Leczenie zaawansowanej choroby ParkinsonaPobieranie 47,84 Kb.
Data11.12.2017
Rozmiar47,84 Kb.


Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych (abstrakt).
Andrzej Bogucki (Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Jaroslaw Sławek ((1)Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, (2) Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku)

Magdalena Boczarska-Jedynak (Ośrodek Leczenia Choroby Parkinsona, Śląskie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji "Ad Finem", Czernichów)

Agata Gajos (Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Monika Rudzińska (Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Andrzej Szczudlik (Klinika Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)


WPROWADZENIE

Długoletnie badania obserwacyjne w chorobie Parkinsona (ang. Parkinson’s Disease, PD) pokazują, że średni czas przeżycia chorych w ostatnich latach znacząco się wydłużył. Średni czas do śmierci od początku choroby wynosi 15,8 lat (2,2 –36,6) [1]. Wielu chorych (co najmniej 25%) żyje z PD około 20 lat [2]. Związane jest to z ogólną poprawą opieki medycznej, znaczenie mają również nowo wprowadzane leki i technologie... Należą do nich głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) oraz tzw. terapie infuzyjne: podawana dojelitowo lewodopa (Duodopa System) oraz podawana podskórnie w ciągłym wlewie lub w postaci jednorazowych iniekcji podskórnych apomorfina. Ich stosowanie wymaga opracowania zasad racjonalnej kwalifikacji i prowadzenia terapii.


Odrębność obrazu klinicznego zaawansowanej choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona w pierwszym okresie, trwającym około 5 lat, charakteryzuje się głównie obecnością zaburzeń ruchowych(drżenie spoczynkowe i/lub sztywność mięśniowa i/lub zaburzenia postawne). W okresie późniejszym dochodzi do nasilania się niesprawności oraz skracania się czasu dobrej odpowiedzi na leczenie, pojawiania się ruchów mimowolnych (związanych z brakiem działania leku) lub pląsawiczych (związanych


z nadmiernym działaniem leku). Jest to proces postępujący w czasie spowodowany stymulacją receptorów dopaminowych przez doustne preparaty z lewodopą oraz postępujący zanik komórek dopaminergicznych, które nie są w stanie przetwarzać jej nadmiaru [3]. Dodatkowo, w zaawansowanej PD pojawiają się dodatkowe objawy będące efektem pogorszenia jakości życia chorych z PD [4]. Do najważniejszych zaburzeń pozaruchowych należą hipotonia ortostatyczna, depresja, otępienie, zaburzenia psychotyczne, czy zaburzenia snu.

Nasilenie się zaburzeń ruchowych oraz pojawienie się dodatkowych zaburzeń pozaruchowych powoduje narastające trudności w leczeniu. W pewnym momencie choroby dochodzimy do punktu bezradności w terapii, kiedy tzw. optymalna terapia doustna (ang. best pharmacological treatment) jest na przemian nieskuteczna lub skutkuje działaniami niepożądanymi. W tym momencie pozostają nam do wyboru nowe strategie postępowania jak DBS oraz terapie infuzyjne. Wszystkie wymienione opcje pozwalają zredukować listę leków i/lub ich dawki (Duodopa to tylko leczenie w postaci monoterapii, a DBS i apomorfina – możliwa redukcja dawek innych leków, w przypadku DBS nawet do 30-50%).


Definicja zaawansowanej choroby Parkinsona

Pierwszy okres choroby określany niekiedy mianem „miodowego miesiąca” trwa przeciętnie od 3 do 5 lat


i charakteryzuje się dobrą i stabilną odpowiedzią na leczenie farmakologiczne przy braku działań niepożądanych.

Momentem zwrotnym wydaje się być nieskuteczność optymalnej terapii doustnej, powodująca, że chory pozostaje przez istotną część dnia niesprawny z powodu stanów off i on z bardzo nasilonym dyskinezami.


Koncepcja ciągłej stymulacji dopaminergicznej i implikacje dla terapii zaawansowanej choroby Parkinsona

Fluktuacje ruchowe i dyskinezy mają złożone mechanizmy Zaburzone mechanizmy farmakokinetyczne to głównie problemy z wchłanianiem się lewodopy Liczne obserwacje modeli eksperymentalnych oraz praktyka kliniczna dowiodły, że ciągła stymulacja receptorów dopaminowych poprzez albo ciągłe (na stałym poziomie) dostarczanie lewodopy (jak w systemie Duodopa) albo stałe pobudzanie receptorów dopaminowych (jak


w przypadku preparatów agonistów dopaminy o przedłużonym uwalnianiu: ropinirol, pramipeksol – jako preparaty doustne, rotygotyna – w systemie transdermalnym, oraz podawana w ciągłym wlewie podskórnie apomorfina) prowadzi do zmniejszenia nasilenia zarówno fluktuacji ruchowych jak i dyskinez. To podejście terapeutyczne, potwierdzone licznymi badaniami klinicznymi, zyskało miano koncepcji ciągłej stymulacji dopaminergicznej (Continuous Dopaminergic Stimulation, CDS). Nie jest jasne czy oznacza to rzeczywiście stałą stymulację receptorów dopaminowych i dlatego niektórzy eksperci stosują raczej określenie „ciągłego podawania leków” (Continuous Drug Delivery, CDD). Dzięki tej strategii postępowania udaje się skrócić czas stanów off, wydłużyć stany on, zmniejszyć nasilenie objawów w okresie off, zmniejszyć nasilenie i czas trwania dyskinez pląsawiczych (zwłaszcza uciążliwych) oraz zredukować objawy nocnej niesprawności chorego. Nowsze badania mówią także o poprawie w zakresie objawów pozaruchowych, jak np. zaburzeń snu czy nokturii [5, 6].
Identyfikacja celów terapeutycznych w zaawansowanej chorobie Parkinsona

Główne cele terapeutyczne w zaawansowanej fazie PD to poprawa sprawności ruchowej poprzez optymalne wydłużenie okresu on bez nasilenia dyskinez pląsawiczych oraz pozaruchowych (głównie pogarszania funkcji poznawczych i unikanie zaburzeń psychotycznych). Ponieważ funkcje poznawcze ulegają pogorszeniu wraz z czasem trwania choroby oraz wiekiem pacjenta istotny jest dobór właściwej metody leczenia dla określonego chorego. Zatem apomorfina, lek z grupy agonistów dopaminergicznych, będzie miała ograniczone zastosowanie u chorych


z zaburzeniami psychotycznymi czy nasiloną hipotonią ortostatyczną, a DBS będzie przeciwwskazany u chorych
z każdą formą otępienia. Wszystkie metody leczenia zaawansowanej postaci PD stosuje się po wyczerpaniu możliwości optymalnej terapii doustnej/transdermalnej lub wtedy, kiedy ta terapia powoduje niemożliwe do zaakceptowania lub groźne działania niepożądane.


EFEKTYWNOŚĆ I OGRANICZENIA TERAPII STOSOWANYCH W ZAAWANSOWANEJ CHOROBIE PARKINSONA
Głęboka stymulacja mózgu (DBS)

Zabiegi głębokiej stymulacji mózgu (DBS) należą dzisiaj do standardu terapeutycznego w PD. Zabiegi DBS wykonywane są na świecie od ponad 20 lat i dziś po latach doświadczeń wprowadzenie tej formy terapii uważane jest za jedno z największych osiągnięć w terapii PD. Skuteczność metody została potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi zarówno w obserwacji krótko- i długofalowej. Ryzyko działań niepożądanych związanych z krwawieniem czy infekcją po zabiegu jest niewielkie i akceptowalne.

Kwalifikacja do zabiegu powinna się odbywać w warunkach szpitalnych i obejmować szereg procedur oraz spełnić wiele warunków, które jednocześnie stanowią ograniczenia metody [7, 8]. Wg doświadczeń autorów obecnie
w Polsce ok. 30-40% wstępnie kierowanych do zabiegu chorych nie przechodzi tej kwalifikacji.

Zaletą DBS jest także „zamknięty” sposób implantacji stymulatora (poszczególne elementy systemu umieszczone są podskórnie i wewnątrz czaszki) i wieloletnia możliwość dopasowania parametrów stymulacji do zmieniającego się obrazu choroby.


Apomorfina

Ocena skuteczności ciągłych wlewów apomorfiny u pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona nie była przedmiotem prospektywnych badań randomizowanych. Jednak dotychczas zgromadzone dane na temat skuteczności tej formy terapii są wystarczająco przekonywujące, aby była ona traktowana jako pełnoprawna alternatywa dla DBS i dojelitowych wlewów lewodopy [9, 10, 11].

Badania wykazały, że ciągły wlew apomorfiny powoduje skrócenie łącznego czasu trwania stanów off [10, 12]
i wydłużenie stanów on w ciągu dnia [12,14,15]. W odniesieniu do dyskinez wyniki badań są mniej jednoznaczne. Apomorfina w postaci ciągłych wlewów podskórnych stosowana jest w szerokim zakresie dawek [12, 13, 14, 15, 16]. Ustalanie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku i powinno odbywać się w warunkach kilkudniowej hospitalizacji. Wlewy wykonywane są najczęściej z 12-godzinną przerwą nocną. Zazwyczaj – nawet po 2 latach od rozpoczęcia terapii - nie zachodzi potrzeba zwiększania dawki ustalonej na początku leczenia [14, 17, 18].

Długoterminowe obserwacje wykazują, że do najczęstszych objawów ubocznych w przebiegu przewlekłego podskórnego stosowania apomorfiny należą: senność, halucynacje, hiperseksualizm, nudności i niedociśnienie ortostatyczne. Jednak charakterystycznym i najważniejszym objawem niepożądanym są zmiany skórne w postaci guzków i martwiczych owrzodzeń [17], będących objawem zapalenia tkanki podskórnej [19].

Pacjent leczony podskórnymi wlewami apomorfiny musi mieć zapewnioną codzienną pomoc opiekuna
w przygotowywaniu infuzji i podłączeniu pompy.

Dojelitowe wlewy lewodopy z karbidopą

Podawanie w ciągłym wlewie dojelitowym żelu zawierającego lewodopę i karbidopę pozwala uzyskać bardzo stabilne, w porównaniu z obserwowanymi po doustnych postaciach leku, poziomy lewodopy w osoczu [20,21], co prowadzi do bardzo znacznej poprawy w zakresie fluktuacji i dyskinez [22].

Ostatnio opublikowano wyniki dwóch ważnych badań oceniających efektywność wlewów dojelitowych. Pierwsze to randomizowane badanie (wykonane wg formuły double-blind, double-dummy) porównujące w okresie 12 tygodni skuteczność wlewów dożylnych i preparatów doustnych lewodopy [23]. Ciągły wlew dojelitowy pozwolił uzyskać dwukrotnie istotnie większe (4,04 vs. 2,14 godz.) skrócenie średniego czasu off, a ponadto wydłużeniu uległ czas dobrego funkcjonowania bez uciążliwych dyskinez pląsawiczych (4,11 vs 2,24 godz.).

Z kolei okresowa analiza danych z największego dotychczas badania prospektywnego [24] wykazała, że w okresie leczenia trwającym od 12 do 54 tygodni (średnio 257 dni) dojelitowe podawanie lewodopy spowodowało istotne skrócenie czasu off w ciągu dnia średnio o 69%, skrócenie stanów on z uciążliwymi dyskinezami o 47% oraz wydłużenie łącznego czasu trwania stanów off bez lub z nieuciążliwymi dyskinezami o 69%.

Ciągły dojelitowy wlew lewodopy pozwala również uzyskać znamienne zredukowanie nasilenia objawów pozaruchowych choroby Parkinsona, w tym lęku i zaburzeń snu [28].

Prace oceniające skuteczność tej metody terapii w warunkach codziennej praktyki klinicznej potwierdzają długotrwałą skuteczność tej terapii [29].

Utrzymanie na stałe w jelicie cienkim cewnika, przez który podawany jest w ciągłym wlewie żel zawierający lewodopę i karbidopę wymaga założenia przezskórnej gastrostomii (percutaneous endoscopic gastrostomy – PEG). Lek podawany jest ze stałą prędkością przez pompę w dawce ustalonej przez lekarza lub wykwalifikowana pielęgniarkę. Pacjent ma możliwość samodzielnego modyfikowania tej dawki w niewielkim zakresie, jak również podania określonej liczby dawek dodatkowych (bolusów) [24, 25]. Niezbędna jest codzienna pomoc opiekuna.

Na całkowitą dawkę dobową składa się ranny bolus podawany w celu szybkiego uzyskania stanu on po przerwie nocnej, dawka leku podana w ciągłym wlewie oraz pojedyncze dawki uzupełniające aplikowane przez samego pacjenta. Nawet przy długotrwałej terapii dawka leku modyfikowana jest w niewielkim zakresie [25, 30].


W badaniach klinicznych przyjmowane jest założenie, że lewodopa we wlewie dojelitowym stosowana jest jako monoterapia i podawana z przerwą nocną.

Ciągłe dojelitowe wlewy lewodopy w istotny sposób poprawiają jakość życia pacjentów z chorobą Parkinsona [24, 26, 27, 31].


LECZENIE ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA: REKOMENDACJE
Głęboka stymulacja mózgu

DBS jądra niskowzgórzowego (DBS STN) i części wewnętrznej gałki bladej (DBS GPi) jest metodą leczenia PD


o bardzo dobrze udokumentowanej skuteczności i bezpieczeństwie. Biorąc pod uwagę siłę dowodów z badań klinicznych, a także uwzględniając aktualne koszty terapii, u wszystkich pacjentów z zaawansowaną PD, spełniających kryteria kwalifikacji do DBS i u których nie występują przeciwwskazania do tej metody leczenia powinna być ona stosowana w pierwszej kolejności.

Kryteria kwalifikujące do terapii z zastosowaniem DBS to:

1) rozpoznanie choroby Parkinsona w oparciu o kryteria United Kingdom Parkinson's Disease Brain Bank [32]

2) co najmniej 5-letni czas trwania choroby

3) wiek chorego < 70 r.ż. (zastosowanie DBS u starszych pacjentów każdorazowo wymaga starannego rozważenia potencjalnych korzyści i objawów ubocznych.

4) wyczerpanie możliwości optymalnej terapii farmakologicznej prowadzonej lekami doustnymi (≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu stanów off i/lub ≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu stanów on z uciążliwymi dyskinezami; udokumentowane zapisami w dzienniczku Hausera [33])

5) zachowana odpowiedź na lewodopę (różnica wyniku III części skali UPDRS pomiędzy stanem off i on wynosząca co najmniej 33%).

6) nie występowanie otępienia

7) nie występowanie depresji i zaburzeń nastroju innych niż związane ze stanem off

8) nie występowanie istotnych objawów psychotycznych

10) brak istotnych zmian zanikowych oraz hiperintensywnych w obrazie MRI mózgu

11) brak przeciwwskazań do wszczepienia stymulatora wynikających z chorób współistniejących.


Podskórne wlewy apomorfiny

Kryteria kwalifikujące do terapii ciągłymi wlewami apomorfiny to:

1) prawidłowo rozpoznana choroba Parkinsona o co najmniej 5-letnim czasie trwania.

2) wyczerpanie możliwości optymalnej terapii farmakologicznej prowadzonej lekami doustnymi (≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu stanów off i/lub ≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu stanów on z uciążliwymi dyskinezami; udokumentowane zapisami w dzienniczku Hausera).

3) niewystępowanie zaburzeń psychotycznych

4) niewystępowanie ciężkiego otępienia

5) niewystępowanie zmian skórnych stanowiących przeciwwskazanie do wlewów podskórnych leku

6) codzienna obecność i pomoc ze strony opiekuna.


Dojelitowe wlewy lewodopy z karbidopą

Kryteria kwalifikujące do terapii dojelitowymi wlewami lewodopy z karbidopą to:

1) prawidłowo rozpoznana choroba Parkinsona o co najmniej 5-letnim czasie trwania

2) wyczerpanie możliwości optymalnej terapii farmakologicznej prowadzonej lekami doustnymi (≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu stanów off i/lub ≥ 4 godziny dziennie łącznego czasu stanów on z uciążliwymi dyskinezami; udokumentowane zapisami w dzienniczku Hausera).

3) brak przeciwwskazań do założenia PEG

4) niewystępowanie nasilonego otępienia

6) codzienna obecność i pomoc ze strony opiekuna.
ORGANIZACJA LECZENIA PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBĄ PARKINSONA

Zastosowanie DBS oraz terapii infuzyjnych wymaga zapewnienia właściwej organizacji procesu kwalifikacji i dalszego prowadzenia chorych. Jest to niezbędnym warunkiem uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego.

Ocenę stanu pacjenta, uwzględniając wyniki badań psychologicznych i innych konsultacji, przeprowadza neurolog posiadający duże doświadczenie w zakresie choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich. Do neurologa należy ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu chorego do DBS lub jednej z terapii infuzyjnych oraz prowadzenie chorego (programowanie stymulatora i dobór leków doustnych) po wykonanym przez neurochirurga zabiegu. Prowadzenie każdej z tych form leczenia wymaga zapewnienia choremu stałej opieki ze strony wielospecjalistycznego zespołu, specyficznego dla danej terapii.

Doświadczenia innych krajów wyraźnie wskazują, że najlepsze efekty leczenia osiąga się w specjalistycznych ośrodkach referencyjnych dla pacjentów z chorobą Parkinsona. Jedynie w takich ośrodkach powinny być prowadzone terapie infuzyjne. Tylko te ośrodki powinny kwalifikować chorych do DBS, a następnie zapewniać im stałą opiekę specjalisty posiadającego umiejętność programowania stymulatora i odpowiedniej modyfikacji leczenia farmakologicznego. Taka organizacja opieki nad pacjentami z zawansowaną chorobą Parkinsona pozwoli w najbardziej efektywny sposób wykorzystać środki finansowe przeznaczone na leczenie tej grupy pacjentów.


Polskie rekomendacje wpisują się w międzynarodowe zalecenia terapeutyczne.
Piśmiennictwo

1. Forsaa EB, Larsen JP, Wentzel-Larsen T, Alves G. What predicts mortality in Parkinson disease?: a prospective population-based long-term study. Neurology. 2010;75 (14):1270-6

2. Hely MA, Reid WG, Adena MA, Halliday GM, Morris JG. The Sydney multicenter study of Parkinson's disease: the inevitability of dementia at 20 years. Mov Disord. 2008;23(6):837-844

3. Sławek J. Fluktuacje i dyskinezy w chorobie Parkinsona. Pol Przegl Neurol 2013; (9): 152-159

4. Sławek J, Derejko M, Lass P. Factors affecting the quality of life of patients with idiopathic Parkinson's disease--a cross-sectional study in an outpatient clinic attendees. Parkinsonism Relat Disord. 2005;11(7):465-468

5. de Sousa SM, Massano J. Motor Complications in Parkinson's Disease: A Comprehensive Review of Emergent Management Strategies. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2013 Jul 10. [Epub ahead of print].

6. Chaudhuri KR, Rizos A, Sethi KD. Motor and nonmotor complications in Parkinson's disease: an argument for continuous drug delivery? J Neural Transm. 2013;120(9):1305-20

7. Defer GL, Widner H, Marié RM, Rémy P, Levivier M. . Core assessment program for surgical interventional therapies in Parkinson's disease (CAPSIT-PD). Mov Disord. 1999;14(4):572-84

8. Ząbek M, Sławek J, Harat M, Koszewski W, Opala G, Friedman A. Stymulacja mózgu i rdzenia kręgowego w leczeniu zaburzeń ruchowych oraz zespołów bólowych – podstawy teoretyczne i zalecenia praktyczne. Neurol Neurochir Pol 2006; 40, 1: 1–9

9. Clarke CE, Worth P, Grosset D i wsp. Systematic review of apomorphine infusion, levodopa infusion and deep brain stimulation inadvanced Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2009; 15: 728–741

10. Volkmann J, Albanese A, Antonini A i wsp. Selecting deep brain stimulation or infusion therapies in advanced Parkinson’s disease: an evidence-based review. J Neurol DOI 10.1007/s00415-012-6798-6

11. Antonini A, Odin P. Pros and cons of apomorphine and L-dopa continuous infusion in advanced Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2009; 15S: S97–S100

12. Katzenschlager R., Hughes A., Evans A. i wsp. Continuous subcutaneous apomorphine therapy improves dyskinesias in Parkinson’s disease: a prospective study using single-dose challenges. Mov Disord 2005; 20: 151-157

13. García Ruiz P.J., Sesar Ignacio A., Ares Pensado B. i wsp. Efficacy of long-term continuous apomorphine infusion in advanced Parkinson’s disease with motor fluctuations: a multicenter study. Mov Disord 2008; 23 :1130-6

14. Manson AJ, Turner K, Lees AJ. Apomorphine monotherapy in the treatment of refractory motor complications of Parkinson's disease: long-term follow-up study of 64 patients. Mov Disord 2002; 17: 1235-41

15. Drapier S, Gillioz A-S, Leray E i wsp. Apomorphine infusion in advanced Parkinson’s patients with subthalamic stimulation contraindications. Parkinsonism Relat Disord 2012; 18: 40-44

16. De Gaspari D., Siri C., Landi A. i wsp. Clinical and neuropsychological follow up at 12 months in patients with complicated Parkinson’s disease treated with subcutaneous apomorphine infusion or deep brain stimulation of the subthalamic nucleus. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 450-3

17. Colzi A., Turner K., Lees A.J. Continuous subcutaneous waking day apomorphine in the long term treatment of levodopa induced interdose dyskinesias in Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;64:573–576

18. Kanovský P, Kubová D, Bares M i wsp. Levodopa-induced dyskinesias and continuous subcutaneous infusions of apomorphine: results of a two-year, prospective follow-up. Mov Disord 2002; 17: 188-91

19. Acland K.M., Churchyard A., Fletcher C.L. i wsp. Panniculitis in association with apomorphine infusion. Br J Dermatol. 1998; 138: 480-2

20. Nyholm D, Askmark H, Gomes–Trolin C, Knutson T, Lennernäs H i wsp. Optimizing Levodopa Pharmacokinetics: Intestinal Infusion Versus Oral Sustained-Release Tablets. Clinical Neuropharmacology 2003; 26 :56–163

21. Othman AA, Dutta S. Population Pharmacokinetics of Levodopa in Subjects with Advanced Parkinson's Disease: Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel Infusion versus Oral Tablets. Br J Clin Pharmacol. 2014 Jan 17. doi: 10.1111/bcp.12324.

22. Stocchi F, Vacca L, Ruggieri S, Olanow CW. Intermittent vs Continuous Levodopa Administration in Patients With Advanced Parkinson Disease. A Clinical and Pharmacokinetic Study. Arch Neurol 2005; 62: 905-910

23. Olanow CW, Kieburtz K, Odin P, Espay AJ, Standaert DG, Fernandez HH i wsp. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study. Lancet Neurol 2014;13: 141-9

24. Fernandez HH, Vanagunas A, Odin P, Espay AJ, Hauser RA, Standaert DG i wsp. Levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson’s disease open-label study: Interim results. Parkinsonism Relat Disord 2013; 19: 339-345

25. Antonini A, Isaias IU, Canesi M, Zibetti M, Mancini F, Manfredi L i wsp. Duodenal Levodopa Infusion for Advanced Parkinson’s Disease: 12-Month Treatment Outcome. Mov Disord 2007; 22: 145–1149

26. Pålhagen SE, Dizdar N, Hauge T, Holmberg B, Jansson R, Linder J i wsp. Interim analysis of long-term intraduodenal levodopa infusion in advanced Parkinson disease. Acta Neurol Scand 2012: 126: e29–e33

27. Honig H, Antonini A, Martinez-Martin P, Forgacs I, Faye GC, Fox T i wsp. Intrajejunal levodopa infusion in Parkinson's disease: A pilot multicenter study of effects on nonmotor symptoms and quality of life. Mov Disord 2009; 24: 1468-74

28. Eggert K, Schrader C, Hahn M, Stamelou M, Ru¨ssmann A, Dengler R i wsp. Continuous Jejunal Levodopa Infusion in Patients With Advanced Parkinson Disease: Practical Aspects and Outcome of Motor and Non-motor Complications. Clinical Neuropharmacology 2008; 31: 151-166

29. Devos D, French DUODOPA Study Group. Patient Profile, Indications, Efficacy and Safety of Duodenal Levodopa Infusion in Advanced Parkinson’s Disease. Mov Disord 2009; 24: 993–1000

30. Zibetti M, Merola A, Artusi CA, Rizzi L, Angrisano S i wsp. Levodopa/carbidopa intestinal gel infusion in advanced Parkinson's disease: a 7-year experience. Eur J Neuro 2013; Dec 7. doi: 10.1111/ene.12309

31. Antonini A, Mancini F, Canesi M, Zangaglia R, Isaias IU, Manfredi L i wsp. Duodenal Levodopa Infusion Improves Quality of Life in Advanced Parkinson’s Disease. Neurodegenerative Dis 2008; 5: 244–246

32. Hughes AJ, Daniel SE, Kilford L, Lees AJ. Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson’s disease. A clinico-pathological study of 100 cases. JNNP 1992;55:181-184.

33. Hauser RA, Friedlander J, Zesiewicz TA, Adler CH, Seeberger LC, O'Brien CF i wsp. A home diary to assess functional status in patients with Parkinson's disease with motor fluctuations and dyskinesia. Clin Neuropharmacol 2000; 23: 75-81

Kontakt dla mediów:

Sylwia Jaczyńska-Kolasza, tel. + 48 608 016 254, 22 690 67 48, e-mail: s.jaczynska@primum.pl

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna