Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w SupraśluPobieranie 83,67 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar83,67 Kb.

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Liceum ma obowiązek przekazać uczniom i ich rodzicom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane naszych uczniów przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W związku z powyższym informujemy, że Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), jak i dla zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez użytkowanie systemu monitoringu wizyjnego, a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów jak ich rodziców lub opiekunów jest Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, z siedzibą przy Placu Kościuszki 1, 16-030 Supraśl.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, również do ich usunięcia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów.pdf (1 link aktywny)

Dot. ochrony wizerunku uczniów i rodziców.pdf (2 link aktywny)

Zgoda -wizerunek dziecka (3 link aktywny)

Kontakt z Inspektorem danych osobowych w Liceum Plastycznym w Supraślu:

Imię i nazwisko Inspektora: Agnieszka Brzezińska
adres e-mail: abrzezinska@neasystem.pl
telefon 500-533-355


MONITORING WIZYJNY

Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, z siedzibą przy Placu Kościuszki 1, 16-030 Supraśl. informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany, w tym: wejścia do budynku, teren wokół szkoły i internatu, szatnia, klatki schodowe pałacu i koniuszni, budynek i korytarze internatu.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu Liceum Palstycznego im. Artura Grottgera w Supraślu.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.LINK 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

LICEUM PLASTYCZNEGO IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczniów jest Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, z siedzibą przy Placu Kościuszki 1, 16-030 SupraślCEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:  1. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

  2. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz system ochrony danych Liceum Palstycznego im. Artura Grottgera w Supraślu

  1. realizacji celów związanych z promocją działań Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Liceum Palstycznego im. Artura Grottgera w Supraślu będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w Supraślu).

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, w kronice szkolnej, na oficjalnej szkolnej stronie internetowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 z późn. zm..) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W związku z nauką w Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, Liceum może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:Lp

Kategorie danych

Podstawa prawna

1

dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.

2

informacje na temat potrzeb edukacyjnych ucznia (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych)

3

Informacje dotyczące wykształcenia ucznia, pozyskane w procesie rekrutacji do Liceum 4

4

dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery telefonów, adres poczty elektronicznej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.

5

informacje niezbędne do zapewnienia uczniom właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Liceum.

6

Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia

7

Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju

8

Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

9

wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego na terenie Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraśla w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę

art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.

10

Imię, nazwisko, klasa, wyniki ucznia i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Szkołę

Zgoda wyrażona przez pełnoletniego ucznia lub rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich i swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych ucznia opisanych w rubryce 1-9 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Liceum Palstycznym im. Artura Grottgera w Supraślu.

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 10 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

LINK 2 SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE!

Informujemy, że Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu przetwarza wizerunki uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

 funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

 związanych z promocją Liceum - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Liceum Palstyczne im. Artura Grottgera w Supraślu NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na szkolnych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której danesą rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.


LINK 3 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


OŚWIADCZENIENa podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, z siedzibą przy Placu Kościuszki 1, 16-030 Supraśl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Imię i nazwisko Inspektora: Agnieszka Brzezińska
adres e-mail: abrzezinska@neasystem.pl
telefon 500-533-355


Cel przetwarzania

Realizacja zadań szkoły

Podstawą przetwarzania są

USTAWA o systemie oświaty

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ustawa o systemie informacji oświatowej

Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do

dostępu do dotyczących go danych osobowych

sprostowania

ograniczenia przetwarzania

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadań szkoły.Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.Imię

Nazwisko

Data


Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka


OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany:
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie FACEBOOK.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie internetowej.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na tablicach ogłoszeń.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na plakatach.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na ulotkach i broszurach.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na tablicy absolwentów.

…………………………………………………………………………………………………………............................………..(imiona i nazwisko ucznia)
przez Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, z siedzibą przy Placu Kościuszki 1, 16-030 Supraśl
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
Administratorem danych osobowych jest

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, z siedzibą przy Placu Kościuszki 1, 16-030 Supraśl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Imię i nazwisko Inspektora: Agnieszka Brzezińska
adres e-mail: abrzezinska@neasystem.pl
telefon 500-533-355

Celem przetwarzania jest

Promocja szkoły oraz osiągnięć uczniów.
Podstawą przetwarzania jest

Zgoda osoby, której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są

Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości
Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody.
Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów. Nie będzie możliwe zebrać plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione.
Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Imię opiekuna


Nazwisko opiekuna


Numer dowodu osobistegoAdres zamieszkania


Data


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna