkcjonuje również OSiR - Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. Przy Ośrodku Kultury działa Klub Seniora oraz silnie rozwija się amatorski ruch artystyczny. Bogata jest oferta kulturalna Domów Kultury w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym, adresowana zarówno do dzieci, jak i poszukujących estetycznych wrażeń dorosłych. Plastyczne, fotograficzne i muzyczne pasje może rozwijać tu każdy. Sławą cieszy się dziecięca grupa „Stonoga”, choć nie mniej powodów do dumy mieszkańcom gminy przysparza folklorystyczny zespół „Lusowiacy". Wymyślne układy choreograficzne tańców oraz uroda prezentującej się w barwnych strojach młodzieży przyciąga na ich występy rzesze widzów. Nieco starsi członkowie zespołu, inscenizują w rodzajowych scenkach dawne obrzędy, takie jak kiszenie kapusty czy wielkanocny dyngus. Urzeczone ludową tradycją obecną w strojach i tańcach, są również dzieci tworzące zespół „Modraki”. Z myślą o nich organizowana jest corocznie impreza „Teatr w każdej wiosce”, pozwalająca rozwijać estradowe i aktorskie umiejętności małych mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Propozycją dla melomanów są cyklicznie odbywające się „Lusowskie Poranki Muzyczne”. Dźwięki klasycznych utworów rozbrzmiewają w murach miejscowego kościoła, gromadząc w niedzielne przedpołudnia całe rodziny. Stałym elementem programu jest koncert organowy, któremu towarzyszy występ solistów, chórów lub orkiestry kameralnej w drugiej części imprezy. Podczas plenerowych festynów można posłuchać też brzmienia instrumentów dętych, na których z zapałem i pasją grają tworzące prawdziwą orkiestrę dzieci.

W gminie Tarnowo Podgórne dobrze rozwinięta jest działalność sportowa, co znajduje wyraz w funkcjonowaniu wielu klubów i sekcji sportowych. Na terenie gminy odbywa się szereg imprez sportowych.

Najprężniej działającym Klubem sportowym jest w Tarnowie Podgórnym jest Gminny Klub Sportowy „TARNOVIA” Tarnowo Podgórne. Klub posiadający ponad 60-cio letnią tradycję obecnie prowadzi 4 sekcje sportowe, w tym trzy sekcje sportu kwalifikowanego: piłka nożna, koszykówka męska, kolarstwo oraz jedną sekcję sportu rekreacyjnego – siatkówka.
Na terenie LGD Dolina Samy działa 16 bibliotek wraz z filiami i punktami bibliotecznymi.

W dobie rozwoju kina domowego, DVD i innych nowoczesnych mediów na terenie LGD maleje rola kina. Na obszarze LGD Dolina Samy znajduje się jedno kino i muzeum w gminie Szamotuły. Na obszarze LGD funkcjonują licznie domy kultury oraz świetlice wiejskie.
Obszar

Biblioteki

Kina

Muzea

Domy kultury, kluby, świetlice

Kaźmierz

3

0

0

1

Rokietnica

3

0

0

1

Szamotuły

6

1

1

22

Tarnowo Podgórne

4

0

0

11

LGD Dolina Samy

16

1

1

356) Gospodarka obszaru

  1. Liczba i struktura branżowa podmiotów

W całokształcie problematyki strategicznego rozwoju gminy doniosłą rolę powinna odgrywać przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość może wyrażać się w skłonności do uczestnictwa w życiu gospodarczym w sposób czynny, służący powiększaniu potencjału gospodarki i podnoszeniu jej poziomu, a w sytuacjach krańcowo trudnych, przynajmniej utrzymaniu stanu istniejącego.

Wyrazem przedsiębiorczości są również aktywne postawy mieszkańców, miejscowej władzy i wszelkich podmiotów związanych z danym obszarem, a także oddziaływanie jednostek zewnętrznych, mogących potencjalnie kształtować swymi decyzjami korzystny stan gospodarki.

Efekty działań przedsiębiorczych mogą uwidaczniać się w węższym zakresie dotyczącym przedsiębiorcy i szerszej skali - obejmującej otoczenie. Pierwszy przypadek sprowadza się przede wszystkim do:

- powstawania nowych przedsiębiorstw

- rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych

- podejmowania działań innowacyjnych w firmach

Z kolei efekty działań przedsiębiorczych w szerszej skali mogą przejawiać się m.in. w:

- spadku bezrobocia

- wzroście dochodów ludności i samorządów lokalnych

- pełniejszym wykorzystaniu zasobów lokalnych

W ogólnym ujęciu przedsiębiorczość jest uwarunkowana przez:

- czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw (m.in. posiadany potencjał wytwórczy, dynamizm rozwojowy, rentowność i skłonność do inwestowania, innowacyjność produktowa, techniczna, technologiczna oraz w zakresie organizacji i zarządzania)

- czynniki lokalne i regionalne (zasoby potencjalne dostępne dla rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktura, lokalizacja)

- czynniki makroekonomiczne (m.in.: rozwiązania instytucjonalne i prawne, globalna polityka rządowa, system finansowy, pieniężno-kredytowy i podatkowy)

Na obszarze gmin wchodzących w skład LGD sytuacja na koniec 2007 roku kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

Kaźmierz

Rokietnica

Szamotuły

Tarnowo Podgórne

LGD Dolina Samy

Podmioty gospodar- cze ogółem

621

1 210


3 154

3 365

8 350

Największą bezwzględną ilością zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zanotowano w gminie Tarnowo Podgórne (3 365 podmiotów), równie wysoko ukształtowała się liczba podmiotów w gminie Szamotuły (3 154). Blisko połowę mniej zanotowano w gminie Rokietnica Zdecydowanie mniej podmiotów gmina Kaźmierz w ilości równej 621.

Na obszarze LGD Dolina Samy działa 8 350 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie Regon. Wskaźnik obliczony w stosunku do liczby ludności wynosi 127,50 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Jest to zdecydowanie większa ilość w porównaniu do województwa, gdzie na 1000 mieszkańców zarejestrowanych jest 104 podmiotów gospodarczych. Wysoki wskaźnik świadczy o dużej przedsiębiorczości mieszkańców terenów LGD Dolina Samy.

Znaczna większość, bo aż 98% podmiotów gospodarczych na obszarze LGD należy do sektora prywatnego. Jest to wielkość charakterystyczna dla województwa. Zaledwie 156 z 8 350 podmiotów gospodarczych działających na obszarze LGD należą do sektora publicznego.W analizowanych gminach struktura własnościowa podmiotów gospodarczych wygląda podobnie. Duża liczba podmiotów osób prywatnych jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Oznacza to przedsiębiorczość i rosnącą mobilność zawodową ludności w kierunku samo zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Strukturę przedsiębiorstw działających na terenie LGD Dolina Samy sklasyfikowanym wg działalności zgodnie z numerem PKD przedstawiono poniżej.


Wyszczególnienie rodzajów działalności gospodarczej

Kaźmierz

Rokietnica

Szamotuły

Tarnowo Podgórne

LGD Dolina Samy

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

34

45

104

76

259

Górnictwo

0

2

1

3

6

Przetwórstwo przemysłowe

75

152

323

460

1 010

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

0

2

0

3

5

Budownictwo

104

163

430

346

1 043

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli i artykułów użytku osobistego i domowego

159

376

980

1 195

2 710

Hotele i restauracje

14

26

61

73

174

Transport, gospodraka magazynowa i łączność

67

84

272

246

669

Pośrednictwo finansowe

13

35

90

76

214

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

76

175

433

542

1 226

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne

9

3

23

4

39

Edukacja

12

27

91

46

176

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

16

35

132

108

291

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

42

85

214

187

528

RAZEM:

621

1 210

3 154

3 365

8 350

Strukturę najistotniejszych działalności gospodarczych działających na terenie LGD Dolina Samy przedstawiono na wykresie poniżej.W strukturze podmiotów gospodarczych najbardziej odznacza się ilość podmiotów zajmujący się handlem i naprawą pojazdów, która stanowi, aż 33% ogólnej ilości podmiotów gospodarczych na terenie LGD. Drugim rodzajem działalności jest obsługa nieruchomości.

  1. Wykaz kluczowych dla obszaru firm

Do największych pracodawców na terenie LGD Dolina Samy należą:


Nazwa podmiotu

Rodzaj działalności

gmina Kaźmierz

Hochland

światowy lider w produkcji serów

Motodemont

firma z branży motoryzacyjnej

Grassland Farms

producent trawy w rolkach

gmina Rokietnica

Condix S.A.

Zakład produkcyjny Condix S.A. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji lekkich konstrukicji stalowych.

MASTERPLAST Sp. z o.o.

sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych

Z.P.H.U. TECH-BUD

Sprzedaż pokryć dachowych oraz materiałów do dociepleń budynków (kleje,styropian tynki,itp)

gmina Szamotuły

ADM Szamotuły Sp. z o.o.

Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe

Berendsen Textile Service Sp. z o.o.

wynajem i serwis odzieży roboczej i mat wejściowych

Kentel Sp. z o.o.

branża metalowa

gmina Tarnowo Podgórne

Stollwerck

Firma Stollwerck jest jednym z największych na świecie producentów czekolady i wyrobów czekoladowych. W Polsce jej sztandarową marką jest czekolada Alpen Gold

CH Nico Polska Sp. z o.o.

Centrum handlowe

Schattdecor

Firma zajmuje się produkcją opakowań z papieru.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna