Lista płac zawiera następujące danePobieranie 32,51 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar32,51 Kb.

Zadanie. 1.

Salda początkowe: Rachunek bieżący 35 000 zł, Materiały 4 000 zł, Kasa 15 000 zł, Należności z tytułu akcji pracowniczych 8 000 zł.

Spółka zatrudnia 10 pracowników. Zaksięgować następujące operacje gospodarcze i ustalić stan końcowy konta „Rozrachunki z pracownikami”:


 1. Wypłacono pracownikom z kasy zaliczki na wynagrodzenia 5 000 zł.

 2. Lista płac zawiera następujące dane:

 1. wynagrodzenie brutto 24 600 zł,

 2. potrącenie składek na ZUS 13,71% 3 373 zł,

 3. podatek dochodowy „brutto” 18% (koszty uzyskania przychodu 111,25 zł, kwota wolna od podatku miesięcznie 46,33 zł) 3 158 zł,

 4. potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne z wynagrodzenia 1,25% 265 zł,

 5. potrącona rata za akcje 800 zł,

 6. potrącenie na kasę zapomogowo-pożyczkową 400 zł,

 7. wypłacone zaliczki 5 000 zł,

 8. suma do wypłaty 11 604 zł

3. Zaksięgowano ZUS przypadający na pracodawcę 18,61% 4 578 zł.

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 7,75% 1 645 zł.

5. Wypłacono gotówką wynagrodzenia – płace niepodjęte wynoszą 1 620 zł ………….

6. Opłacono przelewem WB szkolenia BHP pracowników 1 500 zł.

7. Wydano z magazynu odzież ochronną i roboczą 700 zł.

8. Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający następujące przelewy:

podatek dochodowy od osób fizycznych 1 513 zł.

kwota należna ZUS 9 861 zł.


Zadanie. 2.

Salda początkowe: Rachunek bieżący 5 000 zł, Kasa 2 000 zł, Środki trwałe w budowie 18 000 zł,

Spółka zatrudnia 10 pracowników. Zaksięgować następujące operacje gospodarcze i ustalić stan końcowy konta „Rozrachunki z pracownikami”:

1. Zaksięgowano listę płac, w której: 1. wynagrodzenie brutto 36 900 zł

 2. potrącenie składek na ZUS 13,71% 5 059 zł

 3. podatek dochodowy 18% (koszty uzyskania przychodu 111,25 zł, kwota wolna od podatku miesięcznie 46,33 zł) 2 600 zł

 4. potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne 2 866 zł

 5. potrącenie zasądzonych alimentów 500 zł

 6. suma do wypłaty 20 975 zł

2. Zaksięgowano rozdzielnik płac, zawierający następujące dane:

 1. płace działalności operacyjnej 32 000 zł, w tym:

  • płace pracowników bezpośrednio produkcyjnych 20 000 zł,

  • płace pracowników pośrednio produkcyjnych 5 000 zł,

  • płace pracowników administracji 7 000 zł.

 2. place za roboty przy budowie magazynu 4 900 zł.

3. Zaksięgowano ZUS przypadający na pracodawcę 18,61% 6 867 zł.

4. Dokonano odpisu na ZFŚS 832 zł.

5. Otrzymano rachunek za okresowe badania lekarskie 700 zł.

6. Otrzymano rachunek za zakupione posiłki regeneracyjne 570 zł.

7. Pobrano podatek dochodowy od świadczeń dla pracowników - posiłków regeneracyjnych 103 zł.

8. Naliczono ryczałt samochodowy na jazdy lokalne 585,06 zł, pobrano podatek dochodowy 105 zł.

9. Rozliczono świadczenia przypadające na środki trwałe w budowie ……………………..

10. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na delegację 650 zł (ma być rozliczona w ciągu 2 tygodni).Zadanie 3.

Hurtownia artykułów papierniczych stosuje 25% marżę zysku. Towary ewidencjonuje w cenach sprzedaży netto. Zaksięguj podane zdarzenia gospodarcze, ustalając cenę sprzedaży: a) rachunkiem „od stu”; b) rachunkiem „w stu”

1. Otrzymano FV za zakupione zeszyty: 2310 zeszytów po 2 zł = 4 620 zł;

22% VAT 1 016 zł. Razem 5 636 zł.

2. Przyjęto zeszyty do magazynu.

3. Otrzymano FV za zakupione ołówki: 2000 ołówków po 1 zł = 2 000 zł;

22% VAT 440 zł. Razem 2 440 zł.

4. Przyjęto ołówki do magazynu.

5. Sprzedano za gotówkę 800 zeszytów i 600 ołówków, wystawiając fakturę sprzedaży

(w wariancie „od stu” 2 750zł + 605 zł = 3 355 zł; w wariancie „w stu” 2 934 zł + 645 zł = 3 579 zł)

6. Wyksięgowano wartość sprzedanych towarów i rozliczono zrealizowaną marżę.

Zadanie 4.

W jednostce produkcyjnej wyroby gotowe księguje się w stałych cenach ewidencyjnych po 87 zł za 1 szt. Na koniec okresu obroty wybranych kont były następujące:

koszty bezpośrednio produkcyjne 96 000 zł,

koszty pośrednio produkcyjne 40 000 zł,

koszty zarządu 17 000 zł.

Koszty zmienne pośrednie stanowią 50% kosztów wydziałowych. W okresie wykorzystano 95% zdolności produkcyjnej. Wytworzono 1400 wyrobów gotowych oraz 200 produktów niezakończonych, przetworzonych w 50% w stosunku do wyrobu gotowego.

Operacje gospodarcze do zaksięgowania:


 1. Na podstawie dowodu PW przyjęto do magazynu 1400 wyrobów gotowych.

 2. Przeksięgowano koszty pośrednie, ustalono koszt jednostkowy produktów i zaksięgowano wyniki obliczeń. 3. Na podstawie dowodu WZ wydano z magazynu 1000 sprzedanych wyrobów gotowych.

4. Rozliczono i zaksięgowano OCE, przypadające na sprzedane wyroby.

5. Wystawiono FVS z 25% marżą zysku, liczoną „od stu”, VAT 22%.

6. Ustal wynik finansowy (w wariancie kalkulacyjnym).

Zadanie 5.

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiadało 1.12.2008 następujące salda na kontach:

Materiały 45 000, OCE materiałów Dt 4 500, rachunek bieżący 13 500, kasa 2 500.

Operacje gospodarcze w grudniu 2008:

1. Opłacono z rachunku bieżącego WB czynsz za garaż za 3 m-ce (XII-II) 2 400 netto, 2 928 zł brutto.

2. Zapłacono gotówką za konserwację maszyn produkcyjnych 1100 zł netto, 1342 zł brutto.

3. Otrzymano Fv za zużytą energię elektryczną na kwotę netto 4 500 zł + VAT 22%, z czego 4 000 zł przypada na wydziały produkcyjne, a 500 zł na administrację.

4. Zaksięgowano listę płac w wysokości brutto 14000 zł.

5. Zaksięgowano rozdzielnik płac,


  • płace pracowników bezpośrednio produkcyjnych 9 000 zł,

  • płace pracowników pośrednio produkcyjnych 3 000 zł,

  • płace pracowników administracji 2 000 zł.

6. Zaksięgowano ZUS pracodawcy 18,61%

7. Wydano do zużycia materiały o wartości 30 000 zł.

8. Rozdzielnik zużycia materiałów zawierał:


  • materiały bezpośrednio produkcyjne 25 000 zł,

  • materiały pośrednio produkcyjne 3 000 zł,

  • materiały dla pracowników administracji 2 000 zł.

9. Wystawiono PK OCE przypadających na zużyte materiały

10. Przeksięgowano koszty wydziałowe (wykonano 90% normalnej zdolności produkcyjnej)

11. Sporządzono kalkulację i zaksięgowano wyniki. Produkcja wyniosła 800 wyrobów gotowych, które przyjęto do magazynu po 59 zł za sztukę oraz 50 niezakończonych w 50%.

12. Sprzedano za gotówkę 150 wyrobów gotowych po 100 zł za sztukę, wystawiając odpowiednie dokumenty, VAT 22%. Ustal wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym.Zadanie 6.

Spółka produkuje samochody. Oblicz cenę fakturową, jeżeli

Koszt wytworzenia wynosi 25 000 zł, marża zysku wynosi 15%, licząc „w stu”, podatek akcyzowy wynosi 14%, licząc „w stu”, podatek VAT 22%. Zaksięguj.

Zadanie 7.

Spółka usługowa, będąca podatnikiem VAT, zarejestrowała w październiku następujące operacje:  1. Otrzymano FV za czynsz dzierżawny za październik: czynsz 650 zł, VAT 22% 143 zł, brutto 793 zł

  2. Wystawiono FV spółce za sprzedaną usługę; netto 1000 zł, VAT 220 zł, brutto 1 220 zł.

  3. Otrzymano FV za wykonany remont środka trwałego, remont 400 zł, VAT 22% 88 zł, brutto 488 zł.

  4. Zauważono błąd w fakturze za czynsz dzierżawny, który zgodnie z umową powinien wynosić 559 zł + 123 zł VAT 22% brutto 682 zł. Złożono reklamację i otrzymano FV korygującą.

  5. Otrzymano FV za materiały: materiały 2 300 zł, 506 zł VAT 22% Materiałów nie otrzymano.

  6. Wystawiono FV spółce za sprzedaną usługę; netto 3000 zł, VAT 660 zł, brutto 3 660 zł.

  7. Kupiono i przyjęto do ewidencji (FV, OT) samochód osobowy netto 45 000 zł, VAT 22% 9 900 zł.

  8. Dokonano przeksięgowania w celu ustalenia rozrachunków z tytułu VAT na koniec miesiąca.

Zadanie 8.

1. Otrzymano FV za zakupione materiały od dostawcy A:

Wartość materiałów w cenach nabycia 4 000 zł, podatek VAT 880 zł, brutto 4 880 zł.

2. Na podstawie dowodu PZ przyjęto do magazynu materiały od dostawcy A według cen ewidencyjnych na kwotę 3 600 zł.

3. Otrzymano FV za zakupione materiały od dostawcy B:

Wartość materiałów w cenach nabycia 6 200 zł, podatek VAT 7% 434 zł, brutto 6 634 zł.

4. Na podstawie dowodu PZ przyjęto do magazynu materiały od dostawcy C według cen ewidencyjnych na kwotę 2 400 zł.

Zadanie 9.

W jednostce produkcyjnej salda wybranych kont były następujące:

Materiały 23 000 zł, OCE materiałów Dt 2 600 zł, Rozliczenie zakupu: - materiały w drodze 3 000 zł, dostawy niefakturowane 4 000 zł, Koszty zakupu 1 300 zł.

Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze, ustal wartość bilansową materiałów na koniec okresu sprawozdawczego.

1. Otrzymano FV za nowo zakupione materiały od dostawcy A:

Wartość materiałów w cenach zakupu 6 300 zł, koszty transportu 350 zł, opakowania nie do wykorzystania 100 zł, podatek VAT 22% 1485 zł, brutto 8 235 zł.

2. Na podstawie dowodu PZ przyjęto do magazynu materiały od dostawcy A według cen ewidencyjnych na kwotę 7 000 zł i rozliczono zakup.

3. Otrzymano FV za zakupione materiały przyjęte do magazynu w poprzednim miesiącu, w której:

Wartość materiałów w cenach zakupu 4 200 zł, koszty transportu 200 zł, podatek VAT 22% 968 zł, brutto 5 368 zł.

4. Na podstawie dowodów RW wydano do zużycia materiały o wartości 20 000 zł.

5. Zaksięgowano Rozdzielnik zużycia materiałów, który zawierał:


  • materiały bezpośrednio produkcyjne 15 000 zł,

  • materiały pośrednio produkcyjne 5 000 zł,

6. Zaksięgowano OCE przypadające na wydane materiały

7. Zaksięgowano koszty zakupu, przypadające na wydane materiały

8. Ze względu na zmianę mody część materiałów o wartości magazynowej 5 000 zł nie będzie wykorzystywana do produkcji przez najbliższy rok, Dokonano pełnego odpisu aktualizującego.

Zadanie 10.

W spółce ewidencja materiałów „X” w magazynie odbywa się w cenach zakupu, a rozchód z magazynu metodą LIFO. Salda wybranych kont na 01.10.2008 przedstawiały się następująco:

Materiały w cenie zakupu 3000 (600 kg po 5 zł), Koszty zakupu 510 zł, materiały w drodze 200 zł (50 kg po 4 zł). Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze, ustal wartość bilansową materiałów na koniec okresu sprawozdawczego.

1. Otrzymano FV od dostawcy A: Materiały 200 kg po 6 zł = 1 200 zł, koszty transportu 180 zł,

2. Na podstawie dowodu PZ przyjęto do magazynu materiały z powyższej faktury i przeksięgowano koszty zakupu. 3. Wystawiono dowód RW na wydane do zużycia 250 kg materiałów

4. Na podstawie dowodu PZ przyjęto do magazynu materiały od dostawcy B 50 kg po 8 zł.

5. Przekazano 100 kg materiałów jako darowiznę. 6. Przekazano 100kg materiałów na budowę garażu.

7. Sprzedano 20 kg materiału za 150, wystawiając fakturę i dowód WZ. 8. Rozliczono koszty zakupu na wydane z magazynu materiały.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna