Lokalna strategia rozwoju dla obszaru lokalnej grupy dziaPobieranie 2,14 Mb.
Strona7/7
Data24.02.2019
Rozmiar2,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Procedura odwoławcza

 1. Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o nie wybraniu projektu do finansowania.

 2. Pismo w sprawie odwołania należy skierować do Zarządu LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Rady na jej najbliższym posiedzeniu wraz z opinią własną lub ekspertów.

 3. Rada rozpatruje odwołania się w pierwszej kolejności tj. przed dyskusją nad nową pulą projektów.

 4. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna.Kryteria wyboru projektów

 1. Zgodność z celami (analizą SWOT), w tym ilość celów do osiągnięcia których przyczynia się projekt (im więcej tym lepiej)

 2. Oddziaływanie projektu (im szerzej – więcej gmin, więcej beneficjentów ostatecznych tym lepiej)

 3. Ilość zaangażowanych podmiotów przy realizacji (im więcej tym lepiej)

 4. Perspektywy rozwoju, trwałość projektu (im większe perspektywy, większa trwałość efektów projektu – tym lepiej)

 5. Ilość miejsc pracy (im więcej tym lepiej)

 6. Innowacyjność – czy projekt dotyczy rozwiązań dotychczas niestosowanych na obszarze LGD, powiatu, województwa, kraju, Europy, świata (im większy obszar tym lepiej)

Poniżej przedstawiono kartę oceny projektu.
Karta wyboru projektu nr
Tytuł projektu
Wnioskodawca
Różnicowanie

Mikroprzedsiębiorstwa

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

Koszty całkowite
Koszty kwalifikowane
Koszty do refundacji
Liczba głosów za zgodnością z LSR:

Za
Przeciw
Wstrzymujący się
Przedsięwzięcie LSR
Lp.

Kryterium oceny

Punkty

Uzasadnienie

1

Zgodność z celami (analizą SWOT)

0-15
2

Oddziaływanie projektu


0-5
3

Ilość zaangażowanych podmiotów przy realizacji

0-5
4

Perspektywy rozwoju, trwałość projektu

0-5
5

Ilość miejsc pracy


0-5
6

Innowacyjność


0-5
Kwota dofinansowania sugerowana:Uwagi:

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
Budżet LSR

rok

Kategoria
kosztu/wydatku

 

Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł

4.1/413 – Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju

4.21 – Wdrażanie
projektów współpracy

4.31 - Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja

razem
oś 4


Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Odnowa
i rozwój wsi

Małe projekty

Razem
4.1/413

Przygotowa-nie projektów współpracy

Realizacja projektów współpracy

Razem
4.21

Funkcjonowanie LGD
(koszty bieżące)

Nabywanie
umiejętności

Razem
4.31
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

całkowite

1

180 000

140 000

613 333

390 000

1 323 333

0

0

0

265 513

103 022

368 535

1 691 868

kwalifikowalne

2

180 000

140 000

613 333

390 000

1 323 333

0

0

0

265 513

103 022

368 535

1 691 868

do refundacji

3

90 000

70 000

460 000

273 000

893 000

0

0

0

265 513

103 022

368 535

1 261 535

2010

całkowite

4

320 000

300 000

1 245 520

800 000

2 665 520

0

0

0

205 000

66 000

 271 000

2 936 520

kwalifikowalne

5

320 000

300 000

1 245 520

800 000

2 665 520

0

0

0

205 000

66 000

271 000

2 936 520

do refundacji

6

160 000

150 000

934 140

560 000

1 804 140

0

0

0

205 000

66 000

271 000

2 075 140

2011

całkowite

7

320 000

300 000

1 246 667

800 000

2 666 667

6 915

50 000

56 915

205 000

66 000

271 000

2 994 582

kwalifikowalne

8

320 000

300 000

1 246 667

800 000

2 666 667

6 915

50 000

56 915

205 000

66 000

271 000

2 994 582

do refundacji

9

160 000

150 000

935 000

560 000

1 805 000

6 915

50 000

56 915

205 000

66 000

271 000

2 132 915

2012

całkowite

10

320 000

300 000

613 333

400 000

1 633 333

6 915

50 000

56 915

170 000

56 000

226 000

1 916 248

kwalifikowalne

11

320 000

300 000

613 333

400 000

1 633 333

6 915

50 000

56 915

170 000

56 000

226 000

1 916 248

do refundacji

12

160 000

150 000

460 000

280 000

1 050 000

6 915

50 000

56 915

170 000

56 000

226 000

1 332 915

2013

całkowite

13

320 000

300 000

613 333

400 000

1 633 333

6 915

50 000

56 915

170 000

56 000

226 000

1 916 248

kwalifikowalne

14

320 000

300 000

613 333

400 000

1 633 333

6 915

50 000

56 915

170 000

56 000

226 000

1 916 248

do refundacji

15

160 000

150 000

460 000

280 000

1 050 000

6 915

50 000

56 915

170 000

56 000

226 000

1 332 915

2014

całkowite

16

0

0

0

0

0

0

0

0

124 000

20 000

144 000

144 000

kwalifikowalne

17

0

0

0

0

0

0

0

0

124 000

20 000

144 000

144 000

do refundacji

18

0

0

0

0

0

0

0

0

124 000

20 000

144 000

144 000

2015

całkowite

19

0

0

0

0

0

0

0

0

124 000

20 000

144 000

144 000

kwalifikowalne

20

0

0

0

0

0

0

0

0

124 000

20 000

144 000

144 000

do refundacji

21

0

0

0

0

0

0

0

0

124 000

20 000

144 000

144 000

2009
-
2015


Całkowite

22

1 460 000

1 340 000

4 332 187

2 790 000

9 922 187

20 745

150 000

170 745

1 263 513

387 022

1 650 535

11 743 467

kwalifikowalne

23

1 460 000

1 340 000

4 332 187

2 790 000

9 922 187

20 745

150 000

170 745

1 263 513

387 022

1 650 535

11 743 467

do refundacji

24

730 000

670 000

3 249 140

1 953 000

6 602 140

20 745

150 000

170 745

1 263 513

387 022

1 650 535

8 423 420

Koszty całkowite przyjęto jako koszty netto (bez VAT).


Podział budżetu w działaniu 4.1:


 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 11,1 %

 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 10,1 %

 3. Odnowa i rozwój wsi 49,2 %

 4. Małe projekty 29,6 %Harmonogram realizacji przedsięwzięć

Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
Lp

Przedsięwzięcie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

1

Aby spędzić wolny czas kulturalnie

2

Aby spędzić wolny czas aktywnie

3

Internet – uczy, bawi, ale i pomaga zdobyć klientów i pracę

4

Szlaki wolności i sławnych przodków

5

Wypoczynek nad wodą i na wołomińskiej wsi

6

Produkt z lokalnym smaczkiem

7

Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe

8

Nowe miejsca pracy
Biuro LGD funkcjonować będzie do I połowy 2015 roku. Podobnie do tego samego okresu czasu realizowane będzie całe Działanie 4.31 Osi 4 PROW, związane głównie w części „Nabywanie umiejętności” z pomocą Beneficjentom w rozliczaniu się ze wsparcia finansowego uzyskanego dla realizacji projektów.11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR

Dla przygotowaniu LSR odbyły się spotkania informujące w każdej gminie, trzy spotkania szkoleniowo-warsztatowe z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin nt. budowania LSR oraz spotkania robocze w mniejszych grupach tematycznych.


Zebrano też Karty projektów, które stanowiły rodzaj ankiety nt. celów LSR i potencjalnych projektów, jak również specyfiki obszaru LGD.
Podczas Zebrania Założycielskiego LGD w dniu 17 kwietnia 2008 r. wybrano także osoby odpowiedzialne za przygotowanie LSR:
1.Marzanna Zagórska - Gmina Poświętne

2.Przemysław Walczuk - Gmina Jadów

3.Paweł Bednarczyk - Gmina Klembów

4.Jerzy Janiak - Gmina Wołomin

5.Renata Góral - Gmina Strachówka

6.Emilia Oleksiak - Gmina Tłuszcz


Osoby te reprezentowały wszystkie gminy i ich zadaniem była pomoc w organizacji spotkań informacyjnych i szkoleniowo-warsztatowych, ale także wyjaśnianie zainteresowanym partnerom z obszaru swojej gminy idei i zasad programu Leader oraz pomoc przy wypełnianiu Kart Projektów.
Spotkania informacyjne w każdej gminie odbyły się w dniach:


 • Gmina Tłuszcz – 19.08.2008 r. w Centrum Kultury w Tłuszczu ul. Szkolna 1

 • Gmina Jadów – 19.08.2008 r. w Szkole Podstawowej w Urlach ul. Żwirki i Wigury 4 (sala gimnastyczna)

 • Gmina Poświętne – 20.08.2008 r. w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Krótka ;

 • Gmina Strachówka – 20.08.2008 r. w OSP w Strachówce ul. Jana Pawła II 24;

 • Gmina Klembów – 21.08.2008 r. w Urzędzie Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38 ;

 • Gmina Wołomin – 21.08.2008 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie ul. Ogrodowa 4 sala 106.

Spotkania szkoleniowo-warsztatowe z udziałem przedstawicieli partnerów z wszystkich sześciu gmin odbyły się w dniach:
 • 22 sierpnia 2008 r. w Centrum Kultury w Tłuszczu,

 • 15 września 2008 r. w Urzędzie Gminy Tłuszcz,

 • 29 września 2008 r. w Urzędzie Gminy Tłuszcz.

Spotkania robocze odbyły się w dniach:
 • 18 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Gminy Tłuszcz,

 • 10 września 2008 r. w Urzędzie Gminy Tłuszcz.

Złożono 96 Kart Projektów. Karty te stanowiły podstawę do określenia przedsięwzięć służących realizacji poszczególnych celów szczegółowych.


12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

LSR będzie wdrażana głównie poprzez projekty realizowane przez partnerów – Beneficjentów Osi 3 i Osi 4 PROW. Podstawowe warunki wsparcia finansowego tych projektów określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.


w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Informowanie o LSR

Jednym z warunków sprawnego procesu wdrażania LSR będzie odpowiednia akcja informacyjno-promocyjna wśród potencjalnych Beneficjentów.


Do promocji LSR oraz poinformowania mieszkańców, instytucji, organizacji
i przedsiębiorstw działających na obszarze LGD o możliwościach przedstawiania projektów dla realizacji LSR, wykorzystane zostaną następujące środki oraz nośniki promocji
i informacji:


 • Ulotki

 • Plakaty

 • Informacje w gablotach Urzędów Gmin

 • Gazety lokalne - Łącznik Mazowiecki, Gazeta Regionalna, Fakty, Stacja Tłuszcz, Życie Powiatu Wołomińskiego, Kurier Wyszkowski.

 • Strona internetowa LGD oraz strony internetowe powiatu i Urzędów Gmin z terenu LGD

 • Radio i telewizja lokalne i regionalne - Radio dla Ciebie, TVP3

 • Gazety codzienne o zasięgu regionalnym – Gazeta Wyborcza (wkładka stołeczna)

Informacja w telewizji, radiu i gazetach regionalnych będzie się ukazywała poprzez przygotowane artykuły i współpracę z dziennikarzami telewizji, radia i gazety. Okazją do tzw. „newsów” będą spotkania Zarządu i Rady LGD, decyzje o zakwalifikowaniu do realizacji LSR.


Informacja zostanie skierowana do ogółu mieszkańców, instytucji publicznych – urzędów gmin, szkół, domów i ośrodków kultury, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, szczególnie do tych, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do osiągnięcia celów LSR – przedsiębiorstw i organizacji branży turystycznej oraz instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości, organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży itp.
W każdej gminie odbywać się będą spotkania informacyjne.
Na podstawie rozpoznanych potrzeb organizowane będą szkolenia nt. przygotowania wniosków do poszczególnych działań i pisania projektów.
Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych zostanie przeprowadzana zgodnie
z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130
z 30.05.2000).

Aktualizacja LSR

Strategia będzie aktualizowana będzie co roku przed złożeniem kolejnego wniosku


o finansowanie LSR na rok następny tj. do końca września danego roku.
W celu aktualizacji zbierane będą Karty projektów, podobnie jak miało to miejsce przy opracowaniu LSR, co pozwoli na rozpoznanie aktualnych w danym momencie potrzeb różnych Beneficjentów w zakresie realizacji projektów.
Po zebraniu Kart projektów odbywać sie będą spotkania ogólne i w ramach zespołów roboczych w celu określenia rodzajów projektów i budżetu na kolejny rok.

W trakcie spotkań analizowane będą wyniki ewaluacji wewnętrznej i na jej podstawie weryfikowane będą zarówno przedsięwzięcia, jak i cele szczegółowe LSR.


Zaktualizowana LSR przyjmowana będzie przez Walne Zebranie Członków LGD.

13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej

Ewaluacja przeprowadzana będzie każdego roku. Jej wyniki będą miały wpływ zarówno na aktualizację strategii, jak i pracę LGD.


Celem ewaluacji jest przede wszystkim:


 • weryfikacja wskaźników produktu dla poszczególnych przedsięwzięć,

 • weryfikacja ilości i zakresu przedsięwzięć,

 • weryfikacja ilości i zakresu celów szczegółowych.

Ponadto wyniki ewaluacji będą miały wpływ na kształt partnerstwa, jego struktur, ilość


i strukturę członków, skład władz, ilość pracowników biura i zakres ich obowiązków.
Każdorazowo decyzją Walnego Zebrania Członków powoływany będzie zespół ewaluacyjny, inny w składzie od Komisji Rewizyjnej, od której oczekuje się wypełnienia standardowych obowiązków organu nadzorczego organizacji.
Zadaniem Zespołu ewaluacyjnego będzie:


 • ocena wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla każdego przedsięwzięcia,

 • weryfikacja analizy SWOT,

 • analiza aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT

 • analiza zasadności ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników

 • zebranie uwag od członków Zarządu i pracowników LGD nt. funkcjonowania LGD, szczególnie w trakcie naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów,

 • zebranie uwag od członków LGD nt. funkcjonowania partnerstwa.

Zespół ewaluacyjny będzie upoważniony do zastosowania odpowiednich instrumentów ewaluacyjnych, o ile okaże się to zasadne i uzasadnione, włącznie z koniecznością wyasygnowania odpowiednich środków na ten cel w ramach Działania 4.31 (badania).


Zespół ewaluacyjny swoje uwagi i wnioski prezentuje na Walnym Zebraniu Członków. Uczestnicy Zebrania, po dyskusji, podejmują uchwałę w sprawie ich wykorzystania do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, usprawnienia pracy Biura LGD, jak
i funkcjonowania całego partnerstwa.


14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

Dokument „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)” opracowany został w maju 2006 r. Jest aktualizacją Strategii opracowanej i przyjętej do realizacji przez samorząd województwa w 2001 r.


Za nadrzędny cel rozwoju Mazowsza przyjmuje się wzrost konkurencyjności gospodarki

i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawę poprawy

jakości życia mieszkańców.
Realizacja celu nadrzędnego będzie możliwa poprzez następujące trzy cele strategiczne:


 1. Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców województwa

 2. Zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym

 3. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju

Osiągnięcie celów strategicznych rozwoju Mazowsza, będzie możliwe poprzez realizację

pięciu celów pośrednich, wyznaczających jednocześnie kierunki działań w poszczególnych

obszarach:
 1. Rozwój kapitału społecznego.

 2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

 3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy.

 4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych

 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu.

Realizacja LSR przyczyni się głównie do realizacji celów 4 i 5 strategii województwa, ale także do innych celów. Poniżej, w tabeli pokazano zbieżne kierunki działań dla poszczególnych celów z celami LSR.
Cele szczegółowe LSR

Cele szczegółowe strategii województwa

Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.

Cel pośredni 1:

- Rozwój społeczeństwa informacyjnego


i teleinformatyzacji

- Wzrost zatrudnienia w regionie


i przeciwdziałanie bezrobociu

Cel pośredni 4:

- Budowa i rozwój infrastruktury społecznej (dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu
i kultury fizycznej)


Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Cel pośredni 4:

- Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (wykorzystanie walorów i usług turystycznych jako potencjalnego czynnika

zrównoważonego rozwoju wsi i małych miast, poprzez wspieranie na obszarach wiejskich budowy różnorodnych elementów infrastruktury służącej jako baza dla rozwoju turystyki)

Cel pośredni 5:

- Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu

w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego (rozwój sieci szlaków turystycznych w obrębie województwa mazowieckiego, w tym sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków i ścieżek rowerowych oraz ich włączenie do sieci w sąsiednich województwach)Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD.

Cel pośredni 3:

- Przeciwdziałanie degradacji krajobrazu


i środowiska przyrodniczego OMW

Cel pośredni 4:

Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego

i zrównoważonego rozwoju
Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.

Cel pośredni 1:

- Wzrost zatrudnienia w regionie


i przeciwdziałanie bezrobociu

Cel pośredni 2:

- Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności

Cel pośredni 4:

- Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza samozatrudnienia, poprzez rozwój

działalności pozarolniczej na terenach wiejskich)Stworzenie produktu lokalnego
i regionalnego.

Cel pośredni 5:

- Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktuWzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych , lokalnych liderów i grup nieformalnych.

Cel pośredni 5:

- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego


i integracji regionalnej

Działanie 4.21 PROW jest zbieżne z kierunkiem działań „Współpraca międzyregionalna


i międzynarodowa” w celu pośrednim 5 strategii województwa.

Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do roku 2015

W Strategii zawarto 6 celów strategicznych, które będą realizowane do 2015 roku. Poszczególnym celom strategicznym przypisano podobną wagę.


Cele strategiczne powiatu:


   1. Otwarcie komunikacyjne powiatu wołomińskiego.

   2. Przyspieszony rozwój przedsiębiorczości dla zwiększenia podaży miejsc pracy i poprawy finansów samorządów

   3. Wdrożenie norm ekorozwoju na terenie powiatu

   4. Podniesienie poziomu życia oraz ciągła edukacja i integracja mieszkańców powiatu

   5. Tworzenie i intensywna promocja nowego wizerunku powiatu

   6. Rozwój rekreacji i turystyki połączonej z restrukturyzacją rolnictwa

Cele strategiczne osiągane będą poprzez cele szczegółowe. Niektóre z tych celów są zbieżne


z celami LSR.


Cele szczegółowe LSR

Cele szczegółowe strategii powiatu

Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.

Cel 4

- stworzenie warunków do wypoczynku


i rozrywki

- wspieranie inicjatyw lokalnych w obszarze kultury, sportu, rekreacji itp.

Cel 5

- opracowanie programu promocji powiatu,


a w tym programu promocji wydarzeń kulturalnych w powiecie

- prowadzenie ogólnopolskiej i europejskiej promocji walorów kulturowych powiatuStworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „ Równiny Wołomińskiej”.

Cel 6

- wspieranie utworzenia bazy rekreacyjnej nad Liwcem i Bugiem

- opracowanie i wdrożenie programu rozwoju ścieżek pieszych i rowerowych oraz szlaków turystycznych i wodnych w regionie

- rozwój agroturystyki w ścisłej współpracy


z gospodarstwami ekologicznymi

- budowa parkingów, kempingów, pól namiotowych i boisk sportowychOchrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD.

Cel 3

- ciągła edukacja ekologiczna dla mieszkańcówRozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.

Cel 2

- opracowanie programu rozwoju przedsiębiorczościStworzenie produktu lokalnego
i regionalnego.
Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych , lokalnych liderów i grup nieformalnych.

Cel 4

- lepsze wykorzystanie funduszy pomocowych i przedakcesyjnych


Większość celów LSR jest zbieżna z jednym lub kilkoma celami szczegółowymi strategii powiatu. Jedynie cel „Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego” nie ma w niej swojego odpowiednika.


Natomiast działanie 4.21 PROW – „projekty współpracy” jest zbieżne z jednym z celów szczegółowych celu strategicznego 5 strategii powiatu – „rozwinięcie współpracy z innymi regionami w kraju i zagranicą …”.

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR

Obecnie LGD nie prowadzi żadnych działań w ramach innych programów niż PROW.


W przyszłości planuje się ubieganie o inne środki pochodzące z Unii Europejskiej np.
z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” czy z Funduszu Organizacji Pozarządowych
w ramach Europejskiego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W przypadku realizacji projektów z innych programów niż Oś 4 PROW – Leader przewiduje się następujące działania, mające na celu zabezpieczenie przed nakładaniem się pomocy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:


 1. wskazanie obowiązków i zadań wykonywanych przez pracowników LGD na rzecz poszczególnych programów

 2. określenie czasu pracy przeznaczonego na wykonywanie tych obowiązków i zadań,

 3. prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla każdego z tych programów

 4. wyznaczenie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację operacji z zakresu Działań 4.21 i 4.31 PROW – „Wdrażanie projektów współpracy” i „Funkcjonowanie
  lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.


16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu
i obszarów wiejskich

Wpływ realizacji LSR na rozwój regionu zależny będzie od skali środków przeznaczonych na poszczególne cele i działania, zarówno przy realizacji LSR, jak i strategii województwa mazowieckiego. Należy pamiętać, że obszar LGD „Równiny Wołomińskiej” stanowi 1,58 % powierzchni województwa mazowieckiego zamieszkałej przez 1,1 % ludności województwa. Stopień środków możliwych do pozyskania w ramach Programu Leader+, który będzie głównym źródłem realizacji LSR, pozostaje w jeszcze mniejszej proporcji w stosunku do innych środków, które będą przeznaczone na realizację podobnych celów i działań w ramach strategii województwa mazowieckiego.


LGD „Równiny Wołomińskiej” znajduje się na obszarze powiatu wołomińskiego zajmując 58,9 % powierzchni oraz obejmując 27,7 % ludności tego powiatu. W porównaniu do województwa należy oczekiwać, że wpływ LSR na rozwój tego powiatu będzie większy.

W największym stopniu realizacja LSR przyczyni się do rozwoju gmin na obszarze których działać będzie LGD „Równiny Wołomińskiej”. Ale także należy brać pod uwagę, że środki jakie zostaną pozyskane przez LGD w ramach Programu Leader nie będą duże


w stosunku do innych środków, którymi dysponują samorządy lokalne i inni partnerzy na rozwój gminy i powiatu.
Niemniej należy się spodziewać, że znaczenie realizacji LSR na rozwój powiatu i gmin będzie największe w przypadku takich celów LSR jak:


 1. Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.

 2. Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.

 3. Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego.

 4. Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych , lokalnych liderów
  i grup nieformalnych.

W szczególności spodziewane są następujące najważniejsze, mające na wpływ rozwoju regionu (znacząco głównie na obszarze powiatu i gmin), rezultaty:
 • Ilość nowych, odnowionych i lepiej wyposażonych obiektów kulturalnych wyniesie 16

 • Ilość nowych, odnowionych i lepiej wyposażonych obiektów sportowo-rekreacyjnych wyniesie 12

 • Ilość nowych odcinków tras turystycznych wyniesie 8

 • Ilość zagospodarowanych zbiorników wodnych wyniesie 6

 • Ilość nowych i lepiej wyposażonych gospodarstw agroturystycznych wyniesie 13

 • Ilość nowych i odnowionych obiektów zabytkowych oraz utworzonych miejsc pamięci wyniesie 6.

Działalność LGD, szczególnie jego rola inspiracyjna i pomocowa dla partnerów LGD


w kwestii pozyskiwania środków, także z innych źródeł niż Program Leader+, może doprowadzić do bardzo znaczących rezultatów, jakie obserwowane są nie tylko w krajach zachodnich, ale także w Polsce, w takich miejscach jak Dolina Strugu czy rejon Bałtowa (Partnerstwo Krzemienny Krąg, Park Jurajski).

17. Informacja o dołączanych załącznikach
 1. kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

 2. doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji

1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna