Lokalna strategia rozwoju dla obszaru lokalnej grupy dziaPobieranie 2,14 Mb.
Strona2/7
Data24.02.2019
Rozmiar2,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub

zmiany składu LGD;

Ilość członków LGD wynosi 53 - 20 osób prawnych i 33 osoby fizyczne. Osób reprezentujących sektor publiczny jest 9, sektor społeczny - 32 i sektor gospodarczy - 11.


Osoby prawne:


 1. Gmina Wołomin – sektor publiczny

 2. Gmina Klembów – sektor publiczny

 3. Gmina Jadów – sektor publiczny

 4. Gmina Tłuszcz – sektor publiczny

 5. Gmina Strachówka – sektor publiczny

 6. Gmina Poświętne – sektor publiczny

 7. Powiat Wołomiński – sektor publiczny

 8. Stowarzyszenie Miłośników Urli – sektor społeczny

 9. Parafialny Klub Sportowy „Liwiec” – sektor społeczny

 10. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Działaj” – sektor społeczny

 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzęsnem – sektor społeczny

 12. Centrum Kultury w Tłuszczu – sektor publiczny

 13. Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw IMPULS – sektor społeczny

 14. Klub Jeździecki Humorek w Leśniakowiźnie – sektor społeczny

 15. BJM sp. Z o. o. w Wołominie – sektor gospodarczy

 16. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – sektor publiczny

 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Ręczajach Polskich – sektor społeczny

 18. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrańcu – sektor społeczny

 19. Fundacja na Rzecz Budowy WOK w Lipinkach – sektor społeczny

 20. Zielonkowskie Forum Samorządowe – sektor społecznyOsoby fizyczne:


L.p.

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

1.

Andrzej Brzozowski

Wołomin

gospodarczy

2.

Stanisław Marcinkiewicz

Wołomin

społeczny

3.

Grażyna Więch

Wołomin

społeczny

4.

Anna Ołdak

Strachówka

społeczny

5.

Józef Kapaon

Strachówka

społeczny

6.

Piotr Orzechowski

Strachówka

gospodarczy

7.

Hanna Wronka

Strachówka

społeczny

8.

Jarosław Pietrzyk

Klembów

gospodarczy

9.

Paweł Bednarczyk

Tłuszcz

społeczny

10.

Romuald Gajewski

Klembów

gospodarczy

11.

Krzysztof Skołorzyński

Klembów

gospodarczy

12

Waldemar Gnaś

Jadów

gospodarczy

13.

Przemysław Walczuk

Jadów

społeczny

14.

Leon Palesa

Poświętne

społeczny

15.

Stanisława Dutkiewicz

Poświętne

społeczny

16.

Tomasz Witowski

Poświętne

społeczny

17.

Zdzisław Górka

Poświętne

społeczny

18.

Jacek Szymański

Tłuszcz

społeczny

19.

Henryk Ciok

Tłuszcz

społeczny

20.

Puławski P.P.H.U reprez. - Maciej Puławski

Tłuszcz

gospodarczy

21.

Adam Milczarek

Tłuszcz

gospodarczy

22.

Aleksandra Oładak

Tłuszcz

społeczny

23.

Teresa Soliwoda

Jadów

społeczny

24.

Gabriela Opara

Jadów

społeczny

25.

Małgorzata Łoń

Jadów

społeczny

26.

Mariusz Białek

Strachówka

społeczny

27.

Magdalena Suchenek

Strachówka

społeczny

28.

Leszek Bąkowski

Strachówka

społeczny

29.

Sebastian Radzio

Strachówka

społeczny

30.

Jerzy Janiak

Wołomin

społeczny

31.

Andrzej Górecki

Klembów

gospodarczy

32.

Jan Nagiel

Poświętne

gospodarczy

33.

Irena Brodowska

Klembów

społecznySposób rozszerzania członków LGD
Sposób rozszerzania członków LGD określa Rozdział IV Statutu LGD – „Członkowie, ich prawa i obowiązki”.
Członkowie Lokalnej Grupy Działania dzielą się na zwyczajnych, wspierających
i honorowych.

Członkowie zwyczajni


 1. Członkami zwyczajnymi są, po złożeniu pisemnego prawomocnego oświadczeniu woli
  o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania, akceptujący cele statutowe: osoby fizyczne – obywatele polscy lub cudzoziemcy – posiadający zdolności do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne lub ich jednostki organizacyjne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i spółki prawa handlowego.

 2. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną działa w Lokalnej Grupie Działania osobiście, pozostali członkowie działają poprzez swoich prawomocnych przedstawicieli.


Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub zagraniczna) zainteresowana działalnością Lokalnej Grupy Działania, akceptująca cel statutowy, która świadczy Stowarzyszeniu pomoc materialną lub niematerialną.
Członkowie honorowi
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (polska lub zagraniczna) posiadająca zdolność do czynności prawnych i akceptująca cele statutowe, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Lokalnej Grupy Działania.
Przyjmowanie członków


 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów.

 2. Odmowa przyjęcia w poczet członków Lokalnej Grupy Działania następuje w drodze postanowienia Zarządu. Zarząd jest zobowiązany powiadomić kandydata o odmowie przyjęcia pisemnie w terminie 14 dni. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia oraz wskazanie możliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

 3. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna