Lista referatów ze streszczeniamiPobieranie 216,54 Kb.
Strona1/12
Data01.03.2018
Rozmiar216,54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Streszczenia artykułów naukowych (cd.)
Experimental evaluation of perception and actuation architectures for the articulated vehicle automatic control Manuel Armada, Héctor Montes, Carlota Salinas, Javier Sarria

Nowadays, with highly developed instrumentation, sensing and actuation technologies it is possible to foresee an important advance in the field of autonomous and semi-autonomous transportation systems. Among the most promising transport infrastructures the articulated bus is an interesting, low cost and friendly option. In this paper an experimental set-up for research on automatic control of articulated bus is presented. Comprised by a mobile platform (the articulated bus) fully instrumented and a ground test area of asphalt roads inside CSIC premises, this experimental facility allows full testing of automatic driving systems. Paper presents obtained experimental results linked to real time testing of proposed control-perception architectures and a human-machine-interface developed to ease progress in control system evaluation.


Postępy autonomii robotów mobilnych: percepcja i nawigacja Piotr Skrzypczyński

Praca przedstawia zarys obecnego stanu badań w dziedzinie robotyki zmierzających do zwiększenia zakresu autonomii decyzyjnej robotów mobilnych. Na podstawie studiów literaturowych oraz doświadczeń zespołu badawczego Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej (IAiII) Politechniki Poznańskiej stawia się tezę, że zwiększenie autonomii robotów mobilnych oraz przełamanie istniejących dotychczas ograniczeń w zakresie ich funkcji percepcyjnych i nawigacyjnych jest warunkiem szerszego wdrożenia tych robotów w praktycznych zastosowaniach. Przedstawiono dyskusję dotyczącą obecnych i przyszłych zastosowań robotów mobilnych oraz wynikających z nich potrzeb w zakresie percepcji otoczenia i nawigacji. Uwagę skupiono na problemach trójwymiarowej i wielosensorycznej percepcji, metodach budowy modelu otoczenia oraz na zagadnieniu nawigacji autonomicznej w skomplikowanych środowiskach. Rozważania zilustrowano wynikami prac badawczych prowadzonych w IAiII.Advances in autonomy of mobile robots: perception and navigation Piotr Skrzypczyński

This article provides an outline of the current research efforts in robotics that aim at extending the autonomy of mobile robots. It is argued that on the basis of a literature study and the experience of the author and his co-laborators, that mobile robots require a substantial degree of autonomy to be widely accepted as useful in practical applications. A paradigm shift is required in perception and navigation methods to take the mobile robots from well-structured laboratories to real environments, which could be unstructured, cluttered and populated by human beings and other robots. Current and emerging application areas of mobile robots are discussed briefly, and the requirements as to the perception and navigation capabilities are formulated. The discussion is focused on 3D and multi-sensor perception, semantically upgraded environment models, and navigation algorithms for challenging scenarios. The discussion is illustrated with results of research conducted at the Institute of Control and Information Engineering, Poznań University of Technology.
Wybrane zagadnienia z zakresu liniowych ciągłych układów niecałkowitego rzędu – Mikołaj Busłowicz


W pracy dokonano przeglądu wybranych zagadnień z zakresu rachunku niecałkowitego rzędu oraz teorii ciągłych układów liniowych stacjonarnych rzędu niecałkowitego, takich jak metody opisu, synteza regulatorów niecałkowitego rzędu, ich modelowanie oraz realizacja praktyczna, a także badanie stabilności układów regulacji. Rozważania zilustrowano przykładami liczbowymi.

Selected problems of continuous-time linear systems of non-integer order – Mikołaj Busłowicz

The paper gives the review of the selected problems from calculus of non-integer order and theory of continuous-time linear systems of non-integer order such as description methods, synthesis of non-integer controllers, their modelling and practical realization and also stability checking of the control systems. The considerations are illustrated by examples.


Praktyczne problemy diagnostyki procesów przemysłowych – Jan Maciej Kościelny


Przedstawiono zadania systemów diagnostycznych dla procesów przemysłowych w zestawieniu z niedostatkami współczesnych systemów alarmowych. Omówiono uwarunkowania i ograniczenia występujące w diagnostyce systemów dużej skali oraz sformułowano wymagania dla systemów diagnostycznych. Podano procedurę doboru algorytmów detekcyjnych umożliwiającą uzyskanie wymaganej wykrywalności i rozróżnialności uszkodzeń. Scharakteryzowano główne problemy, które mogą być przyczyną powstawania fałszywych diagnoz. Należą do nich: błędne wyniki realizowanych testów, zmienność struktury diagnozowanego procesu, opóźnienia powstawania symptomów, uszkodzenia wielokrotne oraz możliwość wystąpienia uszkodzeń nieuwzględnionych na etapie projektowania systemu. Podano metody rozwiązania lub ograniczenia tych problemów, zapewniające podwyższenie odporności systemu diagnostycznego. Metody te zostały zastosowane w systemach AMandD oraz DiaSter, które krótko omówiono w końcowej części pracy.

The practical problems of the diagnostics of industrial processes – Jan Maciej Kościelny

The main tasks of the diagnostic systems intended for industrial processes have been presented in this paper, particularly in the context of relative privation of contemporary alarm systems. Boundary conditions of the diagnostics of the large scale systems as well as the main requirements for the diagnostics systems have been formulated and discussed. The procedure of the selection of diagnostic algorithms making allowance for the achievement of the demanded fault detectability and distinguishability has been given. Main problems suspected to be responsible for the generation of false diagnoses have been pointed out. To these problems belong: false results of diagnostics tests, dynamic changes in the structure of diagnosed system, latency in generation, of symptoms, appearance of multiple faults and possibility of appearance of faults that have been not considered in the diagnostic system development phase. The methods of the solution or limitation of these problems have been given. This makes possible to enhance robustness of the diagnostic system. Methods described in this paper have been implemented in the AMandD and DiaSter systems. Both systems have been briefly described in the final part of this paper.
Komunikacja kontrolera RJ3-iB robota Fanuc arc mate 100ib z interfejsem DNC obrabiarki poprzez sieć Profibus DPGabriel Kost, Wacław Banaś, Przemysław Ostrowski

Zastosowanie sieciowych systemów sterowania pozwala na skrócenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego procesu produkcyjnego a tym samym na obniżenie kosztów. Nowoczesne rozwiązania sieciowych systemów sterowania dzięki swojej wielofunkcyjności wykraczają poza ich pierwotne przeznaczenie, jako techniki sterowania maszynami i urządzeniami wytwórczymi. W pracy przedstawiono połączenie obrabiarki CNC z siecią Profibus.

Connection the controller RJ3-iB of the robot Fanuc arc mate 100ib with the interface DNC of machine tool by the use Profibus DP net Gabriel Kost, Wacław Banaś, Przemysław Ostrowski


The use of the network control systems allows shortening the time of the preparation of the production process, and the same lowering their costs. The modern solutions of the network control systems thanks for their multi-functionality go behind their basic destination, as the machines control system. The connection CNC machine without Profibus DP card to the Profibus net was introduced in this work.Wielostanowiskowy system akwizycji parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego – Leszek Szubert

W artykule omówiono opis budowy, możliwości oraz przeznaczenie wielostanowiskowego systemu akwizycji parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego, powstałego z myślą o zapewnieniu kompleksowej oceny przebiegu procesu produkcji w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Zgrzewarki objęte działaniem systemu są monitorowane w sposób ciągły, a przebiegający na nich proces produkcji jest nadzorowany w celu wykrycia i zasygnalizowania odchylenia parametrów od wartości zadanych oraz archiwizacji jego parametrów. Nadzór technologiczny zakładu na podstawie zgromadzonych danych ma możliwość dokonania oceny jakości oraz stabilności przebiegającego procesu produkcji.Network system for measurement and acquisition of resistance welding parameters Leszek Szubert

It has been described the construction, capabilities and purpose of a network system for measuring and acquisition of resistance welding parameters. The system is based on the idea that the complex assessment of the production process run in modern production plants may be provided. The welding machines included in this system are monitored continuously while the production process is supervised in order to detect and indicate any deviations from the set values as well as to archive the process parameters. In terms of the acquisited data, the technological supervisors of the enterprise are able to assess the quality of welded products and the stability of the production process run.

Symulacja obróbki korpusu silnika gwiazdowego przy wykorzystaniu programu Unigraphics NX5 – Piotr Penkała

Rozwój technik komputerowych, jaki dokonał się w ostatnich trzech dekadach, umożliwił powstanie zaawansowanych programów do tworzenia profesjonalnej dokumentacji technicznej. Rozpoczął się proces zastępowania konwencjonalnych, ręcznych technik rysowania znacznie bardziej efektywnymi technikami grafiki komputerowej. Ogromny wzrost wydajności i dostępności komputerów, jaki dokonał się w ostatnich kilku latach, przyczynił się do powstania nowej kategorii aplikacji programów do modelowania 3D. Przy użyciu tego oprogramowania projektuje się z założenia trójwymiarowe obiekty, które mogą być bazą nie tylko dla tworzenia dwuwymiarowej dokumentacji technicznej, ale również punktem wyjścia do obliczeń wytrzymałościowych (np. przy zastosowaniu metody elementów skończonych), czy też do opracowania technologii obróbki i wygenerowania kodów sterujących dla obrabiarek sterowanych numerycznie przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych samodzielnych programów CAD/CAM lub modułów technologicznych w zintegrowanych systemach przygotowania produkcji.


The simulation of radial engine frame working by use of Unigraphics NX5 software – Piotr Penkała

The development of computer technology, what achievement in last three decades, to make possible come into being advanced software to create of professional technical documentation. It started process of substitute conventional drawing technology by use of importance more efficiency computer graphics. The great increase of efficiency and accessibility of computers, like performed in last some years, contributed to come into being of the new class software application to 3D modeling. By use of this software they can design three-dimensional objects, which are base not only two-dimensional technical documentation, but as well as can be use to strength calculation (FEM method). They can apply three-dimensional models to work out of production technology treatment and to generate of control code for computer numerical control machine tools by use of CAD/CAM software or production models in computer integrated manufacturing systems.

Zwiększanie rekonfigurowalności systemu wytwarzania na przykładzie centrum produkcyjnego TOR – Jerzy Zając, Adam Kmiecik, Jarosław Zych

Rekonfiguracja systemów wytwarzania jest jednym z najbardziej interesujących tematów badawczych w zakresie systemów sterowania wytwarzaniem. W pracy przedstawiono, na przykładzie Centrum Produkcyjnego TOR, które znajduje się w laboratorium Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Krakowskiej, koncepcję rekonfiguracji czynności elementarnych, aby umożliwić realizację nowych zadań produkcyjnych. Koncepcja wykorzystuje podział czynności elementarnych na akcje złożone z zadań, co umożliwia właściwe rozdzielenie zakresu realizowanych działań pomiędzy część sprzętową i programową wieloagentowego systemu sterowania.Increasing the reconfigurability of manufacturing system on an example of TOR production center – Jerzy Zając, Adam Kmiecik, Jarosław Zych

Reconfigurability of manufacturing systems is one of the most interesting research topics in the area of manufacturing control systems. The paper present on an example of TOR Production Center situated in The Laboratory of Automated Production Systems Department at Cracow University of Technology a concept of online reconfiguration of some elementary activities to satisfy new production requirements. The concept is based on the idea of proper division elementary activities into actions consisting of tasks that allows separating them between logical and physical parts of multiagent manufacturing control system.


Mechanizmy obsługi wybranych zakłóceń w rozproszonym systemie sterowania Grzegorz Chwajoł


Obsługa zakłóceń będących nieodłączną cechą charakteryzującą procesy produkcyjne stanowi jeden z ważnych czynników wpływających na rozwój współczesnych systemów sterowania wytwarzaniem. W pracy przedstawiono wprowadzone, w opracowanym w Politechnice Krakowskiej wieloagentowym systemie sterowania AIM, mechanizmy obsługi zakłóceń w postaci awarii urządzeń wytwórczych oraz nowych zleceń.

Disturbances handling mechanisms in distributed control system Grzegorz Chwajoł

Disturbances handling is one of significant factors influencing directions of development of contemporary manufacturing control systems. The paper presents machines breakdowns and rush orders handling mechanisms introduced to multiagent control system AIM developed at Cracow University of Technology.Zabezpieczenie sieci przemysłowych przed intruzami – temat dniaTadeusz Missala


Zwrócono uwagę na istotność zagadnienia zabezpieczenia systemów sterowania infrastrukturami krytycznymi przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przedstawiono w zarysie tematykę poruszaną na Warsztatach CRITIS’09 dotyczącą zabezpieczenia w przemyśle procesowym. Omówiono zawartość projektu najnowszej normy międzynarodowej dotyczącej tego zagadnienia.

Security of industrial networks against intruders – the theme of today Tadeusz Missala


The mind is given on the essentiality of the problem of the critical infrastructure security against internal and external threats .The themes concerning the process industry discussed during the Workshop CRITIS’09 are outlined. The content off the newest draft of the relevant International Standard is also presented.Wpływ technik wirtualnych na rozwój automatyzacji i robotyzacji Jacek Domińczuk

W artykule przedstawiono wykorzystanie metod wspomagających projektowanie 3D i wytwarzanie w rozwoju nowoczesnych konstrukcji służących automatyzacji i robotyzacji. Przedstawiono przykładowe narzędzia wspierające pracę konstruktorów czyniące ją bardziej wydajną, a projektowane konstrukcje bardziej niezawodnymi i zoptymalizowanymi pod względem funkcjonalnym. Wymieniono cechy, jakimi charakteryzują się konstrukcje maszyn i urządzeń zawierające elementy automatyki i robotyki. W artykule zamieszczono również schemat zarządzania projektem z uwzględnieniem podstawowych elementów komputerowego wspomagania projektowania.

The influence of virtual technics on process of automation and robotics development Jacek Domińczuk

The use of methods for 3D designing and manufacturing aid in modern automation and robotics development process was introduced in this article. Some example tools supporting engineers, making their work more efficient and designed machines more reliable and functionally optimized were shown. The paper focuses on features that characterize modern constructions of machines and devices containing automated units as well as robots. The scheme of the project management with regard to the basic elements of the computer-aided designing is also presented.
Systemowe monitorowanie bezpieczeństwa w podziemiach kopalń – Stanisław Trenczek, Piotr Wojtas


Przedstawiono ogólną strukturę produkcji węgla kamiennego, składającą się z technologii pomocniczych, tj. udostępniających i przygotowawczych oraz technologii podstawowych, tj. eksploatacyjnych i przeróbki węgla. Omówiono rozwój monitorowania parametrów bezpieczeństwa w kopalniach dostosowany do dominujących w danym okresie najważniejszych zagrożeń naturalnych, tj. początkowo do zagrożenia metanowego, następnie zagrożenia tąpaniami, a w ostatnim dziesięcioleciu do zagrożeń skojarzonych. Scharakteryzowano funkcje automatycznej aerometrii górniczej oraz jej poszczególne segmenty, które obejmują większość z możliwych do wystąpienia zagrożeń, w tym integrację z monitorowaniem zagrożenia tąpaniami. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania systemowego monitorowania zagrożeń naturalnych w podziemiach kopalń z zakresu gazometrii, metanometrii, aerometrii, termohigrometrii oraz zjawisk sejsmicznych i mikrosejsmometrii. Omówiono znaczenie ciągłego monitorowania w sferze procesów produkcji i bezpieczeństwa pracy, polegające na podejmowaniu w odpowiednim czasie działań prewencyjnych.

System monitoring of safety in the underground mines – Stanisław Trenczek, Piotr Wojtas


There have been presented in the paper a general structure of hard coal production, which includes the auxiliary production technologies i.e. Face-entry drivage and development works, and the fundamental production technologies i.e. The winning operations and coal preparation. There have been discussed development trends in monitoring of safety parameters in mines adapted to the most important natural hazards prevailed in a given period i.e. Beginning initially from a methane hazard, then a rock burst hazard and finally in the last decade the associated hazards co-occurring with the above mentioned ones. There have been characterized the functions of the mining aerometry and its respective elements which include the majority of the possible hazards including also integration into rock burst monitoring. The most innovative solutions of the system monitoring of natural hazards occurring in the underground mines within gasometry, methanometry, aerometry, thermo- and hygrometry as well as seismic and micro-seismic events have been presented in the paper. A significance of the continuous monitoring within production of and work safety, consisting in taking preventive actions in opportune moments has been discussed.

Modelowanie zbiorowych zachowań ludzkich jako narzędzie wspomagające zarządzanie kryzysowe – Jan Piwiński

W pracy przedstawiono wyniki dotychczasowych badań nad przyczynami występowania agresji wśród uczestników tłumu, w szczególności zajmujących się identyfikacją oraz interpretacją czynników determinujących tworzenie się agresywnych zachowań. Najnowsze badania z zakresu socjologii i psychologii tłumu koncentrują się na ulepszeniu istniejących matematycznych oraz wirtualnych symulacji modeli tłumów z wykorzystaniem np. Metody Elementów Dyskretnych. Proces modelowania zachowań ludzkich obejmuje wiele zagadnień z obszaru psychologii tłumu, socjologii zbiorowości oraz bezpieczeństwa publicznego w zarządzanie kryzysowym, z wykorzystaniem technologii cyfrowych, w szczególności systemów analizy obrazu wideo. W pracy zilustrowano potrzebę analizy możliwości rozwiązywania i przeciwdziałania eskalacji konfliktu. Istnieje zatem realne zapotrzebowanie na rzeczywistą symulację tłumu zdolną przewidywać oraz interpretować zbliżające się zagrożenia, które służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą napotkać w trakcie realizacji zadań w środowisku miejskim.Collective human behaviour modeling as a support crisis management instrument – Jan Piwiński

Paper presents results of hitherto studies over reasons and causes occurrences of aggression among crowd participants, particularly factors identification and interpretation which determinate creation of aggressive behavior. The latest studies from range of sociology and psychology of crowd are concentrated on improvement existing mathematical and virtual simulations of crowd models using for example Discrete Element Method. Human behavior modeling process involves a number of questions from the crowd psychology, population sociology as well as public security in crisis management using digital technologies, particularly the video image analysis systems. Paper illustrates a requirement of capability analysis for solving and counteractions escalations of conflicts. Therefore, there is attainable request for realistic simulation of crowd able to predict and interpret approaching threats, which service responsible for safety can meet in the act of task realization in city environment.
System zarządzania dokumentami projektu PROTEUS zaimplementowany w OpenKM Marian Wrzesień, Piotr Ryszawa

Zaprezentowano implementację systemu zarządzania dokumentami (DMS) przeznaczonego do nadzoru obiegu dokumentów generowanych podczas realizacji projektu PROTEUS. Jako podstawę do realizacji systemu wykorzystano oprogramowanie OpenKM Community instalowane pod systemem operacyjnym Windows Server 2003. Omówiono proces instalacji oraz konfiguracji serwera JBoss aplikacji Java. System zarządzania dokumentami DMS umożliwia dostęp rozproszonego zespołu konsorcjantów do zasobów informatycznych posadowionych w serwerze JBoss. Webowy interfejs użytkownika, zgodny ze specyfikacją Web 2.0, powoduje, że nie jest wymagane instalowanie lokalnego oprogramowania klienckiego. Podkreślono bezpieczeństwo transferu danych pomiędzy serwerem i użytkownikami osiągnięte przez zaimplementowanie protokołu ssl wspomaganego wygenerowanym dla potrzeb systemu certyfikatem bezpieczeństwa oraz restrykcje przy nadawaniu praw dostępu. Omówiono wybrane elementy funkcjonalności systemu tak z pozycji użytkownika jak i administratora.
The Proteus project documents’ management system implemented over OpenKM – Marian Wrzesień, Piotr Ryszawa

The implementation of the Document Management System (DMS) dedicated for the supervising of the documents’ route, which are generated while realizing PROTEUS project, is presented. The base software for the system is the OpenKM Community installed under the Windows Server 2003 OS. The installation steps as well as the configuration process were discussed. Document Management System offers remote access to the IT resources which are located in the JBoss server, dedicated for the scattered consortium team. The compliance of the web user interface with the Web2.0 specification causes there is no need to put in any local client software. It is emphasized, that the server-client data transfer security could be achieved thanks to ssl protocol implementation supported with the certificate, which was created for the security reason and the restrictions while involving the users access. Some selected systems’ features intended for users as well as for the administrator use were discussed.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna