Location of controlsPobieranie 456,79 Kb.
Strona4/5
Data24.02.2019
Rozmiar456,79 Kb.
1   2   3   4   5

Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku


Możliwe jest odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego B (np. Z odtwarzacza MP3) za pośrednictwem głośników urządzenia.
Po pierwsze, należy połączyć przewodem audio* (wtyczka jack 3,5mm, *poza zestawem) wyjście audio urządzenia zewnętrznego ze złączem AUX-IN (18).
Po drugie, włączyć urządzenie. Przesunąć przełącznik funkcyjny (22) do położenia CD/AUX.
Po trzecie, wyregulować poziom głośności na obu urządzeniach. Rozpocząć odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym.

Ogólne funkcje urządzenia:

Sposób włączania urządzeniaPo pierwsze, aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Odtwórz/Pauza/Zasilanie (10) na około 5 sekund.

Po drugie, przesunąć przełącznik funkcji (22) na żądany tryb pracy.

Sposób ustawiania źródła dźwiękuPo pierwsze, ustawić przełącznik wyboru funkcji (22) na tryb Radio/BT, USB lub CD/AUX.

Po drugie, aby wybrać pomiędzy trybem Radio a Bluetooth, należy użyć przełącznika (17).

 Przełącznik funkcji (22) w trybie Radio/BT oraz przełącznik (17) w trybie FM. Urządzenie automatycznie rozpocznie odbiór sygnału stacji radiowej po włączeniu urządzenia.


 W położeniu CD/AUX zaczyna obracać się płyta CD i odczytuje się zapis ścieżki dźwiękowej. Jeśli do złącza AUX-IN (18) jest podłączony przewód AUX-IN, płyta CD nie będzie odtwarzana.
 Przełącznik funkcji (22) w trybie Radio/BT oraz przełącznik (17) w trybie BT. Urządzenie aktywuje funkcję Bluetooth.

Sposób ustawiania poziomu głośności


 Obrócić pokrętłem głośności, ustawiając ją na wyższym lub niższym poziomie.

Sposób wyłączania urządzenia


Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Odtwórz/Pauza/Zasilanie (10) na około 5 sekund.  Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie około 10 minut bez odtwarzania muzyki czy bez wykonywania jakiejkolwiek czynności. Aby ponownie uruchomić, naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza /Zasilanie (10) przez około 5 sekund.
Tryb radia

Uwaga: Urządzenie będzie odbierało sygnały VHF (FM) w zakresie 88-108MHz.  Przełączyć na FM za pomocą przełącznika (17).  Po nastawieniu FM być może zachodzić konieczność ustawienia anteny teleskopowej (16) w celu uzyskania poprawy odbioru stacji. Antenę wyciągnąć do pełnej jej długości!
Sposób ustawiania stacji

Po pierwsze, aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Odtwórz/Pauza/Zasilanie (10) na około 5 sekund.

Po drugie, przesunąć przełącznik funkcji (22) do trybu Radio/BT, a przełącznikiem FM/Bluetooth (17) ustawić tryb FM.

Po trzecie, przekręć pokrętło strojenia (16) tak, aby ustawić częstotliwość żądanej stacji.  Powoduje to zmianę częstotliwości odbioru krok po kroku w górę i w dół zakresu.

Po czwarte, wyregulować pokrętło głośności (21) do pożądanego poziomu dźwięku.

Tryb odtwarzacza CD


Uwagi ogólne dotyczące płyt CD

Urządzenie jest przystosowane do muzycznych płyt CD z nagranymi danymi audio (CD-DA dla CD-R). Nie można na nim odtwarzać multisesyjnych płyt CD. Podczas nagrywania płyt CD-R z danymi audio, mogą wystąpić różne problemy, które czasami kolidują z czystym odtwarzaniem. Jest to spowodowane niewłaściwym oprogramowaniem i ustawieniami sprzętu lub pustym nagrywaniem.Uwaga:

 Podczas nagrywania dysków CD audio należy mieć świadomość przepisów prawa, aby nie naruszać praw autorskich stron trzecich. Szuflada odtwarzacza powinna być zawsze zamknięta, aby zapobiec wnikaniu i gromadzenia się kurzu na optyce lasera. Urządzenie umożliwia odtwarzanie zwykłych płyt CD audio (CD-DA).  Inne rozszerzenia pliku, np. *.doc, *.txt, *.pdf, *.mp3 itp. nie są obsługiwane. Pliki muzyczne i listy odtwarzania z rozszerzeniami: *.AAC, * .DLF, * .M3U oraz *.PLS czy * .mp3 nie można odtwarzać. Jeżeli ścieżka/plik jest uszkodzona, odtwarzana jest następna ścieżka/plik. Zaletą tego urządzenia jest wypalanie płyt CD na małej prędkości i ustawianie CD jako pojedynczej sesji i finalizowanie.


Sposób obsługi odtwarzacza CD
Rodzaje płyt CD, które można stosować

Odtwarzacz CD jest kompatybilny z nośnikami CD, CD-R i CD-RW. Na tym urządzeniu można odtwarzać wszystkie wymienione wyżej rodzaje płyt, bez żadnej dodatkowej przystawki.  Nie należy odtwarzać żadnych innych nośników, takich jak DVD, itd.  W przypadku transportu tego urządzenia należy wyjąć dysk z kieszeni napędu. Zapobiegnie to uszkodzeniu odtwarzacza CD oraz dysku.


Sposób wkładania dysków CD

 Przed pierwszym użyciem: Wyjąć zabezpieczenie na czas transportu z kieszeni płyty CD. Poprzez ustawienie przełącznika (22) w położeniu CD/AUX. Po tym włożyć CD: w tym celu unieść wieczko CD (9) przyciskiem OPEN/CLOSE (OTWÓRZ/AMKNIJ). Wyświetlacz pokaże „00”. Pokrywka otwiera się do góry. Pokrywka nie może być blokowana.


Uwaga:

 Z chwilą otwarcia kieszeni na CD należy upewnić się, nie do urządzenia nie dostaną się obce przedmioty. Nie wolno dotykać soczewek skanera laserowego.  Kieszeń na CD należy otwierać tylko wtedy, gdy napęd CD jest w bezruchu.  Ostrożnie włożyć CD nadrukiem do góry i wcisnąć krążek w blokadę uchwytu. Sprawdzić, czy nie jest zagięta płyta CD.  Zamknąć kieszeń CD. CD jest wczytywana. Po zakończeniu procesu wczytywania płyty wcisnąć przycisk przycisk Odtwarzaj/Pauza /Zasilanie (10), który uruchomi pierwszą ścieżkę. Pojawi się numer bieżącej ścieżki.Uwaga:

 Jeżeli płyta CD nie jest włożona, po krótkiej chwili na wyświetlaczu pojawi się napis „No (Nie)”.

 Należy zaczekać, aż zawartość płyty CD zostanie odczytana do końca, aby upewnić się, że wszystkie potrzebne informacje zostały odczytane z dysku CD.
Sposób wyjmowania płyt CD

 Aby wyjąć płytę CD, należy najpierw zatrzymać odtwarzanie za pomocą przycisku STOP (2), otworzyć wieczko CD (9) i wyjąć płytę, chwytając za jej brzegi.


Rozpoczęcie odtwarzania

 Przesuń przełącznik funkcji (22) na tryb CD/AUX-IN.

 Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Odtwórz/Pauza/Zasilanie (10) na około 5 sekund.

 Zaświeci się wyświetlacz LED (1). Otworzyć wieczko kieszeni na CD (9).

 Umieścić płytę CD nadrukiem skierowanym do góry wewnątrz kieszeni, a następnie zamknąć wieczko kieszeni napędu CD.

 Wykonywana jest operacja wyszukiwania środka; wyświetlacz LED (1) pokaże ogólną liczbę ścieżek dźwiękowych.


Tryb odtwarzania/pauzy (Play/Pause)

 Wcisnąć przycisk Odtwarzaj/Pauza (10), aby rozpocząć odtwarzanie; rozpocznie się odtwarzanie pierwszej ścieżki i zaświeci się Kontrolka Odtwarzaj/Pauza (7).

 Można na chwilę przerwać i wznowić odtwarzanie, naciskając przycisk Odtwarzania/Pauzy(10). Zamiga kontrolka Odtwarzania/Pauzy (7). Ponowne wciśnięcie tego przycisku spowoduje kontynuację odtwarzania.
Tryb zatrzymania

Jeśli w trakcie trybu Odtwarzania/Pauzy zostanie wciśnięty przycisk Stop (2), system przejdzie w tryb zatrzymania (stop), a wyświetlacz LED (1) pokaże ogólną liczbę ścieżek.


Tryb przeskoku (naprzód / wstecz )

 Podczas Odtwarzania/Pauzy, jeśli zostanie wciśnięty przycisk Przeskocz naprzód (11), nastąpi przejście do następnej ścieżki. Wyświetlacz pokazuje numer ścieżki i kontynuowana jest praca urządzenia w trybie Odtwarzania/Pauzy.

 Podczas Odtwarzania/Pauzy, z chwilą naciśnięcia przycisku Przeskocz wstecz (3), system powróci do początku bieżącej ścieżki. Wyświetlacz będzie nadal pokazywał bieżący numer ścieżki, a urządzenie nadal będzie w trybie Odtwarzania/Pauzy.

 Po kroku 2 ponownie nacisnąć przycisk Przeskocz wstecz (3); napęd CD powróci do poprzedniej ścieżki, utrzymując się nadal w trybie Odtwarzania/Pauzy.
 Szybkie poszukiwanie naprzód lub wstecz: Można przeprowadzić szybkie wyszukiwanie do przodu lub do tyłu w bieżącym tytule do wyszukiwanie określonej lokalizacji.

 Nacisnąć i przytrzymać przycisk Przeskocz naprzód (11) w celu szybkiego przewijanie do przodu, aż do znalezienia żądanej lokalizacji.

 Nacisnąć i przytrzymać przycisk Przeskocz wstecz (3) w celu szybkiego przewijania do tyłu i przytrzymać, aż do odnalezienia żądanej lokalizacji.

 Zwolnić przycisk. Odtwarzanie będzie kontynuowane od tego punktu.


Tryb powtarzania (Repeat Mode)

 Nacisnąć przycisk Powtórz (Repeat) (4) w trakcie odtwarzania, aby wybrać funkcję powtórzenia; można powtórzyć pojedynczą ścieżkę lub wszystkie ścieżki w następujący sposób:

 Nacisnąć kilkukrotnie przycisk Powtórz (4), aby włączać wielokrotnie funkcje powtarzania:

 Nacisnąć przycisk (4) raz, aby powtórzyć odtwarzaną ścieżkę. Zamiga kontrolka powtarzania (Repeat) (8).

 Naciśnij przycisk Powtórz (4) drugi raz, aby powtórzyć całą płytę CD. Kontrolka powtórzeń (8) świeci światłem ciągłym.

 Po naciśnięciu przycisku Powtórz(4) po raz trzeci „kontrolka powtórzeń” (8) zgaśnie.Programowanie płyty CD

Można zaprogramować do 20 ścieżek do odtwarzania płyty w dowolnej kolejności utworów. Można programować wyłącznie, gdy płyta znajduje się w zamkniętej kieszeni CD, a urządzenie jest w trybie zatrzymania (stop). Przed użyciem, należy nacisnąć przycisk „Stop” (2).


[1] Ustawić w trybie CD i zatrzymać odtwarzanie płyty CD.

[2] Nacisnąć przycisk Prog. [12], kontrolka LED „Prog. (5) zacznie migać.[3] Wybrać żądaną ścieżkę/utwór poprzez naciśnięcie przycisku Przeskocz naprzód lub wstecz (11/3).

[4] Nacisnąć przycisk Prog. (12) w celu wprowadzenia ścieżki do pamięci.

 Powtórzyć kroki [3] i [4], aby do pamięci wprowadzić dodatkowe ścieżki.
 Po zaprogramowaniu wszystkich żądanych ścieżek, nacisnąć przycisk Odtwarzaj/Pauza /Zasilanie (10) w celu ich odtworzenia w żądanej kolejności.

Nacisnąć przycisk Stop (2), aby zakończyć programowanie odtwarzania.

 Po zakończeniu programowania nacisnąć przycisk Prog. (12), aby sprawdzić zaprogramowane ścieżki.

 Nacisnąć ponownie przycisk Stop (2) w trybie zatrzymania płyty CD, aby anulować wszystkie zaprogramowane w pamięci ścieżki, aż zgaśnie kontrolka LED Prog. (5).


Uwaga:

 Po otwarciu wieczka kieszeni na CD (9) lub po zianie pozycji przełącznika (22) pamięć programu zostanie skasowana.

 Dwukrotne naciśnięcie przycisku Stop (2) także przerywa programowanie
Uwaga:

AUX-IN oraz CD są w tym samym położeniu przełącznika funkcji (22) CD/AUX. Jeśli w gniazdku AUX-IN (18) znajduje się wtyczka 3,5mm stereo, kanał automatycznie przejdzie do trybu AUX i zatrzyma się odtwarzanie płyty CD. Należy sprawdzić czy gniazdko AUX-IN (18) nie ma wsuniętej wtyczki 3,5mm stereo przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD.

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna