Lokalna strategia rozwoju dla obszaru lokalnej grupy dziaPobieranie 2,14 Mb.
Strona1/7
Data24.02.2019
Rozmiar2,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Równiny Wołomińskiej

 

 

  LOKALNA STRATEGIA

ROZWOJU DLA OBSZARU

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ

 

  

 

  

Tłuszcz 2008 r.

Spis treści


Spis treści 2

1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR 3

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 10

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 25

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 28

5. Określenie misji LGD 36

6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 38

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 39

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 41

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów. 42

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 46

11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 49

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 51

13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 53

14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 54

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 58

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 59

17. Informacja o dołączanych załącznikach 60


1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR
1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego i numer w tym rejestrze;Nazwa: Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej

Status prawny: stowarzyszenie z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data wpisu w KRS:

Numer KRS:

2) opis procesu budowania partnerstwa;

W sierpniu 2007 r. Gmina Wołomin podjęła inicjatywę utworzenia Lokalnej Grupy Działania na swoim terenie. W tym celu przygotowano opracowanie dokumentu pod nazwą „Analiza profilu obszaru Dolina Rzeki Czarnej przy udziale mieszkańców wraz z analizą zasięgu terytorialnego Lokalnej Grupy Działania (LGD) i analizą interesariuszy”.


Na całość dokumentu „Analiza profilu obszaru Dolina Rzeki Czarnej …” złożyły się:


 1. analiza zasięgu terytorialnego Lokalnej Grupy Działania (LGD) obejmującej gminę Wołomin,

 2. analiza profilu obszaru wiejskiego gminy Wołomin dokonana w oparciu o informacje
  z dokumentów, jak i wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców sołectw gminy Wołomin,

 3. analiza SWOT,

 4. analiza interesariuszy.

Opracowaniu dokumentu towarzyszyły spotkania informacyjno-szkoleniowe i warsztaty:
 1. w dniu 26 października 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie z udziałem przedstawicieli władz Gminy Wołomin i innych gmin, Rad Sołeckich, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców;

 2. w dniu 13 listopada 2007 r. w siedzibie OSP Majdan z udziałem mieszkańców wsi Majdan, Cięciwa, Leśniakowizna, Stare Lipiny i Mostówka;

 3. w dniu 13 listopada 2007 r. w Zespole Szkół w Czarnej z udziałem mieszkańców wsi Czarna, Helenów, Zagościniec i Lipinki;

 4. w dniu 14 listopada 2007 r. w Zespole Szkół w Duczkach z udziałem mieszkańców wsi Nowe Lipiny, Duczki, Nowe Grabie, Stare Grabie;

 5. w dniu 14 listopada 2007 r. w Zespole Szkół w Ossowie z udziałem mieszkańców wsi Ossów i Turów

oraz spotkanie podsumowujące w dniu 30 listopada 2007 r. w Urzędzie Miejskim


w Wołominie z udziałem przedstawicieli władz Gminy Wołomin i innych gmin, Rad Sołeckich, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Podczas spotkania w dniu 30 listopada 2007 r. podjęto pewne ustalenia w sprawie dalszych prac dla utworzenia Lokalnej Grupy Działania na terenie gminy Wołomin. Już podczas tego spotkania, jego uczestnicy wskazali jako najbardziej interesujący obszar działania LGD obejmujący sześć gmin: Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz i obszar wiejski gminy Wołomin. W w/w opracowaniu wariant ten nazwano „Równina Wołomińska”.

W wyniku dalszych spotkań potwierdzono chęć współpracy partnerów na obszarze tych sześciu gmin i postanowiono podjąć czynności zmierzające do utworzenia LGD.


Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” odbyło się w Tłuszczu w dniu 17 kwietnia 2008r. W zebraniu wzięło udział 31 osób, reprezentujących 30 partnerów. Podczas spotkania wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz Radę Stowarzyszenia.  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna