Lokalizacja I opis stanu istniejącegoPobieranie 51,51 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar51,51 Kb.

Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS

ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

 1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Teren objęty opracowaniem jest własnością gminy Pogorzela. Aktualnie plac jest częściowo utwardzony nawierzchnią betonową. Pozostała część posiada nawierzchnię trawiastą. Teren posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z dwoma studzienkami ściekowymi i ujęciem wód opadowych


z dachu sali wiejskiej. Wody opadowe odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej. Powierzchnia placu objętego opracowaniem wynosi 558,53m2.


 1. OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.Konstrukcja nawierzchni placu:

 • 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

 • 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa

 • 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
  mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

 • 10cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim
  o Rm=2,5 MPa


Cel opracowania.
Celem opracowanej dokumentacji jest wykonanie utwardzonej nawierzchni placu. Realizacja zadania zwiększy komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Opis robót.


 • Roboty rozbiórkowe.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu
i zagęścić uzyskując wskaźnik zagęszczenia min. 0,97.


 • Roboty ziemne.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

 • odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, itp.),

 • jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki),

 • transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze),

 • sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). • Przygotowanie podbudowy.

Wykonanie koryta


Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie
i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu,
a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża


Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97.Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych


z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481.Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem


Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane
w poniższej tablicy:Lp.

Właściwości

Wymagania

Badania według

1

Uziarnienie

 1. ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż:

 

 

30 

 

PN-B-06714-15 

 1. ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż:

 

15


 

2

Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż:

wzorcowa

PN-B-06714-26

3

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:

0,5

PN-B-06714-12

4

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej:

1

PN-B-06714-28

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte


i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 10 %. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia
i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej musi być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie.

Podbudowa tłuczniowa


Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa:

 • Kruszywo łamane 0/63

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.


 • Roboty nawierzchniowe.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.


Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni
w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami
z piórami gumowymi.


 • Krawężniki.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.


 1. ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT.

 • Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - 101,76 m2

 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
  mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
  samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km - 15,26 m3

 • Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm - 101,76 m2

 • Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm - 456,77 m2

 • Wywiezienie ziemi przy mechanicznym
  załadowaniu i wyładowaniu samochodem
  samowyładowczym na odleg. 1 km - 203,06 m3

 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża
  wykonywane mechanicznie - 558,53 m2

 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu
  stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
  grubości 10 cm - 558,53 m2

 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub. 20 cm - 554,11 m2

 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
  betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce
  cementowo-piaskowej grub. 3cm - 51,82 m2

 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
  betonowej szarej grub. 8cm na podsypce
  cementowo-piaskowej grub. 3cm - 472,29 m2

 • Ułożenie krawężnika betonowego 12x25
  na ławie betonowej z oporem - 10,00 m

 • Ułożenie obrzeża betonowego 8x30
  na ławie betonowej z oporem - 51,10 m
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ.
  Nadzór techniczny.


Kierownik budowy – osoba wskazana przez wykonawcę legitymująca się wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru – osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Operatorzy sprzętu i kierowcy.
Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia

Robotnicy.
Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać środki ochrony osobistej.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji niezbędnym sprzętem do wykonania robót związanych z przebudową przedmiotowego placu.

Za niezbędny uważa się:


 • Koparka o poj. łyżki min. 0,25 m3

 • Walec wibracyjny

 • Zagęszczarka płytowa

 • Środki transportowe o ład. 5-15 ton.

 • Piła do betonowej kostki brukowej.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie


i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.
7. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.
Ogólne.
Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

 • oznakować roboty zgodnie z projektem;

  • opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru;

  • dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem;

 • dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych.


Kontrola jakości robót.
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.
Warunki odbioru robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji. Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodności lub uchybień Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót. Odbiór robót zanikających potwierdzony wpisem do dziennika budowy powinien mieć klauzulę zezwalająca na kontynuowanie robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie odbiorów robót zanikających, badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów.


Przebudowa placu Sali wiejskiej w Gumienicach –
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna