Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OddziałPobieranie 55,57 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar55,57 Kb.

AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

T 22 528 51 00

F 22 528 52 52Group 16


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej im Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie w roku szkolnym 2016/2017
Tabela nr 1: Podstawowe informacje

Nr polisy ubezpieczeniowej

0202S10051

Ubezpieczyciel

AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Suma ubezpieczenia

15 000 zł

Składka od ucznia

33 zł

Okres ubezpieczenia

01.09.2016 r. – 31.08.2017 r.

Czasowy i terytorialny zakres ochrony

Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

Wyczynowe uprawianie sportu

Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia

Wypłata świadczeń

Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Świadczenie ustalane na podstawie OWU oraz tabeli oceny procentowej stałego uszczerbku na zdrowiu.


Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

(dla jednej osoby, na zdarzenie)Wysokość świadczeń (odszkodowania)1)

Artykuł 6.1

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)

15 000 zł

15 000 zł

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO lub ŚMIERĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

20 000 zł

20 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica Osoby ubezpieczonej w następstwie NW

1 500 zł

1 500 zł

Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu

5 000 zł

5 000 zł

Dodatkowe świadczenie: dodatek dla osoby ratującej życie

5 000 zł

5 000 zł

Artykuł 7.1

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO

15 000 zł

15 000 zł

Artykuł 7.2

CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO2) (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW)

15 000 zł

1% SU (150 zł) za 1% uszczerbku

W tym: Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta - jednorazowo

240 zł

240 zł

W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NNW - jednorazowo

300 zł

300 zł

Artykuł 7.3

KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NW

(a) usługi świadczone przez Lekarzy;

(b) pobyt w placówce leczniczej oraz korzystanie z sali operacyjnej w tej placówce

(c) środki znieczulające (a także ich podanie), wykonanie zdjęcia rentgenowskiego/prześwietlenia bądź zabiegi oraz testy laboratoryjne;

(d) usługi pogotowia ratunkowego;

(e) lekarstwa, środki lecznicze oraz usługi i materiały terapeutyczne1 500 zł

do 1 500 zł

Artykuł 7.4

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POPARZEŃ

2 500 zł

od 25 zł do 2 000 zł (przy poparzeniu
I stopnia);

od 500 zł do 2 500 zł (poparzenia II, III i IV stopnia)

Artykuł 7.5

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny, maksymalnie za 365 dni)

30 zł

30 zł za dzień pobytu

Artykuł 7.6

OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY

2 500 zł

1 250 zł lub 2 500 zł (w zależności od długości blizny)

Artykuł 7.7

USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (maksymalnie 150 zł na ząb)

1 000 zł

do 1 000 zł

Artykuł 7.8

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA / PARALIŻU

7 500 zł

od 1 875 zł do 7 500 zł (w zależności od rodzaju porażenia)

POWAŻNE ZACHOROWANIA3)

3 600 zł

3 600 zł

Artykuł 7.9

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PRZEBUDOWY DOMU ORAZ MODYFIKACJI POJAZDU

7 500 zł

7 500 zł

KLAUZULA ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL4)

15 000 zł

1% SU (150 zł)

1) Świadczenia mogą być wypłacane łącznie z różnych zakresów (artykułów).

2) Wypłata świadczeń zgodnie z Tabelą Świadczeń stanowiącą załącznik nr 1 do OWU.

3) poważna forma raka, zawał serca, udar, wszeczepienie bypassów, operacja aorty, operacja zastawek serca, niewydolność nerek, ślepota (utrata wzroku), przeszczep ważnego organu/szpiku kostnego, stwardnienie rozsiane, paraliż (utrata funkcji kończyn), choroba neuronu ruchowego, choroba Alzheimera/ciężkie otępienie, poważne poparzenia.

4) Klauzula zadośćuczynienia za ból – zakres świadczeń zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu urazu ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie skutkowało wypłata świadczenia
z tytułu Artykułu 7.2 (
Częściowe trwałe inwalidztwo). Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia określonej dla Artykułu 7.2. Świadczenie to wypłacane jest niezależnie od ewentualnej wypłaty świadczeń z tytułu innych Artykułów.

5) Śmierć, Całkowite lub Częściowe trwałe inwalidztwo w następstwie wystawienia na działanie surowych warunków atmosferycznych będzie uznane za spowodowane uszkodzeniem ciała.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

  1. Telefonicznie za pośrednictwem infolinii – tel. 22 528 51 00 (rejestracja szkody, udzielenie informacji; druk zgłoszenia szkody wraz dokumentacją należy wysłać e-mailem lub listem poleconym)

  2. E-mailem na adres: szkodyaig@aig.com (zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność należy przesłać tylko i wyłącznie w formie listu poleconego na adres Towarzystwa).

  3. Listem poleconym na adres: AIG Europe Limited, ul. Marszałkowska 111,
   00-102 Warszawa
   .

Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – forma mailowa.

Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

INFORMACJE DODATKOWE:

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPECIALITYsolutions dla Dzieci i Młodzieży w Placówkach Oświatowych zatwierdzonych przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce w dniu 17 lutego 2016 r., które są dostępne na stronie internetowej: https://www.aig.pl/business/produkty-i-uslugi/grupowe-ubezpieczenia-osobowe/specialty-solutions

Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania zawarte są w następujących częściach warunków ubezpieczenia:


Artykuł 6 – podstawowy zakres ochrony

Artykuł 7.1 – całkowite trwałe inwalidztwo

Artykuł 7.2 – częściowe trwałe inwalidztwo

Artykuł 7.3 – koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.4 – świadczenie z tytułu poparzeń

Artykuł 7.5 – świadczenie szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.6 – okaleczenie i oszpecenie twarzy

Artykuł 7.7 – uszkodzenie zębów na skutek nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.8 – świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu

Artykuł 7.9 – świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu

Załącznik nr 2 – Poważne zachorowania
Informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania zawarte są w następujących częściach warunków ubezpieczenia:
Artykuł 3 – ogólnie obowiązujące wyłączenia odpowiedzialności

Artykuł 7.3 – koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.5 – świadczenie szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.6 – okaleczenie i oszpecenie twarzy

Artykuł 7.7 – uszkodzenie zębów na skutek nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.9 – świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazduZałącznik nr 2 – Poważne zachorowania


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna