Lokalna strategia rozwoju dla obszaru lokalnej grupy dziaPobieranie 2,14 Mb.
Strona5/7
Data24.02.2019
Rozmiar2,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4) specyfika obszaru

Specyfiką obszaru LGD są:
 • charakterystyczna dla miejscowości zlokalizowanych w pobliżu dużych miast - mniejsza ilość instytucji kultury i obiektów rekreacyjno-sportowych oraz innych usług dla ludności wynikająca z jednej strony z rosnącej liczby ludności tych obszarów (świadczy o tym zarówno wysoki wskaźnik migracji, jak i wyższy wskaźnik niż średnio w obszarach wiejskich w Polsce przyrostu naturalnego), a drugiej strony z faktu, że wiele instytucji kultury i innych związanych z obsługą ludności znajduje się w dużym mieście i jego miastach satelickich – Warszawie i miastach satelickich – Wołomin, Wyszków, Mińsk Mazowiecki; dotyczy to także miejsc pracy, bowiem przedsiębiorstwa chętniej tworzą się w miastach, gdzie rynek zbytu jest większy;

 • liczne miejsca wydarzeń związanych z walkami, działania partyzanckie, kolebka ruchów narodowo-wyzwoleńczych (powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, działalności oddziału Hubala), kolebka ruchu ludowego (Siewba); szczególnym wydarzeniem jest Bitwa warszawska w 1920 roku określona mianem Cudu nad Wisłą, w miejscu, której na polach Ossowskich, realizowana jest idea parku kulturowego;

 • walory przyrodnicze - Nadbużański Park Krajobrazowy, Dolina Liwca (Natura 2000), specyficzny mikroklimat w Urlach, wiele pomników przyrody, dużo naturalnych miejsc do rekreacji i wypoczynku i związane z tym tradycje rekreacyjno – wypoczynkowe; obszar zróżnicowany przyrodniczo - teren równinny, ale z lasami, rzekami i uroczyskami (pozostałości pobagienne);

 • kolej wileńska- Warszawa- Wilno- Petersburg;

 • obecność obszaru LGD w twórczości artystów, pisarzy, malarzy (C.K Norwid, rodzina Nałkowskich, Władysław Podkowiński, Prot Lelewel, M. Konopnicka, I. Singer, L. Staff, M. Wańkowicz).3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

Podczas pierwszego ze spotkań szkoleniowo-warsztatowych wypracowano ustalenia, które stały się podstawą do następującej analizy SWOT dla obszaru LGD:


Mocne strony 1. bliskość Warszawy

 2. posiadanie połączenia kolejowego z Warszawą,

 3. atrakcyjne tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,

 4. atrakcyjne i zróżnicowane środowisko przyrodnicze,

 5. duża liczba osób w wieku produkcyjnym


Słabe strony


 1. słaba infrastruktura,

 2. słaby dostęp do nośników informacji,

 3. słaba integracja społeczna, tożsamość

 4. niski poziom rozwoju niskotowarowego, rozdrobnionego rolnictwa,

 5. niski stopień zróżnicowania działalności rolniczej

 6. mało działających organizacji pozarządowych,

 7. niewykorzystanie potencjału kulturowo- przyrodniczego,

 8. niszczejące zabytkowe budynki, obiekty

 9. zróżnicowany poziom życia mieszkańców,

 10. słaby dostęp do zasobów kultury,

 11. brak aktywności i zainteresowania mieszkańców,

 12. słabe otwarcie się na turystów, osoby z zewnątrz

 13. brak poczucia bezpieczeństwa,

 14. brak lobbingu na rzecz rozwoju tego obszaru, postrzeganie m.in. Wołomina jako miejsca niebezpiecznego

 15. niski poziom świadomości ekologicznej,

 16. brak wykwalifikowanej specjalistycznej kadry


Szanse


 1. rozwój turystyki w Polsce,

 2. środki zewnętrzne na rozwój, głównie z UE,

 3. zainteresowanie Polską ze strony inwestorów,

 4. rozwój gospodarczy i turystyczny Warszawy,

 5. rozwój szybkiej kolei podmiejskiej,

 6. integracja z UE i dostęp do dobrych praktyk


Zagrożenia 1. pogorszenie stanu środowiska

 2. emigracja szczególnie młodych i wykształconych osób z kraju,

 3. starzejące się społeczeństwo

 4. biurokracja i związany z tym niski stopień wykorzystania środków zewnętrznych,

 5. odpływ ludzi młodych ,szczególnie ze względu na poziom zarobków

 6. niestabilność polityczna w PolsceWnioski z Analizy SWOT

Wnioskowane z Analizy SWOT cele LSR (pokazane w tabeli poniżej) wynikają z tego, aby:
 • wykorzystać i zachować Mocne Strony

 • zlikwidować Słabe Strony

 • wykorzystać Szanse

 • uniknąć Zagrożeń.
Elementy Analizy SWOT

Wnioskowane cele

Słaba strona

- słaby dostęp do nośników informacji

- słaby dostęp do zasobów kultury


Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.

Mocne strony:

- atrakcyjne tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

- atrakcyjne i zróżnicowane środowisko przyrodnicze

- bliskość Warszawy

- posiadanie połączenia kolejowego z Warszawą

Słaba strona:

- niewykorzystanie potencjału kulturowo- przyrodniczego

- słabe otwarcie się na turystów, osoby


z zewnątrz

Szanse:

- rozwój turystyki w Polsce

- rozwój gospodarczy i turystyczny Warszawy

- rozwój szybkiej kolei podmiejskiejStworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej ”.

Mocna strona - atrakcyjne i zróżnicowane środowisko przyrodnicze

Słaba strona:

- niszczejące zabytkowe budynki, obiekty

- niski poziom świadomości ekologicznejZagrożenia - pogorszenie stanu środowiska

Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD.

Mocna strona - duża liczba osób w wieku produkcyjnym

Zagrożenie - emigracja szczególnie młodych i wykształconych osób z kraju

Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.

Słaba strona:

- niewykorzystanie potencjału kulturowo- przyrodniczego

Stworzenie produktu lokalnego
i regionalnego.

Słaba strona:

- słaba integracja społeczna, tożsamość

- mało działających organizacji pozarządowych

- brak aktywności i zainteresowania mieszkańców


Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych , lokalnych liderów i grup nieformalnych.

Wskazane jako wnioski z Analizy SWOT cele przyjęto jako cele szczegółowe LSR, natomiast cele ogólne grupują po kilka celów szczegółowych tworząc „pomost” pomiędzy zaproponowaną wizją rozwoju obszaru, a celami szczegółowymi.


4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR
oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych
w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”Wizja
Podczas pierwszego ze spotkań szkoleniowo-warsztatowych wypracowano następującą wizję obszaru LGD w 2015 roku:
W 2015 teren naszego LGD „Równiny Wołomińskiej to obszar zamieszkały przez zamożnych i aktywnych ludzi, świadomych własnej tożsamości regionalnej, dbających o swoją historię
i kulturę. Będzie to obszar rozwinięty gospodarczo i turystycznie w sposób przyjazny środowisku naturalnemu i lokalnemu społeczeństwu oraz bogaty w infrastrukturę społeczną.


Cele
Cele ogólne:
I. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.

II. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych.


Cele szczegółowe:
Cele szczegółowe określono w oparciu o Analizę SWOT:


 1. Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.

 2. Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.

 3. Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD.

 4. Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.

 5. Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego.

 6. Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych , lokalnych liderów
  i grup nieformalnych.

Pierwsze pięć celów osiąganych będzie głównie poprzez projekty w ramach Działania 4.1 PROW. Do osiągania tych celów przyczynią się także projekty współpracy w ramach Działania 4.21 PROW.

Cel 6 osiągany będzie głównie poprzez Działanie 4.31 PROW.
Cele szczegółowe służą realizacji celów ogólnych w następujący sposób:
I. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia:
1. Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.

4. Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.

6. Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych , lokalnych liderów
i grup nieformalnych.
II. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych:
2. Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.

3. Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD.

5. Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego.

Przedsięwzięcia
W oparciu o zgłoszone Karty projektów, a także w oparciu o dyskusję podczas spotkania szkoleniowo-warsztatowego w dniu 15 września w Tłuszczu wypracowano 8 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia te przyczyniać będą się głównie do osiągnięcia pierwszych pięciu celów, przy czym w tabeli poniżej wskazano, które przedsięwzięcia głównie do których celów. Numeracja celów j/w.

Lp

Przedsięwzięcie

Cele

1

2

3

4

5

1

Aby spędzić wolny czas kulturalnie

X
X2

Aby spędzić wolny czas aktywnie

X

3

Internet – uczy, bawi, ale pomaga zdobyć klientów i pracę

XX
4

Szlaki wolności i sławnych przodków
X


5

Wypoczynek nad wodą i na wołomińskiej wsi
X


6

Produkt z lokalnym smaczkiem

X

7

Chronimy nasze dziedzictwo kulturoweX8

Nowe miejsca pracy


X


  1. Aby spędzić wolny czas kulturalnie

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu „Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych”,


ale także celu „Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD”, ponieważ organizacja imprez kulturalnych opierać będzie częściowo o te wartości.
Przykładowe projekty:


 • Modernizacja i wyposażenie gminnej biblioteki publicznej

 • Utworzenie, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej

 • Przystosowanie remizy OSP na Świetlicę Integracji Społecznej

 • Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury

 • Utworzenie świetlicy środowiskowej

 • Organizacja warsztatów o tematyce edukacyjnej

 • Warsztaty teatralne

 • Przegląd i warsztaty zespołów ludowych

 • Zakup strojów ludowych dla członków zespołu.

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część specyfiki obszaru LGD jaką jest „charakterystyczna dla miejscowości zlokalizowanych


w pobliżu dużych miast - mniejsza ilość instytucji kultury i obiektów rekreacyjno-sportowych
oraz innych usług dla ludności wynikająca z jednej strony z rosnącej liczby ludności tych obszarów (wysoki wskaźnik migracji i przyrostu naturalnego), a drugiej strony z faktu,
że wiele instytucji kultury i innych związanych z obsługą ludności znajduje się w dużym mieście i jego miastach satelickich
”. Chodzi tu oczywiście o Warszawę, ale także inne miasta wokół Warszawy, szczególnie po wschodniej stronie stolicy Polski – Wołomin, Marki, Kobyłka, Ząbki, Zielonka, Mińsk Mazowiecki.


Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
w 2015 roku


Oddziaływania

 • Wskaźnik salda migracji na 1000 mieszkańców

5,8

Rezultatu

 • Ilość nowych, odnowionych i lepiej wyposażonych obiektów kulturalnych

 • Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych

16

16Produktu

Działanie

Ilość projektów

Średnia kwota

[tys. zł]Około

łącznie


[tys. zł]

„Odnowa i rozwój wsi”

8

135

1080

„Małe projekty”

24

25

600  1. Aby spędzić wolny czas aktywnie

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu „Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych”.


Przykładowe projekty:


 • Budowa boiska

 • Budowa placu zabaw dla dzieci

 • Utworzenie siłowni

 • Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej dla rodzin i młodzieży z terenu LGD.

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część specyfiki obszaru LGD jaką jest „charakterystyczna dla miejscowości zlokalizowanych


w pobliżu dużych miast - mniejsza ilość instytucji kultury i obiektów rekreacyjno-sportowych
oraz innych usług dla ludności wynikająca z jednej strony z rosnącej liczby ludności tych obszarów (wysoki wskaźnik migracji i przyrostu naturalnego), a drugiej strony z faktu,
że wiele instytucji kultury i innych związanych z obsługą ludności znajduje się w dużym mieście i jego miastach satelickich
”.


Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
w 2015 roku


Oddziaływania

 • Wskaźnik salda migracji na 1000 mieszkańców

5,8

Rezultatu

 • Ilość nowych, odnowionych i lepiej wyposażonych obiektów sportowo-rekreacyjnych

 • Ilość zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych

12

12Produktu

Działanie

Ilość projektów

Średnia kwota

[tys. zł]Około

łącznie


[tys. zł]

„Odnowa i rozwój wsi”

6

135

810

„Małe projekty”

18

25

450  1. Internet – uczy, bawi, ale i pomaga zdobyć klientów i pracę

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu „Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych”,


ale także celu „Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych”.
Przykładowe projekty:


 • Organizacja kafejek internetowych

 • Opracowanie stron internetowych, w tym umożliwiających sprzedaż produktów przez Internet
Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
w 2015 roku


Oddziaływania

 • Wskaźnik salda migracji na 1000 mieszkańców

5,8

Rezultatu

7

Produktu

Działanie

Ilość projektów

Średnia kwota

[tys. zł]Około

łącznie


[tys. zł]

„Małe projekty”

7

25

175

Opracowanie stron internetowych, w tym umożliwiających sprzedaż produktów przez Internet to także szansa na miejsca pracy, szczególnie dla osób młodych, które o wiele lepiej niż osoby starsze „poruszają” się w Internecie i są otwarte na nowe, ciekawe i niestandardowe rozwiązania.

  1. Szlaki wolności i sławnych przodków

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu „Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.


Przykładowe projekty:


 • Wyznaczenie i oznakowanie tras turystycznych

 • Organizacja imprez promujących szlaki turystyczne

 • Stworzenie wypożyczalni rowerów

 • Zagospodarowanie terenu i miejsc publicznych

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób wykorzystywać będzie tę część specyfiki obszaru LGD jakimi są:
 • liczne miejsca wydarzeń związanych z walkami, działania partyzanckie, kolebka ruchów narodowo-wyzwoleńczych (powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, działalności oddziału Hubala), kolebka ruchu ludowego (Siewba); szczególnym wydarzeniem jest Bitwa warszawska w 1920 roku określona mianem Cudu nad Wisłą, w miejscu, której na polach Ossowskich, realizowana jest idea parku kulturowego;

 • walory przyrodnicze - Nadbużański Park Krajobrazowy, Dolina Liwca (Natura 2000), specyficzny mikroklimat w Urlach, wiele pomników przyrody, dużo naturalnych miejsc do rekreacji i wypoczynku i związane z tym tradycje rekreacyjno – wypoczynkowe; obszar zróżnicowany przyrodniczo - teren równinny, ale z lasami, rzekami i uroczyskami (pozostałości pobagienne);

 • obecność obszaru LGD w twórczości artystów, pisarzy, malarzy (C.K Norwid, rodzina Nałkowskich, Władysław Podkowiński, Prot Lelewel, M. Konopnicka, I. Singer, L. Staff, M. Wańkowicz).
Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
w 2015 roku


Oddziaływania

 • Ilość osób korzystających z noclegów na 100 mieszkańców wyniesie wg GUS

10

Rezultatu

 • Ilość nowych odcinków tras turystycznych

 • Ilość zorganizowanych imprez lub inwestycji na tych szlakach

8

6


Produktu

Działanie

Ilość projektów

Średnia kwota

[tys. zł]Około

łącznie


[tys. zł]

„Odnowa i rozwój wsi”

4

140

560

„Małe projekty”

10

20

200


  1. Wypoczynek nad wodą i na wołomińskiej wsi

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu „Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.


Projekty polegać będą na zagospodarowaniu zbiorników wodnych – stawów i rzek oraz na inwestycjach związanych z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych.Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
w 2015 roku


Oddziaływania

 • Ilość osób korzystających z noclegów na 100 mieszkańców wyniesie wg GUS

10

Rezultatu

 • Ilość zagospodarowanych zbiorników wodnych

 • Ilość nowych i lepiej wyposażonych gospodarstw agroturystycznych wraz z ich najbliższym otoczeniem

6

13


Produktu

Działanie

Ilość projektów

Średnia kwota

[tys. zł]Około

łącznie


[tys. zł]

„Odnowa i rozwój wsi”

6

100

600

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

7

65

455

„Małe projekty”

6

25

150  1. Produkt z lokalnym smaczkiem

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu „Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego”.


Przykładowe projekty:


 • Budowa wiejskiej karczmy, produkcja i sprzedaż tradycyjnych wyrobów

 • Budowa tradycyjnej wędzarni wraz z zapleczem masarskim,

 • Budowa pieca chlebowego wraz z zapleczem, zbieranie tradycyjnych receptur, produkcja i sprzedaż tradycyjnych wyrobów

 • Przetwórstwo rolno-spożywcze produktów ekologicznych

 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresem form tradycyjnych upraw, regionalnych potraw i możliwości ich zastosowania

 • Organizacja imprezy promującej lokalne i regionalne produkty żywnościowe
Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
w 2015 roku


Oddziaływania

 • Ilość osób korzystających z noclegów na 100 mieszkańców wyniesie wg GUS

10

Rezultatu

 • Ilość nowych inwestycji gospodarczych związanych
  z produktem lokalnym i regionalnym

 • Ilość imprez promujących produkt lokalny

5

4Produktu

Działanie

Ilość projektów

Średnia kwota

[tys. zł]Około

łącznie


[tys. zł]

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

1

100

100

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

2

200

400

„Małe projekty”

6

25

150  1. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu „Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD”.


Przykładowe projekty:


 • Rekonstrukcja zabytkowego wiatraka (młynu)

 • Opracowanie zbiorów etnograficznych

 • Festyn w urodziny Wł. Podkowińskiego, festyn w urodziny W. Karskiej

 • Wykorzystanie kącika pamięci

 • Odrestaurowanie i przywrócenie do pierwszej świetności kapliczek

 • Wydawnictwa związane z dziedzictwem kulturowym i historią obszaru LGD

 • Utworzenie muzeum lub izby regionalnej

 • Wykonanie pomnikaRodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
w 2015 roku


Oddziaływania

 • Ilość osób korzystających z noclegów na 100 mieszkańców wyniesie wg GUS

10

Rezultatu

 • Ilość nowych i odnowionych obiektów zabytkowych oraz utworzonych miejsc pamięci

 • Ilość opracowań i wydawnictw

6
7

Produktu

Działanie

Ilość projektów

Średnia kwota

[tys. zł]Około

łącznie


[tys. zł]

„Odnowa i rozwój wsi”

1

200

200

„Małe projekty”

12

19

228  1. Nowe miejsca pracy

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu „Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych”.


Projekty polegać będą m.in. na inwestycjach związanych z zakupem nowych urządzeń
i maszyn oraz uruchamianiem działalności gospodarczej.Rodzaj

Wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
w 2015 roku


Oddziaływania

 • Wskaźnik przedsiębiorczości – ilość podmiotów gospodarczych w systemie REGON na 1000 mieszkańców

65

Rezultatu

 • Ilość nowych miejsc pracy

7

Produktu

Działanie

Ilość projektów

Średnia kwota

[tys. zł]Około

łącznie


[tys. zł]

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

5

35

175

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

2

135

270
1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna