List intencyjnyPobieranie 28,69 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar28,69 Kb..................................... (miasto), (data)

(dane firmy)Zarząd

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

ul. Kolbe 14

59-220 Legnica

LIST INTENCYJNY1

Mając na uwadze projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej związane z zakupem nieruchomości położonej


w Strefie i/lub uzyskaniem pakietu zachęt w ramach programu pomocy publicznej: specjalne strefy ekonomiczne2, Zarząd ………………. (nazwa firmy) pragnie zaprezentować planowany projekt inwestycyjny celem jego oceny w zakresie możliwości udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i uzyskania pomocy publicznej z tytułu realizacji nowej inwestycji: 1. Podstawowe informacje na temat spółki oferenta (ewentualnie spółki – matki, jeżeli forma prawna spółki oferenta nie jest jeszcze określona – spółka celowa jest
  w organizacji lub działalność na terenie strefy prowadzona będzie w oparciu
  o jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie):

Forma prawna przedsiębiorstwa ..............................................................................................

Organ rejestrowy .................................................................. Nr rejestru .................................

Nazwa .......................................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................

Tel. ........................................ Fax ........................................ email: ........................................

Nr REGON ......................................................... NIP.............................................................

Kapitał akcyjny lub zakładowy ................................................................................................

Struktura kapitału zakładowego :

1. .......................................................- ..........% kapitału spółki

2. .......................................................- ..........%

3. .......................................................- ..........%

4.Akcjonariat rozproszony (łącznie) - ................%

Dane osobowe

- Prezes zarządu (lub właściciel)

nazwisko ......................................................... imię ...............................................................

Osoba do kontaktowania się w sprawie listu intencyjnego: .................................................................................................................................................

Funkcja w Firmie ....................................................................................................................

Tel. ...................................... Fax ................................. email: .........................@..................


 1. Opis planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego:
  1. Przedmiot działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
   i Usług Głównego Urzędu Statystycznego3:

   1. .......................... - .........................................

   2. .......................... - .........................................

   3. .......................... - .........................................

   4. .......................... - .........................................
  1. wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych (kosztów kwalifikowanych)
   w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.
   w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 z późn. zm.):
  1. liczba nowych miejsc pracy, jakie zostaną utworzone w związku z planowaną inwestycją w rozumieniu § 3 ust. 3 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 z późn. zm.):
  1. planowany termin zakończenia inwestycji4 - ....................... 1. Charakter planowanej inwestycji oraz jej krótki opis (produkcja podstawowa, innowacyjność rozwiązań technologicznych, budowa infrastruktury towarzyszącej, powiązania kooperacyjne w regionie, najwięksi konkurenci):

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Efekt zachęty - niezbędność uzyskania pomocy publicznej w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wpływ udzielenia pomocy na sposób wykonania tego przedsięwzięcia:
  1. udzielenie pomocy publicznej przyczyni się do spełnienia jednego lub więcej
   z poniższych kryteriów (proszę uzasadnić wybraną opcję)5:
   • znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

   • znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

   • znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy;

   • znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania;

   • w przypadku braku środka pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą.  1. oświadczamy, że do dnia złożenia niniejszego listu nie rozpoczęliśmy prac nad projektem w rozumieniu ust. 38 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2006/C 54/08). 1. Sposób finansowania inwestycji: oświadczamy, że co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane z wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w formie wolnej od jakiegokolwiek wsparcia publicznego zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 z późn. zm.)6. 1. Niezbędna infrastruktura techniczna:

  1. energia elektryczna w ilości ..... MW,

  2. gaz w ilości ………………….. m3/h,

  3. woda w ilości ………………… m3/h,

  4. ścieki w ilości ……………....... m3/h,

  5. inne: ………………………………………………………………………
 1. INNE:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mając na uwadze przedstawione powyżej założenia nowej, planowanej inwestycji zwracamy się z wnioskiem do Zarządu LSSE S.A. o wszczęcie procedury udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
Jednocześnie informujemy, iż naszym zamiarem jest prowadzenie działalności na terenie nieruchomości ....................................................
lub
Z uwagi na brak konkretnej lokalizacji prosimy o przedstawienie oferty wolnych nieruchomości objętych granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które
w naszej ocenie powinny spełniać następujące kryteria:


 1. .....................

 2. .....................

Z poważaniem

Załącznik – porównanie kosztów dla lokalizacji alternatywnej.

Tabela może zostać wykorzystana, jako jeden ze sposobów na odpowiedź do pkt. 4 a.
Lokalizacja

Koszty inwestycyjne

Średnie roczne koszty operacyjne

(w szczególności chodzi o koszty: pracy, operacji logistycznych dostaw surowców, dostaw od kooperantów, wyrobów gotowych itp.)

Wielkość możliwej do uzyskania pomocy publicznej w zależności od lokalizacji.

LSSE

Lokalizacja alternatywna - ......................................................

1 Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a pismo LSSE S.A. akceptujące możliwość realizacji planowanej, opisanej wyżej inwestycji nie stanowi oświadczenia woli o przyjęciu oferty. List intencyjny stanowi jedynie wyrażenie zamiaru realizacji nowej inwestycji na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na warunkach opisanych w tym liście, a pozytywna odpowiedź LSSE S.A. powinna być traktowana jako wstępna akceptacja projektu pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej. Decydujące znaczenie dla oceny czy projekt inwestycyjny uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej należy do Komisji Przetargowej/Rokowań, która dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji.

2 Wybrać właściwą opcję (lub obie możliwości).

3 Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293)

4 Przez termin zakończenia inwestycji należy rozumieć dzień, do którego zostaną poniesione rzeczowe wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U.z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 z późn. zm.)

5 Dotyczy przedsiębiorców innych niż mali lub średni

6 Nie ma to przykładowo miejsca w przypadku subsydiowanych pożyczek, pożyczek ze środków publicznych na kapitał własny lub zaangażowania kapitałowego państwa, które nie spełniają warunków objętych zasadą inwestora postępującego zgodnie z regułami rynkowymi, gwarancji państwa zawierających element pomocy, jak również wsparcia ze strony państwa przyznanego w ramach zasady de minimis.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna