Lista 3 Operacje wynikowe I ich ujęcie na kontach księgowychPobieranie 32,86 Kb.
Data15.03.2018
Rozmiar32,86 Kb.

Lista 3

Operacje wynikowe i ich ujęcie na kontach księgowych
Zadanie 1

W Przedsiębiorstwie Handlowym X dokonano następujących operacji gospodarczych :

1. Wydano materiały do zużycia 1.300 …. ..............

2. Otrzymano rachunek za naprawę samochodu ( zapłata w terminie 14 dni) 1.500 …. ………..

3. Zapłacono dostawcy przelewem przedpłatę za materiały 4.000 ….……….. 4. Wystawiono rachunek za sprzedane towary z późniejszym terminem płatności 70.000 …..............

5. Wydano odbiorcy z magazynu sprzedane towary o wartości w cenie zakupu 50.000 ….……….

6. W wyniku pożaru uległy zniszczeniu towary w magazynie 12.000 …...............

7. Odbiorca zapłacił gotówką odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności 400 …. ............

8. Stwierdzono w magazynie nadwyżkę materiałów 1.600 ……..........

9. Sprzedano zbędne materiały za gotówkę 500 ………….

10. Wydano odbiorcy z magazynu sprzedane materiały , zakupione wcześniej za kwotę 900 ……..….

11. Zapłacono gotówką rachunek z operacji 2 za naprawę samochodu 1.500 …..……..

12. Naliczono wynagrodzenia dla pracowników według listy płac 18.000 …..............

13. Bank pobrał z rachunku bieżącego odsetki od kredytu bankowego 300 …...............

14. Bank doliczył odsetki od środków na rachunku bieżącym 100 …. …..........

15. Spisano przedawnione należności od odbiorców 2.000 …................

16. Wpłynęło odszkodowanie na rachunek bankowy za zniszczone towary 11.400 …...……….

17. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia z kasy (por.op.12) za bieżący miesiąc 18.000 ………... 18. Odbiorca wpłacił na rachunek bankowy należność za towary 10.000 …..………..


Ustal , które z podanych operacji powodują powstanie kategorii wynikowych – przychodów , kosztów , zysków nadzwyczajnych i strat nadzwyczajnych - podaj jakich .

Wskaż przykłady operacji tworzących pary : wydatki-koszty, przychody-wpływy , omów relacje .


Zadanie 2
Znane są następujące informacje:
Kapitał

Własny


Sp

Przychody

Koszty

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Kapitał

własny


Sk

1.

1 000

200

300

100

200

.....

2.

6 000

.....

200

50

100

6 450

3.

....

1 500

2 000

100

200

7 000

4.

2 000

....

200

80

30

1 850

Uzupełnij brakujące kwoty.


Zadanie 3
Przedstaw na kontach operacje z zadania 1 zakładając , że do ewidencji przychodów i kosztów służą zbiorcze konta „Koszty” i „Przychody” , ustal wynik finansowy firmy przeksięgowując stany kont wynikowych na konto wynik finansowy , zinterpretuj saldo konta wynik finansowy . Oznacz symbolem X niezbędne stany początkowe na kontach .
Zadanie 4

Firma usługowa „Y" rozpoczęła w bieżącym okresie działalność. Na dzień rozpoczęcia działalności firma posiada: środki trwałe 60.000, gotówkę w kasie 8.000, środki pieniężne w banku 32.000 . Źródłem finansowania majątku jest długoterminowy kredyt bankowy 30.000 , zobowiązania wobec dostawców 25.000 oraz kapitał właściciela .


Operacje gospodarcze:

1. Otrzymano i opłacono gotówką rachunek za usługi transportowe 1000 .

2. Zakupiono za gotówkę benzynę do samochodu służbowego 300 .

3. Naliczono wynagrodzenie sekretarce 1700 .

4. Wystawiono rachunek za wykonaną usługę i otrzymano gotówkę 9000 .

5. Otrzymano środek trwały jako darowiznę 2000 .

6. Otrzymano rachunek i opłacono gotówką czynsz za lokal 1500 .


 1. Zakupiono za gotówkę i przyjęto do magazynu materiały 2500 .

 2. Materiały zużyto do wykonania usługi 2000.

9. Z przyczyn losowych uległ zniszczeniu środek trwały 1000 .

10. Otrzymano odszkodowanie na rachunek bankowy za zniszczony środek trwały 1500 .

I . Przeksięgowano stany kont wynikowych na konto „Wynik finansowy" ustalając wynik okresu .
Polecenia :


 1. Sporządzić bilans otwarcia.

 2. Zaksięgować operacje gospodarcze, ustalić wynik finansowy .

 3. Ustalić obroty i salda na kontach oraz sporządzić zestawienie obrotów i sald.

 4. Sporządzić bilans końcowy.


Zadanie 5
W przedsiębiorstwie „X" miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Zakupiono materiały, przyjęto je do magazynu (zapłata w terminie 14 dni-Rachunek, Pz) 200

2. Pobrano gotówkę z banku do kasy (WB, Kp) 300

3. Wydano z magazynu materiały do zużycia (Rw) 250

4. Zapłacono gotówką zobowiązanie wobec budżetu (Kw) 180

5. Wypłacono gotówką zaliczkę pracownikowi na koszty delegacji (Kw) 80

6. Wydano odbiorcy sprzedane towary z magazynu (Wz) 400

7. Otrzymano na konto w banku należność od odbiorcy (WB) 120

8. Otrzymano rachunek za energię i opłacono gotówką (KW) 30

9. Sprzedano usługę za gotówkę (Kp) 40

10. Wystawiono rachunek za sprzedane towary 500
Zaksięgować operacje gospodarcze , otwierając konta i oznaczając stan początkowy literą X na tych kontach ,gdzie jest to niezbędne .

Czy firma osiągnęła zysk w analizowanym okresie ?


Zadanie 6
Firma „Gama” jest jednostką produkcyjną . Zostałeś w niej zatrudniony jako główny księgowy. Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze :

 1. Zakupiono i przyjęto do magazynu 1000 szt. materiałów po 1 zł za szt. (rachunek , Pz)

 2. Zapłacono przelewem zobowiązanie wobec dostawcy materiałów – operacja 1 (WB) .

 3. Otrzymano rachunek telefoniczny 200 zł.

 4. Pracownik otrzymał zaliczkę z kasy na koszty podróży służbowej 150 zł (Kw) .

 5. Opłacono gotówką rachunek za naprawę maszyny produkcyjnej 100 zł ( rachunek , Kw )

 6. Wydano z magazynu do produkcji 600 szt. materiałów (Rw) .

 7. Sporządzono listę płac pracowników 1300 zł.

 8. Otrzymano rachunek za usługi marketingowe 300 zł.

 9. Wystawiono rachunek za sprzedaż wszystkich wytworzonych produktów 3500 zł .

I. Do ewidencji przychodów i kosztów wykorzystaj zbiorcze konta „Koszty” i „Przychody”.

II. Ustal wynik finansowy firmy.

III. Wskaż sytuacje w których wydatek nie jest równy kosztom , a przychód wpływom .

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna