Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, nip 6030028845 regon 200080369 Biuro: ul. Parkowa 3, 17 – 200 Hajnówka tel./fax (85) 682 50 26, kom. 781 434 400, 781 130 200, 782 770 711Pobieranie 78,49 Kb.
Data28.05.2018
Rozmiar78,49 Kb.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, NIP 6030028845 REGON 200080369

Biuro: ul. Parkowa 3, 17 – 200 Hajnówka

tel./fax (85) 682 50 26, kom. 781 434 400, 781 130 200, 782 770 711

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Załącznik nr 1/MP

.............................................

data wpływu

.................................................................

znak sprawy


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

PUSZCZA BIAŁOWIESKA”Wnioskodawca jest członkiem LGD „Puszcza Białowieska

TAK
NIE

Opis operacji niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru

(dotyczy operacji odpowiadających działaniu „Małe projekty”)


.........................................................................................


......................................................................................

Imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy


.................................................................................


................................................................................

Siedziba/adres zamieszkania Wnioskodawcy


....................................................................................


...................................................................................

Tytuł operacji


  1. Proszę wskazać powiązanie planowanej operacji z innymi projektami lub programami realizowanymi przez wnioskodawcę od 2006 r (w tym z projektami realizowanymi w ramach Pilotażowego Programu Leader+ .Kraina Żubra – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe” ), ściśle powiązane z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2009-2015.

L.P.

Nazwa projektu

Nr zawartej umowy

Lata realizacji

Opis sposobu powiązania
  1. Proszę wymienić projekty realizowane przez wnioskodawcę ze środków UE lub krajowych od 2007 r. zbieżne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

L.P.

Nazwa projektu

Nr zawartej umowy

Lata realizacji

Nazwa instytucji wdrażającej projekt

Cele główne realizowanego projektu
  1. Proszę wymienić partnerów uczestniczących w realizacji operacji i określić zakres partnerstwa. Wskaż ewentualne powiązania z poz. VI wniosku (opis zadań)

L.P.

Nazwa partnera

Opis zadań realizowanych wspólnie z partnerem lub przez partnera

Nr poz. zest. VI
  1. Proszę opisać w jaki sposób realizacja operacji wpłynie na miejscowości i gminy obszaru LGD „Puszcza Białowieska”. Wskaż ewentualne powiązania z poz. VI wniosku (opis zadań)

L.P.

Nazwa miejscowości

Gmina

Opis oddziaływania

Nr poz. zest. VI


  1. Proszę określić zasięg oddziaływania planowanej operacji. Wskaż ewentualne powiązania z poz. VI wniosku (opis zadań)

L.P.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Opis oddziaływania

Nr poz. zest. VI

Suma liczby mieszkańców

  1. Proszę podać nazwę miejscowości i liczbę jej mieszkańców na dzień 02.01.2009 r. w której będzie realizowana operacja

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................  1. Proszę opisać działania promocyjne i ich zasięg. Wskaż ewentualne powiązania z poz. VI wniosku (opis zadań)

L.P.

Opis działania promocyjnego

Nakład / czas emisji

Przewidywany zasięg

(miejscowość, gmina, obszar LGD)Nr poz. zest. VI  1. Czy planowana operacja jest realizowana po raz pierwszy na:

  1. terenie gminy - TAK NIE

  2. całym obszarze LGD „Puszcza Białowieska” - TAK NIE

Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za złożenie fałszywych zeznań stwierdzam iż, powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i posiadaną przeze mnie wiedzą na ten temat.

............................................ .............................. .................................................................................

Miejscowość Data Czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna