Lista pytań I odpowiedzi w kolejności ich nadsyłaniaPobieranie 97,17 Kb.
Data13.11.2017
Rozmiar97,17 Kb.

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE KONKURS SARP NR 924


KONKURS SARP NR 924

OTWARTY - REALIZACYJNY - DWUETAPOWY

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO PRZY UL. BANKOWEJ W KATOWICACH

Zgodnie z Warunkami Konkursu Rozdział IV. Pkt.2.3 przedstawia się:


 1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

II. UZUPEŁNIAJĄCE WYJAŚNIENIA


I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA


01. Pytanie formalne:

W folderze A3 „Plan Miejscowy-Tekst Planu" pod ikoną „imaging”, których jest 8 szt., znajdują się strony opisu i tak: strona tytułowa Tekst Planu, strona nr17?,Strona nr18, strona nr20?, Strona nr32?, Strona nr33?, Strona nr35?, Strona nr36. Czy oznacza to, że brakujące strony tekstu planu nie dotyczą terenu opracowania, czy jest to błąd dyskietki?
ODP.: Nie jest to błąd odczytu. Folder A3 „Plan Miejscowy-Tekst Planu" zawiera wszystkie wymienione powyżej strony Tekstu Planu przekazane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa UM w Katowicach w odpowiedzi na wniosek o podanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p. miasta Katowice dla potrzeb konkursu.


 1. W rozdziale ‘’ PODSTAWOWE DANE DOT.ILOŚCI ZBIORÓW, UŻYTKOWNIKÓW l WYPOSAŻENIA’’ ( str.3 Zał. A1 – Program Budynku), mówi się o:

a) przewidywana wielkość zbiorów..................................................................... 600 000 wol.

b) ilość wol. do wolnego dostępu w momencie oddania gmachu do użytku........ 300 000 wol.

c) Magazyny kompaktowe, docelowo................................................................1 000 000 wol.

Czy to oznacza, że wszystkich wol. dostępnych i nie, będzie 600 000?,

Czy należy w projekcie konkursowym przewidzieć dodatkową powierzchnię magazynową - kompakt na 400 000 wol.? ( 400.tys +300 tys. + 300 tys. = 1 000 tys.).

Czy może te brakujące 400 tys. wol. do 1 miliona mają się znaleźć w nie objętej konkursem propozycji rozbudowy - dobudowy magazynu, o czym jest mowa wyżej w pkcie c)?·

(Tą niejasność komplikuje jeszcze dodatkowo fakt, że po dodaniu ilości woluminów w poszczególnych czytelniach lub pracowniach bilans zbiorów z wolnym dostępem wynosi nie 300 tys. tylko 331 tys. (Patrz poz. B10, B13, B14, B 17)
ODP.: Ilość woluminów w zbiorach Biblioteki UŚ jest podana prawidłowo 600 000. Z tego 300 000 do wolnego dostępu. Liczba 1 000 000 wol. jest docelowa. Zatem należy przewidzieć w projekcie, zgodnie zresztą z zapisem w programie / w części ogólnej/ na stronie 3 w akapicie "Wymagania funkcjonalne" wiersz przedostatni- tekst podkreślony.

W punktach B10, B13, B15 jest mowa o zbiorach obcych, nie przechowywanych w magazynach BUS - 6 000 wol. przechowywany jest czasowo jako księgozbiór podręczny. Ilość ta mieści się w 600tyś mag. BUŚ.Czy uwaga dot. strefy C1 (w tabeli) mówiąca o „odpowiednich warunkach przechowywania zbiorów (wilgotność, czystość....) oznacza, że należy dla książek stosować „priorytet" tzn. większe rygory klimatyzacji niż dla czytelnika?..... (wiąże, się to z kosztami instalacji)


ODP.: Uwaga w p. C1 o odpowiednich warunkach dla przechowywania książek odnosi się do książek. Warunki dla ludzi określają powszechnie znane przepisy.

 1. Czym jest podyktowane ograniczenie powierzchni zabudowy ( do 3000 m2) w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (nr 325/2002 z dnia 04.06.2002r)?


ODP.: Ze względu na ograniczenia lokalizacyjne wynikające z zapisu planu miejscowego ( rezerwa dla ul. Nowo-Moniuszki), proponowane rozwiązania komunikacyjne w rejonie inwestycji oraz śródmiejski charakter zabudowy ( wysoka intensywność zabudowy), a także ze względu na konieczność pozostawienia rezerwy terenu dla ew. rozbudowy Biblioteki wprowadzono to ograniczenie.

 1. Jak przedstawia się sprawa stacji trafo (obiekt nr 23 wg inwentaryzacji) wraz z agregatami chłodniczymi dla lodowiska ( stan techniczny - zły, obiekt nieczynny, zdewastowany)?


ODP.: Obiekt stanowił wyposażenie lodowiska. Obiekty byłego sztucznego lodowiska "TORKAT" mogą być wyburzone - decyzja projektanta.


 1. Proszę podać tekst planu dotyczący terenu 36UC,UN (jest to bezpośrednie sąsiedztwo terenu biblioteki za rzeką Rawą)


ODP.: Tekst Planu: 36.UC,UN 5,80 ha

Teren usług centrogennych. Adaptacja budynków pełniących tę funkcję. Rewaloryzacja obiektów o wysokich walorach kulturowych. Zalecana zmiana funkcji mieszkaniowych na usługowe zwłaszcza w dolnych kondygnacjach. Porządkowanie wnętrz blokowych i wprowadzenie tam wszelkich form zieleni.

 1. Teren 35EE wg inwentaryzacji urbanistycznej stacja 110/6 kV, rozdzielnia elektryczna stan dobry. W Studium Komunikacji Wewnętrznej z Wydziału Architektury UM wyznaczono tam parking. Jak należy potraktować te informacje?


ODP.: Jest to sugestia autora studium, jednakże nie poparta konkretnymi działaniami ze strony miasta. Więcej, patrz odpowiedź na pytanie nr 27.
Co o tym terenie mówi zapis w tekście planu miejscowego?
Odp.: 35.EE. 0,10 ha – Teren urządzeń energetycznych ( GPZ)


 1. Proszę określić rzeczywistą rangę i charakter wyznaczonego w planie miejscowym głównego ciągu pieszego biegnącego na skraju terenów 36UC,UN; 33UN,UR; 32UC ( wzdłuż Rawy);
  Informacje zawarte w warunkach konkursowych (sposób inwestowania) oraz rzeczywisty stan i obecne podejście do ciągu rzeki Rawy nie napawają optymizmem i nie stwarzają perspektyw na sugerowaną w planie atrakcyjność tego ciągu.ODP.: Decyzja w sprawie przywrócenia rzece Rawie jej naturalnych walorów - czystej wody, dobrze zagospodarowanego bezpośred­niego otoczenia i urządzeń terenowych została podjęta przez władze miasta i jest realizowana w miarę posiadanych środków. Stan rzeki - Jakość wody, po wybudowaniu oczyszczalni Klimzowiec uległ zauważalnej poprawie. Dla dalszej poprawy niezbęd­ne jest kontynuowanie przebudowy kanalizacji miejskiej, co jest w planach miasta.


 1. Koncepcja urbanistyczna obiektu biblioteki wraz z otoczeniem na podkładzie mapowym 1: 2000. Powiązania z otoczeniem według uznania przez projektantów, co do ich zakresu czy w jakimś określonym obszarze?


ODP.: Wymagany obszar opracowania koncepcji w skali 1:2000 zaznaczono na Mapie Sytuacyjnej z Przesądzeniami.


 1. Mapa Sytuacyjna z Przesądzeniami przedstawia projektowane elementy komunikacyjne zupełnie inne niż te, które sugeruje Studium Komunikacji Wewnętrznej z Wydziału architektury UM.
  Istnieje też rozbieżność pomiędzy terenami 12 b KD Go 2/3 wyznaczonymi w planie miejscowym a trasą komunikacyjną ( w tym miejscu) na tzw. Mapie Sytuacyjnej z Przesądzeniami, ~ który z materiałów jest obowiązujący (w ramach konkursu)ODP.: Obowiązującym w konkursie materiałem merytorycznym jest decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, dostar­czona pod nr A2. — tekst i mapa, oraz mapa z oznaczonymi przesądzeniami, inne materiały są informacją o trwających pra­cach studialnych na temat miasta,
Wydział Architektury UM w Katowicach przekazując wytyczne do konkursu zasugerował pewne propozycje rozwiązań komunikacyjnych jako materiał do rozważenia przez uczestników konkursu. Opracowane na tej podstawie propozycje projektowe wyłonione w drodze Konkursu SARP nr 924 mogą stanowić materiał wyjściowy do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu miasta Katowice oraz podjęcia działań korygujących projekt Trasy komunikacyjnej DTŚ w zakresie włączeń lokalnego układu drogowego na przedmiotowym odcinku jej przebiegu. 1. Pkt-1.1. A 5 Czy schemat ideowy w rysunku aksonometrycznym czy ideogram funkcjonalno-technologiczny wpisany w aksonometrię obiektu?


ODP.: Należy opracować schemat funkcjonalny zaprojektowanego obiektu w formie aksonometrii.


 1. Tabela program szczegółowy; B. Strefa czytelników 3950,0

zbiorcze zestawienie powierzchni strefa B 3845.0 ?
ODP.: Istotnie nastąpiła pomyłka - w zbiorczym zestawieniu powinno być:

strefa B – 3950, co daje

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 7830 m2

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy. 1. W zał. nr 1 (Opisowy program budynku) w pkt. Podstawowe dane... (s. 3) wielkość docelowa magazynów w systemie kompaktowym postulowana jest na 1 mln. wol., ale w "Tabela - Program-szczegółowy" przewiduje się tylko 300 000 wol. Wynikająca stąd różnica w pow. użytk. jest ogromna (1800 m2). Czy magazyn kompakt. ma mieć 2700 m2 czy 900, a te 1800 m2 należy tylko przewidzieć w kubaturze i konstrukcji?


ODP.: Magazyn książek kompaktowy jest przewidziany na 300 000 wol., co wymaga 900 m2.

Dla 400 000 wol. ilości docelowej przewi­dziana jest rozbudowa.

 1. Czy postulat modułu 15m2 (3 x 5) jest obligatoryjny?

Jest to moduł b. rzadko stosowany w projektowaniu bibliotek, niekompatybilny do typowych potrzeb powierzchniowych (np. stanowisk pracy bibliotece ( 6 lub 12 m2), rozstawów regałów, stołów w czytelniach i przejść oraz wielu innych elementów standardowo zwymiarowanych. Najczęściej stosuje się (w konstrukcjach słupowych) siatkę 6x9 lub (rzadziej) 6 x 6.


ODP.: Informacja o posłużeniu się modułem powierzchniowym 15 m2 ilustruje intencję pozostawienia maksimum swobody w projek­towaniu i oczywiście nie jest to obligatoryjna wielkość.


 1. Absurdalny jest postulat fleksybilności całego obiektu. Zakłada on, bowiem przyjęcie wysokości kondygnacji min. 400 cm w świetle m.in. dla magazynów, co jest wielkością prawie 2 x większą niż optymalna (260) i b. Podraża koszty inwestycji, zarówno przez nieuzasadnione powiększenie kubatury jak i koszty konstrukcji (1500 kg/m2 dla całości). Doświadczenia prawie wszystkich bibliotek zagranicznych wskazują, że prawie nigdy nie przekształca się pow. magazynowych na inne funkcje (nieopłacalne koszty zmian w instalacjach, zwłaszcza klima i transport książki).
  Czy postulat fleksybilności całego obiektu będzie utrzymany i w jakim zakresie?ODP.: Podatność zrealizowanego obiektu na zmiany funkcjonalne podczas użytkowania, jest wobec szybkich zmian w technice i technologii oczywistością. Jest też wiadome, że zmieniają­ce się potrzeby nie w każdym przypadku dadzą się zaspokoić. Postulat zapisany w programie ( zał. A1) do warunków konkursu w sprawie elastyczności w organizacji funkcji w przestrzeni obiektu należy rozumieć w tym sensie. 1. Niejasna jest w PU sprawa zbiorów specjalnych. Do tej kategorii zalicza się nie tylko starodruki, rękopisy i cymelia. ale też kartografię, ikonografię, za przede wszystkim zbiory audiowizualne, a niekiedy i mikrokopie oraz tzw. zbiory na nośnikach niekonwencjonalnych i dokumenty "mieszane" (np. książka + dyskietka, CD, DVD, kaseta audio lub video). O tym w programie nie ma ani słowa, a przecież tego wciąż przybywa, także w lit. podręcznikowej (nauka języków). Zupełnie inne są wymagania klimatyczne dla np. starych druków i mikrokopii, inne są też normatywy powierzchniowe.
  Czy sprecyzowane zostaną dodatkowe informacje na ten temat?ODP.: W programie szczegółowym przewidziano:

C1.3. magazyn na zbiory podlegające szczególnej ochronie - rękopisy itd.

C1.4. magazyn na nietypowe materiały biblioteczne, mapy. Kasety itp.

Wielkość i wymagania określiło kierownictwo BUŚ.
 1. Jak wygląda sprawa retrokonwersj katalogów kartkowych na nośniki maszynowe? Do czasu ukończenia inwestycji byłoby możliwe dokonanie takiej operacji przez zeskanowanie istniejącego katalogu kartkowego.

Katalog kartkowy w tak nowoczesnej bibliotece to jakieś nieporozumienie, czy można z niego zrezygnować.?
ODP.: Nie można zrezygnować, rekonwersja katalogów nie jest przewidywana w czasie trwania konkursu.


 1. Czy powierzchnia podana w punkcie B2 programu szczegółowego zawiera komunikację "między regałami ''?


ODP.: Powierzchnia składowania książek obejmuje regały wraz z dostępem.


 1. Czy 40 stanowisk do czytania przy regałach wymienionych w punkcie B4 programu szczegółowego ma być wyposażonych w komputery umożliwiające elektroniczne przeszukiwanie katalogów?
  ODP.: Stanowiska przy regałach (do czytania) nie będą wyposażone w komputery do przeszukiwania katalogów. 2. W programie budynku przewidziano 150 stanowisk do elektronicznego przeszukiwania baz danych, co nie bilansuje się w programie szczegółowym. Gdzie należy zlokalizować te stanowiska?


ODP.: W programie szczegółowym 150 stanowisk do elektronicznego przeszukiwania baz danych rozmieszczono w punktach: A4-2, B1-3, B3-50, B4-40, B10-10, B12-5, B13-5, B15-5, B18-30. 1. Czy powierzchnia w punkcie B5 nie jest zawyżona, a w punkcie B18 zaniżona?


ODP.: Powierzchnie pomieszczeń B5 i B18 są wyliczone prawidłowo.


 1. Ile woluminów przewidziano do przechowywania w wypożyczalni międzybibliotecznej?


ODP.: Dotyczy pozycji B10 - 5 000 wol. wolnodostępnych.


 1. Czy określenie „magazyn zamknięty" użyte w punkcie B10 (uwagi) oznacza magazyn główny według punktu C.1.1?

ODP.: Tak. Dotyczy magazynu głównego wymienionego w pozycji C11.


 1. Jaką funkcję pełni pomieszczenie C.1.2?

ODP.: Pomieszczenie wymienione w pozycji C1.2 jest miejscem pracy obsługi pomieszczeń C1-C6.


 1. Czy w odniesieniu do terenów oznaczonych w MPO Katowic 11 i 11a UN oczekiwane są propozycje rozwiązań kubaturowych przedstawianych na planszy 1:2000? Jeżeli tak, to czy istnieją konkretne plany precyzujące funkcję i wielkość mających tam powstać obiektów?


ODP.: Przedmiotem konkursu jest biblioteka U.Śl. Rozwiązania projektowe dotyczące tego obiektu powinny być skonkretyzowane. Pozostałe elementy należy traktować jako sugestię – nie ustalono konkretnych parametrów dla nich.


 1. Jaki charakter ma posiadać w przyszłości nabrzeże Rawy? ( rekreacyjny, bulwar nad czystą rzeką...... lub inny)


ODP.:Nadbrzeże Rawy ma mieć charakter bulwaru rekreacyjnego.


 1. Czy linia pasa technologicznego po północnej stronie Rawy jest jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy?


ODP.: Tak. Pas "technologiczny’’ jest włączony spod zabudowy.


 1. W jakim stopniu elementy projektu zagospodarowania wokół budynku Wydziału Prawa i Administracji mogą ulec modyfikacji


ODP.: Zagospodarowanie Wydziału Prawa jest realizowane według zatwierdzonego projektu. 1. Teren oznaczony w MPO 35EE nie ma odnośnika tekstowego. Jaki jest status tego terenu oraz linii wysokiego napięcia. Czy przewiduje się w przyszłości jego włączenie w kompleks terenu uczelni z możliwością zabudowy ( likwidacja istniejącej zabudowy i stacji trafo)?


ODP.: Tekst planu zgodnie z odp. Na pyt. Nr 5

Zgodnie z informacją udzieloną przez przedstawiciela GZE S.A. Gliwice ( właściciel stacji i władający terenem obejmującym działki nr 10/1,10/4, 12/1, 22/4, 11/1) istniejący obiekt jest w dobrym stanie technicznym i jest istotnym elementem systemu zasilania w energię elektryczną tej części śródmieścia Katowic. Natomiast istnieje techniczna możliwość zmniejszenia terenu zajmowanego przez GPZ poprzez likwidację zespołu transformatorów naziemnych znajdujących się w północnej części przedmiotowej działki i zabudowanie nowoczesnych, mniejszych gabarytowo transformatorów (np. w osłonie gazowej) przy wschodniej ścianie budynku GPZ, oraz likwidacji słupa wysokiego napięcia i skablowanie przewodów doprowadzających.Dotychczas nie podjęto jednak rozmów dotyczących finansowania takiej ‘’modernizacji’’, choć zarówno GZE S.A. Gliwice jak i Uniwersytet Śl. oraz Miasto deklarują zainteresowanie. · W związku z powyższym proponuje się, aby projekt Biblioteki przewidywał możliwość zagospodarowania ‘’uwolnionego’’ terenu GPZ jednakże bez wpływu na możliwość realizacji obiektu Biblioteki w przypadku niepodjęcia powyżej wymienionych działań ‘modernizacyjnych’.


 1. Przedłużenie ul. Moniuszki w kierunku wschodnim przebiega przez teren inwestycji, czy koszt budowy ulicy będącej elementem infrastruktury miejskiej będzie wliczany w koszt ogólny budowy?


ODP.: Infrastruktura miejska jest finansowana z budżetu miasta w ramach wykonywania zadań samorządowych. 1. W jakim celu potrzebna jest zgoda Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, o której mówi się w punkcie 1.2 rozdziału V, skoro konkurs przeprowadzany jest w trybie i zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie decyzji Prezesa wymienionej w podstawie prawnej konkursu?


ODP.:Decyzja Prezesa UZP powołana w podstawie prawnej Konkursu dotyczy zgody na organizację Konkursu przez SARP Oddział Katowice, natomiast zgodnie z zapisem art.71pkt.1a Ustawy z dnia 10.06.1994r o zamówieniach Publicznych (z późniejszymi zmianami) jest wymagane zatwierdzenie (decyzja) Prezesa UZP dla udzielenia zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej równowartości 20.000 EURO.


 1. Prosimy o podanie materiałów wykończeniowych budowanego wydziału prawa.


ODP.:wizualizacja projektu jest publikowana na stronie : www.stabil.com.pl oraz w publikacji Współczesna Architektura Katowic – wydawnictwo SARP Oddział Katowice czerwiec 2002r, które można nabyć w siedzibie Oddziału SARPKatowice.


 1. W załączniku nr A1 podano, że magazyn kompaktowy przewidziano docelowo na 1 mln. Wol., Natomiast w programie szczegółowym na 300 tyś. Wol.
  Czy należy to przyjąć jako możliwość rozbudowy, czy magazyn zaprojektować z góry na 1mln. Wol.?ODP.: Powiększenie magazynu kompakt przewiduje się przez rozbudowę.


 1. Prosimy o konkretne podanie, jakie dokumenty należy załączyć w opakowaniu "B", by uniknąć nieporozumień.


ODP.: PATRZ : II. UZUPEŁNIAJĄCE WYJAŚNIENIA PKT. 3


 1. Jaka jest wytrzymałość stropów istniejących trybun: zachodniej i północnej Torkatu – nie podano jej w ekspertyzie konstrukcyjnej?


ODP.: Pozostałości zabudowy "Torkatu" części nadziemnej ze względu na stan techniczny nie należy przewidywać do wykorzystania


 1. Czy w związku z przewidywaną przebudową środkowego biegu rzeki Rawy i zakładanymi wyburzeniami w pasie technologicznym, można docelowo przewidywać na ich miejscu obiekty kubaturowe, czy też należy ograniczyć się do inwestycji drogowych, czy w ogóle nie proponować żadnego zainwestowania w tym pasie?


ODP.: Pas technologiczny pokrywa się z zapisem m.p.z.p. rezerwującego ten teren dla terenów komunikacji. 1. Czyjej własności są działki budowlane, na których znajduje się obecnie salon Nissana wraz z magazynem i czy uniwersytet ma plany wobec tych działek?


ODP.: Teren Salonu Nissana wraz z magazynem o pow. 10.998 m2 – właściciel Skarb Państwa –wieczysty użytkownik P.H-U ‘Motorondo” sp. z o.o. , Katowice , ul. Roździeńskiego 10
Plany Uniwersytetu – brak danych


 1. Czy zapis o maksymalnej powierzchni zabudowy jest obligatoryjny i z czego wynika?


ODP.: Ustalenia decyzji WZiZT są w świetle obowiązującego prawa obligatoryjne. Dodatkowo -patrz odpowiedź na pyt. Nr 2


 1. Czy i o ile powierzchnia zabudowy może być powiększona, jeżeli parkingi umieszczone zostaną w podziemiach projektowanego budynku?


ODP.: Patrz odpowiedź na pyt. Nr 36


 1. O jaką szacunkowo wielkość planuje się w przyszłości rozbudowę-dobudowę biblioteki?


ODP.: W przyszłości przewiduje się rozbudowę jedynie magazynu kompaktowego książek (patrz pyt. Nr 11) 1. Pytanie dotyczy "studium komunikacji wewnetrznej Obszaru Śródmieścia Katowic(W. Architektury-załącznik)" czy strzalki umieszczone przy ulicach pokazują jak będzie odbywal się ruch ? Tzn. czy ulice:Nad Rawą, Nowomoniuszki, Nowofrancuska są przewidywane jako ulice jednokierunkowe?


ODP.:Tak , należy to traktować jako propozycję ‘’studium komunikacji wewnętrznej’’.


 1. Które z rozwiązań komunikacyjnych jest bliższe prawdzie?.. porownując wyżej wspomniane plansze z "mapą sytuacyjną z przesądzeniami...chodzi o włączenie w DTŚ..na przesądzeniach widnieje skośna odnoga (istniejąca)ulicy Uniwersyteckiej..a może jest to przedłużenie Bankowej do DTŚ..a na pierwszym z wspomnianych dokumentów to poprzez Nowofrancuską wjeżdżamy na DTŚ...?


ODP.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8


 1. Czy śmierdzący ściek zwany rzeką Rawa ma jakieś szanse w najbliższej przyszłości zmienić swój kolor i zapach?...czy są jakieś decyzje w tej sprawie władz miasta?...pytam w zwiazkiu z tzw. bulwarami pieszymi wzdłuż koryta rzeki i ew. Sensem "otwarcia" się na rzekę projektowanego budynku.


ODP.: Władze miasta przewidują dalsze prace rehabilitacyjne rzeki Rawy.
Patrz odpowiedź na pyt. nr 6.


 1. Czy możliwa jest modyfikacja planowanego układu komunikacyjnego tzn. zamiana projektowanej ulicy na ciąg pieszo-jezdny?


ODP.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8


 1. W warunkach zabudowy nie jest określona wysokość maksymalna planowanego budynku.
  czy jest jakieś ograniczenie, co do wysokości projektowanego obiektu.ODP.: Nie ma ograniczeń.


 1. Jak wysoki jest poziom wód gruntowych na terenie działki, jak głęboko można zagłębiać z budynkiem się poniżej poziomu terenu.


ODP.: Poziom wody gruntowej jest wysoki. Podaje to ekspertyza budowlana ‘’W sprawie warunków posadowienia......’’ stanowiąca załącznik do warunków konkursu .


 1. W programie podkreśla się flexybilnosc planowanego obiektu, na ile w związku z tym można powiększyć powierzchnie obiektu w związku z ewentualnymi dodatkowymi (nietypowymi) funkcjami. czy program / założenia uwzględniają w ogóle możliwość dodania powierzchni pod dodatkowe funkcje np. dla tzw. nowych mediów i w./


ODP.: Określony dla celów konkursu program jest jednoznaczny. Nie przewiduje się jego zmiany przez uczestników konkursu.


 1. Na mapce - inw. urbanistyczna zaznaczony jest fragment Rawy jako obszar proj. zagospodarowania biegu Rawy. - co to oznacza - czy Rawa będzie oczyszczana, lepiej na tym fragm. zagospodarowana czy wpuszczona pod ziemie tak jak w innych jej odcinkach. Jak wiadomo obecny stan rzeki jest fatalny, co ma duży wpływ na otoczenie.


ODP.: Wyjaśnienie jak w punktach nr 6 i 41.


 1. Czy można określić wymagania dotyczące dostępności pomieszczeń, B17, B18.


ODP.: Pomieszczenia określone w pozycji B17 i B18 znajdują się w strefie czytelników i są dla nich dostępne. 1. Czy istnieją preferencje dotyczące sposobu składowania książek w magazynie głównym (tradycyjne czy wysokie) oraz systemu transportu i czy przyjęcie któregoś z rozwiązań może mięć wpływ na ocenę projektu.


ODP.: Zaproponowanie systemu składowania książek w magazynie głównym, oraz sytemu transportu jest zadaniem dla uczestników konkursu.


 1. Czy wynikająca z treści decyzji WZ i ZT nieprzekraczalna pow. zabudowy - 3000 m2, winna zostać pomniejszona o pow. zakładanej rozbudowy części magazynowej, czy można założyć powiększenie powierzchni zabudowy w chwili rozbudowy.


ODP.: Decyzja WZiZT dotyczy jedynie obecnego programu budynku biblioteki będącego przedmiotem konkursu. Dla ewentualnej rozbudowy budynku będzie konieczne uzyskanie nowego WZiZT. 1. Uważamy , iż zdecydowanie przyjęto nieprawidłową formułę konkursu.

W pierwszym etapie Konkursu wymaga się wykonania praktycznie całości projektu architektonicznego niezbędnego do przedstawienia koncepcji arcilitektoniczno -przestrzennej obiektu.

koncepcję funkcjonalno - przestrzenną terenu Biblioteki w powiązaniu z otoczeniem w skali 1:2000

Koncepcję zagospodarowania terenu Biblioteki włącznie nawet z małą architekturą i zielenią niską i wysoką w skali 1:500

rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 włącznie z rzutem dachów

przekroje w skali, 1:200 (co najmniej 2)

wszystkie elewacje budynku, ( co najmniej 4)

aksonometnę schematu funkcjonalnego w skali 1.200

co najmniej 4 widoki - wizualizacje obiektu

Taki wystarczy w zupełności do końcowego rozstrzygnięcia konkursu.

W drugim decydującym etapie wymaga się jedynie poszerzenia koncepcji o zalecenia sądu konkursowego, a także dodatkowo koncepcję branżową systemu ogrzewania wentylacji i klimatyzacji, przyjętych rozwiązań automatyki i monitoringu i wymaganych zabezpieczeń w formie schematów : ideogramów wraz z opisem.

Z treści wymagań konkursowych wynika, że decydującym kryterium rozstrzygnięcia konkursu, czyli II etapu ) nie będą rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne ani jakość architektury obiektu Biblioteki - jednego przecież z najbardziej prestiżowych obiektów Katowic, który będzie tworzyć środowisko kulturowe przez być może kilkaset lat - ale jakaś „koncepcja rozwiązań automatyki, monitoringu itp. w formie schematów i ideogramów".

Takie sformułowanie warunków stanowi karykaturę konkursu architektonicznego.

Rozwiązania techniczne, które stanowią element drugoplanowy nie powinny decydować o wyborze koncepcji architektonicznej obiektu, Praktycznie każde rozwiązanie techniczne można zastosować w każdym rozwiązaniu architektonicznym.

Jaki sens ma decydowanie na etapie konkursu o rozwiązaniach technicznych skoro w trakcie półrocznej czy nawet rocznej pracy nad projektem budowlanym i wykonawczym mogą pojawić się rozwiązania nowsze ,a na przykład w trakcie przetargu na wykonawstwo Inwestor może kierując się kryterium ceny wybrać inne rozwiązania techniczne (tańsze) ?

Całość zakresu opracowania dla II etapu konkursu nadaje się do opracowania po rozstrzygnięciu konkursu na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, w którym można uwzględnić zarówno zalecenia Sądu Konkursowego jak i inwestora oraz przyjąć nie tylko najlepsze, ale i najtańsze rozwiązania techniczne w danym momencie.
Przy formułowaniu warunków do opracowania w poszczególnych etapach zachwiane zostały również proporcje czasowe.

Dla opracowania praktycznie całości rozwiązań architektoniczne przestrzennych obiektu Biblioteki w pierwszym etapie przeznaczono efektywny czas (po otrzymaniu odpowiedzi na pytania ) niecałe półtora miesiąca (30.07 -11.09), a na drugi praktycznie zbędny etap dwa miesiące (07.10 – 05.12).

Na opracowanie całości koncepcji architektonicznej, która powinna stanowić 90% zakresu opracowania przeznacza się tyle samo, (jeżeli liczyć od dnia ogłoszenia konkursu ) !ub nawet mniej czasu, (jeżeli liczyć od udzielenia odpowiedzi na pytania ) niż na opracowanie drugorzędnych opracowań technicznych.

Okres dla etapu pierwszego ( praktycznie niecałe półtora miesiąca) jest też generalnie zbyt krótki biorąc pod uwagę obszerność tematu.
W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę warunków formalnych konkursu tzn. rezygnację z dwóch etapów i wyznaczenie jednego etapu z terminem złożenia prac 05.12.2002r (tak jak teraz dla II etapu), w którym :

albo będzie wyznaczony zakres opracowania tak jak obecnie dla I etapu, (czyli rezygnacja z zakresu wyznaczonego obecnie dla II etapu )

albo będzie wyznaczony zakres opracowania taki jak obecnie dla l i II etapu, (czyli łączne wymagania z obecnego I II etapu).
Takie sformułowanie warunków Konkursu umożliwiłoby skupienie się na poszukiwaniach i opracowaniu najbardziej ‘’ Wartościowych rozwiązań architektonicznych i przestrzennych, co przecież byłoby z korzyścią dla samej Biblioteki, jej przyszłych Użytkowników i Uniwersytetu Śląskiego.

Mamy nadzieję, że Sąd Konkursowy, w którym zasiadają takie autorytety architektoniczne jak koi, arch.arch. H. Buszko, S. Niemczyk czy R. Loegler nie będzie głuchy na wymowę naszych argumentów.
ODP.: Forma wypowiedzi nie jest pytaniem, lecz swoistą krytyką przyjętej formuły konkursu. Zmiana formuły v/ obecnym etapie biegu konkursu jest niemożliwa, niezależnie od ewentualnego jej sensu.

Niezależnie od tego stwierdzenia zwraca się uwagę na błęd­ne argumenty, kwestionujące celowość drugiego etapu.

1. Znaczenie obiektu Biblioteki Uniwersyteckiej w przes­trzeni miasta zostało podkreślone wystarczająco w wymaga­niach postawionych konkurującym w pierwszym etapie, Wymagania te wskazują jednoznacznie na preferencje właści­wie rozumianej architektury, jako utworu przestrzennego, kreowanego w określonym celu, w określonym miejscu i okreś­lonym czasie.

2. Konkurs jest, jak to określa jego tytuł, przygotowaniem do realizacji. Dla tego niezbędne jest upewnienie się decydujących o wyborze projektu, że wybrana praca spełnia również wymagania w zakresie współczesnej infrastruktury technicznej obiektu.

3. Umieszczone w warunkach konkursu kryteria oceny jednoznacznie tę kwestię wyjaśniają.


 1. Na decyzji nr 325/2002 wymieniona jest działka nr 22/21
  Działka ta nie objęta jest w całości zakresem opracowania
  czy nie zaszła tu pomyłka w oznaczeniach działek nr 22/21 z działka 22/22 ?
  czy zakresem opracowania objęta jest tylko cześć działki 22/21 a działki nr 22/18 i 10/9 nie objęte są w całości zakresem opracowania?ODP.: Działka nr 22/22 nie została ujęta w decyzji WZiZT nr 325/2002 ponieważ w całości leży poza zakresem opracowania przyjętym dla koncepcji Biblioteki. Znajduje się ona bowiem w granicach projektu budowlanego zagospodarowania terenu Wydziału Prawa i Administracji U. Śl., dla którego uzyskano zatwierdzenie i pozwolenie na budowę , a obecnie inwestycja ta jest realizowana.
Jako granicę pomiędzy terenem przeznaczonym dla lokalizacji Biblioteki, a terenem realizacji Wydziału Prawa i Administracji przyjęto drogę dojazdową do stacji trafo ( nr 15 inwentaryzacji urbanistycznej) ze względu na konieczność jej zachowania w dotychczasowym przebiegu (północ-południe).
Wymienione w decyzji działki nr 22/21, 22/18/ 10/9 są objęte zakresem opracowania jedynie w granicach wyznaczonych w załączniku graficznym do decyzji WZiZT, a pozostała ich część jest objęta projektem wymienionym powyżej lub należy do budynku stołówki U. Śl. nie będącego przedmiotem konkursu SARP nr 924.

Granice wyznaczone w decyzji WZiZT są obligatoryjne dla rozwiązań w skali 1:500 , co nie znaczy że nie można zaproponować szerszego zakresu opracowania w tej skali z zastrzeżeniem uwag powyżej.
 1. UZUPEŁNIAJĄCE WYJAŚNIENIA
 1. Występujące w tekście Warunków Konkursu SARP nr 924 sformułowanie ’’ Izby Architektonicznej ‘’ zastępuje się prawidłowym określeniem ‘’Izby Architektów’’
 1. Występujące w tekście Warunków Konkursu SARP nr 924 sformułowanie ’’ Kancelarii Notarialnej ‘’ zastępuje się prawidłowym określeniem ‘’Kancelarii Prawnej’’.
 1. Dotyczy Rozdz. III pkt.2, pp.2.3. Zawartość opakowania ‘B’

W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2002r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ( Dz.U. Nr 91 poz.817z dnia 28.06.2002R.), informujemy, że treść Rozdz. III pkt.2, pp.2.3. Zawartość opakowania ‘B’ Warunków Konkursu nr 924 uległa modyfikacji, a powyżej wymienione Rozporządzenie jest podstawą dla określenia zawartości opakowania ‘’B’’

Poniżej przekazujemy aktualną i obowiązującą treść dotyczącą dokumentów, jakie uczestnicy konkursu są zobowiązani złożyć w opakowaniu ‘’B’’.

Zgodnie z § 1.1.I § 2.1. Rozporządzenia jw. wymagane jest złożenie:
 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie,

 3. Dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień projektowych bez ograniczeń przez przynajmniej jednego z autorów pracy konkursowej.

 4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 5. Zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
  - wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.

 6. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Pozostałe dokumenty, które należy złożyć w opakowaniu ’’B’’

 1. Dokument potwierdzający przynależność do Izby Architektów przez przynajmniej jednego z autorów pracy konkursowej.

 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 2 ustawy z 10.06.1994 R. o zamówieniach publicznych, na druku będącym załącznikiem Nr B1 do niniejszych Warunków. Oświadczenie to składa uczestnik konkursu w rozumieniu zapisu Rozdz. I. Pkt.3 niniejszych Warunków Konkursu

 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 5 ustawy z 10.06.1994 R. o zamówieniach publicznych, na druku będącym załącznikiem Nr B2 do niniejszych Warunków. Oświadczenie to składa uczestnik konkursu w rozumieniu zapisu Rozdz. I. Pkt.3 niniejszych Warunków Konkursu

 4. Oświadczenie wobec treści § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.08.1997 R. -Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 619 - na druku będącym załącznikiem Nr B3 do niniejszych Warunków. Oświadczenie to składają wszyscy członkowie zespołów autorskich.Równocześnie informujemy, że czynności wymienione w Rozdz.III pkt.2, pp.2.2. oraz rozdz. IV pkt.4, pp.4.2. Warunków Konkursu nr 924 polegające na weryfikacji zawartości opakowania ‘B’ zostaną powierzone Kancelarii Radcy Prawnego Danuta Talarczyk z siedzibą w Tychach (organ zaufania publicznego)

UWAGA:

Sprzedaż warunków konkursu SARP nr 924 w miesiącu sierpniu 2002r odbywać się będzie u sekretarza konkursu arch. Barbary Średniawa w godz. 10-18 .

Adres : ul. Łabędzia 19 , 40-521 Katowice ,

Tel. / Fax. : (32) 205 29 42 , e-mail.: kznkat@poczta.onet.pl


Sędzia referent Henryk B. Buszko

Sekretarz organizacyjny Barbara Średniawa

Katowice, 30.07.2002r.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna