Lets – Local Exchange Trade SystemPobieranie 70,61 Kb.
Data28.01.2018
Rozmiar70,61 Kb.

LETS

- WZAJEMNA

POMOC

ZAMIAST

SPEKULACYJNEGO

ZYSKU

(Local Exchange Trade System) opiera się na prostym spostrzeżeniu, że większość ludzi posiada rozmaite użyteczne zdolności, lecz inni nie posiadają pieniędzy by je nabyć, zaś tradycyjna wymiana barterowa możliwa jest tylko wtedy, gdy obie strony transakcji mają do zaoferowania to, czego potrzebuje druga strona. LETS powstało, by ułatwić tego typu wymianę. Używane w systemie LETS „pieniądze” zapisywane są na papierze lub w pamięci komputera. Sprawozdanie ze wszystkich transakcji przekazywane jest koordynatorowi, który sporządza miesięczny raport, zawierający listę wszystkich uczestników systemu LETS (obecnie coraz częściej wykonuje to program komputerowy). Pomysł chwycił w wielu krajach (w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, również w Polsce). Największą popularność zdobył w Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje ponad 200 grup. W Polsce istnieje kilka grup w największych miastach, między innymi w Krakowie.

LETS został wymyślony przez Kanadyjczyka - Michaela Lintona na początku lat osiemdziesiątych XX w. Pierwszy system LETS zaczął działać w 1983 roku w kanadyjskiej miejscowości Courtenay w Commox Valley. Nowe systemy powstawały powoli, najpierw w Kanadzie i USA. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił szybki wzrost ilości systemów LETS w innych regionach świata (w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, Holandii...). Obecnie na świecie działa ponad 2000 systemów LETS.


System LETS jest organizacją inicjowaną wewnątrz lokalnej społeczności i przez tę społeczność kontrolowaną. Jest organizacją typu non-profit, nie nastawioną na osiąganie zysków, lecz odpowiedzią na stagnację ekonomiczną środowisk niezdolnych do przełamania bariery niskiej dostępności kredytu finansowego. Służy także jako sposób na wytworzenie relacji międzyludzkich wśród osób cierpiących z powodu niskiego natężenia kontaktów z otoczeniem i izolacji (np. osób starszych, niepełnosprawnych, chorych). Wzmaga więc poczucie wspólnoty wewnątrz społeczności.

Korzystanie z systemu LETS pozwala jednostkom i grupom odkryć drzemiące w nich możliwości. LETS pomaga ludziom przeorientować swoją aktywność na bardziej przez nich preferowaną. Wzrasta tym samym radość z wykonywanej pracy, a praca społeczna może stać się opłacalna.

Głównym zadaniem organizacji jest dostarczanie społeczności lokalnej informacji o towarach i usługach oferowanych i poszukiwanych przez uczestników systemu oraz rejestrowanie transakcji, które między nimi zachodzą. LETS jest uzupełnieniem obowiązującej waluty. W przypadku, gdy wykonywane w ramach systemu operacje handlowe lub praca podlegają opodatkowaniu, to na danym uczestniku spoczywa odpowiedzialność za płacenie podatków. Zaleca się w takich przypadkach, aby część zapłaty była uiszczona w obowiązującej walucie, za pomocą której będzie można uregulować podatek. W ewidencji LETS rejestruje się tylko tę część operacji, która została rozliczona w walucie LETS. Każda transakcja wymiany towaru lub usługi powoduje powiększenie stanu konta jednego z uczestników i zmniejszenie na koncie innego, zatem rozliczenia całego systemu bilansują się na zero. Posiadana na koncie waluta LETS jest "fikcyjna", nabiera wartości wówczas, gdy wydamy ją na towar lub usługę oferowane przez innych uczestników LETS.

D
laczego powstały systemy LETS?

Podstawowe zasady LETS:


  • Jest to system rozliczeń opierający się na quasi-walucie, która jest w pewnej relacji do obowiązującej waluty (często w relacji 1:1, co ułatwia wycenę oferowanych towarów i usług); nie używa się banknotów i monet, choć niektóre pokrewne systemy je stosują z powodzeniem.

  • Każdy uczestnik sieci LETS zaczyna z zerowym stanem konta; można zaciągać kredyt, który nie jest obarczony odsetkami; w niektórych systemach ilość możliwego do wzięcia kredytu jest ograniczona; quasi-pieniądz powstaje w momencie dokonania transakcji.

  • Transakcja dochodzi do skutku tylko wówczas, gdy jeden uczestnik systemu zgadza się na przelew określonej ilości jednostek LETS ze swojego konta na konto innego uczestnika sieci, w zamian za dostarczenie mu towaru lub usługi.

  • Nie ma przymusu dokonywania wymiany handlowej z innymi uczestnikami sieci i wykonywania pracy na ich rzecz, zaleca się jedynie aby transakcje dokonywane były w walucie LETS.

  • Każdy ma prawo i stałą możliwość znać bilans i obroty każdego z uczestników LETS, jednak szczegóły dokonywanych transakcji są dla innych niedostępne.

  • Nie nalicza się odsetek za kwoty uwidocznione na rachunkach uczestników sieci.

  • Koszty administracyjne pokrywa się w miarę możliwości w walucie LETS według poniesionych kosztów na obsługę systemu - oznacza to, że z założeniem systemu i uczestniczeniem w nim nie wiążą się koszty, które wymagałyby wyłożenia dużej sumy pieniędzy.Maria Huma

Członek LETS Kraków

www.lets.most.org.pl/krakow©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna