Logistyka – definicjePobieranie 202.08 Kb.
Strona1/3
Data31.01.2018
Rozmiar202.08 Kb.
  1   2   3


Logistyka – definicje

 1. Jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
 2. Jest działalnością przedsiębiorstwa, która przenika przez wszystkie jego sfery: zarządzanie (plan, realizowanie, kontrola), przepływ rzeczy (materiałów, surowców, wyrobów gotowych), obsługa klienta (sprawy przepływu, koszty).

Cele i zadania logistyki.


 1. Koordynacja przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych do konsumenta.

 2. Minimalizacja kosztów tego przepływu.

 3. Podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta.

Cele cząstkowe (podstawowe zadania)

 1. Skrócenie terminów dostaw wyrobów, towarów do klienta.

 2. Skrócenie cyklu przepływów wewnątrz przedsiębiorstwa i ich dostosowanie do wymogów rynku i potrzeb odbiorców.

 3. Redukcja zapasów we wszystkich sferach, ogniwach przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i niezawodności procesów logistycznych.

 4. Zmniejszenie zatrudnienia w procesach logistycznych.

 5. Redukcja kosztów w całym systemie logistycznym przedsiębiorstwa (nie tylko w procesach i działaniach wewnętrznych, ale także w zewnętrznych przez odpowiednie relacje z kontrahentami).

Logistyczne przedsiębiorstwa:► transportowe,


► transportowo-spedycyjne.

Przedsiębiorstwa te w pewien sposób odciążają przedsiębiorstwo, należy je tylko upoważnić a one zajma się transportem, magazynowaniem.Procesy logistyczne to przedmiot działania i stopień złożoności realizowanych procesów gospodarczych firmy. Złożoność i zakres procesów logistycznych są tym większe im bardziej złożone są procesy gospodarcze firmy.

Składniki procesów logistycznych:

 1. Procesy przepływu dóbr rzeczowych,

 2. Procesy informacyjno-decyzyjne,

 3. Infrastruktura procesów logistycznych,

 4. Zapasy,

 5. Koszty procesów logistycznych.

Podstawowe składniki procesów informacyjnych:

 1. Systemy kodowania i identyfikacji produktów (surowce, materiały, wyroby w toku, wyroby gotowe),

 2. Dokumentacja przepływów (faktury, listy przewozowe, dowody dostaw),

 3. Systemy kodowania dokumentów (kontrahentów i naszych wewnętrznych komórek organizacji stanowisk pracy),

 4. Systemy obiegu dokumentów i instrukcje ich wypełnienia,

 5. Przetwarzanie informacji (grupowanie, segregowanie w różnych przedziałach czasu odpowiedni do potrzeb),

 6. Środki techniczne, programy komputerowe.

Infrastruktura Warunkiem sprawności przepływów jest wzajemne dostosowanie dużej liczby parametrów technicznych. Różnorodność środków technicznych, ich ustawienie w procesie –infrastruktura procesów logistycznych.

Infrastruktura transportowa-gałęzie transportu.Na infrastrukturę procesów logistycznych składają się:

 1. Środki transportu i manipulacji:

 • Urządzenia i budowle załadunkowe i wyładunkowe,

 • Urządzenia do składowania,

 • Środki transportu zewnętrznego i wewnętrznego,

 • Jednostki ładunkowe i związane z nimi opakowania,

 1. Opakowania produktów,

 2. Budynki i budowle magazynowe,

 3. Środki przetwarzania informacji,

 4. Warunkiem sprawności przepływów jest wzajemne zastosowanie i koordynacja modularna dużej liczby parametrów technicznych w całym łańcuchu transportowo-magazynowych.

WPROWADZENIE DO LOG. MARKET. – kształtowanie systemu logistycznego.

 1. Wdrażanie podejścia logistycznego.

Łańcuch logistyczny to taki łańcuch magazynowo - transportowy który stanowi technologiczne połączenie punktów przewozowych i magazynowych drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji procesów zamówień i polityki wszystkich ogniw tego łańcucha

 1. System logistyczny firmy to system otwarty z punku widzenia przedsiębiorstwa. System logistyczny jest sam w sobie zbiorem elementów logistycznych , których powiązania konkretyzują się poprzez ściśle ze sobą powiązane procesy transformacji

Struktura organizacyjna zależy od:

  • fizycznej struktury zaopatrzenia produkcji, dystrybucji, np. asortymentowa struktura produkcji,

  • poziomu, struktury kosztów logistycznych i przestrzennego zakresu logistyki.

Problem umiejscowienia logistyki w strukturze przedsiębiorstwa – podejścia:

 1. Koncepcja jednej drogi – zakłada, że najbardziej uzasadnioną konsekwencją logistyki jest jej zintegrowanie w ramach jednej sfery i podporządkowanie bezpośrednio jednemu członkowi zarządu,

 2. Koncepcja cyklu życia – wiąże się z cyklem życia organizacji. Rozwój logistyki powinien łączyć się z rozwojem organizacji.

 3. Koncepcja sytuacyjna – logistyka powinna być wdrażana jednorazowo i uzależniona od sytuacji danego przedsiębiorstwa i układów wewnętrznych i zewnętrznych.

Założenia systemu:

- podejście systemowe do projektowania

- kompleksowe podejście do kosztów

- dążenie do jednolitego zarządzania

Efektywność systemu logistycznego zależy od przyjętej struktury organizacyjnej.

KOSZTY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Koszty logistyczne – wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki wywołane przepływem dóbr oraz utrzymywaniem zapasów w przedsiębiorstwie, to również suma kosztów magazynowania, transportu i całego procesu realizacji zamówień stanowiący podstawowe rachunku efektywności ekonomicznej firmy.

Oblicza się je stosując kryteria zgodne z: ►miejscem ich powstania, ►nośnikiem kosztów, ►pozycjami analitycznymi z podziałem na zmienne i stałeCzynniki kształtowania kosztów

a) czynniki wewnętrzne – określone i kształtowane przez przedsiębiorstwo, np.: ► rozmiary działalności przedsiębiorstwa, ► stopień złożoności struktury asortymentowej produktów złożoność potrzeb materiałowo – surowcowych, ► struktura produkcyjna przedsiębiorstwa złożoność procesów fizycznych przepływów i produkcji niezakończonej, ► wielkości utrzymywanych zapasów (wszystkich) materiałów, surowców, produkcji gotowej, produkcji niezakończonej, ► sytuacja finansowa.

b) czynniki zewnętrzne – niezależne od przedsiębiorstwa, np.: ► wynikające z systemu gospodarki danego kraju, część tych zewnętrznych jest kształtowana przez rynek (konkurenci), ► działalność logistyczna (stawki narzutów na wynagrodzenia, stopa oprocentowania kredytów, stopa podatków od nieruchomości, stopa opodatkowania środków transportowych, opłaty ekologiczne, amortyzacja)

Koszty fizycznych przepływów (amortyzacja, zużycie materiałów, paliw, koszty pracy, inne koszty przepływu).

Powinniśmy dążyć, aby te koszty były przypisane do określonych jednostek organizacyjnych (komórki, stanowisko robocze). Kwestia odpowiedzialności: musisz wiedzieć ile kosztuje każdy fragment procesu logistycznego, sytuacje decyzyjne jakie możemy podejmować w związku z kosztami przepływów:

► dóbr wewnętrznych środków transportu,

► dóbr rodzaju transportu (zewnętrzny)

► wybór własnej lub zewnętrznej usługi transportowej.

Koszty zapasów

koszty tworzenia zapasów – na tę kategorię składają się:

- koszty związane z opracowaniem i złożeniem zamówienia - względnie stałe koszty

- koszty zakupu (rozmiar, cena jednostkowa) - koszty zmienne im więcej zamawiasz, tym więcej kosztuje.

► koszty utrzymywania zapasów

- koszty związane z zaangażowaniem kapitału

- koszty magazynowania - względnie stałe (amortyzacja, maszyn i urządzeń w magazynie, koszty pracy w magazynie)

- koszty starzenia zapasów (utrata wartości użytkowej może być wywołana: fizycznym starzeniem się towaru - okres ważności, starzenie się ekonomiczne, przestarzałe parametry technologiczne)

► koszty wyczerpania braków zapasów – koszty utraconych przychodów:

- koszty utraty korzyści ekonomicznych (sprzedałbyś, gdybyś miał)

- koszty dodatkowe – braki w sferze zaopatrzenia, nadzwyczajne sprowadzenie surowców (kosztowne), aby nie przerwać ciągłości produkcji.

Koszty procesów informacyjno – decyzyjnych w ujęciu rodzajowym (praca żywa, usługi ogólne, amortyzacja, energia itp.)

W układzie fazowym:

► k.p.i.-d. - koszty zaopatrzenia

► k.p.i.-d. - koszty logistyki produkcji

► k.p.i.-d. - koszty logistyki dystrybucjiW powiązaniu z jednostkami organizacyjnymi:

Koszty te są trudne do przypisania do poszczególnych działów, warto wiedzieć ile cię to kosztuje (ile kosztował sprzęt, ile korzyści przynosi ten system i jakie masz tego koszty).


DZIAŁANIA = DECYZJE LOGISTYCZNE


Logistyczne decyzje strategiczne – 5 rodzajów:

 • określenie standardów obsługi klienta,

 • określenie liczby i lokalizacji miejsc składowania i produkcji,

 • ustalenie zakresu własnej obsługi logistycznej w stosunkach z dostawcami i odbiorcami,

 • założenia odnośnie systemów informatycznych

Inny podział decyzji:

 • wybór produktów rynku,

 • zasady kształtowania relacji z dostawcami i odbiorcami,

● określenie obszarów konkurencyjnych i kooperacji i kierowanie systemami logicznymi,

● ustalenia dotyczące relacji pomiędzy logistyczną obsługą klienta – standardy a koszty logistyczne w firmie,Jeszcze inny podział decyzji:

 • standardy obsługi klienta – koszty logistyczne

 • bieżące koszty logistyczne

 • decyzje związane ze sposobem realizacji i przyjmowaniem zamówień

 • decyzje w zakresie lokalizacji i wyposażenia magazynów

 • decyzje dotyczące zarządzania zapasami

Wpływ decyzji logistycznych na cele innych podsystemów.

Każda decyzja logistyczna powinna być zanalizowana i zweryfikowana z punktu widzenia jej wpływu na inne podsystemy.Zależności o charakterze substytucyjnymwystępują w każdym systemie

Trede OFF są to:

 • relacje między dwoma lub większą ilością kosztów

 • relacje między dwoma lub większą liczbą cech jakościowych opisujących poziom obsługi klienta

 • między poziomem tych cech jakościowych z kosztami niezbędnymi do ich osiągnięcia.

Istnieją również zależności Trade UP. Zmienna prowadzi do obniżenia pozornie przeciwstawnych kosztów.

FUNKCJONOWANIE logistyki. Funkcjonowanie dowolnego systemu, a więc i logistycznego - działanie zorganizowane tzn. mam cel, czyli zarządzam tym działaniem tak, aby ten cel osiągnąć najtańszym wysiłkiem.

Działanie →Cel

Kierowanie, zarządzanie→ Decyzja

Zarządzanie - podejmowanie decyzji związanych z zasobami, które są im przydzielone, aby podjęte działania dały efekt. Efektami są podjęte decyzje.

Funkcje zarządzania: ► planowanie; ► organizowanie; ► motywowanie; ► sterowanie; ► zarządzanie; ► kontrolowanie; ► koordynowanie.
Zarządzanie przepływami.

► Zarządzanie przepływami rzeczowymi – materiały, wyroby gotowe, niedokończone, odpady

► Zarządzanie przepływami finansowymi

► Zarządzanie przepływami informacji
Im bardziej rozległe przedsiębiorstwo tym większa struktura strumieni rzeczowych i towarzyszących im strumieni finansowych i informacyjnych.

Skoordynowanie działań. Im więcej procesów, tym więcej podsystemów trzeba podzielić; więcej kierowników, tym większa odpowiedzialność, aby działania skoordynować w jeden proces.

Logistyczna myśl o logistyce w aspekcie: ► systemowe podejście; ► kompleksowe podejście do kosztów; ► jednolite kierowanie.

Informatyzacja jest potrzebna, ponieważ mamy do czynienia z coraz większą ilością informacji (asortyment, klient, konkurencja, czas, dostawcy, odbiorcy), z coraz większą liczbą producentów (konkurentów). Dzięki komputerom szybciej podejmuje się decyzje, popełnia mniej błędów, potrzebne do koordynacji.

Działania rozpatrujemy w dwóch płaszczyznach:

1)przedmiotowej - ►co? ►ile? ►gdzie?

2)realizacyjnej - ►komu?, ►po jakiej trasie? ►w jakim czasie? ►kto to ma zrobić?

Istnieje współzależność między logistyką, marketingiem →logistyka marketingowa.

Działania należy rozważać w dwóch płaszczyznach : 1. przedmiotowa – ile, co ,gdzie

 2. realizacyjna – komu, po jakim czasie, kto co ma zrobić

Analiza tych płaszczyzn w aspekcie organizacyjnym i ekonomicznym w wyniku daje nam to, ze:

  • jesteśmy w stanie zapewnić i sprostać oczekiwaniom klientów

  • daje możliwość osiągnięcia zysku w długiej perspektywie czasu


MARKETING SPRZEDAŻY

  1. Elementy wiedzy o rynku.

 1. transakcja kupna – sprzedaży

► złożenie zamówienia, ►realizacja ►negocjacje.

Transakcja:

● Natychmiastowa – zamówienie, realizacja, zapłata w tym samym czasie,

● Długoterminowa – proces realizacji zabiera określony przedział czasu.

Okres płatności:


 • Finansowanie wyprzedzające,

 • Finansowanie współbieżne,

 • Finansowanie z opóźnieniem.

Czym jest marketing?

W jakiej firmie jesteśmy i na jakich rynkach ona funkcjonuje?

 • rynek lokalny

 • rynek krajowy

Czy firma jest mała czy wielka?

Jakie są podmioty rynku?

 • indywidualne

 • instytucjonalne – są niezależne względem siebie, realizują różną politykę, różne cele, mogą się wycofać z transakcji.
PLANOWANIE

Planowanie strategiczne dotyczy funkcjonowania i rozwoju naszej firmy przez strategię logistyczną, jako tą, umacniającą strategię marketingową
Planowanie strategiczne logistyki. W analizie na tym poziomie ważne są informacje o:

 1. istniejących sieciach logist. (lokalizacja przyfabrycznych i oddalonych magazynów)

 2. połączeniach transportowych miedzy firmą a centrum dystrybucji (klientami)

 3. możliwości korzystania z własnego transportu bądź usług zewn.

 4. danych charakter charakteryzujących poszczególne obiekty

 5. kosztach przepływu i przechowania

Planowanie taktyczne logistyki:

 1. deklaracja zobowiązań w odniesieniu do produktów i obsługi (dostosowanych do możliwości przedsiębiorstwa)

 2. określenie polityki dostępności produktów

 3. zasady organizacji transportu

 4. zasady funkcjonowania sys. komunikacji

 5. ocena koniecznego zaangażowania kapitału

 6. oczekiwane efekty

Wiedza o rynku c.d.

Serwis logistyczny (dodatki do produktu fizycznego)

- montaż


- instruktaż

- szkolenieParametry serwisu logistycznego:

 1. Czas dostaw

 2. Pewność dostaw (poziom zabezpieczenia i zakres dostawy będą dotrzymane)

Miary:

  • pewność przebiegu pracy (organizacja procesu pracy) zależna od dotrzymania

poszczególnych miar cząstkowych

  • gotowość dostawy (mierzona w % poziomu zaopatrzenia popytu)

 1. Elastyczność - zdolność przyjmowania i realizacji szczególnych klientów w zakresie przewidzianym transakcją

 2. Jakość - dokładność wykonania dostawy co do ilości, rodzaju produktów, które dotarły do klienta ilości, rodzaju produktów, które dotarły do klienta.

2. Portfel produktów

produkt to wszelkie materialne dobra, gdy spełniają oczekiwania kupującego , jest opisany pewną miarą wartości, inną dla sprzedającego inną dla kupującego. Sposób patrzenia na produkty różnicuje zadania logistyczne

Proces przemieszczania


  • przemieszczanie związane z procesem płatności

  • przemieszczanie wewnątrz przedsiębiorstwa

Kryterium oceny będzie dostępność produktów, elastyczność

Analiza portfela produktów z punktu widzenia logistyki

  • ilość produktów

  • techniczność (poziom nasycenia produktów techniką)

● produkty proste

● produkty b. złożone  • substytucyjność

  • akceptacja rynkowa

  • masa produktu (wysoka/niska, lekka/ciężka)

  • koncentracja rynku( inne działania na rynkach skoncentrowanych inne na rozproszonych)

  • podatność na psucie (upraszczanie czynności transportowych)

  • sezonowość (zjawisko niezależne)

3. Cykl życia produktu to produkt i związany z nim przedział czasu, w którym jest on na rynku. Znając portfel produktów można opracować plan działań logistycznych.

4. Informacje marketingowe (podstawy logistyki marketingowej)

baza wiedzy o rynku • popyt na produkt – wielkość sprzedaży

 • sprzedaż – możliwość sprzedaży

 • gdzie produkt można sprzedać

 • w jakich ilościach i miejscach

 • miejscach jakich okresach czasu sprzedaż jest możliwa

Dzięki logistyce marketingowej można ustalić:

 • terytorium działania

 • wielkość

 • czas

5. Prognozy popytu- jest to zjawisko od nas niezależne, jesteśmy obserwatorami i na tej podstawie obserwacji dokonujemy pewnych czynności.

Sprzedaż można zmierzyć i mamy na nią wpływ.6. Techniki prognozowania

pomiar błędu prognozy – ustalamy prognozę a następnie miarę jej dokładności (błędu)

analiza popytu – określenie tego popytu

- stały


- popyt z trendem

- popyt sezonowy

- kombinacje wyżej wymienionych

Metody prognozowania zależą od

- dokładności jaką chcemy uzyskać

- rodzaju popytu (np. popyt stały metoda średnia lub sezonowy metoda Wintersa)


BAZA INFORMACJI

Przepływ informacji - Sprawny i efektywny obieg informacji powinien występować między przedsiębiorstwem a jego klientami, głównymi pionami funkcjonalnymi, różnymi sferami działań logistycznych. System informacji jest centralnym ogniwem koordynującym cały proces logistyczny wewnątrz przedsiębiorstwa i integrującym go z otoczeniem, dostępność w miejscu i czasie odpowiednim dla klienta.

Wiedza o klientach

Klient - osoba, która chce za nasze produkty zapłacić i ma swobodę wyboru( może kupić u nas lub u innych w jakim chce czasie). Coraz bardziej znacząca jest ranga informacji o kliencie. To, co chcemy wiedzieć to:

 • wiarygodność płatnicza

 • czy jest to klient przypadkowy, anonimowy czy stały

 • czy nastawia się on na długotrwałość kontaktów

Coraz istotniejsze jest identyfikowanie dwóch kategorii klientów

 • klienci , którzy kupują od nas długo terminowo

 • klienci, którzy odeszli od nas z powodu niespełnienia przez firmę ich oczekiwań

Lokalizacja klientów: istotne stają się

 • lokalizacja transportu

 • lokalizacja magazynów

Wiedza o klientach jest potrzebna, by odpowiedzieć na pytanie:

 • czy istnieje konieczność zróżnicowania oferty?

 • czy spełnić oczekiwania określonej grupy klientów czy nie?

 • czy istnieje potrzeba ujednolicenia obsługi?

Obsługa klienta - zorientowany na klienta proces tworzenia wartości

7W to ogół wartości i korzyści osiąganych przez klientów, jako efekt strategiczny działalności logistycznej:

właściwy

► produkt, ► ilość, ► jakość, ► czas, ► miejsce, ►informacja, ► koszt realizacji zleceń4C koncepcja zaspokajania potrzeb i preferencji klientów (formuła marketingowa)

► zaspokajanie potrzeb, ► zmniejszenie kosztów, ►informacja, ► wygoda zakupuInstrumenty działania:

Logistyka mix (7W) - to proces zarządzania całym łańcuchem dostaw tzn. transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów, opakowaniem, realizacją zamówień oraz procesem obsługi

Transport

►Magazynowanie, ►Kształtowanie zapasów, ►Pakowanie, ► Realizacja zamówień, ► Proces obsługi

Powiązane ze sobą instrumenty marketingu i logistyki są nazywane marketing-logistyka mixEfekt idealny to poziom zadowolenia klientów w pełni odpowiadający strukturze ich oczekiwań, stanowiący wskaźnik efektywnej realizacji logistyczno-marketingowego procesu obsługi klienta oraz wyznacznik sukcesu rynkowego

Luka efektywnościowa deficyt planowania w stosunku do lidera

Realizacja zamówień:

Procesy zaopatrzeniowe:

Zasilanie procesów produkcyjnych w firmie – jeżeli te procesy są złe to występują braki.Decyzje:

 • wybór, lokalizacja źródeł zaopatrzenia

 • określenie form zakupu

 • kontrola jakości

 • harmonogram czasowy dostaw (cykl dostaw – im dłuższy tym większe koszty)

 • prognozowanie popytu – ustalenie ilości produktu – i towarzyszącego mu serwisu, która będzie zapotrzebowana przez klientów w danym okresie w przyszłości. Posiadanie tych informacji to dobre zaplanowanie kosztów transportu, wielkości produkcji, magazynowania, wielkości zakupów).

Opakowania – funkcja marketingowa i logistyczna

Obsługa zwrotów towarowych – dystrybucja odwrotna

Gospodarowanie odpadami – skuteczny i efektywny transport, składowanie, zarządzanie przepływem (powtórne użycie)

Współzależność między kosztem a poziomem obsługi:

Wysoki poziom obsługi wymaga ponoszenia wysokich kosztów logistycznych, zapewnienia tej obsługi. Konieczne jest badanie rynku, analiza konkurencji. Poziom ten przyjmujesz jako dolną granicę oferowanego przez ciebie poziomu obsługi – górny poziom obsługi oferujesz sam po kosztach, które są akceptowane. Koszty poziomu obsługi rosną w progresywnym tempie.Rys.2

Komunikowanie – gdyby u ciebie wystąpiły jakieś perturbacje lub szanse to jeśli wcześnie powiadomisz dostawcę to dostawca przystosuje się do ciebie w miarę możliwości z minimalną wielkością kosztów.

Wygoda – poziom obsługi klienta powinien być przystosowany do oczekiwań klientów.

Górny poziom obsługi zależy od przedsiębiorstwa jeśli kosztuje cię to niewiele to watro ten górny poziom ustalić wysoko.Wyższy poziom obsługi to m.in.:

►wyższy poziom zapasów (gotowość do sprzedaży większej ilości produktów), ►gotowość korzystania z droższych środków transportu, jeśli liczy się czas dotarcia, ►zwiększenie liczby magazynów to przybliżenie do klienta dóbr, ►zwiększenie nadzoru i kontroli monitoringu.

Nierealistycznie wysokie i zbyt niskie koszty nie spotykają się z akceptacją klienta.

Standardy obsługi klientów. Przedsiębiorstwa, które chcą aktywnie kształtować systemy logistyczne opracowują zestawy standardów.

Cechy: ►określenie celów działalności logistycznej, ►stanowią odniesienie działań, potrafisz ocenić jakie są twoje działania, ►są wykorzystywane do pomiarów rezultatów działań logistycznych.Pobieranie 202.08 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna