Licencje na oprogramowanie oraz jego uaktualnienia w ramach umowy licencyjnejPobieranie 115,72 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar115,72 Kb.

AT 3330 / 22 / 13 ZAŁĄCZNIK NR 2SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA

I CECH UŻYTKOWYCH (PARAMETRY WYMAGANE)
Przedmiot zamówienia:

LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE

ORAZ JEGO UAKTUALNIENIA W RAMACH UMOWY LICENCYJNEJ

NA UŻYTKOWANIE WYSPECYFIKOWANEGO OPROGRAMOWANIA


 1. Licencje na pakiet biurowy

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

  1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski.

  2. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

  3. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

 2. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi Active Directory.

 3. Możliwość instalacji w postaci zwirtualizowanej aplikacji dostarczanej sieciowo na stację klienta.

 4. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych.

 5. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

 2. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

 3. umożliwia wykorzystanie schematów XML,

 4. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,

 1. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

 2. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi.

 3. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

 4. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

 5. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

 1. Edytor tekstów

 2. Arkusz kalkulacyjny

 3. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

 4. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych

 5. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

 6. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych

 7. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

 8. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

 9. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video.

 1. Edytor tekstów musi umożliwiać:

 1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

 2. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

 3. Wstawianie oraz formatowanie tabel.

 4. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

 5. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

 6. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

 7. Automatyczne tworzenie spisów treści.

 8. Formatowanie nagłówków i stopek stron.

 9. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

 10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

 11. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

 12. Wydruk dokumentów.

 13. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

 14. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

 15. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

 16. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

 17. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

 1. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

 1. Tworzenie raportów tabelarycznych

 2. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

 3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

 4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

 5. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

 6. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

 7. Wyszukiwanie i zamianę danych

 8. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

 9. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

 10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

 11. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

 12. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

 13. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

 14. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

 1. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

 1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

 2. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

 3. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

 4. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

 5. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

 6. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

 7. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

 8. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

 9. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

 10. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

 11. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

 12. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

 1. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać:

 1. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania

 2. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków.

 3. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników.

 4. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych.

 5. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej.

 6. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service).

 7. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML.

 8. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia.

 1. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

 1. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

 2. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

 3. Edycję poszczególnych stron materiałów.

 4. Podział treści na kolumny.

 5. Umieszczanie elementów graficznych.

 6. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

 7. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

 8. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

 9. Wydruk publikacji.

 10. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

 1. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać:

 1. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:

 2. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych.

 3. Relacji pomiędzy tabelami

 4. Formularzy do wprowadzania i edycji danych

 5. Raportów

 6. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych

 7. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów

 8. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym.

 1. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

 1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

 2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

 3. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

 4. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

 5. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

 6. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

 7. Zarządzanie kalendarzem

 8. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

 9. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

 10. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

 11. Zarządzanie listą zadań

 12. Zlecanie zadań innym użytkownikom

 13. Zarządzanie listą kontaktów

 14. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

 15. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

 16. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

 1. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video musi spełniać następujące wymagania:

 1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

 2. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

 3. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

 4. Możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych.

 5. Możliwość komunikacji głosowej i video.

 6. Sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników serwera komunikacji wielokanałowej.

 7. Możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze katalogowej.

 8. Możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników oraz ich dostępność, pobieranej z usługi katalogowej i systemu kalendarzy serwera poczty elektronicznej.
 1. Licencje dostępowe dla serwera usług terminalowych

Licencje dostępowe musi zapewnić w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta możliwość wykorzystania przez użytkowników funkcjonalności serwera usług terminalowych.


Licencje muszą zapewniać dostęp do serwera usług terminalowych 30 urzadzeniom (per device).


 1. Serwer portalu wielofunkcyjnego

Serwery portalu wielofunkcyjnego (PW) intranet i internet muszą realizować następujące funkcje i wymagania poprzez wbudowane mechanizmy: 1. Publikację dokumentów, treści i materiałów multimedialnych na witrynach wewnętrznych i zewnętrznych,

 2. Zarządzanie strukturą portalu i treściami WWW,

 3. Uczestnictwo Internautów w forach dyskusyjnych, ocenie materiałów, publikacji własnych treści,

 4. Udostępnianie spersonalizowanych witryn i przestrzeni roboczych dla poszczególnych ról w systemie wraz z określaniem praw dostępu na bazie usługi katalogowej,

 5. Udostępnienie formularzy elektronicznych,

 6. Tworzenie repozytoriów wzorów dokumentów,

 7. Tworzenie repozytoriów dokumentów,

 8. Wspólną, bezpieczną pracę nad dokumentami,

 9. Wersjonowanie dokumentów (dla wersji roboczych),

 10. Organizację pracy grupowej,

 11. Wyszukiwanie treści,

 12. Dostęp do danych w relacyjnych bazach danych,

 13. Analizy danych wraz z graficzną prezentacją danych,

 14. Możliwość wykorzystanie mechanizmów portalu do budowy systemu zarządzania e-szkoleniami (e-learning).

 15. Serwery PW muszą udostępniać możliwość zaprojektowania struktury portalu tak, by mogła stanowić zbiór wielu niezależnych portali, które w zależności od nadanych uprawnień mogą być zarządzane niezależnie.

 16. PW muszą udostępniać mechanizmy współpracy między działami/zespołami, udostępnić funkcje zarządzania zawartością, zaimplementować procesy przepływu dokumentów i spraw oraz zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do realizacji założonych celów i procesów.

Serwery PW muszą posiadać następujące cechy dostępne bezpośrednio, jako wbudowane właściwości produktu:

 1. Interfejs użytkownika:

 1. Praca z dokumentami typu XML w oparciu schematy XML przechowywane w repozytoriach portalu bezpośrednio z aplikacji w specyfikacji pakietu biurowego (otwieranie/zapisywanie dokumentów, podgląd wersji, mechanizmy ewidencjonowania i wyewidencjonowania dokumentów, edycja metryki dokumentu).

 2. Wbudowane zasady realizujące wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do publikowanych treści zgodne z WCAG 2.0

 3. Praca bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego z portalowymi rejestrami informacji typu kalendarze oraz bazy kontaktów

 4. Tworzenie witryn w ramach portalu bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego

 5. Możliwość pracy off-line z plikami przechowywanymi w repozytoriach portalu

 6. Umożliwienie uruchomienia prezentacji stron w wersji pełnej oraz w wersji dedykowanej i zoptymalizowanej dla użytkowników urządzeń mobilnych PDA, telefon komórkowy).

 1. Uwierzytelnianie – wbudowane mechanizmy wspierające uwierzytelnianie na bazie:

 1. Oświadczeń (claim-based authentication) z wykorzystaniem:

 • Open Authorization 2.0 dla uwierzytelniania aplikacji,

 • Uwierzytelniania w trybie server-to-server,

 • SAML,

 • Windows claims.

 1. Pojedynczego logowania domenowego (single-sign on),

 2. Na bazie formularzy (Form-based).

 1. Projektowanie stron

 1. Wbudowane intuicyjne narzędzia projektowania wyglądu stron,

 2. Wsparcie dla narzędzi typu Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web i edytorów HTML,

 3. Wsparcie dla ASP.NET, Apache, C#, Java i PHP,

 4. Możliwość osadzania elementów iFrame w polach HTML na stronie.

 1. Integracja z pozostałymi modułami rozwiązania oraz innymi systemami:

 1. Wykorzystanie poczty elektronicznej do rozsyłania przez system wiadomości, powiadomień, alertów do użytkowników portalu w postaci maili

 2. Dostęp poprzez interfejs portalowy do całości bądź wybranych elementów skrzynek pocztowych użytkowników w komponencie poczty elektronicznej, z zapewnieniem podstawowej funkcjonalności pracy z tym systemem w zakresie czytania, tworzenia, przesyłania elementów

 3. Możliwość wykorzystania oferowanego systemu poczty elektronicznej do umieszczania dokumentów w repozytoriach portalu poprzez przesyłanie ich w postaci załączników do maili

 4. Integracja z systemem obsługującym serwis WWW w zakresie publikacji treści z repozytoriów wewnętrznych firmy na zewnętrzne strony serwisu WWW (pliki, strony)

 5. Integracja z usługą katalogową w zakresie prezentacji informacji o pracownikach. Dane typu: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres, miejsce w strukturze organizacyjnej mają stanowić źródło dla systemu portalowego

 6. Wsparcie dla standardu wymiany danych z innymi systemami w postaci XML, z wykorzystaniem komunikacji poprzez XML Web Services

 7. Mechanizm jednokrotnej identyfikacji (single sign-on) pozwalający na autoryzację użytkowników portalu i dostęp do danych w innych systemach biznesowych, niezintegrowanych z systemem LDAP.

 8. Przechowywanie całej zawartości portalu (strony, dokumenty, konfiguracja) we wspólnym dla całego serwisu podsystemie bazodanowym z możliwością wydzielenia danych.

 1. Zarządzanie treścią i wyglądem portalu powinno opierać się o narzędzia umożliwiające prostą i intuicyjną publikację treści w formacie HTML w trybie WYSIWYG, bez konieczności znajomości języka HTML i innej wiedzy technicznej przez autorów treści:

 1. Możliwość formatowania tekstu w zakresie zmiany czcionki, rozmiaru, koloru, pogrubienia, wyrównania do prawej oraz lewej strony, wyśrodkowania, wyjustowania.

 2. Proste osadzenie i formatowanie plików graficznych, łącz (linków) różnych typów, tabel, paragrafów, wypunktowań itp. w treści artykułów publikowanych w intranecie (stron HTML)

 3. Spójne zarządzanie wyglądem stron intranetu, głównie pod kątem formatowania tekstu: możliwość globalnego zdefiniowania krojów tekstu, które mogą być wykorzystywane przez edytorów treści, możliwość wklejania treści przy publikacji stron intranetu z plików tekstowych lub edytorów tekstu (np. MS Word) z zachowaniem lub z usunięciem formatowania oryginalnego

 4. Zarządzanie galeriami zasobów elektronicznych (pliki graficzne, filmy video, dokumenty), wykorzystywanymi przy tworzeniu stron intranetu i przechowywanymi w intranetowym repozytorium treści. Możliwość współdzielenia tych zasobów na potrzeby stron umiejscowionych w różnych obszarach portalu intranetowego. Podstawowe funkcjonalności związane z wersjonowaniem i wyszukiwaniem tych zasobów

 5. Definiowanie szablonów dla układów stron (tzw. layout’ów), określających ogólny układ stron intranetu oraz elementy wspólne dla stron opartych na tym samym szablonie. Możliwość stworzenia wielu szablonów na potrzeby różnych układów stron w zależności od potrzeb funkcjonalnych w różnych częściach intranetu. Możliwość generalnej zmiany wyglądu utworzonych już stron poprzez modyfikację szablonu, na którym zostały oparte

 6. Możliwość wielokrotnego wykorzystania elementów zawartości intranetu (części treści publikowanych na stronach) w różnych częściach portalu, tzn. modyfikacja zawartości w jednym miejscu powoduje jej faktyczną zmianę na wszystkich stronach intranetu, gdzie dana treść została opublikowana

 7. Możliwość odwzorowania w systemie CMS przyjętej wizualizacji portalu intranetowego (projekt graficzny i funkcjonalny).

 8. Możliwość osadzania na stronach narzędzia do odtwarzania materiałów audio i wideo,

 1. Organizacja i publikacja treści:

 1. Wersjonowanie treści stron intranetu, działające automatycznie przy wprowadzaniu kolejnych modyfikacji przez edytorów treści.

 2. Zastosowanie procesów zatwierdzania zawartości przez publikacją, tzn. Udostępnieniem jej dla szerokiego grona pracowników. Możliwość zdefiniowania przynajmniej dwóch poziomów uprawnień edytorów (edytor i recenzent), przy czym treści publikowane przez edytorów muszą uzyskać pozytywną akceptację recenzenta przed Udostępnieniem jej wszystkim użytkownikom intranetu.

 3. Możliwość budowania hierarchicznej struktury stron portalu z prostym przenoszeniem stron i sekcji w ramach struktury nawigacji.

 4. Automatyczne tworzenie nawigacji na stronach intranetu, odwzorowujące obecną hierarchię.

 5. Automatyczne generowanie mapy stron portalu.

 6. Możliwość definiowania nawigacji w oparciu o centralne zarządzanie metadanymi.

 7. Umożliwienie zarządzania poszczególnymi obszarami portalu osobom nietechnicznym, pełniącym rolę edytorów bądź administratorów merytorycznych. Istotne jest nieangażowanie zespołu IT w proces zarządzania treścią intranetu.

 8. Definiowanie uprawnień użytkowników niezależnie do poszczególnych sekcji i stron intranetu, np. do obszarów poszczególnych spółek, dywizji, biur. Dotyczy to zarówno uprawnień do odczytu zawartości, jak i edycji oraz publikacji (różni edytorzy zawartości intranetu w zależności od jego części). Definiowanie uprawnień powinno być dostępne dla administratorów merytorycznych poszczególnych obszarów portalu w sposób niezależny od pracowników działu IT.

 9. Automatyczne dołączanie do publikowanych stron informacji o autorze (edytorze) i dacie publikacji.

 10. Możliwość personalizacji i filtrowania treści w intranecie w zależności od roli lub innych atrybutów pracownika (np. stanowiska, działu, pionu lub spółki). Funkcjonalność ta ma być niezależna od mechanizmów zarządzania uprawnieniami użytkownika do zawartości, i ma mieć na celu dostarczenie pracownikowi adekwatnych, skierowanych do niego informacji.

 11. Wsparcie dla obsługi różnych wersji językowych wybranych zawartości intranetu oraz zapewnienie automatycznego tłumaczenia na wybrane języki.

 1. Repozytoria dokumentów:

 1. Możliwość prostej publikacji dokumentów w intranecie przez edytorów portalu. Prosty sposób publikacji dokumentów, funkcjonalny dostęp użytkowników intranetu do opublikowanych dokumentów.

 2. Wykorzystanie do publikacji, edycji i przeglądania dokumentów w repozytorium narzędzi znanych użytkownikom np. pakiety biurowe czy przeglądarka internetowa.

 3. Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów w różnych częściach intranetu.

 4. Możliwość publikacji plików w strukturze katalogów.

 5. Możliwość publikacji materiałów wideo oraz audio.

 6. Możliwość definiowania metryki dokumentu, wypełnianej przez edytora przy publikacji pliku.

 7. Możliwość nawigacji po repozytorium dokumentów (lub całym portalu) w oparciu o metadane z metryk dokumentów.

 8. Prosty, elastyczny i niezależny od działu IT mechanizm zarządzania uprawnieniami do publikowanych dokumentów w ramach istniejących uprawnień. Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień przez administratorów merytorycznych, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania.

 9. Zarządzanie wersjonowaniem dokumentów: obsługa głównych oraz roboczych wersji (np.: 1.0, 1.1, 1.x… 2.0), automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów.

 10. Możliwość zdefiniowania w systemie procesu zatwierdzania nowych lub modyfikowanych dokumentów. System informuje użytkowników recenzujących materiały o oczekujących na nich elementach do zatwierdzenia i pozwala podjąć decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu.

 11. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów lub katalogów przeznaczonych do przechowywania specyficznych rodzajów treści, np. galerie obrazów dla plików graficznych.

 12. Możliwość definiowania polityk cyklu życia dokumentu oraz retencji dokumentów.

 13. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów przeznaczonych na raporty osadzone w arkuszach kalkulacyjnych w formacie ISO/IEC 29500:2008. Serwer powinien generować na podstawie tych arkuszy kalkulacyjnych raporty dostępne do oglądania przez przeglądarkę Internetową bez zainstalowanych innych narzędzi klienckich.

 14. Możliwość automatyzacji usuwania duplikatów dokumentów.

 1. Wyszukiwanie treści:

 1. Pełnotekstowe indeksowanie zawartości intranetu w zakresie różnych typów treści publikowanych w portalu, tj. stron portalu, dokumentów tekstowych (w szczególności dokumentów XML), innych baz danych oraz danych dostępnych przez webservice.

 2. Centralny mechanizm wyszukiwania treści dostępny dla użytkowników intranetu

 3. Opcja wyszukiwania zaawansowanego, np. wyszukiwanie wg typów treści, autorów, oraz zakresów dat publikacji

 4. Możliwość budowania wielu wyszukiwarek w różnych częściach portalu, służących do przeszukiwania określonych obszarów intranetu wg zadanych kryteriów, np. wg typów dokumentów

 5. Możliwość definiowania słownika słów wykluczonych (często używanych)

 6. Możliwość tworzenia „linków sponsorowanych”, prezentowanych wysoko w wynikach wyszukiwania w zależności od słów wpisanych w zapytaniu

 7. Podświetlanie w wynikach wyszukiwania odnalezionych słów kluczowych zadanych w zapytaniu.

 8. Przedstawianie w wynikach duplikatów plików

 9. Statystyki wyszukiwanych fraz

 1. Administracja intranetem i inne funkcje:

 1. Możliwość definiowania ról / grup uprawnień, w ramach których definiowane będą uprawnienia i funkcje użytkowników. Przypisywanie użytkowników do ról w oparciu o ich konta w LDAP lub poprzez grupy domenowe. Funkcjonalność zarządzania uprawnieniami dostępna dla administratorów merytorycznych intranetu, niewymagająca szczególnych kompetencji technicznych

 2. Możliwość określania uprawnień do poszczególnych elementów zawartości intranetu tj. sekcja, pojedyncza strona, repozytorium dokumentów, katalogu dokumentów, pojedynczego dokumentu

 3. Generowanie powiadomień pocztą elektroniczną dla użytkowników intranetu z informacją o publikacji najbardziej istotnych treści

 4. Definiowanie metryk opisujących dokumenty w poszczególnych repozytoriach portalu oraz centralnie zarządzanego zbioru metadanych z wyznaczonym administratorem merytorycznym.

 5. Możliwość definiowania zewnętrznych źródeł danych takich jak bazy danych i webservice oraz wykorzystywania ich do opisywania dokumentów,

 6. Konfigurowanie procesów zatwierdzania publikowanych stron i dokumentów. Możliwość odrębnej konfiguracji w poszczególnych częściach portalu tj. definiowanie różnych edytorów i recenzentów w ramach różnych obszarów intranetu

 7. Statystyki odwiedzin poszczególnych części i stron intranetu – analiza liczby odsłon w czasie. Opcjonalnie zaawansowane statystyki i analizy

 8. Funkcjonalności wspierające pracę grupową - do wykorzystania na najniższym poziomie intranetu do celów pracy działów i zespołów zadaniowych. Funkcjonalności wspierające gromadzenie dokumentów, wsparcie komunikacji, planowanie zadań i wydarzeń

 9. Funkcjonalność publikowania na portalu formularzy elektronicznych XML i przetwarzanych na aplikację webową dostępną dla użytkowników przez przeglądarkę Internetową. Dane z wypełnionego formularza mają być zapisywane w formacie XML zgodnie z definicją formularza.

 10. Mechanizmy wspierające przepływy pracy (workflow) wraz z funkcjonalnością definiowania procesów obiegu dokumentów, integracji przepływów z web-services, wywoływania web-services z poziomu workwlow bez konieczności kodowania przy wykorzystaniu prostych w obsłudze narzędzi portalu.Wykonawca oświadcza, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganym wyspecyfikowanym w niniejszym Załączniku parametrom.

/ podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Strona: /

: pliki zamowienia
pliki zamowienia -> Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014
pliki zamowienia -> Załącznik nr 1: Wymagania ogólne (podstawowe I dodatkowe) wobec Systemu I procesu jego wdrożenia
pliki zamowienia -> Załącznik do powiadomienia o zmianach siwz załącznik nr 1 do siwz znak sprawy : kzp- kzp-x. 271 2016. Ms
pliki zamowienia -> Postępowanie nr kag 2390-6/12 Informacja o Zamawiającym
pliki zamowienia -> Sp zoz szpital Psychiatryczny
pliki zamowienia -> Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
pliki zamowienia -> Załącznik nr 1 do siwz
pliki zamowienia -> Załącznik do powiadomienia o zmianach siwz załącznik nr 1 do siwz znak sprawy : kzp- kzp-x. 271 2016. Ms
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna